Biodiversiteit

Het landelijk gebied van Flevoland betekent veel voor ons. We wonen er, we werken er, we recreëren er en we produceren er voedsel. Het is ons groot goed. Maar we staan ook voor grote uitdagingen op het gebied van bodem en water, natuur inclusief stikstof en klimaat. Niet alles kan overal. Het is ons gezamenlijk belang hier oplossingen voor te vinden. Daarom vraagt provincie Flevoland mede-overheden, agrariërs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners: hoe ziet het toekomstbestendig platteland er uit, welke ideeën heeft u? Heeft u al een idee? Dan kunt u dat indienen tot en met 30 april 2023.

Nationaal Programma Landelijk Gebied
De Rijksoverheid wil vóór 2030 de natuur ruimte bieden voor herstel en versterking, de kwaliteit van water en bodem verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Hiervoor is het Nationaal Programma Landelijk Gebied opgesteld om gebiedsgericht te werken aan natuur, water en klimaat. Het Rijk heeft alle provincies gevraagd uiterlijk 1 juli 2023 hun eerste versie van de plannen per provincie klaar te hebben.

Gebiedsprogramma Flevoland
Provincie Flevoland gaat op 1 juli 2023 een gebiedsprogramma 1.0 indienen bij het Rijk. In het gebiedsprogramma wordt geschetst hoe we kunnen komen tot een leefbaar en toekomstbestendig landelijk gebied, wat daarvoor nodig is en welke puzzels daarvoor gelegd moeten worden. Wij willen de samenleving bij het gebiedsprogramma betrekken.

Provincie Flevoland wil weten welke ideeën medeoverheden, gebiedspartners, (agrarische) ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners hebben. Het gebiedsprogramma 1.0  bevat het Flevolandse aanbod aan het Rijk om aanspraak te kunnen maken op de financiële middelen uit het Transitiefonds Landelijk Gebied van het Rijk. In dit nationale fonds stelt de overheid in totaal ongeveer 24 miljard euro beschikbaar.

Landelijk gebied Flevoland
Flevoland is prachtig. We zijn een agrarische provincie met een grote verscheidenheid aan agrarische bedrijven, innovatief, hoogproductief en vol ondernemerschap. En een provincie met een palet aan landbouw, natuur en steden en dorpen. De ontstaansgeschiedenis van Flevoland, de samenstelling van de bodem en de klimaatveranderingen hebben gevolgen voor o.a. biodiversiteit, vruchtbaarheid van de bodem en waterkwaliteit en -kwantiteit. Een toekomstbestendig platteland, waar het goed wonen en werken is, willen we borgen voor de toekomst. Met ruimte voor (agrarisch) ondernemerschap en vitale natuur.

Meer informatie is te vinden op de site van de provincie en bij het vorige artikel.

(Bronnen: Provincie Flevoland, lelystad.nieuws.nl)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 18.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights