NIJVERDAL – Op de site van Stichting NatuurAlert – helaas niet bijgewerkte site – staat de zin te lezen “ … Het is onbegrijpelijk dat de minister van LNV aanstuurt op het regulier toestaan van kaalkap tot 0.5 hectare … ” Deze week kwam de Stichting in de media met de mededeling dat ze overweegt naar de rechter te stappen om de kap van een stuk bos op de Sallandse Heuvelrug stil te laten leggen.

‘Illegale’ boskap
De Stichting NatuurAlert heeft laten weten dat ze heel laat is ingelicht door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Tevens is de Stichting van mening dat het een ‘illegale’ boskap is. In een brief aan de provincie Overijssel – en dus ook in de media – laat de Stichting weten dat er geen rekening wordt gehouden met beschermde reptielen in het gebied. Het is mogelijk een nobele gedachte om de korhoen meer ruimte te bieden, maar dit brengt onaanvaardbare natuurschade met zich mee. Daarom heeft NatuurAlert de provincie Overijssel opgeroepen om de bomenkap (voorlopig) te stoppen.   

Maandag 4 september is Staatsbosbeheer begonnen met het kappen van bomen van een gebied van 50 hectare groot. Dit gebied ligt in het westelijke deel van het Natura 2000-gebied in de provincie. Volgens Staatsbosbeheer worden de bomen gekapt om op die manier de heide uit te breiden. Hierdoor zouden de leefgebieden van kwetsbare diersoorten, zoals de korhoender, verbeterd worden. De kap volgt op het provinciaal inpassingsplan. Dit plan is in 2019 goedgekeurd door de provincie Overijssel en gaat over een pakket maatregelen om de natuur op de Sallandse Heuvelrug te versterken.  

Provinciaal Inpassingsplan
Op het moment dat er plannen worden gemaakt voor de Natura 2000-gebieden kan het gebruik of de functie van de grond en het er omliggende gebied veranderen. In dat geval  moet er een nieuw ruimtelijk plan gemaakt en vastgesteld worden, waarin het nieuwe gebruik of de nieuwe functie wordt vastgelegd. Voor de Natura 2000-gebieden wordt vaak een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld.  
De provincie Overijssel is van mening dat het heidelandschap divers en uniek is, een bijzonder en divers type landschap met unieke planten- en diersoorten. 

NatuurAlert Nederland heeft op 14 mei 2020 een brief gestuurd aan de minister. Hierin werd aangegeven dat vlaktekap achterhaald en desastreus is voor de bodemvruchtbaarheid, koolstofverbinding, biodiversiteit en de beleving van het bos. Tevens is vlaktekap financieel gezien de meest onrendabele vorm van bosbeheer en is in strijd met de Wet Natuurbescherming. 
Wageningen University & Research (WUR) sluit hierbij (gedeeltelijk) aan in een artikel van 16 februari 2021. Volgens de WUR wordt in de nieuwe Bossenstrategie de vlaktekap  genoemd als één van de mogelijke ingrepen bij beheer van het bos. Vlaktekap staat voor de kap van bomen op een aaneengesloten oppervlakte. De vlaktekap kan samengaan met de ambities voor klimaat en biodiversiteit, maar er moet wel gekeken worden naar schaal en context waarin de vlaktekap plaatsvindt. Zo wordt de vlaktekap sterk ontraden in oude bossen. 

Stoppen van de bomenkap
Op de site van RTV Oost heeft NatuurAlert gemeld dat in het gebied beschermde reptielen – zoals de zandhagedis, hazelworm en levendbarende hagedis –  leven. Juist in zo’n gebied gaan de beheerders met grote machines bomen kappen, waardoor het leefgebied onaanvaardbaar wordt aangetast. NatuurAlert zet zich in voor het behoud en de verbetering van de natuur en wil daarom dat de bomenkap onmiddellijk stopt.  
Juist in deze periode zijn de reptielen actief. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt. Hoewel Natuurmonumenten, de provincie en Staatsbosbeheer hebben gemeld dat ze naar de situatie hebben gekeken en dat de kap zorgvuldig gebeurt, is dat volgens natuurbeschermers helemaal niet zo.

NatuurAlert is van mening dat er gewerkt moet worden volgens de afspraken vastgelegd in de ‘Gedragscode soortenbescherming bosbeheer 2022’. Bij navraag door NatuurAlert bleek dat de gedragscode niet wordt gevolgd. Sterker nog: het leefgebied van de reptielen wordt compleet vernield. Dit komt doordat de bodem waar de dieren leven en hun winterslaap houden, wordt afgeschraapt. De gedragscode heeft afspraken opgenomen over de bescherming van zeldzame dieren bij boskap.  

(Bronnen: ANP, Provincie Overijssel, NatuurAlert Nederland, WUR, Reformatorisch Dagblad, Sallandse Heuvelrug, RTV Oost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.09.2023

2 gedachte over “Mogelijke stappen richting rechter over kappen bomen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights