GILZE EN RIJEN – In de afgelopen periode is informatie opgevraagd bij het Regionaal Archief in Tilburg. Er is informatie ontvangen, maar dat bleek niet verder te gaan dan een lijst, geen stukken, geen documenten. Dus werd de gemeente maar weer aangesproken over 5 items, maar daar kwam het bekende antwoord van. En dus weer geen informatie die wordt aangedragen en elke keer krijg ik het gevoel dat ik word tegengewerkt. 

Informatie opgevraagd
Van het Regionaal Archief kwam het advies om de volgende stukken eens te bekijken: 

  • 21 woningen Kampstraat (Oude Siedlung), aankoop en onteigening, 1946-1976. 1. Overname Siedlung Woningen te Rijen; 2. Onteigening perceel van P. Sluyters te Rijen. 1946-1976
  • 2.2.19 HUUR. VERHUUR 1163 Ontruiming van woningen aan de Kampstraat.1. Ontruiming van woningen in de Kampstraat, ontruimingsvergoeding toegekend bij raadsbesluit van 17-03-1975, krediet beschikbaargesteld voor kosten rechtsgeding, slopen van 4 blokken en vergoedingen van de thans no 1974-1981
  • 2.2.21 OVERHEIDS- EN VERENIGINGSBOUW 1166 21 woningen Kampstraat, Oude Siedlung, verbouw en exploitatie, 1951-1976.1. Exploitatieopzet en huur; 2. Verrichten achterstallig onderhoud. 1951-1976
  • Bestemmingsplan Grote Spie. 1. Vooroverleg Grote Spie; 2. Ter visie legging ontwerp- plan Grote Spie; 3. Vaststelling bestemmingsplan Grote Spie, Rbsl. 13-12-1971; 4. Besluit van Gedeputeerde Staten 31-01-1973, G. nummer 213.011 tot gedeeltelijke goedkeuring 1970-1973
  • Exploitatie-opzet bestemmingsplan De Grote Spie.1. Exploitatie opzet “Grote Spie”, B&W 24-05-1971. 1969-1971

Van het Archief kwam daarbij de opmerking dat de stukken (nog) niet gescand zijn en mogelijk ook niet gescand worden, maar dat men een afspraak kan maken om in Tilburg de stukken in te komen zien. 
Daarom de gemeente Gilze en Rijen maar weer aangeschreven, maar daar kwam ongeveer hetzelfde antwoord vandaan. Men gaf aan dat de gemeente griffie niet beschikt over de gevraagde informatie en tevens werd het advies gegeven om een informatieverzoek in het kader van de wet Woo (Wet Open Overheid) te doen. En dan komt een heel belangrijke zin: ‘Als de informatie beschikbaar is, kan dat langs deze weg met u worden gedeeld’. 

Daar draait het dus om. Als de informatie beschikbaar is, dan kán deze worden gedeeld. Men dekt zichzelf al bij voorbaat in, want de informatie zal waarschijnlijk nergens meer te vinden zijn. 

Ondertussen is er wel een document door de gemeente goedgekeurd, het Bestemmingsplan ‘Woongebied Rijen’ (projectnummer 152535/03 revisie 06 februari 2013). Opvallend hierbij was dat op 4 februari 2013 de gemeenteraad besloot 1. de zienswijzenrapportage ‘Woongebied Rijen’ vast te stellen; 2. het bestemmingsplan ‘Woongebied Rijen’ gewijzigd vast te stellen en 3. geen exploitatieplan vast te stellen. 

Vooral punt 3 is opvallend te noemen. Een van de belangrijkste doelen van het exploitatieplan is om de kosten betaald te krijgen, die de gemeente heeft gemaakt om een bouwinitiatief mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan de kosten voor de aanleg van een nieuw stuk weg. 

Normaal start de gemeente met een gemeentelijk exploitatieplan, waarin de grondexploitatieopzet en de regels hoe de kosten worden verdeeld over verschillende categorieën zijn opgenomen. Daarnaast kan het plan gemeentelijke locatie-eisen bevatten, bepalingen over de verschillende fases van uitvoering, regels over 3 woningbouwcategorieën (sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en vrije kavels), aantallen van het type woningen en plaats.  

In het document Bestemmingsplan ‘Woongebied Rijen’ wordt aangegeven dat tot het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, 28 bestemmingsplannen van kracht zijn. Een van deze 28 is in de lijst nr. 5 Bestemmingsplan ‘Grote Spie’ dat op 13 december 1971 is vastgesteld door de gemeenteraad. En dit bestemmingsplan is in de lijst van 5 items genoemd om informatie over te verkrijgen. 
Het Bestemmingsplan ‘Woongebied Rijen’ is van 6 februari 2013, amper 10 jaar geleden. Zou de gemeente Gilze en Rijen vanaf dat moment alle eerdere 28 bestemmingsplannen afgevoerd hebben en geen documenten meer bewaard hebben? 

(Bronnen: Memorix, Ruimtelijke Plannen. Docplayer, Wikipedia, Omgevingsweb) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 20.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights