RIJENS NIEUWS – Het college van de gemeente Gilze en Rijen heeft de meerjarenbegroting 2024 – 2027 gepresenteerd, waarin wordt aangegeven dat de gemeente financieel gezond is. De begroting laat zien dat de gemeente inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en het hoge voorzieningenniveau in de gemeente wil behouden en versterken. Het college wil invulling geven aan de verdere ontwikkeling van Gilze en Rijen, samen met inwoners, medewerkers in de ABG-organisatie en partners in de dorpen en regio. 

Veel werk in uitvoering
Voor het college is het van groot belang dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen en rond kunnen komen. Maar dat is voor steeds meer mensen lastig. De gemeente wil hen sneller en beter helpen. Wethouder Marielle Doremalen geeft aan dat de gemeente werkt aan meer bekendheid van de bestaande minimaregelingen en het Budgetcafé. Tevens wordt de meedoen-regeling verruimd. 

In 2024 zal de gemeente blijven verduurzamen. Hierbij meldt wethouder Merijn Scheifes dat Gilze en Rijen gestart is met een wijkgerichte aanpak voor woningisolatie. De gemeente richt zich op inwoners met een slecht geïsoleerde woning. Deze mensen krijgen informatie en ondersteuning. Op deze manier kan iedereen aan de slag om de woning te verduurzamen. 

Burgemeester Derk Alssema is van mening dat Gilze en Rijen een veilige gemeente moet zijn om te wonen, te werken en te leven. Daarom wordt er geld vrijgemaakt om antwoord te kunnen blijven geven op vraagstukken, zoals ondermijning, sociale crises en verward gedrag. 

Er worden door het veranderende klimaat andere eisen gesteld aan het rioolstelsel. Hierbij merkt wethouder Corné Machielsen aan dat de gemeente steeds vaker te maken heeft met extreme warmte en hevige regenbuien. Met name in Rijen moet de kans op wateroverlast kleiner worden gemaakt. Er worden maatregelen genomen om het regenwater sneller en op een duurzame manier af te voeren. In Rijen Noord-Oost en Rijen Zuid (de Militaire wijk) is men al gestart met de voorbereiding en deels met de uitvoering van deze maatregelen. 

Het leven wordt duurder
Dit geldt ook voor de gemeente. Inkoop van materiaal en grondstoffen is duurder en de lonen stijgen. Voor de gemeente betekent dit dat de gemeentelijke belastingen worden geïndexeerd. Gekozen is voor een indexering van de OZB en de rioolheffing. Tevens voor een verhoging van de afvalstoffenheffing. Hierdoor wil het college de gestegen kosten opvangen, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen en de verhoging van de gemeentelijke belastingen beperken.  

De gemeentelijke begroting is een duidelijk signaal aan Den Haag, daar het kabinet vanaf 2026 minder geld beschikbaar zal stellen aan de gemeenten. Tegelijkertijd blijft het kabinet een beroep doen op de gemeente om veel (extra) taken uit te voeren. Wethouder Scheifes geeft aan dat dit in de begroting vertaald wordt met een tekort vanaf 2026. Vanaf 2026 zijn de financiën niet voldoende om de huidige taken uit te voeren. 

De gemeenteraad moet de begroting 2024 definitief vaststellen. Hiervoor is de begrotingsvergadering gepland op maandag 13 november vanaf 16.30 uur. De gegevens van de begroting 2024 van de gemeente Gilze en Rijen in verkorte vorm, zijn te vinden op de site.  

(Bron: Gemeente Gilze en Rijen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 13.10.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights