Ramadan, de maand van Du’a!

بسم الله الرحمن الرحيم 

Alle lof zij aan Allah onze Barmhartige Heer. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden en de smeekbeden van Zijn dienaren verhoort. Ramadan is de maand van Du’a. Dit vers wordt dan ook in de Koran genoemd tussen de verzen die gaan over het vasten:

“En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij (met Zijn kennis), Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij smeekt. Laten ze aan mij gehoor geven en in mij geloven opdat zij rechtgeleid zullen zijn.” [2:186]

Richt je in deze gezegende maand veelvuldig tot jouw schepper en vraag Hem al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals.

De Du’a heeft bepaalde (aanbevolen) manieren: 

 • De Du’a beginnen met het prijzen van Allah en het uitspreken van vrede zegeningen over de profeet. 
 • Handen opheffen tijdens de Du’a.
 • De Du’a herhalen en aandringen op datgene wat wordt gevraagd.
 • Nederigheid en concentratie (i.e. niet afdwalen in gedachte tijdens de smeekbede).
 • Wodoe hebben.
 • Je wenden tot de Qiblah.

Ook is het aanbevolen om Du’a te verrichten voor jouw medemoslims, met name buiten hun weten om. Want in een authentieke overlevering staat dat een engel dan zegt: 

“Amin, en voor jou is er het soortgelijke”.  [Sahih Moslim]

Er zijn bepaalde tijden waarop de smeekbede extra wordt verhoord. Deze zijn o.a.:

 • Laatste derde deel van de nacht (nacht is de tijd tussen magreb en fajr).
 • Tussen de adhaan en iqama van het verplichte gebed.
 • Tijdens de sodjoed (wanneer het voorhoofd op de grond is tijdens het gebed).
 • Aan het einde van het gebed, vóór de tasleem (de groet links en rechts).
 • Op vrijdag, en dan met name vóór zonsondergang.
 • Bij het drinken van zamzam.
 • Wanneer je op reis bent.
 • Wanneer het regent.
 • Wanneer jou onrecht is aangedaan.
 • Tijdens het vasten en met name vlak voor de iftaar

Ook zijn er bepaalde zaken die het beantwoorden van de Du’a in de weg staan. Deze zijn de zondes in het algemeen en het bezitten en gebruikmaken van verboden (verworven) inkomsten in het specifiek.

Een van drie
Wanneer de gelovige Allah aanroept, dan krijgt die een van de drie volgende zaken, zoals dat in een authentieke overlevering staat:

 1. Hij krijgt datgene waarvoor hij Du’a heeft gedaan.
 2. In de plaats van datgene wat hij heeft gevraagd, wordt iets van het slechte soortgelijk aan de Du’a van hem afgewend.
 3. De beloning voor de Du’a wordt voor hem bewaard en hij krijgt deze op de Dag des Oordeels.

Toen de metgezellen van de profeet deze overlevering hoorden, zeiden zij: Dan zullen we veel Du’a verrichten! Hierop zei de profeet: ِ’Allah’s (barmhartigheid en gunst) is meer (dan wat jullie van Hem vragen)!’

Beste broeders en zusters

De gelovige verlangt naar de gunsten van Allah en Zijn barmhartigheid en vraagt Hem continu en vertrouwt erop dat zijn Heer hem datgene geeft wat goed voor hem is. De gelovige beseft zich, wanneer hij Allah vraagt, dat hij Degene vraagt in Wiens Handen de heerschappij van de hemelen en aarde is en Die barmhartiger voor ons is dan wij voor onszelf zijn. De profeet vrede zij met hem overlevert van zijn Heer dat Hij zei:

“O Mijn dienaren, als de gehele schepping van begin tot eind, en zowel de mensen als de djinn (geesten), allen bijeen zouden komen op een uitgestrekte vlakte en iedereen zou Mij iets vragen, zou Ik iedereen datgene geven wat die wenst zonder dat dit ook maar iets van Mijn heerschappij vermindert! [Sahih Muslim]

Een fout die velen van ons maken, is dat wanneer zij ergens mee zitten, zij overal aankloppen voor hulp en vergeten Allah te vragen. Hij Die wanneer Hij iets wilt, er ‘wees’ tegen zegt en het is!

En dit terwijl wij in elke rak’ah (eenheid van het gebed) surah al-fatiha reciteren en in het vierde vers zeggen wij: “Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.”

Kan iets of iemand anders dan Allah de tegenspoed die jou heeft getroffen, wegnemen? Allah zegt:

“En als Allah jou met tegenspoed treft dan is er niemand die het kan wegnemen, behalve Hij.” [10: 107]

Alleen al de zoetheid en de verlichting voor het hart die het aanroepen van Allah met zich meebrengt is voldoende reden om het jouw gewoonte te maken.

Gezegend is degene die deze gezegende dagen en nachten aangrijpt om Allah al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals te vragen. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden.

Eerder verschenen:

1. Ramadan, de maand van het vasten
2. Ramadan, de maand van het staan in gebed
3. Ramadan, de maand van de koran
4. Ramadan, de maand van vrijgevigheid
5. Ramadan, de maand van du’a

Volgend artikel:

6. Ramadan, de maand van ……

(Source / 19.04.2021)

Zo eindig je de vastende dag!

De sunnah is om het vasten direct te verbreken zodra de zon is ondergegaan en de tijd van het magreb-gebed is binnengetreden. De profeet vrede zij met hem zei: 

“Het gaat goed met de mensen zolang zij haast maken bij het verbreken van het vasten.”
 [Bukhari]

Die goedheid is er omdat zij de sunnah van hun profeet vrede zij met hem volgen door het vasten direct te verbreken. 

Dadels
Een andere sunnah is om het vasten te verbreken met dadels en als die niet aanwezig zijn, dan met water:

Anas, metgezel van de profeet, overlevert dat de profeet vrede zij met hem zijn vasten verbrak vóór dat hij magreb bad met rotab (dadels die nog wat rauw zijn). Als die er niet waren dan met gewone dadels, en als die er niet waren, nam hij wat slokjes water. [Abu Dawoed]

Vreugde
In een authentieke overlevering zegt de profeet vrede zij met hem: 

“Voor de vastende zijn er twee vreugdes; een vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en een vreugde wanneer hij zijn Heer ontmoet.” [Bukhari]

De eerste vreugde is omdat de vastende blij is dat hij de vastende dag heeft afgerond en weer mag eten. De tweede vreugde is wanneer hij zijn Heer ontmoet en ziet wat zijn beloning is. Moge Allah ons die tweede vreugde schenken net zoals Hij ons de eerste vreugde schenkt.

Een ander gegeven wat de gelovige verheuging brengt, is dat Allah met elke iftaar gelovigen van het Vuur bevrijdt (iftaar is de maaltijd waarmee het vasten wordt verbroken). De profeet vrede zij met hem zei: 

“Allah bevrijdt ten tijde van elke iftaar (gelovigen van het Vuur). [ibn Maajah]

Degene die Allah van het Vuur bevrijdt, zal dit nooit betreden. Moge Allah ons tot één van hen doen behoren.

Anderen voorzien van iftaar
Ook is het sterk aanbevolen om de vastende te voorzien van eten waarmee hij zijn vasten verbreekt. De profeet vrede zij met hem zei:

Wie een vastende te eten geeft, hem komt dezelfde beloning toe als deze vastende (die te eten is gegeven) … [Tirmidhi]

Beste broeders en zusters

Gedenk wanneer je het vasten verbreekt en jij het water door je aderen voelt stromen, Allah’s gunst op jou. Een glas water dat totaal geen waarde heeft in onze ogen, maar in werkelijkheid heel veel waard is.

De bekende kalief Haaroen ar-Rachied stond aan het hoofd van het islamitische kalifaat eeuwen geleden. Zijn heerschappij reikte van het westen tot het oosten.

Op een dag was deze machtige en rijke kalief omringd door geleerden, en hij hield ervan om geadviseerd te worden. 

De kalief had een glas water in zijn hand en net toen hij wilde drinken, zei een van de geleerden tegen hem: 

“Momentje O leider der gelovigen, stel dat u hevige dorst heeft en dit glas water u wordt ontnomen, met hoeveel van uw bezittingen zou u het glas water kopen?”

Na even nadenken antwoordde de kalief: “Met de helft van al mijn bezittingen.”

Hierop zei de geleerde: “Gaat u gang”, waarop de kalief het glas leegdronk.

Vervolgens vroeg de geleerde: “Stel dat dit glas water wat u heeft gedronken uw lichaam niet wil verlaten, hoeveel van uw heerschappij en bezittingen zou u afstaan om dit water er weer uit te krijgen?”

Na even nadenken antwoordde hij: “Met al mijn bezittingen.”

Hierop zei de geleerde: “O leider der gelovigen, uw gehele rijkdom is niet meer waard dan een glas water!”

Hierop moest de kalief huilen.

Ten tijde van de iftaar nemen we plaats aan een tafel bedekt met al datgene wat ons hart begeert. Dat glas water zien we niet eens staan. Zo gaan we om met de meeste gunsten van Allah. We genieten ervan zonder stil te staan bij Degene die ons ervan voorziet, laat staan dat we Hem dankbaar zijn.

Al gelijk na het nuttigen van een uitgebreide iftaar zijn velen van onze broeders en zusters Allah ondankbaar en ongehoorzaam door het magreb-gebed te verzuimen.

Weet dat er een dag zal komen waarop we zullen worden gevraagd over de genietingen en of wij Allah daar dankbaar voor waren. Allah zegt:

“Jullie zullen die dag (Dag des Oordeels) ondervraagd worden over de genietingen.” [102:8]

(Source / 16.04.2021)

Taraweeh thuis bidden

Nu ook dit jaar, helaas, nog geen Taraweeh mogelijk is in de moskee rijst de vraag: hoe nu verder met het Taraweeh gebed? Het antwoord lees je in dit artikel.

Goed nieuws
Allereerst wil ik goed nieuws met jullie delen. Degenen die gewoon waren om de Taraweeh in de moskee te bidden hebben in sha Allah ook dit jaar de beloning alsof ze in de moskee hebben gebeden. Dit vanwege de bekende hadieth waarin de profeet vrede zij met hem aangeeft dat degene die door een excuus is verhinderd alsnog door Allah wordt beloond. Alhamdolilah.

Verdienste Taraweeh
De profeet vrede zij met hem zegt: “Wie Ramadan staat (in gebed) met geloof (in Allah) en hoop (op Zijn beloning), diens voorgaande zonden worden vergeven.”

Ook dit jaar wil je deze beloning niet mislopen dus vraag je je af hoe je nu zelf het Taraweeh gebed kunt verrichten? Gezien de huidige situatie is het aanbevolen om alleen of samen met jouw gezin het Taraweeh gebed thuis te verrichten.

Tijdstip
Het Taraweeh gebed kun je tussen isha en fajr verrichten. Verricht je het na isha, dan is het aanbevolen om eerst de twee raka’aat van de sunan rawaatib te bidden en vervolgens start je met Taraweeh. De sunan rawaatib zijn de twaalf vrijwillige raka’aat die je voor of na de verplichte gebeden verricht. (Daarover later meer in sha Allah).

Aantal
Je bidt setjes van twee raka’aat – d.w.z. dat je na elke twee raka’aat de tasleem verricht. En vervolgens sluit je af met één rak’ah om datgene wat je hebt gebeden tot een oneven aantal te maken. De sterkste mening is dat er geen maximum qua het aantal raka’aat is. Maar het beste is dagelijks een aantal aan te houden wat je de hele Ramadan kunt volhouden. Vijf, zeven, negen of elf raka’aat bijvoorbeeld.

Het is aanbevolen om de laatste drie raka’aat te eindigen met soerah Sabbihal-Kaafiroen en Qol Howa. Je mag hier ook van afwijken.

Du’a al-Qonoet
Het is aanbevolen om bij de laatste rak’ah van het Taraweeh gebed du’a te verrichten. Dit nadat je omhoog komt van de rokoe’ voordat je naar beneden gaat voor de sudjoed. Je heft dan je handen op en verricht bijvoorbeeld de du’a die is overgeleverd.

Sommige geleerden zijn van mening dat je deze du’a dagelijks kunt verrichten en anderen zijn van mening om het soms wel en soms niet te doen. Wellicht dat deze laatste de sterkste mening is.

Moshaf
Je verricht het Taraweeh-gebed met datgene wat je hebt gememoriseerd van de Koran. Is dit minimaal en wil je toch meer van de Koran reciteren tijdens de Ramadan dan kun je een moshaf gebruiken. Je kunt de moshaf dan in je hand houden of zoals iemand mij aanraadde door wat een bladmuziekhouder of muziekstatief wordt genoemd te gebruiken. Ze zijn online voor ongeveer 17 euro te bestellen. 

Er is niet een specifiek aantal bladzijdes dat je per dag moet aanhouden. Ook wat dit betreft probeer je dagelijks datgene te reciteren wat voor jou de gehele maand haalbaar is. Een bladzijde per rak’ah bijvoorbeeld.

Beste broeders en zusters

Alhamdolilah. Ook dit jaar worden we gedwongen om zelf aan de slag te gaan met de Koran. Je kunt jouw tijd overdag goed benutten met het voorbereiden en oefenen voor jouw recitatie in de avond. Ongeacht of dat vanuit jouw memorisatie of een moshaf is.

Nog mooier is als je tijdens jouw voorbereiding ook de betekenissen van de verzen opzoekt en overpeinst.

Moge Allah ons allen bijstaan in het zo goed mogelijk benutten van deze gezegende maand.

(Source / 15.04.2021)

Ramadan, de maand van vrijgevigheid

[4 van 7]

In deze prachtige maand waarin we tot het uiterste gaan om onze Heer tevreden te stellen kan vrijgevigheid niet ontbreken. Ons voorbeeld hierin is onze nobele profeet vrede zij met hem:

Hij was de meest gulle. En het gulst was hij in de maand Ramadan

Dit was ook de situatie van de metgezellen en de moslims na hen. Imam az-Zoehri zei:

Als de Ramadan aanbreekt dan is het slechts het reciteren van de koran en het voeden van voedsel.

De profeet vrede zij met hem zei:

De sadaqah is een bewijs

Het is een bewijs van jouw imaan. Het feit dat jij datgene wat erg geliefd bij je is weggeeft omwille van iets dat nog geliefder bij jou is, namelijk de grote beloning bij Allah, getuigt van imaan.

In een andere overlevering zegt onze profeet vrede zij met hem dat elke gelovige in de schaduw van zijn sadaqah zal zijn op de Dag des oordeels totdat de afrekening zal plaatsvinden.

Zoals we allen weten zal de zon nabij de schepping zijn op de dag dat Allah iedereen verzamelt op een grote uitgestrekte vlakte. Sommigen zullen tot aan hun enkels in het zweet zijn, sommigen tot aan hun knieën en anderen zelfs tot aan hun mond. Iedereen afhankelijk van zijn daden.

Op die geweldige dag zal de gelovige in de schaduw van zijn sadaqah zijn! Toen één van de geleerden kennis nam van deze hadieth, liet hij nooit meer een dag voorbijgaan zonder sadaqah te verrichten. Al was het slechts een ui of een stukje brood!

Beste broeders en zusters

Dit is de maand waarin je alles uit de kast haalt. De sadaqah mag, indien jij daartoe in staat bent, niet ontbreken. Er komen ongetwijfeld genoeg (betrouwbare) inzamelingen langs deze maand; zorg ervoor dat jij daar een aandeel in hebt.

PS: Een betrouwbare stichting die onze donaties goed kan gebruiken wegens de vele projecten die ze hebben lopen is Stichting Najiba

O Allah stel ons in staat om het beste uit deze gezegende maand te halen en laat het vasten voor ons getuigen op de dag dat wij U ontmoeten en niet tegen ons. Ameen.

Eerder verschenen:

1. Ramadan, de maand van het vasten
2. Ramadan, de maand van het staan in gebed
3. Ramadan, de maand van de koran
4. Ramadan, de maand van vrijgevigheid

Volgend artikel:

5. Ramadan, de maand van ……

(Source / 13.04.2021)

Ramadan, de maand van de koran

[3 van 7]

Alle lof zij aan Allah. Hij die ons heeft geëerd met het beste boek; de Koran. 

Ramadan is de maand van de Koran. In deze gezegende maand is het neerzenden van de edele Koran, met de tussenkomst van de engel Jibriel, op onze nobele profeet Mohammed vrede zij met hem begonnen. Allah zegt:
 
“De maand Ramadan is (de maand) waarin de Koran is neergezonden als leiding voor de mensheid …” [2:185] 

Het veel aandacht besteden aan de Koran in deze gezegende maand was de gewoonte van onze profeet, zijn metgezellen en de moslims na hen. Ieder jaar, gedurende de Ramadan, nam Jibriel de Koran door met de profeet vrede zij met hem. En in het jaar waarin de profeet vrede zij met hem overleed, deed hij dat zelfs twee keer.

Sommige van onze vrome voorgangers lazen dagelijks de Koran uit in de Ramadan! Een van hen zei zelfs:

Als de Ramadan aanbreekt dan is het slechts het reciteren van de koran en het voeden van voedsel.

Het lezen van de Koran staat dus centraal in deze maand. Je kan het als de rode draad zien in de maand Ramadan. Het antwoord op de steeds terugkerende vraag: Hoe kan ik de Ramadan goed benutten is simpel: de Koran!

Ieder moment dat je ter beschikking hebt, probeer je aan de Koran te besteden. Wat zou het mooi zijn als we onszelf zouden kunnen dwingen om iedere keer wanneer we naar de smartphone neigen om in plaats daarvan onze moshaf open te slaan.

Ben je niet in staat om de Koran te lezen dan is dat natuurlijk een groot gemis. Om toch tijd door te brengen met de koran zou je naar een koran recitatie kunnen luisteren en meelezen met de Nederlandse vertaling.

Beste broeders en zusters

Span je vanaf het begin van de maand Ramadan in met het reciteren van de Koran en houd je hieraan vast. Een effectief hulpmiddel hierbij is het vormen van een groepje met wat vrienden om dagelijks het minimale aantal pagina’s te halen om de koran één keer uit te lezen (twintig pagina’s). Maak hier een WhatsApp groep voor aan en iedere keer wanneer je de dagelijkse doelstelling hebt bereikt, steek je een duimpje op om de rest te motiveren. Heel simpel en het werkt echt. Laten we onze vriendschappen gebruiken voor dit soort doeleinden!

PS: Ergens in dit artikel is één van de zeven zaken verklapt 👍

O Allah stel ons in staat om het beste uit deze gezegende maand te halen en laat het vasten voor ons getuigen op de dag dat wij U ontmoeten en niet tegen ons. Ameen.

Eerder verschenen:

1. Ramadan, de maand van het vasten
2. Ramadan, de maand van het staan in gebed
3. Ramadan, de maand van de koran

Volgend artikel:

4. Ramadan, de maand van ……

(Source / 11.04.2021)

Ramadan, de maand van het staan in gebed

[2 van 7]

Eén van de sterk aanbevolen daden in deze gezegende maand is het verrichten van de Taraweeh (nachtgebed). De profeet vrede zij met hem zei: “Wie het nachtgebed in de Ramadan verricht met geloof en hoop op de beloning, van diegene worden zijn voorgaande zonden vergeven.” [Bukhari]

We hopen dat de avondklok per 21 april wordt opgeheven zodat we dit gebed gezamenlijk in de moskeeën kunnen verrichten. We kunnen met ze allen niet wachten om weer in rijen achter de imam te luisteren naar de recitatie van de Koran!

Tot die tijd verricht je het gebed zelfstandig thuis. (Of in de moskee als die optie wordt geboden, sommige moskeeën voegen magreb en isha samen en bidden dan een aantal raka’aat Taraweeh).

De maand Ramadan is dus een maand waarin we ons extra inspannen voor de vrijwillige gebeden. Voor wat adviezen omtrent dit onderwerp zou je dit artikel kunnen raadplegen.

Beste broeders en zusters

Een andere belangrijke manier om meer betekenis aan de maand ramadan te geven is dus door veel vrijwillige gebeden te verrichten. Het verplichte gebed benoemen we niet eens omdat dit vanzelfsprekend is!

De Ramadan moet een maand zijn waarin we continu neigen naar ons gebedskleedje. In de hoop dat Allah ons vasten accepteert en onze zonden vergeeft. Daarmee heb ik een van de zeven zaken verklapt, namelijk dat de Ramadan een maand moet zijn waarin we de vergiffenis van Allah verkrijgen.

O Allah stel ons in staat om het beste uit deze gezegende maand te halen en laat het vasten voor ons getuigen op de dag dat wij U ontmoeten en niet tegen ons. Ameen.

Eerder verschenen:

1. Ramadan, de maand van het vasten
2. Ramadan, de maand van het staan in gebed

Volgend artikel:

3. Ramadan, de maand van ……

(Source / 10.04.2021)

Ramadan, de maand van het vasten

[1 van 7]

In deze serie zouden we het hebben over zeven zaken die onze aandacht verdienen om meer uit de maand Ramadan te halen. Dit om simpelweg de Ramadan meer betekenis te geven dan alleen de honger en dorst.

Ramadan is de maand van het vasten. Dat is algemeen bekend. Zelfs niet moslims weten dat we vasten in de maand Ramadan.

Maar vasten is meer dan je enkel het onthouden van eten en drinken. Het vasten moet effect hebben op ons gedrag en onze band met Allah. Een dag waarop je vastende bent mag nooit gelijk staan aan een dag waarop je niet vast. De metgezel Jaabir, moge Allah tevreden met hem zijn, zei heel mooi:

Wanneer je vast, laat dan jouw gehoor, zicht en tong vasten. Straal waardigheid en kalmte uit en laat een vastende dag niet hetzelfde zijn als een dag waarop je niet vast

Deze metgezel heeft deze wijsheid van zijn leraar, onze profeet Mohammed vrede zij met hem, geleerd. De profeet vrede zij met hem zei:

Wie valse spraak en het handelen ernaar niet opgeeft, Allah heeft het niet nodig dat hij zijn eten en drinken laat staan.”

In een andere hadieth zegt de profeet vrede zij met hem

Wanneer iemand van jullie vastende is, laat hem dan niet vulgair spreken of onzinnig gedrag vertonen. En als iemand je aanvalt of uitscheldt, zeg dan: ‘Ik ben vastende, ik ben vastende.’

Deze hadieth instrueert ons indirect om slecht gezelschap te vermijden, zodat je dergelijke situaties voorkomt. 

Beste broeders en zusters

De eerste manier om meer betekenis aan de maand ramadan te geven is dus dat het vasten duidelijk effect heeft op onze imaan en gedrag. We voelen ons duidelijk dichter tot Allah en stralen dit ook uit. Dit is des te belangrijk in ons geval als moslims die leven in de landen van de niet moslims. Zij zouden aan onze houding en gedrag moeten kunnen opmaken dat we ons in een wel hele speciale maand bevinden. 

O Allah stel ons in staat om het beste uit deze gezegende maand te halen en laat het vasten voor ons getuigen op de dag dat wij U ontmoeten en niet tegen ons. Ameen.

(Source / 09.04.2021)

Verheug je op de Ramadan!

بسم الله الرحمن الرحيم 
Wees verheugd o moslim. Je gaat een prachtige maand tegemoet. Een maand met vele zegeningen!

Het was dan ook de gewoonte van onze nobele profeet vrede zij met hem om zijn metgezellen te verheugen op de komst van deze gezegende maand en zei tegen hen:
 
“Als Ramadan aanbreekt worden de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten en de duivels geketend.” [al-Boecharie]

Deze dagen in aanloop naar de Ramadan moeten dagen van blijdschap zijn. Alle barmhartigheid en verdiensten die schuilen in de Ramadan zouden de gelovige meer blijdschap moeten bezorgen dan het verzamelen van wereldse genietingen. Allah zegt:

Zeg (O Mohammed): “Met de gunst van Allah en Zijn barmhartigheid zouden zij blij moeten zijn, het is beter dan wat zij verzamelen (aan wereldse zaken)” [10:85]

Moge Allah ons de maand Ramadan doen bereiken en ons deze optimaal doen benutten.

In het volgende bericht een belangrijke boodschap van onze profeet vrede zij met hem omtrent de Ramadan

(Source / 05.04.2021)

Het gebed? Dat komt wel goed

Alle lof zij aan Allah onze barmhartige Heer. Als gunst aan Zijn dienaren heeft Hij het gebed verplicht gesteld. Dit zodat wij Hem daarmee gedenken. Allah zegt:

“Onderhoud het gebed om Mij te gedenken.” [20:14]

Het gebed is de tweede zuil van ons geloof en het eerste waarover we worden gevraagd op de Dag des Oordeels:

“Het eerste waarover de dienaar op de Dag des Oordeels verantwoording af zal leggen van zijn daden is zijn gebed. Als het correct is, dan behoort hij tot de succesvollen en als het incorrect is, behoort hij tot de verliezers.” [Tirmidhi]

Dit zijn de duidelijke woorden van onze profeet vrede zij met hem. Je verbaast je dan hoeveel jongeren (en ouderen) die het gebed hebben gelaten goede hoop houden na hun dood. Net alsof ze tot de vromen behoren die het paradijs zijn gegarandeerd.

Je hoort ze vaak zeggen of denken: ‘Ik bid niet, maar als ik sterf dan komt het wel goed.’

Als je naar de duivel luistert dan komt het zeker goed. Alleen wat verstaat de duivel onder goed? Precies, dat jij in het vuur belandt. Kijk wat de mensen van het Vuur zullen antwoorden wanneer ze een pijnlijke vraag worden gesteld:

(Zij zullen vragen:) “Wat heeft jullie het hete vuur doen binnengaan?’ Zij zullen zeggen: Wij behoorden niet tot degenen die het gebed verrichtten! [Koran: 74:42-43]

Vrees Allah beste broeder of zuster. Ontwaak uit je onachtzaamheid en pak het gebed vandaag nog op. Heb spijt van wat is geweest en wees vastberaden om je leven te beteren. Zie je niet hoeveel jongeren vandaag de dag plots aan hun einde komen?

Ook degenen die bidden kunnen het gebed verbeteren, daarover in het volgende bericht meer. 

(Source / 04.04.2021)

Goed Benutten van Sha’baan als inleiding tot Ramadan

Alle lof zij aan Allah. Onze Barmhartige Heer. We danken Allah voor Zijn vele gunsten en vragen Hem om ons van Zijn gunsten te vermeerderen.

Een van de gunsten die we Allah vragen is dat Hij ons de kans geeft om de maand Ramadan mee te maken en deze optimaal te benutten.  De grote geleerde ibn Jawzi moge Allah hem genadig zijn zweerde bij Allah en zei:

‘Als er tegen de mensen in de graven zou worden gezegd: Wat is jullie wens? Dan zouden zij een dag van Ramadan wensen!

Uitkijken naar de maand Ramadan is meer dan alleen uitkijken in woorden door te zeggen ‘ik kan niet wachten tot de maand Ramadan start’ en dergelijke woorden. Het feit dat we oprecht uitkijken naar de maand Ramadan zou zich moeten uiten in daden. Dit was de situatie van onze profeet vrede zij met hem en de vrome voorgangers.

Aicha – moge Allah tevreden met haar zijn – overlevert dat de profeet – vrede zij met hem – bijna de gehele maand Sha’baan vastte. Toen de profeet – vrede zij met hem – werd gevraagd naar de reden, antwoordde hij:

“Dat is een maand waar de mensen onachtzaam over zijn, en het is een maand waarin de daden worden opgeheven naar de Heer der Werelden. Dus wens ik dat mijn daden worden opgeheven terwijl ik vastende ben.”

Koran
Daarnaast was het de gewoonte van velen van onze vrome voorgangers om veelvuldig de Koran te reciteren in de maand Sha’baan. Zelfs zo dat één van hen zijn winkel sloot in Sha’baan om zich volledig te concentreren op de Koran!

Eén van de wijsheden achter het veelvuldig vasten van de maand Sha’baan en reciteren van de Koran, is het voorbereiden op de Ramadan. Dit zodat men met aanvang van de Ramadan gewend is geraakt aan deze vrome daden en zo optimaal de Ramadan zal benutten.

Inhalen van gemiste dagen
Verder dient de moslim die nog dagen moet inhalen van afgelopen Ramadan zich hiermee te haasten, voordat de Ramadan van dit jaar aanbreekt. Degenen die niet in staat zijn om deze dagen in Sha’baan in te halen, vanwege zwangerschap, borstvoeding, ziekte e.d., moeten deze dagen na de Ramadan inhalen zodra dit mogelijk is.

Zie ook:

Lezing op Youtube over de maand Sha’baan

Beste broeders en zusters

Het advies aan mijzelf en mijn broeders en zusters is om deze maand goed te benutten. Dit door alvast dagelijks wat Koran te reciteren en een aantal dagen te vasten. Al is het dat je enkel de maandag en donderdag vast. Heb je nog niks van deze maand gevast, begin dan aanstaande maandag met vasten, voordat de zomertijd ingaat en jij hier tegenop kijkt.

PS: Bij sommige geleerden is het afgeraden (makroeh) om na de helft van Sha’baan te beginnen met vasten als je nog niet eerder in Sha’baan hebt gevast en ook niet als gewoonte had om bijvoorbeeld de maandag en donderdag te vasten. Maar als je aanstaande maandag vast dan ben je op tijd, maandag is namelijk 15 Sha’baan (uitgaande van de maanbezichtiging en niet de datum die je op tv etc ziet).

Smeekbede
Degene die zich beseft wat de enorme waarde is van de maand Ramadan kan niet anders dan dat hij Allah continu oprecht vraagt om hem de kans te geven om deze gezegende maand mee te mogen maken. En nog belangrijker: dat hij deze optimaal mag benutten.

Moge Allah de meest Verhevene ons allen deze gezegende maand doen bereiken. En moge Hij al onze geliefden die er dit jaar niet bij hebben mogen zijn vergeven en hun graven tot tuinen van de tuinen van het paradijs maken. Ameen.

(Source / 27.03.2021)