Provinciehuis Flevoland (© prov Flevoland)

Woensdag 26 juni was er weer een vergadering van de Provinciale Staten van Flevoland. De vergadering begon om 14.00 uur en had een vrij drukke agenda. Eén van de punten op de agenda was het onderwerp 8b ‘Perspectiefnota 2025 – 2028‘. Naast een drukke agenda, was dit item ook voorzien van 29 documenten. 

Perspectiefnota 2025 – 2028
Het doel van de behandeling van dit onderwerp was de Perspectiefnota 2025 – 2028 vast te stellen en tevens als kader te hanteren voor de programmabegroting en de meerjarenplanning. 

De programmabegroting heeft als doel om een degelijk en solide financieel beleid te voeren. Dit zou dan moeten gebeuren op een zodanige wijze dat er elk jaar een sluitende begroting aangeboden wordt en dat de reserves op verantwoord niveau blijven.  

Met andere woorden, in de Perspectiefnota wordt de koers en de financiële uitgangspunten van de provincie genoemd. Daardoor worden de strategische beleidsdoelen en financiële vooruitzichten voor de komende 4 jaar vastgelegd.   

De Provinciale Staten hebben de bevoegdheid om kaders te stellen voor de programmabegroting. Met de Perspectiefnota is men geïnformeerd over de ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de programmabegroting 2025.   

Impuls voor de bossenstrategie
Nadat de Staten de Perspectiefnota hadden besproken en tijdens de behandeling zijn een 3-tal amendementen ingediend en ruim 20 moties. Amendement D is ingediend door de fracties van GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en SP.

Het amendement had de titel ‘Groene steden en dorpen, een impuls voor de bossenstrategie’ meegekregen. De site van de provincies geeft aan dat er 2 amendementen en 13 moties in stemming zijn gebracht, wat betekent dat er hier en daar wat is teruggetrokken. 

Tevens meldt de provincie dat de 2 amendementen niet zijn aangenomen, 4 moties wel en 9 moties zijn verworpen. In het amendement van de 5 linkse fracties wordt geconstateerd dat de bossenstrategie bij wil dragen aan een aantal zaken. 

Hierbij valt te denken aan koolstofvastlegging, sterke biodiversiteit, een mooi landschap, een gezonde leef- en werkomgeving en een circulaire economie. De strategie zou de ambitie hebben om het bosareaal met 1.200 ha uit te breiden. 

De fracties hebben aangegeven dat de bossenstrategie sterk achterloopt op de ambitie, maar dat er kansen zijn om een inslag te halen, wat bij zou dragen aan meer groen. Maar hiervoor zou er extra ingezet moeten worden op de bossenstrategie. 

Dit zou onder meer inhouden dat de provincie vanaf 2025 1 miljoen beschikbaar zou moeten stellen om in overleg met de gemeenten bossen aan te leggen in en om bestaande en nieuwe woonwijken. Zoals eerder gemeld, heeft het amendement het niet gehaald. 

(Bronnen: Provinciale Staten, Provincie Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 27.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights