St Jansdal Lelystad (© Ziekenhuis St Jansdal)

Het college heeft de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van een zorgcampus in Lelystad vastgesteld. Het vraagt de raad nu om deze uitgangspunten en ambities als basis te mogen nemen voor de verdere uitwerking en de te maken afspraken voor de beoogde realisatie. In de zorgcampus staat het nieuwe ziekenhuis centraal, maar zullen ook andere zorgvoorzieningen de gezamenlijke krachten bundelen. De zorgcampus komt aan de Ziekenhuisweg in een groene parkachtige omgeving. Met ruimte voor o.a. zorggerelateerde woningen en waar gezondheid, welbevinden en ontspanning voorop staan.

Brede ziekenhuisvoorziening 
De gemeente en St Jansdal willen gezamenlijk, maar ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, een brede nieuwe ziekenhuisvoorziening en een gezonde leef- en werkomgeving realiseren.

Samen met het St Jansdal wordt een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij de ziekenhuisontwikkeling en de zorgcampus worden ingebed in de plannen voor de doorontwikkeling van de stad.

Hiermee wordt een passende en moderne regionale zorgvoorziening geborgd, waarin ook ruimte is voor toekomstige uitbreidingen. Dit sluit niet alleen aan op de behoeften van de huidige inwoners van Lelystad, maar is ook nodig met het oog op de verwachte groei van de stad in de toekomst.

Ambities
Wethouder Piet van Dijk: “De zorgcampus zal ruimte gaan bieden aan verschillende zorg- en welzijnsfuncties. Zij zullen elkaar onderling versterken en daarmee beter aansluiten op de zorgbehoeften van onze inwoners.

Er komen goede ruimtelijke verbindingen met het stadscentrum en omliggende gebieden. De zorgcampus wordt via het Zilverpark en de fiets- en wandelstructuur goed verbonden met het Stadshart en vormt daarmee een belangrijke schakel in de centrumzone.

Wethouder Messelink-Dijkstra: “ De zorgcampus is er voor onze inwoners. Een plek waar zorg en welzijn bij elkaar komen in een prettige en groene omgeving, waar we heel blij mee zijn.” 

Nieuw park  
In de ambities voor de aanleg van de zorgcampus is aan de westkant ook een nieuw park opgenomen. Daarmee komt er een verbinding met het bestaande groen vanuit het Zilverpark richting het campus midden gebied. Dit park krijgt meerdere openbare functies, zoals ontmoeting, beweging en natuurbeleving.

Samenwerking met St Jansdal
Bij de ontwikkeling van de zorgcampus wordt nauw samengewerkt met St Jansdal. Zij zijn als eigenaar en exploitant van het ziekenhuis en ruimte daaromheen initiatiefnemer en verantwoordelijke partij voor de gebiedsontwikkeling.

De gemeente is vooral faciliterend voor deze ontwikkeling maar heeft ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de ruimtelijke ordening, de sociaal-maatschappelijke doelstellingen en de inrichting van de openbare ruimte.

Dit betekent dat een goede afstemming tussen de gemeente en het St Jansdal belangrijk is. Beide partijen zien deze uitgangspunten en ambities, na de samenwerkingsovereenkomst die eerder was gesloten, als een belangrijke volgende stap in de goede samenwerking.

Overige ontwikkelingen
Zowel in het Campus Midden gebied (woningbouw) ten zuiden van de ziekenhuislocatie als in het Zilverpark ten noorden daarvan (herdenkingsplek en vernieuwing en uitbreiding skatebaan), vinden ontwikkelingen plaats. Daarmee is in de uitgangspunten en ambities rekening gehouden.

Vervolg
Na instemming van de raad werken de gemeente en St Jansdal de uitgangspunten en ambities verder uit in een stedenbouwkundig plan en zullen verdere afspraken gemaakt worden over de realisatie. Daarbij wordt ook de financiële haalbaarheid onderzocht van de ruimtelijke plannen en beschreven ambities.

(Bron: Persbericht Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 07.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights