WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Zo is doel nr 1 ‘Geen Armoede’, doel nr 2 ‘Geen honger’, doel nr 3 ‘Gezondheid’, doel nr 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, doel 5 ‘Gendergelijkheid’, doel 6  ‘Schoon water en sanitair’,  doel 7 ‘Betaalbare energie’, doel 8 ‘Eerlijk werk’, doel 9 ‘Industrie’ en doel 10 ‘Gelijkheid’. 

Duurzame steden en gemeenschappen
Belangrijk punt bij de beslissing om ergens te gaan wonen, is het aanbod van betaalbare woningen. Natuurlijk horen hier ook de werklocatie en de sociale relaties bij. Voor de starters en doorstromers. Tevens is het van groot belang dat er een gezonde en veilige leefomgeving is. 

Volgens het CBS is een starter op de woningmarkt een huishouden dat na verhuizing hoofdbewoner wordt van een woning én dat nieuw gevormd is, of geïmmigreerd is of voor de verhuizing geen hoofdbewoner van een woning was. Daarentegen zegt een site van een hypotheekverstrekker dat een starter op de woningmarkt iemand is, die voor de eerste keer een huis koopt en nog nooit iets te maken heeft gehad met een hypotheek. 

De VN heeft aangegeven dat 2 op de 3 Europeanen en bijna 4 miljard mensen op de wereld in steden wonen. Volgens de gegevens zal dit alleen nog maar toenemen, waarbij men verwacht dat in 2030 ruim 60 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal wonen. Het snelst zal dit gebeuren in ontwikkelingslanden, waarbij in de komende jaren 95 procent van de stedelijke groei in ontwikkelingslanden zal plaatsvinden.  
Met deze snelle stedelijke groei zal de extreme armoede zich ook concentreren in de steden. Hierbij zullen de nationale overheden steeds met meer moeite de nodige voorzieningen kunnen verzekeren. Hierbij valt te denken aan dat mensen geen toegang hebben tot de basisvoorzieningen of tot veilige en betaalbare woningen. 

Heden ten dage wonen ruim 820 miljoen mensen in sloppenwijken en dit aantal neemt ook alleen maar toe. Als men duurzame ontwikkeling wil bereiken, moeten de sloppenwijken opgeknapt worden en de ruimtelijke planning verbeterd worden.

Daarnaast zal in 2050 zo’n 900 miljoen senioren in de steden wonen. Om hierop in te kunnen spelen, moet er nu al geïnvesteerd worden in de juiste voorzieningen voor ouderen. Hiervoor moeten openbare ruimten veiliger en toegankelijker worden gemaakt.  

Daarnaast brengt verstedelijking nog meer problemen mee, zoals de impact op het milieu en klimaatverandering. Volgens de VN bestaat 3 procent van het aardoppervlak uit steden, maar de steden gebruiken wel zo’n 70 procent van de energievoorraad en zijn verantwoordelijk voor 75 procent van de wereldlijke CO2-uitstoot. Daarnaast zal er een enorme druk kunnen ontstaan op de voorraad zoet water, de leefomgeving en de publieke gezondheid.   

Doelstelling 11
De subtitel van doelstelling 11 is ‘Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam’.

De volgende punten zijn voor doelstelling 11 vastgelegd: 

 • het voorzien van toegang voor iedereen tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten
 • het verbeteren van sloppenwijken 
 • het voorzien van toegang voor iedereen tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen. Hierbij is het van groot belang dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd
 • het opbouwen van inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit. Dit is nodig voor geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen 
 • het verhogen van de inspanningen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen  
 • het verminderen van het aantal doden en getroffenen
 • het terugschroeven van de rechtstreekse economische impact op het bruto binnenlands product
 • het terugschroeven van de nadelige milieu-impact. Hierbij hoort ook dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer 
 • het voorzien van universele toegang tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes
 • het ondersteunen van positieve economische, sociale en ecologische verbanden tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden
 • het verhogen van het aantal steden en menselijke nederzettingen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren op het gebied van inclusie, doeltreffendheid van hulpbronnengebruik, mitigatie en adaptatie aan klimaatveradering, weerbaarheid tegen rampen
 • het steunen van de minst ontwikkelde landen 

Volgens Alliantie Coördinator SDG 11, Annemarie van Doorn, is er maar één goede manier om te verduurzamen. Dit kan niet door alleen maar losse maatregelen, maar juist door een integraal pakket voor de gebouwde omgeving. En dit gaat van energiereductie en materialen tot ecologie en klimaatadaptatie.

(Bronnen: SDG Nederland, CBS, Unric, Wim Hypotheken, Khamakar News Agency)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights