Jaarverslag Leerplicht

Gemeente Lelystad, verantwoordelijk voor de handhaving van de leerplicht, werkt hard aan het voorkomen van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten. Het aan de raad aangeboden jaarverslag benadrukt de prioriteit die wordt gegeven aan het voorkomen van schooluitval en het waarborgen van een optimale leeromgeving voor alle leerlingen. ‘Aantrekkelijk onderwijs, aandacht voor jeugdigen en aanwezigheid op scholen zijn beschermende factoren in het leven van onze kinderen. Daarom werken wij preventief en goed samen met onze ketenpartners’, aldus wethouder Dennis Grimbergen.

Gemeente Lelystad zet in op zelfredzaamheid en vroeg signalering
De Leerplichtwet fungeert als een cruciaal instrument tegen ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over het leerplichtbeleid en over de inzet van de gemeente Lelystad, waar leerplichtambtenaren, RMC-consulenten en een talentmanager zich inzetten om de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten. Belangrijk hierbij is persoonlijke aandacht voor de leerlingen en jongeren en het zoeken naar passende vervolgstappen in samenwerking met de scholen en maatschappelijke partners.

Stijging en verschuiving in verzuimmeldingen
Het jaarverslag 2022-2023 laat een stijging en verschuiving in het aantal verzuimmeldingen zien. De langdurige coronacrisis heeft een negatieve invloed gehad op het mentale welbevinden van jongeren en jongvolwassenen. Deze trend lijkt van invloed te zijn op het aantal verzuimmeldingen in het voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het belang van een actieve signaleringsrol van scholen in het welzijn van leerlingen en jongeren wordt hierdoor benadrukt.

Zorgen over voortijdig schoolverlaten en mentale welzijn
De impact van de coronapandemie op de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 is terug te zien in het jaarverslag. De invloed van corona op achterstanden lijkt af te nemen, toch zijn er nog zorgen. Opvallend is de toename van jongeren die het voortgezet onderwijs verlaten zonder diploma en zich inschrijven voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of de Volwasseneneducatie (VAVO). Tevens blijft een deel van de jeugd worstelen met mentale problemen. Hier is aandacht voor middels verschillende initiatieven, zoals de inzet van jeugdpreventiewerkers in het VO.

Versterken van de Basis: Een aanpak voor zelfredzaamheid
Een essentieel onderdeel van de Aanpak sociaal domein is het beleidsvoornemen Versterken van de Basis. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de pedagogische vaardigheden van ouders en professionals binnen en buiten het onderwijs. Het jaarverslag benadrukt de inclusieve gedachte, waarbij de ondersteuning aansluit bij het onderwijs en een doorgaande lijn in de ondersteuning en begeleiding wordt gecreëerd.

Daarnaast wordt de voortgang van het aanvalsplan jeugdwerkloosheid benadrukt, waaruit blijkt dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters weer terug is op het niveau van voor corona. Voorbereidingen voor vroeg signalering in het MBO en nauwere samenwerking met het Werkbedrijf Lelystad zijn gestart. Naar verwachting zijn de inspanningen zichtbaar in de cijfers van komend schooljaar.

Inzicht in complexiteit en noodzaak van aandacht
Het jaarverslag biedt diepgaand inzicht in de complexe situatie rondom leerplicht en RMC gedurende de afgelopen twee schooljaren. Terwijl de invloed van corona op achterstanden lijkt af te nemen, vragen de toename van voortijdig schoolverlaten en de aanhoudende mentale problemen om voortdurende aandacht.

(Bron: Persbericht Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.12.2023

Ook te lezen via Dagblad Lelystad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights