WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Zo is doel nr 1 ‘Geen Armoede’, doel nr 2 ‘Geen honger’, doel nr 3 ‘Gezondheid’, doel nr 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, doel 5 ‘Gendergelijkheid’, doel 6  ‘Schoon water en sanitair’,  doel 7 ‘Betaalbare energie’ en doel 8 ‘Eerlijk werk’. 

Mobiliteit en Infrastructuur verbeteren 
Wil de wereld een groei in productiviteit en inkomen kunnen realiseren, zullen investeringen in de infrastructuur moeten worden doorgevoerd. Bij infrastructuur wordt gedacht aan transport, irrigatie, energie, informatie- en communicatietechnologie. Tevens moeten deze investeringen leiden tot verbeteringen in gezondheidszorg en onderwijs.  

De opzet van Doelstelling 9 is daarom ook het streven om de mobiliteit en de infrastructuur te verbeteren. Daaraan gekoppeld moeten de nadelen verminderd worden. Te denken valt aan tijdverlies als gevolg van files, de onveiligheid in het verkeer en de druk op het milieu. Tevens is het van groot belang dat het bedrijfsleven blijft innoveren en verduurzamen. De vooruitgang in de technologie zal duurzame oplossingen voor economische uitdagingen en milieuproblemen opleveren. Hierdoor ontstaan nieuwe banen, waardoor ook het groei meebrengt van meer inkomen en dus een hogere levensstandaard.  

Vandaag de dag leeft ongeveer wereldwijd gezien de helft van de bevolking in steden. Daarom zijn massatransport en hernieuwbare energie van groot belang geworden, tevens als zaken als de ontwikkeling van nieuwe industrie en informatie- en communicatietechnologie. Maar in de onderontwikkelde landen is de basisinfrastructuur onder de maat. Zo zijn er 2.6 miljard mensen die geen toegang tot elektriciteit hebben, 2.5 miljard mensen hebben geen sanitaire basisvoorzieningen en zo’n 800 miljoen mensen hebben geen mogelijkheid tot vrij te verkrijgen en schoon water.  Tenslotte hebben zo’n 4 miljard mensen geen toegang tot het internet. 

De industriële ontwikkeling in Europa is niet duurzaam en de EU erkent dat ook. Daarom worden met milieurichtlijnen en nieuwe technologieën geprobeerd om de negatieve impact te beperken. Bijvoorbeeld met de Europese 2020 Strategie om door innovatie meer banen te creëren. Tevens is het doel om de economische groei te combineren met een duurzaam milieu. 

Doelstelling 9 
De subtitel van deze doelstelling is ‘Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie’. 

Voor doelstelling SDG 9 zijn de volgende punten vastgelegd:

  • ontwikkeling van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur. Hierbij hoort een regionale en grensoverschrijdende infrastructuur. Dit is nodig voor de ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn
  • bevordering van inclusieve en duurzame industrialisering. Het aandeel in werkgelegenheid en het bruto binnenlands product van de industrie moet flink toenemen 
  • de toegang moet vergroot worden voor kleinschalige industriële en andere omstandigheden. Dit is met name bedoeld voor ontwikkelingslanden. Tevens moet dit gelden voor financiële diensten, betaalbare kredietverlening, financiële markten
  • de infrastructuur moet gemoderniseerd worden. Daarnaast moeten industrieën aangepast worden om duurzaam gemaakt te kunnen worden. Hierbij is het belangrijkste onderwerp een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen. Tevens moet er gebruik worden gemaakt van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen  
  • het mogelijk maken van een duurzame en veerkrachtige ontwikkeling van infrastructuur in ontwikkelingslanden. Dit moet gebeuren middels extra financiële, technologische en technische steun aan die landen die het nodig hebben
  • het verbeteren van wetenschappelijk onderzoek
  • het moderniseren van technologische capaciteiten van industriesectoren in alle landen. Tevens moet het aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers per miljoen inwoners flink verhoogd worden
  • de ondersteuning van binnenlandse technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie in ontwikkelingslanden
  • de toegang flink verhogen tot informatie- en communicatietechnologie. Tevens moet er gestreefd worden naar het verschaffen van universele en betaalbare toegang tot het internet in de minst ontwikkelde landen

Doelstelling 9 (SDG 9) legt doelen vast voor een betere infrastructuur, industrie en innovatie tegen 2030. Hiervoor hebben de lidstaten beloofd om een duurzame infrastructuur te ontwikkelen, waaraan gekoppeld is dat de lidstaten de minst ontwikkelde landen op dit gebied aanmoedigen en ondersteunen.  

(Bronnen: UNRIC, SDG Nederland, Khamakar News Agency ) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 31.05.2023


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights