WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Ze zijn afgesproken door alle 196 landen binnen de Verenigde Naties (VN) en dus ook door Nederland. Het eerste doel is ‘Geen armoede’ en het tweede doel is ‘Geen honger’. 

Goede gezondheid en welzijn 
Het derde doel van de lijst van 17 SDG’s is ‘Goede Gezondheid en Welzijn’. Hoog op de agenda van de Verenigde Naties (VN) staat geschreven dat voortijdige sterfte veroorzaakt door overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes en psychische problemen voorkomen moeten worden. 
In Nederland wordt vooral gekeken om de gezondheid te verbeteren door het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. 

Zoals vaker beschreven wordt er nog niet gekeken naar de problematiek in de zorg, zoals te weinig huisartsen, SEH’s die dichtgaan, zorgverzekeraars die de dienst uitmaken in de zorg, verliesdraaiende ziekenhuizen, werkdruk onder het personeel, centralisatie van zorgtaken en alsmaar sterker worden bezuinigings golf. 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op de site gemeld, dat het zorgstelsel in Nederland vier doelen heeft. Dat zijn: 

 • het geven van de benodigde zorg voor iedereen die dat nodig heeft
 • het borgen van een goede kwaliteit van zorg
 • de betaalbaarheid van de zorg waarborgen
 • het voorkomen van ziekten en daarmee zorggebruik 

In de gemeente Woerden heeft de fractie Woerden & Democratie schriftelijke vragen gesteld over de patiëntenstop bij de huisartsen in de gemeente. Volgens de regionale media hebben de huisartsen het erg druk met nieuwkomers, zoals mensen uit Oekraïne en statushouders. Deze mensen krijgen voorrang, daar ze geen medische zorg hebben. Daarbij speelt ook de taalbarrière, waardoor de huisarts gemiddeld meer tijd kwijt is aan de patiënt. In de omliggende gemeenten Gouda en Woerden zou hetzelfde spelen.  

Doel 3
Het derde doel heeft als subtitel meegekregen: ‘Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden’. 

Voor doel 3 zijn de volgende doelstellingen vastgelegd (tegen 2030): 

 • globaal gezien moet de moedersterfte teruggedrongen worden tot minder dan 70 per 100.000 levendgeborenen
 • er moet een eind komen aan het vermijdbaar overlijden van pasgeborenen en kinderen onder de 5 jaar. Hiervoor zijn streefgetallen vastgelegd 
 • een einde maken aan epidemieën, zoals aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten. Tevens hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten moeten bestreden worden 
 • de vroegtijdige sterfte die gekoppeld is / kan worden aan niet-overdraagbare ziekten moet met een derde worden verminderd. Dit moet gebeuren via preventie en behandeling. Tevens moet mentale gezondheid en welzijn worden bevorderd
 • de preventie en de behandeling van misbruik van verslavende middelen moet versterkt worden. Hierbij horen het drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol 
 • het aantal doden en gewonden in het verkeer moet wereldwijd worden gehalveerd 
 • de universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten moet gegarandeerd worden. Hierbij horen zaken als diensten voor gezinsplanning, informatie en opvoeding. Tevens moet reproductieve gezondheid geïntegreerd worden in nationale strategieën en programma’s  
 • er moet een universele gezondheidsdekking komen. Hierbij valt te denken aan bescherming tegen financiële risico’s, toegang tot kwaliteitsvolle, essentiële gezondheidsdiensten. Ook moet er toegang zijn tot veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen
 • het aantal sterfgevallen en ziekten als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem moet aanzienlijk worden verminderd 

De VN heeft tevens aangegeven dat het onderzoek en de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen voor overdraagbare ziekten en niet-overdraagbare ziekten, die voornamelijk in ontwikkelingslanden voorkomen, ondersteund moeten worden. Tevens moeten deze landen toegang hebben tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins, volgens internationale richtlijnen. 

Volgens het RIVM staat de houdbaarheid van het zorgsysteem onder druk, onder meer door de toename van senioren en van chronisch zieken. Niet aangegeven wordt door het instituut dat nieuwkomers ook mee moeten kunnen in de maatschappij en dus ook zorg nodig hebben. 
Daarnaast geeft het RIVM aan dat verandering nodig is, waarbij steeds meer het uitgangspunt is, dat mensen zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam blijven met regie over het eigen leven. Dit zou in kunnen houden, dat min of meer voorkomen moet worden, dat mensen gebruik moeten gaan maken van gespecialiseerde en dure zorg. Tevens dat de zorg steeds meer verplaatst wordt van het ziekenhuis naar de huisarts.  

(Bronnen: RIVM, SDG Nederland, Khamakar News Agency)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 17.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights