WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Ze zijn afgesproken door alle 196 landen binnen de Verenigde Naties (VN) en dus ook door Nederland. Zo is doel nr 1 ‘Geen Armoede’, doel nr 2 ‘Geen honger’, doel nr 3 ‘Gezondheid’ en doel nr 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’. 

Gendergelijkheid  
Het vijfde doel spreekt over gendergelijkheid. De VN heeft aangegeven dat de mate van gelijkheid onder meer wordt afgemeten aan verschil in beloning voor arbeid en arbeidsdeelname. Tevens wordt gesproken over de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Binnen SDG 5 wordt een specifieke doelstelling genoemd en dat is het terugdringen van geweld tegen vrouwen. 

Vrouwen maken de helft van de wereldbevolking uit, maar daarentegen hebben vrouwen vaak te maken met discriminatie. Ze zijn vaak het slachtoffer van geweld en hebben in veel landen geen of nauwelijks toegang tot de gezondheidszorg. 
Het hoofddoel van SDG 5 is om gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes te bereiken. De doelstelling is onderverdeeld in een aantal subdoelstellingen. Dit begint met het wereldwijd uitbannen van discriminatie tegen vrouwen en meisjes. Zo zou in de grondwet van 143 landen staan dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Dit is een stap in de goede richting, echter dat het in de grondwet staat, wil nog niet zeggen dat mannen en vrouwen in de praktijk ook gelijk zijn. Het blijkt nog steeds voor te komen dat vrouwen worden benadeeld door gendergerelateerde stereotypen, sociale normen en soms ook door de wet en officieel beleid. 

Tevens is er veel geweld tegen vrouwen en meisjes. Gemiddeld krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld. De afgelopen jaren zijn 133 miljoen vrouwen het slachtoffer geworden van vrouwenbesnijdenis. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor kindhuwelijken, seksuele uitbuiting en mensenhandel. 
Daarnaast wordt door de doelstelling beoogd de volledige en actieve deelname van vrouwen aan het politieke, economische en publieke leven. Dit kan alleen bereikt worden als vrouwen gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs en economische middelen. 

Doelstelling 5 
De subtitel van doelstelling 5 is ‘Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes’. 

Voor doelstelling 5 zijn vastgelegd:

 • een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes
 • het uitroeien van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en privésfeer. Hier horen ook vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting bij 
 • het uit de wereld helpen van schadelijke praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking
 • het erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk. Hierbij wordt zorg gedragen in openbare diensten, infrastructuur en sociaal beschermingsbeleid 
 • het bevorderen van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie  
 • het verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake gelijke kansen op alle niveaus in de besluitvorming. Hierbij valt te denken aan het politieke, economische en openbare leven 
 • het verzekeren van universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten 

Volgens SDG 5 

 • zijn hiervoor hervormingen nodig, waardoor vrouwen gelijke rechten krijgen op economische middelen 
 • tevens voor het krijgen van toegang tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen
 • moet het gebruik van innovatieve technologie doen toenemen om te komen tot een groter empowerment van vrouwen
 • moet er een gezond beleid komen en afdwingbare wetgeving worden goedgekeurd voor de bevordering van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus 

(Bronnen: SDG Nederland, Verenigde Naties, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights