Rondweg Lelystad

Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad gaan gezamenlijk een nieuwe rondweg aanleggen, die aan de zuidwestkant van Lelystad gaat komen. De opzet is dat de rondweg de bereikbaarheid van Nationaal Park Nieuw Land zal verbeteren. Tevens zal de weg zorgen voor een betere verdeling en doorstroming van het verkeer in Lelystad. 

Provinciaal Inpassingsplan
Momenteel wordt er door provincie en gemeente gewerkt aan een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een Milieueffectrapport (MER). De verwachting is dat beide documenten in het voorjaar / zomer 2024 ter inzage worden gelegd. 

De inzageperiode zal 6 weken zijn en zal dan online te vinden zijn op de site van de Ruimtelijke Plannen. Iedereen kan op het plan reageren. Tevens zullen beide ontwerpen voorgelegd worden aan de onafhankelijke Commissie m.e.r.

Deze commissie is de Commissie voor de milieueffectrapportage. Nadat de plannen ter inzage zijn gelegd, ontvangt men een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Hier kan men vragen stellen over het ontwerp-PIP en het MER. 

Van Ontwerp naar Plan  
Een bestemmingsplan op provinciaal niveau wordt een Provinciaal Inpassingsplan genoemd. Het plan wordt vastgesteld door de Provinciale Staten. Hiervoor wordt nog eerst een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (Ontwerp PIP) opgesteld. 

Met het voorlopig ontwerp van de nieuwe rondweg kan een Milieueffectrapport (MER) worden gemaakt, waarbij de gevolgen van de nieuwe rondweg zullen zijn voor het milieu en de omgeving. Hierbij wordt gekeken naar onder meer de natuur, water, geluid en luchtkwaliteit. 

Natuur 
De partijen onderzoeken momenteel wat de effecten kunnen zijn van aanleg van de rondweg op de natuur. Hierbij wordt niet alleen naar de Natura 2000-gebieden gekeken, maar ook naar de effecten op het Natuurnetwerk Nederland, reguliere bossen en beschermde soorten. 

Binnen het MER zal voor de Natura 2000-gebieden rekening worden gehouden met het mogelijk opstellen van een passende beoordeling. Hierbij wordt gekeken of er significante negatieve effecten zijn. Tevens of deze kunnen worden voorkomen, beperkt of gematigd. 

De bedoeling is dat bij het ontwerpen van de weg zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de natuur en het landschap om de weg. Samen met de gebiedsontwikkeling in Warande wordt gekeken naar de mogelijkheid van onderdoorgangen voor de dieren en het recreatief gebruik. 

Jaaronderzoek flora en fauna
In Nederland hebben zo’n 500 van de 40.000 plant- en diersoorten een beschermde status. Middels een jaaronderzoek inventariseert worden de beschermde soorten in het plangebied van de rondweg geïnventariseerd. 

Bij het onderzoek kijkt men naar de effecten die de rondweg heeft op de eventueel aanwezige beschermde soorten en welke maatregelen getroffen moeten worden om eventuele effecten te voorkomen, weg te nemen of te verminderen. 

In het onderzoek worden meerdere onderzoeksmomenten door het hele jaar gepland. Dit is om de kraam-, zomer-, paar- en winterverblijven vast te kunnen stellen. Het onderzoek gaat onder meer over nesten van beschermde vogels, verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen, verblijfplaatsen van bevers en otters, ringslangen en vlinders. 

Meer informatie over het onderwerp is te vinden op de site van de provincie. Tevens kan men zich inschrijven voor het laatste nieuws, middels aanmelden van de nieuwsbrief via rondweglelystadzuid@flevoland.nl

(Bron: Provincie Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 21.12.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights