ALMERE – De gemeente Almere gaat regels opstellen voor het gebruik van bodemenergie. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de van nature aanwezige energie uit de bodem voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Volgens wethouder Alexander Sprong is het gebruik van bodemenergie kansrijk voor Almere vanwege de geschikte ondergrond. 

Bodemenergie is duurzame energiebron
Bodemenergie is een duurzame energiebron, bespaart daarmee op fossiele brandstoffen – onder meer aardgas – en vermindert de CO2-uitstoot. Almere is van mening dat er geen eerlijke verdeling en optimaal gebruik is van de energiebronnen in de ondergrond. 
Daarom wordt door de gemeente regels opgesteld. Deze regels zijn nodig, zodat iedereen gelijke kansen krijgt om gebruik te maken van bodemenergie. De regels worden door de gemeente verwerkt in de Verordening Bodemenergie Almere. Daarnaast is de wethouder van mening dat het gebruik van bodemenergie bij zal dragen aan de gemeentelijke doelstellingen om energieneutraal te worden.  

Optimale verdeling van energiebronnen 
Almere is vanaf 1 juli 2013 het bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen. Dat betekent dat de gemeente een bodemenergiebeleid moet uitwerken. Tot nu toe was er geen reden om de regels voor bodemenergiesystemen op te stellen. Dat ging dan in de trant van ‘Wie het eerst komt, die het eerst pompt’.   
Dit resulteerde in een wildgroei aan energiesystemen in de ondergrond. Vanwege de toenemende drukte in de ondergrond is dit echter niet langer houdbaar. Het bracht tevens mee dat de bodem niet optimaal en duurzaam benut werd als energiebron. 

Middels het opstellen van een bodemenergiebeleid wil de gemeente meer sturen op een optimaal gebruik van de ondergrond. Tevens wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de warmte en koude vraag.  
Door de regels krijgen inwoners, bedrijven en instellingen evenveel kansen om een eigen energiesysteem te verduurzamen. Door een betere ordening van de ondergrond kunnen er ook meer worden gerealiseerd. 

De gemeente Almere verwacht een snelle toename van het aantal bodemenergiesystemen  in de komende jaren. Vandaar de regels. Ondertussen is er een studie bodemenergie geweest, waaruit blijkt dat de ondergrond zeer geschikt is voor het opslaan van en onttrekken van warmte en koude tot een diepte van 500 meter. Tevens kwam uit de studie naar voren om een bodemenergieplan op te stellen voor de gebieden Randstad, Almere Stad Centrum en Duin.   

In afstemming met de provincie en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, zal Almere dit jaar nog starten met het opstellen van een bodemenergieplan voor de gebieden Randstad en Almere Stad Centrum. 
De regels worden opgenomen in het bodemenergieplan en zijn onderdeel van de Verordening Bodemenergie van Almere. Aangezien het vaststellen van de Verordening Bodemenergie en bodemenergieplan de bevoegdheid is van de gemeenteraad Almere, zal het college aan het eind van 2023 alles voorleggen aan de raad.  Daarnaast wordt de Verordening Bodemenergie ook voorbereid op de Omgevingswet.  

(Bron: Gemeente Almere) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights