Gemeentelijke financien (© gem Lelystad)

Op dinsdag 2 juli heeft het college van Lelystad informatie over het pakket met ombuigingsmogelijkheden aangeboden aan de gemeenteraad. Het pakket zal bij de programmabegroting 2025 – 2028 aan de raad worden voorgelegd. 

Evenwichtig en samenhangend pakket
De gemeente heeft aangegeven dat bij het opstellen van het ombuigingspakket nadrukkelijk rekening is gehouden met de meest kwetsbare inwoners van Lelystad. Tevens zal de gemeente zorgen voor het in stand houden van de sociale basisinfrastructuur.  

Daarnaast is rekening gehouden met de groeiambitie van de stad. Het college is van mening dat het pakket een evenwichtig en samenhangend pakket met uitvoerbare ombuigingsmaatregelen, waarbij de essentie van het raadsakkoord blijft staan. 

Ombuigingsvoorstellen 
Eerder was al gemeld – via de kadernota 2025 – 2028 – dat er sprake is van aanzienlijke structurele tekorten, mogelijk oplopend tot ruim 17 miljoen per jaar. Dit zou onder meer komen door toenemende kosten binnen de Jeugdzorg en de nieuwe financiering door het Rijk. 

De raad was toegezegd dat er ombuigingsvoorstellen zouden worden aangeboden door het college om te komen tot een sluitende begroting. De afgelopen maanden is gewerkt aan een groot pakket met ombuigingsmogelijkheden.  

Hierbij heeft het college gekeken naar mogelijkheden om enkele voor de stad belangrijke beleidsvoornemens te kunnen betalen, zoals de bouw van een nieuwe sporthal, de ondersteuning van evenementen en de gecontinueerde inzet van de buurtwerkers in de wijk.  

Bezuinigingen én hervormingen 
De ombuigingsoperatie gaat niet alleen om bezuinigingen, maar zeker ook om hervormingen. Belangrijk hierbij is de Jeugdzorg. Uitgangspunt is dat passende ondersteuning niet altijd zoveel mogelijke hulp betekent of zware professionele ondersteuning. Het zou ook kunnen met een andere ondersteuning, passend bij de vraag. 

Het college legt 84 ombuigingsmogelijkheden ter besluitvorming aan de raad voor. Sommige hebben een technisch karakter, maar er zijn ook ombuigingen. Hierbij valt te denken aan versoberingen binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. 

Tevens wordt er bezuinigd op het mantelzorgcompliment, wordt het Leerwerkbedrijf Bataviawerf stopgezet. Beschikbare middelen worden ingezet ter versterking van het gezin en het netwerk. 

Legesinkomsten uit de omgevingsvergunningen worden realistischer gemaakt, net als de tarieven voor het betaald parkeren. Volgens wethouder Grimbergen dwingt de financiële situatie tot afweging en scherpte. 

Volgens de wethouder is niet alles meer mogelijk, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden. Er ligt een bezuinigingsopgave van 17 miljoen euro per jaar op tafel. Dit houdt in dat er soms een stap terug gedaan moet worden. Het college wil met de raad in gesprek. 

De raad heeft het pakket nog voor het zomerreces ontvangen, vooruitlopend op de programmabegroting 2025 – 2028. In de maanden september en oktober zijn de besprekingen met de raad en de besluitvorming is voorzien op dinsdag 12 november. 

(Bronnen: Gemeente Lelystad, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.07.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights