WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Ze zijn afgesproken door alle 196 landen binnen de Verenigde Naties (VN) en dus ook door Nederland. Het eerste doel is ‘Geen armoede’, het tweede doel is ‘Geen honger’ en het derde doel gaat over ‘Gezondheid’. 

Kwaliteitsonderwijs 
Het vierde doel van de SDG’s van de VN spreekt over ‘Kwaliteitsonderwijs’. De Verenigde Naties hebben aangegeven dat adequaat onderwijs van groot belang is voor mensen van alle leeftijden en in alle levensfasen. Het onderwijs loopt dan van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. 
Het onderwijs moet er voor zorgen dat de werkenden beschikken over die vaardigheden om te kunnen functioneren in een kennisintensieve omgeving. 

Aan de basis van alle andere mensenrechten ligt het recht op onderwijs. Daarentegen zijn er wereldwijd zo’n 121 miljoen kinderen die nog nooit naar school zijn geweest of de school vroegtijdig hebben (moeten) verlaten. Deze cijfers staan in contrast met de internationale belofte om tegen 2015 ‘onderwijs voor iedereen’ te creëren. 
Natuurlijk is er de afgelopen 15 jaar vooruitgang geboekt. De inschrijvingen voor de basisschool in ontwikkelingslanden steeg van 83 procent (in 2000) naar 91 procent (in 2015). Echter vandaag de dag zijn er nog steeds 57 miljoen kinderen in de leeftijd van de basisschool die geen onderwijs genieten. 
In 2013 gingen ongeveer 31 miljoen meisjes in de schoolgaande leeftijd niet naar school en zo’n 27 miljoen jongens. In de gehele wereld kunnen 781 miljoen volwassenen analfabeet genoemd worden, waarvan zo’n 66 procent vrouwen zijn. 

Daarom is onderwijs voor meisjes een belangrijk onderwerp in SDG 4. SDG 4 wil dat tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal volwassenen kunnen lezen, schrijven en rekenen. 

Doelstelling 4 
De subtitel van doelstelling 4 is daarom ook geworden: “Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen”.  

De volgende doelstellingen voor SDG 4 (tegen 2030) zijn vastgelegd: 

 • er voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken. Dit moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten 
 • er voor zorgen dat alle meisjes en jongens toegang krijgen tot een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding in de vroege kindertijd, voorafgaande aan de lagere school 
 • de garantie van gelijke toegang voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, inbegrepen de universiteit 
 • het toe laten nemen van het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, zowel technisch als beroepsvaardigheden. Dit om de kans te vergroten op een goed betaalde baan, degelijke job en / of ondernemerschap 
 • er voor zorgen dat genderongelijkheden in het onderwijs worden weggewerkt
 • er voor zorgen dat er een gelijke toegang is op alle niveaus in het kader van onderwijs en beroepsopleiding voor kwetsbaren, mensen met handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in kwetsbare situaties
 • er voor zorgen dat alle jongeren en een groot gedeelte van de volwassenen – zowel man als vrouw – geletterd en rekenvaardig zijn
 • er voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden bezitten die nodig zijn om een duurzame ontwikkeling te bevorderen. Hierbij valt te denken aan vorming inzake duurzame ontwikkeling, duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid. Tevens het bevorderen van cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap, waardering van culturele diversiteit en van bijdrage van cultuur tot duurzame ontwikkeling 

Volgens de Verenigde Naties is hier onder meer voor nodig:

 • het bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten, waarbij aandacht is voor kinderen, mensen met een beperking, gendergelijkheid. Tevens moeten ze een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen
 • het verhogen van het aantal studiebeurzen wereldwijd en beschikbaar stellen voor ontwikkelingslanden. In het bijzonder moet dit gelden voor de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten en de Afrikaanse landen
 • de beurzen moeten toegang verschaffen tot het hoger onderwijs. Hieronder vallen de  beroepsopleidingen en de programma’s omtrent informatie en communicatietechnieken, de techniek, ingenieurswezen en en wetenschappen
 • het verhogen van gekwalificeerde leraren. Dit moet ook via internationale samenwerking voor lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden. Ook hier in het bijzonder voor de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling

UNESCO heeft berekend dat regeringen per jaar nog 22 miljard dollar extra moeten vrijmaken om de doelstelling te kunnen bereiken tegen 2030. De toegang tot het onderwijs is namelijk een essentiële voorwaarde om de duurzame ontwikkeling te kunnen verzekeren voor de komende generaties.
SDG Nederland geeft daarbij aan dat de thema’s van de SDG’s worden gebruikt om de invulling te geven aan het begrip duurzame ontwikkeling. Onderwijs is dé voorwaarde om de andere 16 SDG’s te kunnen laten slagen.  
De kwaliteit van het onderwijs wordt dan het procesdoel genoemd, dat belangrijk is voor het behalen van de andere doelen. 

(Bronnen: UNRIC, SDG Nederland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights