Stadspark Eindhoven (© gem Eindhoven)

EINDHOVEN – In de raadsvergadering van dinsdag 7 mei in de gemeente Eindhoven is het Raadsvoorstel Verordening Bomen 2024 aangenomen. De gemeenteraad had op 31 oktober 2017 het Groenbeleidsplan (16R7062) vastgesteld. Het plan was gericht op het behoud van bomen en versterken van boomstructuren in de stad. 

Beter beschermen 
Daarna is de Bomenverordening 2021 (21best00001) vastgesteld om bestaande bomen beter te beschermen en te behouden. Maar in de afgelopen jaren kwam steeds vaker naar boven dat de Bomenverordening 2021 en onderliggende beleidsinstrumenten op meerdere manieren waren uit te leggen. Hierdoor ontstond een ‘sfeer’ dat de verordening de bomen minder goed beschermde dan de bedoeling was.   

Eindhoven heeft de afgelopen maanden een analyse gemaakt wat er nodig zou zijn om boombehoud en -bescherming te verbeteren. In het voorstel heeft de gemeente ingezet op 4 onderdelen: 

  • actualiseren bestaande Verordening bomen 2021 (i.c. Verordening bomen 2024)
  • vastleggen afspraken over boombehoud en -bescherming in een privaatrechtelijke overeenkomst met initiatiefnemers 
  •  interne werkafspraken 
  • heldere communicatie met onze partners (inwoners, ontwikkelaars etc.) over de regels over boombehoud en -bescherming 

Het voorstel wat afgelopen week aan de raad is aangeboden, ging over het eerste onderdeel en dat was de vaststelling van Verordening Bomen 2024. De Verordening geeft het college de mogelijkheid nadere regels en beleidsregels over boomcompensatie en boombescherming uit te werken. Tevens wordt met de Verordening Bomen 2024 gevolg gegeven aan een motie van 14 maart 2023 “Cowboys horen niet in Eindhoven”; raadsvragen van 3 maart 2023 over Inboeknummer 24bst00245 2 “Bescherm Bomen op Bouwplaatsen beter”; en de raadsvragen van 23 oktober 2023 over “Is kappen zonder vergunning financieel interessant in Eindhoven?”.  

Het college heeft aangegeven dat met de Verordening Bomen 2024 onder meer wordt beoogd om particuliere bomen beter te beschermen, ten behoeve van het behoud van hun waarde voor de leefbare, gezonde en klimaatadaptieve stad; meer eenduidigheid in de bescherming van bomen; meer eenduidig opnemen van de mogelijkheden voor handhaving bij illegale kap of boombeschadiging. 

Trefpunt Groen Eindhoven (TGE)  heeft meegewerkt aan de herziening van de Verordening Bomen, waarbij men twijfels heeft geuit, verbeteringen heeft voorgesteld en commentaar geleverd op de verschillende documenten. In het algemeen is TGE van mening dat de Verordening Bomen 2024 een aanzienlijke verbetering is vergeleken met de huidige verordening van 2021. 
TGE had wel een opmerking over de Groene Kaart. Natuurlijk is de huidige nog van 2021. TGE is positief over de opname van gemeentelijke Monumentale en Waardevolle Bomen, evenals gemeentelijke bomen, op de Groene Kaart.  Volgens TGE zou de volgende stap moeten zijn om particuliere monumentale en waardevolle bomen in kaart te brengen (met inachtneming van de privacy). Tevens pleit men voor het zichtbaar maken van compensatie- en herplantgebieden en dat het cruciaal is dat de Groene Kaart regelmatig wordt geactualiseerd (minstens 1 keer per jaar).  

Opvallend is dat op de Groene Kaart nogal wat groen-arme gebieden voorkomen. Daarnaast is er ook een Bomenkaart (Eindhoven Open Data) die er toch iets anders uitziet. En mogelijk zijn er nog meer kaarten in omloop, die dan ook weer afwijkend kunnen zijn. Het zou verstandig zijn om de kaarten naast elkaar te leggen – of over elkaar – en er dan één kaart van te maken, die écht bijgehouden wordt. Op die manier kan iedereen, en zeker de inwoners, bijhouden wat er gebeurt met de bomen in de wijk. 

(Bronnen: Gemeenteraad Eindhoven, Groene Kaart, Eindhoven Open data) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.05.2024  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights