Lelystad heeft een woningbehoefteonderzoek woonwagenbewoners uitgevoerd onder de inwoners van Lelystad. Na de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens en het beleidskader gemeentelijk woonwagen en standplaatsenbeleid van BZK, werd aangeraden om de standplaatsen behoefte onder woonwagenbewoners in een gemeente te onderzoeken.

Dit is in Lelystad onderzocht door gesprekken te voeren met de huidige woonwagenbewoners en een vragenlijst te verspreiden onder de andere inwoners van Lelystad. Het onderzoek was alleen bedoeld voor inwoners van Lelystad die voldoen aan het woonwagen afstammingsbeginsel. Dit is omdat zij het recht hebben op het voortzetten van de woonwagencultuur.

Resultaten
Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten gekomen:

  1. Van de personen die de vragenlijst hebben ingevuld, vallen 32 personen op basis van hun antwoorden in de doelgroep.
  2. Van de 32 personen geven 26 personen aan te willen verhuizen naar een woonwagen, vijf misschien en één niet.
  3. Van de 31 personen die hebben aangegeven (misschien) te willen verhuizen, willen 13 personen dat binnen een jaar en tien personen dat binnen een tot twee jaar.
  4. Een grote groep (13 personen) heeft de voorkeur voor een woonwagenlocatie met uitsluitend eigen familie. Acht personen hebben voorkeur voor een woonwagenlocatie met meerdere families bij elkaar. Tien personen geven aan geen voorkeur te hebben.
  5. Uit gesprekken met de huidige woonwagenbewoners is naar voren gekomen dat zij toekomstige uitbreiding wensen voor hun nu nog onvolwassen kinderen. Verhuizen is daarbij ook een mogelijkheid. Momenteel wonen er negen kinderen op het woonwagenkamp.

Conclusie
De conclusie uit het uitgevoerde onderzoek  is dat er een duidelijke behoefte aan extra woonwagenstandplaatsen binnen de gemeente Lelystad is. Zowel voor de huidige woonwagenbewoners voor hun ouder wordende kinderen, als voor andere inwoners van Lelystad die nog niet in een woonwagen wonen maar volgens hun antwoorden wel in de doelgroep vallen.

Vervolg
In het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met het uitwerken van het beleidskader voor woonwagen- en standplaatsenbeleid. De verwachting is dat het beleidskader in het tweede kwartaal van 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het college. Woonwagenbewoners worden betrokken bij deze vervolgstappen.

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 26.01.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights