Heb jij ALLAH swt bedankt?

By Marianna Laarif

Selectie uit “Uddat as-Sâbireen wa Dhâkirat ash-Shâkireen”
Imâm Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Salmaan al Farisi (ra) zei:

“Er was een man die alle luxe van de wereld was gegeven, en dan van hem werden afgenomen. Toch bleef hij ALLAH prijzen en danken tot alles van hem werd weggenomen, zelf zijn bed. Dan nog bleef hij ALLAH swt prijzen en danken. Een andere man, die ook veel wereldlijke luxe had vroeg hem: “Waarvoor prijs en dank je ALLAH?” De man antwoorde, “Ik prijs en dank hem, voor de zegeningen, dewelke als anderen mij zouden vragen het hen te geven, in ruil voor al hun bezittingen, ik ze nooit zou schenken.” “Wat is dat dan?” vroeg de man hierop. “Zie je dat dan niet?” Vroeg de eerste man.”Ik kan zien, ik heb een tong, handen, voeten,…”

Layth ibn Abî Burdah heeft gezegd:

“Wanneer ALLAH swt de mensen zal verzamelen op de dag des oordeels, zal Hij hen herinneren aan zijn zegeningen. Eén van zijn dienaren zal zeggen: “Laat mij iets herinneren”, en ALLAH zal zeggen: “Herinner je wanneer je deze en deze tegenslag had, en je bad tot mij, dus verloste ik je ervan. Herinner je dat je doorheen deze en deze plaats reisde, en je me om een reisgenoot verzocht, die ik je gaf…Herinner je, wanneer je de hand van die-en-diens dochter vroeg, en anderen die om haar hand vroegen, en ik gaf je haar ten huwelijk, en de anderen hield ik weg van haar.” Zijn slaaf zal voor zijn Heer staan en zich Zijn zegeningen herinneren.”” De overleveraar van dit verhaal, Layth, weende en zei, “Ik hoop dat niemand op deze manier voor zijn Heer zal staan, want degene die dit doet zal gestraft worden.” (d.w.z. Indien ALLAH swt moet aanduiden datgene wat duidelijk is, is dit een teken van deze persoons ondankbaarheid, en zal hij worden gestraft.)

Een man met kennis heeft gezegd:

“De zegen van ALLAH swt door luxe van deze wereld van ons weg te houden is groter is groter dan de zegen van datgene dat hij wel heeft gegeven. Dit omdat hij niet wou dat Zijn profeet saws luxe had in dit leven. Zodoende verkies ik te leven op de manier die Hij voor zijn profeet heeft verkozen, dan te leven op een manier die Hij niet voor hem verkoos.”

Ibn Abi’d-Dunya heeft gezegd:

“Er werd me verteld dat een geleerde heeft gezegd: “De geleerde zou ALLAH moeten prijzen dat Hij hem berooft heeft van de luxe van dit leven, op dezelfde manier dat hij Hem zou moeten prijzen voor datgene dat Hij hem heeft geschonken.Hoe kan men vergelijken, de zegeningen en de luxe voor dewelke hij verantwoordelijk zal worden gehouden met de beroving van de luxe die een ontheving zijn om ervoor getest te worden, en die die zijn geest vrijhoudt om ALLAH swt te aanbidden en te herinneren? Hij moet ALLAH swt daarvoor dankbaar zijn.””

Een man zei aan Abu Hazim:

“Wat is de dankbaarheid van de ogen?” Hij zei, “Wanneer je goede dingen ziet, spreek je erover, en als je slechte dingen ziet, zwijg je erover.” Hij vroeg, “Wat is de dankbaarheid van de oren?” Hij antwoordde, “Als je iets goed hoort, accepteer je het, en als je iets slechts hoort, verwerp je het.” Dan vroeg hij, “Wat is de dankbaarheid van de handen?” Hij zei, “Neem niet datgene wat jou niet toebehoort, en weerhou je niet om datgene wat ALLAH swt te betalen (d.w.z. de zakat).” Toen vroeg hij, “Wat is de dankbaarheid van het hoofd?” Hij zei, “Er kennis in te hebben.” Toen vroeg hij, “Wat is de dankbaarheid van iemands private delen?” Toen quote hij de volgende aya: “5. En die hun vleselijke lusten beheersen. 6. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt. 7. Doch degenen die deze perken te buiten gaan, zullen overtreders zijn.” (al Mouminoun 23/5-7)

Ibn Abi’d Dunya vertelde dat Dawoud (as) aan ALLAH swt vroeg: “Wat is de minste van uw zegeningen?” ALLAH swt tot hem: “O Dawoud, Adem diep in.” Dawoud deed dit, en ALLAH zei tot hem: “Dit is de minste van mijn zegeningen over jou.”

Saldotekort

By Marianna Laarif

Er was eens een jongeman die hard werkte en spaarde om te trouwen. Elke dag verdiende hij tien euro, maar zodra hij naar huis terugkeerde, stak hij zijn hard verdiende euro’s in brand.
Wellicht zal dit velen van ons doen verbazen, maar toch doen jij en ik elke dag hetzelfde. Zo verrichten wij het gebed, het vasten en overige daden van aanbidding, maar desondanks slagen wij er niet in onze tongen in bedwang te houden en maken wij ons schuldig aan roddel en achterklap. Hierdoor worden onze goede daden van ons saldo afgeschreven en overgemaakt op de rekening van degenen die wij hebben gelasterd.
De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “En het enige wat de mensen met hun gezichten in het Vuur doet werpen zijn de verdiensten van hun tongen.”    (at-Tirmidhi)
Verder zei de Profeet (vrede zij met hem): “Hij die mij garandeert dat hij zijn mond en zijn geslachtsdeel in bedwang houdt, garandeer ik het Paradijs.”  
(al-Boechari)
Zelfs voor een wenk met slechte bedoelingen worden wij door Allah afgerekend, laat staan kwaadsprekerij. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Wee iedere lastermond en eenieder die wenkt.”  (Soerat al-Hoemazah: 1)
Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Een lastermond zal het Paradijs niet binnentreden.” (al-Boechari)
Mijn beste broeder en zuster, mijn tong en de jouwe doen ons afstevenen op het Hellevuur, terwijl wij juist onze best zouden moeten doen om onze tongen zodanig te gebruiken dat wij het Paradijs zullen binnentreden. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Waarlijk, de dienaar kan onopgemerkt een woord naar Allah’s Welbehagen uitspreken waardoor Allah hem in rang doet stijgen. En de dienaar kan onopgemerkt een woord naar Allah’s Woede uitspreken waardoor hij in het Vuur zakt.”    (al-Boechari)
Mijn beste broeder en zuster, waarom staan wij niet stil bij dit gevaarlijke orgaan dat ons rood doet staan op de bank van goede daden. Dit omdat wij deze tongen onbeperkte volmacht hebben verleend over onze rekening. Laten wij deze onbeperkte volmacht verruilen voor een specifieke volmacht die slechts recht geeft op goedspreken of stilzwijgen.

Sluit je aan bij de karavaan!

By Marianna Laarif

Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil ‘Âlamîn was-salâtu was-salâmu ‘alâ nabiyyinâ Muhammadin wa ‘alâ ahlihi wa ashâbihi aj’ma’în amma’ ba’d.

In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm ‘alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,

Inshâ’Allâh verkeer je in goede staat van gezondheid & imân. We vragen ons af of de vastende persoon na de Ramadân zal blijven zoals hij/zij tijdens de Ramadân was. We vragen ons af of degene die tijdens de Ramadân vastte, Qur’ân reciteerde, liefdadigheid spendeerde, ’s nachts bad en du’a verrichtte, dit ook na de Ramadân zal doen, of zal hij/zij een ander pad volgen? We bedoelen hiermee het pad van de shaytân, waardoor hij/zij zonden begaat en dingen doet die de Meest Barmhartige, Meest Genadevolle ontevreden stemmen.

Als een moslim het geduld bewaart om na de Ramadân goede daden te verrichten, dan is dit een teken dat zijn vasten geaccepteerd is door zijn Heer, de Verlener van zegeningen. Als men er niet in slaagt om na de Ramadân goede daden te verrichten, en hij de weg van de shaytân volgt, dan is dit een teken van vernedering, gebrekkigheid, lage status en beroofd zijn van de hulp van Allâh, zoals de geleerde al-Hasan al-Basrî heeft gezegd:

“Zij waren niet meer belangrijk voor Allâh, dus begingen zij zonden. Als zij iets betekend hadden voor Hem, dan zou Hij hen beschermd hebben. Wanneer iemand onbelangrijk wordt voor Allâh, zal Allâh hem niet langer eren.”

Allâh de Verhevene zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

“En wie door Allâh vernederd wordt; voor hem zijn er dan geen eerbewijzers.” {Qs 22:18}

Het is verbazingwekkend dat je tijdens de Ramadân sommige mensen ziet die vasten en ’s nachts bidden en uitgeven in liefdadigheid en de Heer der Werelden vereren, en zodra de maand ten einde komt, verandert hun aard volledig en krijgen ze een slechte houding tegenover hun Heer, de Heerser, de Heilige, Degene die vrij is van alle tekortkomingen. Bij Allâh, hoe vreselijk is het wanneer mensen Allâh alleen in de Ramadân kennen.

De moslim zou van de Ramadân een kans moeten maken om een nieuwe bladzijde om te slaan door berouw te tonen, zich tot Allâh te richten, te volharden in het aanbidden van Allâh en zich altijd bewust te zijn van het feit dat Allâh te allen tijde toekijkt. Het doel waarvoor Allâh iedereen geschapen heeft, was ongetwijfeld om Hem Alléén te aanbidden, zonder partner of deelgenoot. Dit werd op de mooiste manier bereikt tijdens de Ramadân, toen we de mensen in groepen en individueel naar de Huizen van Allâh zagen gaan. We zagen hen ernaar streven om de verplichte gebeden op tijd uit te voeren en om liefdadigheid te geven, concurrerend met elkaar in het verrichten van goede daden.

De geleerden hebben gezegd:

“Onder de tekenen van aanvaarding (van goede daden) is dat Allâh een goede daad op laat volgen door een andere, want de goede daad zegt: “Mijn zuster, mijn zuster!” En de slechte daad zegt ook: “Mijn zuster, mijn zuster!” Als Allâh het vasten in de Ramadân van een persoon geaccepteerd heeft en hij/zij van deze periode van (spirituele)training geprofiteerd heeft en standvastig is gebleven in het gehoorzamen van Allâh, dan heeft hij/zij zich aangesloten bij de karavaan van degenen die standvastig zijn gebleven en geantwoord hebben aan Allâh.”

Allâh de Verhevene zegt hierover (interpretatie van de betekenissen):

“Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allâh,” en die vervolgens standvastig zijn; over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen): “Wees niet bevreesd en niet treurig, en wees verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd. Wij zijn jullie helpers tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals en voor jullie is daarin wat jullie zielen verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen.” {Qs 41:30-31}

Dit standvastig zijn zou voort moeten duren van de ene Ramadân tot de volgende. Vanaf het moment dat de gelovige de vroegste leeftijd van beoordelingsvermogen bereikt, totdat hij zijn laatste adem uitblaast, zou hij zich aan moeten sluiten bij de karavaan van degenen die standvastig zijn en aan boord moeten gaan van het schip van verlossing. Hij zou in de schaduw van “Lâ ilâha ill-Allâh” moeten blijven, genietend van de zegeningen van Allâh.

Vergeet niet om voor deze goede daden en deze steun van Allâh te zorgen, en laat het niet uitgewist worden door slechte daden. Streef er dus naar om goedheid en geluk op jouw weg te zaaien en om degenen die standvastig blijven (in de islâm) gezelschap te houden en om Allâh en Zijn Boodschapper en het Huis van het Hiernamaals na te streven, waar tegen jou gezegd zal worden:

Ontvang blijde tijdingen van het Paradijs zo wijd als de hemelen en de aarde, voorbereid voor de godvrezende, omdat je geantwoord hebt aan de oproep van Allâh!”

We vragen Allâh, die ons heeft gezegend met de Islâm, bij Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen om ons te zegenen met leiding, godvrezendheid en aanvaarding van onze goede daden. Moge Hij ons helpen om te volharden in het verrichten van goede daden en om standvastig te blijven. Volharding in het verrichten van goede daden is één van de beste manieren om dichter bij Allâh de Almachtige te komen.

Subh’ânaka Allâhumma wa bih’amdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atuba ilayk.

Wa ‘alaykum salâm warahmatullâh,

waardevoller dan diamanten

By Marianna Laarif

Hanan vertelde… mijn vader had ik al 6 jaar niet gezien hij was terug gegaan naar het land waarvan we vandaan kwamen…en toen kreeg ik een bericht dat ie ziek zou zijn en hij ons graag nog wilde zien..we namen de eerste vliegtuig ..me zusje en ik… als ik het me herinner had ik een zwarte topje aan en een korte rokje..ik werd streng islamitisch opgevoed..en ik had nooit zulke kleding aan in het bijzijn van me vader… ik en mijn zusje Leila kwamen eindelijk aan bij de kamer van me vader en zoals altijd wilde hij ons laten schrikken…hij verstopte zich achter de deur ..we gaven elkaar een omhelzing en kuste hem op zijn hand en op zijn wang ..mijn vader keek eens goed naar ons….zag dat ie blij was om ons te zien maar zag wel verdriet in zijn ogen ….en hij ging op het bed zitten en we moesten naast hem gaan zitten..en toen zei me vader iets wat ik nooit meer vergeet… hij keek recht in me ogen..en zei “Hanan Leila luister…alles wat Allah heeft gemaakt en waarde heeft op aarde is verborgen en moeilijk te krijgen…waar vind je diamanten?..diep onder de grond, beschermd en verborgen waar vind je parels? diep in de bodem van de zee..verborgen beschermd door een mooie schelp.. waar vind je goud? diep in de mijnen beschermd en verborgen onder lagen van steen…” en toen keek hij met een serieuze blik en recht in mijn ogen en zei: “je lichaam is heilig en je bent veel waardevoller dan diamanten, parels en goud en daarom zou je jezelf moeten bedekken”

Wat is onderwerping aan Allah

By Marianna Laarif

“Degene die eeuwigdurende vrede en geluk wenst zónder problemen, begrijpt niets van Allaah’s bevelen en heeft ook geen idee wat onderwerping aan Allaah betekent. Elke ziel – gelovig of ongelovig – zal onvermijdelijk in deze wereld ervaren wat het is om te lijden, want dit leven is gebaseerd op moeilijkheden.”

 
Ibn Qayyim

Muziek en muziekinstrumenten

By Marianna Laarif

Tussen mijn Ummah zullen er zeker mensen zijn die zinaa, zijde, alcohol en muziekinstrumenten toestaan…” (verteld door al-Bukhaari ta’leeqan, no. 5590; verteld als mawsool door al-Tabaraani en al-Bayhaqi. Zie al-Silsilah al-Saheehah door al-Albaani, 91)

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem zegenen) zei: Dit is een saheeh hadith, overgeleverd door al-Bukhaari in zijn Saheeh, waarin hij het noteerde als bewijs en verklaarde dat het mu’allaq enmajzoom is. Hij zei: Hoofdstuk één is verteld omtrent dezen die alcohol toestaan en het bij een andere naam noemen.
Deze hadith toont op twee manieren aan dat muziekinstrumenten en het genieten van het luisteren naar muziek haraam zijn. Ten eerste is het feit dat de Profeet (vzmh) zei: “[zij] staan toe”. Dit toont duidelijk aan dat er dingen worden genoemd,muziekinstrumenten inbegrepen, die haraam zijn volgens de sharee’ah (islamitische wetgeving), maar deze mensen zullen het toestaan. Ten tweede worden muziekinstrumenten genoemd naast dingen waarvan men weet dat deze definitief haraam zijn, zoals zinaa en alcohol. Als ze (muziekinstrumenten) niet haraam waren, waarom worden ze dan naast deze dingen genoemd? (bewerkt uit al-Silsilah al-Saheehah door al-Albaani, 1/140-141)
Sheikh al-Islam (Ibn Taymiyah) (moge Allah hem zegenen) zei: Deze hadith toont aan dat ma’aazifharaam zijn. Ma’aazif betekent muziek instrumenten volgens de geleerden van de (Arabische) taal. Dit woord omvat alle zulke instrumenten.(al-Majmoo’, 11/535).
Ibn al-Qayyim (moge Allah hem zegenen) zei: En omtrent hetzelfde onderwerp werd een gelijksoortig commentaar gegeven door Salh ibn Sa’d al-Saa’idi, ‘Imraan ibn Husayn, ‘Abd-Allaah ibn ‘Amr, ‘Abd-Allaah ibn ‘Abbaas, Abu Hurayrah, Abu Umaamah al-Baahili, ‘Aa’ishah Umm al-Mu’mineen, ‘Ali ibn Abi Taalib, Anas ibn Maalik, ‘Abd al-Rahmaan ibn Saabit en
Al-Ghaazi ibn Rabee’ah. Daarna vermelde hij het in Ighaathat al-Lahfaan en het toont aan dat ze (muziek instrumenten) haraam zijn.
Er is overgeleverd dat Naafi’ (moge Allah hem zegenen) zei: Toen Ibn ‘Umar een houtblazerssectie instrument hoorde, stopte hij z’n vingers in zijn oren en bleef uit de buurt van die plek. Hij zei tegen me, O Naafi’, Kun je iets horen? Ik zei:Nee. Vervolgens haalde hij z’n vingers uit zijn oren en zei: Ik was met de Profeet (vzmh) en ineens hoorde hij zoiets als dit en hij deed ook hetzelfde(vingers in zijn oren). (Saheeh Abi Dawood).
Sommige, weinig betekenende personen, zeiden dat deze hadith niet bewijst naar het feit dat muziekinstrumenten haraam zijn, want als dat het geval was dan zou de Boodschapper van Allah (vzmh) Ibn ‘Umar bevolen hebben (moge Allah hen beiden behagen) hetzelfde te doen en dan zou Ibn ‘Umar het Naafi’ ook bevolen hebben. Het antwoord hierop is: Hij luisterde er niet naar, maar hij kon het wel horen. Er is een verschil tussen luisteren en horen. Sheikh al-Islam (Ibn Taymiyah) (moge Allah hem behagen) zei: Volgens de eenstemmigheid van de geleerden is er geen verbod of schuld wanneer een persoon niet van plan is geweest naar muziek te luisteren. Dus schuld of prijzen wordt in verband gebracht met het luisteren en niet met het horen. Degene die naar de Qor-aan luistert zal ervoor beloond worden, terwijl degene die het hoort zonder dat het de bedoeling is of zonder dat hij het wil, er niet voor beloond zal worden. Handelingen worden namelijk beoordeeld naar intenties. Hetzelfde is van toepassing op muziek instrumenten die haraam zijn. Wanneer een persoon het hoort zonder dat het de bedoeling is dan geeft het niet(al-Majmoo’, 10/78).

Hoe de Boodschapper van Allah zijn gebed opende

By Marianna Laarif

Wanneer de boodschapper van Allah salla Allahu `alayhi wa sallam zijn gebed begon, dan zei hij: ‘Allahoe Akbar’. En hij salla Allahu `alayhi wa sallam zei niets anders vooraleer hij salla Allahu `alayhi wa sallam dit zei. En hij salla Allahu `alayhi wa sallam zei zijn intentie nooit luidop. En hij salla Allahu `alayhi wa sallam zei ook niet: ‘Ik verricht dit gebed dat uit vier raka’aatbestaat voor Allah, met mijn gezicht naar de Qiblah als imaam, of volgeling… ‘

En er is geen enkele authentieke noch zwakke overlevering die erop duidt dat hij salla Allahu `alayhi wa sallam dit deed (de intentie luidop zeggen). Het is ook niet terug te vinden in de handeling van zijn metgezellen en het werd door niemand van de daarop volgende generatie noch door de vier grote Imaams’ goedgekeurd.

Sommige mensen hebben de woorden van imaam Ash-shaafi’ie verkeerd begrepen toen hij zei: ‘Dit gebed is niet zoals vasten, en men kan dit enkel beginnen met de herdenking van Allah.’ Hieruit begrepen zij dat men de intentie luidop moet zeggen, terwijl hij bedoelde dat men dit gebed niet kan beginnen zonder de openings-takbier te zeggen (dat men luidop ‘Allahoe Akbar’ zegt wanneer men begint met bidden). Hoe zouden wij dit anders moeten begrijpen? Wij kunnen toch niet zeggen dat Imaam Ash-shaafi’ie iets zou goedkeuren wat de Profeet salla Allahu `alayhi wa sallam en zijn opvolgers niet hebben verricht?

En als wij iets terug zouden vinden, al was het maar één enkel woord, dat erop duidt dat dit zo moet, dan zouden wij dit aanvaarden, en zouden wij ons hieraan onderwerpen, want er bestaat geen volledigere leiding dan hun leiding, en er is geen soennah, dan de sunnah die zij via de Profeet salla Allahu `alayhi wa sallam genomen hebben.

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah
B]Bron:[/B] Zaadoel-Ma’aad 1/194 (ingekorte versie)

6 dagen van Shawaal vasten

By Marianna Laarif

Assalamo alaikom warahmatu Allah wabarakatuh

Alhamdolillah wassalato wassalam ala mawlana rassoel allah wa ala aalihi wa as-habihi ajmaain waman tabi3ahom bi ihssan ila yawmi addin

Bismi Allah Arrahman Arrahim

Het vasten van 6 dagen in de maand Shawwaal

De maand Ramadan helemaal vasten + 6 dagen van de maand Shawal = 360 dagen gevast = 1 Jaar

Het vasten van zes dagen van Shawwaal na het verplichte vasten van de Ramadan is Sunnah Mustahabbah, niet waajib.

Het is aangeraden voor de moslim om zes dagen van Shawwaal te vasten en hierin is een grote deugd en een immense beloning.
Degene die deze zes dagen vast, zal een beloning opgetekend krijgen alsof hij het hele jaar gevast had, zoals is overgeleverd in een sahih hadith van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam).
Abu Ayyub (radiAllahu ‘anhu) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft:

“Degene die de Ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwaal, het zal zijn alsof hij een heel leven gevast heeft.”
(Overgeleverd door Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nisaa’i en Ibn Maajah)

De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) legde dit uit toen hij zei:

“Degene die zes dagen na (Eid) al-Fitr vast, heeft het jaar voltooid: degene die een goede daad (hasanah) verricht, zal tien hasanaat krijgen).”

Volgens een andere overlevering:
“Allah heeft voor elke hasanah tien anderen gemaakt, dus een maand is als het vasten van tien maanden en het vasten van
zes dagen voltooit het jaar.”
(al-Nisaa’i en Ibn Maajah. Zie ook Sahih al-Targheeb wa’l-Tarheeb, 1/421).

Het is ook overgeleverd door Ibn Khuzaymah met de woorden:
“Het vasten van de maand Ramadan levert de beloning van tien (maanden) op en het vasten van zes dagen levert de beloning van twee maanden op, en dat is het vasten van
het hele jaar.”

De Hanbali en Shaafa’i fuqaha’ hebben verklaard dat het vasten van zes dagen van Shawwaal na het vasten van de Ramadan ervoor zorgt dat het is alsof men een heel jaar van verplichte vasten gevast heeft, want de vermenigvuldiging
van de beloning is zelfs van toepassing op naafil-vasten, want elke hasanah levert de beloning van tien hasanat op.

Een ander belangrijk voordeel van het vasten van zes dagen van Shawwaal is
dat het tekortkomingen in het verplichte vasten van de Ramadan van een persoon goedmaakt, want niemand is vrij van tekortkomingen of zonden die een
negatief effect hebben op het vasten.

Op de Dag der Opstanding zullen een aantal van zijn naafildaden genomen worden om de tekortkomingen in zijn
verplichte daden goed te maken, zoals de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft gezegd:
“Het eerste waar de mensen op de Dag der Opstanding
voor ter verantwoording zullen worden geroepen, zal hun salaah (gebed) zijn.
Onze Heer, Geprezen en Verheven is Hij, zal tegen Zijn engelen zeggen (hoewel Hij het het beste weet):
‘Kijk naar de salaah van Mijn dienaar, of het volledig of onvolledig is.’
Als het perfect is, zal het als perfect opgetekend
worden en als iets tekortschiet, zal Hij zeggen:
‘Kijk of Mijn dienaar een aantal vrijwillige (naafil) gebeden heeft verricht.’
Als hij een aantal vrijwillige gebeden heeft verricht, zal Allah zeggen:
‘Voltooi de verplichte handelingen van Mijn dienaar met zijn vrijwillige handelingen.’
Dan zullen al zijn handelingen op een vergelijkbare wijze behandeld worden.”
(Overgeleverd door Abu Dawud).

Je kunt beginnen met het vasten van zes dagen van Shawwaal vanaf de tweede dag van Shawwaal want het is haram om op de dag van Eid te vasten.
Je kunt de zes dagen op elk moment van Shawwaal vasten, hoewel de beste goede daden
degenen zijn die het snelst gedaan worden.

Het permanente comité ontving de volgende vraag:

Zou het vasten van de zes dagen onmiddellijk na de Ramadan verricht moeten worden, na de dag van Eid, of is het toegestaan om het een paar dagen na Eid in de maand van Shawwaal te doen of niet?

Ze antwoordden als volgt:

Deze dagen hoeven niet onmiddellijk na Eid al-Fitr gevast te worden; het is toegestaan om één of meer dagen na Eid te beginnen met het vasten ervan en het mag achtereenvolgens of apart gedaan worden tijdens de maand van Shawwaal; het hangt ervan af wat gemakkelijk is voor een persoon.
Er is genoeg bewegingsruimte in deze kwestie en het is niet verplicht, het is Sunnah.

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 10/391

Als iemand een aantal dagen van de Ramadan gemist heeft, zou hij deze eerst in moeten halen en dan de zes dagen van Shawwaal vasten, want hij kan het vasten van de Ramadan niet opvolgen met zes dagen van Shawwaal tenzij hij zijn Ramadan-vasten eerst voltooid heeft.

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 10/392

Vraag:

Wat moet een vrouw eerst doen; de zes aanbevolen dagen van Shawwaal vasten of de dagen die zij nog moet inhalen van de maand Ramadan, vanwege haar ongesteldheid?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als zij de beloning wilt verdienen die wordt genoemd in de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem):
“Wie (de maand) Ramadan en daarop zes dagen van (de maand) Shawwaal vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast.”
(Moeslim)

Dan dient zij eerst de dagen van de maand Ramadan in te halen en vervolgens de zes dagen van de maand Shawwaal te vasten, zodat de overlevering ook op haar van toepassing zal zijn en zij de genoemde beloning zal verdienen.

Wat betreft de toelaatbaarheid van het uitstellen van het inhalen van de dagen van de maand Ramadan, dit is toegestaan, zolang zij deze maar voor de volgende Ramadan inhaalt.

Sheich Mohammed Saalih al-Munajjid

Aanbevolen dagen om te vasten (over het hele jaar) (Mandoeb)

Het vasten gedurende 6 dagen in de maand Sjawaal.
De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft hierover het volgende gezegd;
“Voor wie gedurende de maand Ramadan vast en daarbij op 6 dagen in de maand Sjawaal, is het alsof hij het hele jaar heeft gevast”.
(Bedoeld wordt dat hij of zij door Allah beloond zal worden alsof hij of zij het hele jaar had gevast).
(Het maakt niet uit hoe deze dagen gedaan worden, los van elkaar, in kleine blokjes of als een blok.)

De Dag van Arafah, de 9e dag van de maand Dzoel Hiddjah. Deze dag wordt door alle bedevaartgangers die de hadj verrichten in aanbidding doorgebracht op de vlakte van Arafah. Het is aanbevolen voor hen die niet op bedevaart zijn, deze dag te vasten.

De Dag van Asjoera, de 10e dag van de maand Moeharram. De profeet (vzmh) heeft gezegd:
“Het vasten op de 9e dag van Dzoel Hiddjah, de Dag van Arafah, verwijdert de zonden van het afgelopen jaar en het volgende jaar, en het vasten van Asjoera verwijdert de zonden van het afgelopen jaar”.

Het vasten op de 15e dag van de maand Sja’baan, omdat de profeet (vzmh) gewoon was een gedeelte van deze maand te vasten.

Het vasten op de “ayyaamoei baidh”, “de witte dagen”.
Dit is de 13e, 14e en 15e dag van elke maand, (volgens de Islamitische jaartelling).

Abie Dzar zei:
“De Profeet (vzmh) raadde ons aan om 3 dagen van elke maand te vasten en wel op de 13e, 14e en 15e dag van elke maand en zei vervolgens dat het vasten op deze dagen gelijk was aan een heel jaar vasten”.

Het vasten op maandag en donderdag.
De Profeet Mohammed (vzmh) was gewoon op deze dagen te vasten.

Het om de dag vasten.
De Profeet (vzmh) zei hierover:

Allah houdt van het bidden en vasten zoals Dawoed (David) dat gewoon was te doen; hij bleef tweederde deel van de nacht op om te bidden en vasten om de dag”.

Afgeraden dagen om te vasten (Makroeh)

Uitsluitend op vrijdag, wanneer het vrijwillig vasten betreft.
Uitsluitend op zaterdag, in geval van vrijwillig vasten.
Op de Dag van Arafah, voor hen die de hadj verrichten.
Verboden dagen om te vasten (Haraam)
Op de feestdagen ‘Iedoel fitr en ‘Iedoel adha.

Op de 3 Tasrieq-dagen; 11, 12 en 13 Dzoel Hiddjah.
Dit zijn de dagen volgende op het offerfeest ‘Iedoel adha waarop het overgebleven vlees van de offerdieren wordt geroosterd.

Op de 30e dag van de maand Sja’baan.
Deze dag wordt “jaumoes-sjak” genoemd, “dag van de twijfel”, vanwege het feit dat er twijfel kan bestaan of het nog de 30e dag van Sja’baan is, of de 1e dag van Ramadhaan.

Shaumoel wishaal.
Dit is het vasten van twee of meer dagen achteréén, zonder verbreking na zonsondergang.

Shaum wishaal addahr.
Dit is het hele jaar door vasten zonder een dag van onderbreking.
Volgens een overleving zei de Boodschapper van Allah (vzmh):

“Wie vast zonder onderbreking, vast niet”.

En Allah weet het het beste.!!!

Manieren van shaitaan om de mens te verleiden

By Marianna Laarif

Een van de manieren van shaitaan om de mens te misleiden is, om wat slecht is schijnbaar goed te laten lijken. Over deze zaak schreef imaam Ibn al-Qayyim als volgt:

Een van de manieren van shaitaan is, om de gedachten van de mens te betoveren totdat hij die mens kan misleiden. Niemand is veilig voor deze betoveringen, influisteringen, behalve wie Allah wil. Hij, shaitaan, geeft de mens een goede inbeelding over een daad die helemaal niet goed is, maar juist slecht. Dan is de mens er zeker van dat deze slechte daad juist heel goed voor hem is. En de shaitaan laat de mens ver wegrennen van de goede daad, totdat hij denkt dat de goede daad iets slechts voor hem is.
Er is zeker geen god dan Allah! Hoeveel mensen werden en worden beïnvloed door zulke influisteringen, betoveringen. Hoeveel harten zijn weggedraaid van islaam, van geloof en goede daden [door zulke betoveringen]. En hoeveel mensen volgen die misleidingen en betuigen openlijk hoe fantastisch goed dit soort daden zijn. En zij haten de waarheid en doen de waarheid overkomen op andere mensen op de meest afschuwelijke wijzen [omdat ze die afwijzen]. En hoeveel misleidingen worden aanbeden en tentoongesteld als interessante daden voor wie wil. En hoe zijn de geleerden al misleid.
Het is shaitaan die de gedachten van de mensen betovert, totdat ze een andere weg, die van lusten en verlangens inslaan en overtuigd raken van hun gelijk. Hij laat hen kiezen om de wegen van slechte en verderfelijke daden op te gaan. Hij misleidt hen om dingen te doen die hen een voor een tot de ondergang brengen. Hij maakt het voor hun aantrekkelijk om afgoden te aanbidden, om familiebanden kapot te maken, om dochters te vermoorden, om met de eigen moeder te slapen enz. En hij belooft hun dan het succes in het paradijs, door hun ontrouw, gemeenheid en ongehoorzame daden. Hij maakt voor hen polytheïsme – aanbidding van meerdere goden – aantrekkelijk, heel aantrekkelijk zelfs. En hij geeft hun de overtuiging dat Allah’s Eigenschappen, of Zijn Grootheid en Zijn Woorden niet bestaan. Hij laat de mensen ophouden om tot het goede aan te sporen en het kwade te vermijden, en ze noemen dat dan ‘genade hebben met elkaar’, hij laat ze ophouden om zich netjes te gedragen tegenover anderen en om zich niet meer bezig te houden met de Qur’aan:
Allah heeft gezegd:
“O gelovigen, aan jullie (de hoede) over jullie zelf.” Qs al-Maidah 105]
Shaitaan laat mensen zich afwenden van de Sunnah van RassoelAllah, en ze volgen dan blindelings de Imaams (taqlied) en vinden het genoeg om alleen een van hen te volgen, een die meer kennis heeft. En shaitaan geeft het idee dat huichelarij en het sluiten van compromissen over de islaam goed is, omdat het zogenaamd ‘flexibel’ is en een manier om ‘wijs met de mensen om te gaan’.
Shaytaan – de verdoemde – houdt de dienaar tegen om goede daden te doen, door hem te laten uitstellen en hem lui te laten zijn.
Om dit te bereiken heeft de shaitaan vele mogelijkheden.
De Profeet SallaAlah ‘Aleyhie Wassalam heeft gezegd: “Tijdens jullie slaap legt shaitaan drie knopen achter in jullie nekken. Dan ademt hij dit erin: ‘De nacht is lang, dus blijf fijn slapen. ‘ Als je opstaat en Allah (Subhana Wa Ta’Ala) prijst, dan raakt een van die knopen los. En als hij woedoe [kleine wassing voor het gebed] verricht, dan raakt de tweede knoop los. En als hij het gebed doet, dan zijn alle knopen los. Hierna zal hij zich actief en gelukkig voelen ‘s morgens. Zo niet, dan staat hij lusteloos op en ontevreden. “
In sahih al-Bukhari is ook verzameld:
De Profeet SallaAlah ‘Aleyhie Wassalam heeft gezegd: Als een van jullie wakker wordt en opstaat, laat hem woedoe verrichten. Hij hoort zijn neus drie keer te spoelen, want shaitaan verblijft boven in de neus van de mens, terwijl hij slaapt. “
Al-Bukhari verzamelde ook het volgende, dat er aan de profeet gevraagd werd over de mens die de hele nacht slaapt, totdat de ochtend is aangebroken, na de tijd van het fadjr-gebed. Hij SallaAlah ‘Aleyhie Wassalam antwoordde: “Shaitaan heeft in de oren van zo ‘n persoon geplast.”
We hebben voorbeelden gegeven van hoe shaitaan de mens ervan afhoudt om te handelen, om dingen te doen. Ook fluistert hij de mens een liefde voor luiheid en uitstellen van daden in; en de gedachten dat je nog zo één en zo één lange tijd hebt om dit en dat te doen Ibn al-Djawzie schreef over dit onderwerp het volgende: (uit ‘Talbees Iblies’ de manieren van Iblies en de redding van degene die daartegen bescherming zoekt. P .458 )
Hoeveel Joden en Christenen hebben in hun hart liefde voor islaam gevoeld. Maar Iblies -shaitaan – houdt hen altijd tegen. Hij zegt tegen hen: ‘Haast je niet. Bekijk alles eerst eens zorgvuldiger.” En zo stellen ze hun bekering naar de islaam uit, totdat ze uiteindelijk sterven als ongelovigen.
Zo is het ook met degene die ongehoorzaam is aan Allah, en die het tonen van berouw maar voor zich uitschuift. Hij is alleen geïnteresseerd in zijn lusten en hoopt wel dat hij later eens berouw zal tonen. Maar, zoals de dichter zegt: ‘Haast je niet om de slechte daden die je wenst, te verrichten, maar denk eerst na over het moment waarop je je spijt zult tonen.’
Hoevelen besluiten om een goede daad te verrichten en stellen die dan weer uit. Iemand die kennis op wil doen bijvoorbeeld besluit om verder te studeren. Shaitaan zegt dan: ‘Neem nog even rust.’ Of een dienaar wil het nachtgebed gaan bidden en shaitaan zegt hem dan: ‘Je hebt nog tijd genoeg.’ Shaitaan zal niet ophouden om mensen te laten genieten van het lekkere luieren. Hij houdt niet op om de mensen tot uitstellen van daden over te halen en hij laat hen leven met allerlei hopen en dromen.
De energieke mens moet beslist de zaken zelf in de hand houden en met zijn wilskracht meteen daden verrichten. Zo een energieke persoon vindt de tijd wel om dingen te doen en stelt niets uit en hij houdt niet van zomaar wat dromen. Degene die werkelijk Allah vreest, heeft nooit het gevoel dat hij veilig is voor Zijn straf. De ziel blijft altijd bezig met het redeneren over wat slecht is en over het kiezen van het goede. Maar de ziel verwacht altijd dat het voldoende tijd over heeft om af te maken wat het aan goede daden wil doen. Een van de vroegere geleerden zei: ‘Bescherm jezelf tegen het uitstellen. Dit is de grootste van al de soldaten van shaitaan.’ De serieuze persoon die niets uitstelt en de persoon die hangt aan zijn dromen en het werken maar uitstelt, zijn als twee personen die, tijdens hun reis, in een stad verblijven. De serieuze, actieve persoon koopt zijn voorraad op tijd en wacht dan om uit de stad verder te gaan. Degene die steeds uitstelt zegt: ‘Ik wacht beter nog even, want misschien blijven we hier wel een maand lang.’ En zijn inkopen van proviand stelt hij nog langer uit, totdat hij op het laatste moment gehaast alles moet regelen en zo makkelijk fouten maakt.
Zo zijn de verschillende mensen in deze wereld. Sommigen van hen zijn voorbereid en op hun hoede. Als de engel van de dood komt, heeft hij geen verdriet. Anderen worden misleid door de gedachte dat ze nog uit kunnen stellen en ze zullen wanhopen wanneer de tijd om te sterven komt. Het hoort bij de aard van een mens om van luiheid en dromen te houden; maar dan komt Iblies en hij gaat hiermee aan de slag, hij maakt het nog erger. Hierdoor is het moeilijk om wat deze zaak betreft tegen shaitaan te vechten. Maar degene die op zijn hoede is, weet dat hij bezig is met een gevecht. Hij weet dat zijn vijand geen pauze neemt. En als het lijkt alsof die even wat rust, dan is dat ook een onderdeel van zijn plan…
Door: Imam Ibn al Qayyim al Djawziyyah
Bron: Talbees Iblies, p.458.

Aisha en haar Parels

By Marianna Laarif

Het blijde kleine meisje met de springende blonde krullen was bijna vijf. Terwijl ze op haar moeder wachtte bij de kassa, zag ze hen, een cirkel van glinsterende parels in een roze plastic doosje. “Oh alsjeblieft mama. Mag ik die hebben? Alsjeblieft, mama, alsjeblieft? »

Snel keek haar moeder op de achterkant van het plastic doosje en keek toen weer in de smekende blauwe ogen van het opgeheven gezichtje van haar dochtertje. Eén euro vijfennegentig. Dat is bijna € 2,00. Als je ze echt wilt hebben, dan bedenk ik wel wat extra klusjes voor je en dan heb je snel genoeg geld om ze zelf te kopen. Het is nog maar een week voor Eid en misschien krijg je nog wel een mooie euromunt van oma.

Zodra Aisha thuiskwam, leegde ze haar spaarpot en telde 17 eurocent. Na het eten deed ze meer dan haar eigen klusjes en ging ze naar de buren. Ze vroeg Tante Jamshed of ze paardebloemen mocht plukken voor 10 cent. Op Eid-ul-Fitr gaf haar oma haar een mooie nieuwe euromunt en eindelijk had ze genoeg geld om de parelketting te kopen. Aisha was dol op haar parels.
Ze gaven haar het gevoel dat ze mooi aangekleed was en heel volwassen. Ze droeg ze altijd. Naar Koranles op zondag, naar de kleuterschool en zelfs als ze naar bed ging. De enige keer dat ze de parels afdeed was als ze ging zwemmen of in bad ging. Haar moeder had gezegd dat als ze nat werden, ze misschien groen zouden worden

Aisha had een hele lieve vader en elke avond wanneer ze klaar was om naar bed te gaan, hield hij op met wat hij ook aan het doen was en kwam hij naar boven om haar een verhaal uit de Koran voor te lezen. Op een avond toen hij het verhaal voorgelezen had, vroeg hij Aisha “Hou je van mij? »
« Oh ja papa. Je weet toch dat ik van je hou?
“Geef me dan je parels.”
“Oh papa, niet mijn parels! Je mag de Prinses hebben, de witte schelp uit mijn verzameling, die met de roze schaduw. Weet je wel papa? Die jij me gegeven hebt. Dat is mijn favoriet. »
« Dat is goed Aisha. Papa houdt van jou. Allah-hafez” En hij gaf haar een zoen op haar wang.

Ongeveer een week later, na het voorlezen van een verhaal, vroeg Aisha haar vader weer “hou je van mij?”. “Papa, je weet toch dat ik van je hou?” “Geef me dan je parels.”
« Oh papa, niet mijn parels! Je mag mijn pop hebben. Die nieuwe die ik gekregen heb omdat ik lief geweest ben. Ze is heel mooi en je mag ook het gele dekentje hebben die bij haar bedje past.” “Dat is goed. Welterusten. Mag Allah je zegenen en beschermen, Aisha. Papa houdt van jou.” En zoals altijd kuste hij haar wang zachtjes.

Een paar avonden later toen haar papa binnen kwam, zat Aisha op haar bed met haar benen gekruist in de kleermakerszit. Toen hij dichterbij kwam zag hij dat haar kin trilde en er een stille traan over haar wang gleed.

«Wat is er, Aisha? Wat is er aan de hand?” Aisha zei niets maar opende haar handje naar haar vader. En terwijl ze hem opende, lag daar haar parelketting. Met een lichte beving zei ze “Hier papa, dit is voor jou.” Met tranen in zijn ogen strekte Aishas papa zijn hand uit om de goedkope ketting te pakken en zijn andere hand stak hij in zijn zak en haalde daar een blauw fluwelen doosje uit met een ketting van echte parels en gaf die aan Aisha.

Hij had ze al die tijd al. Hij wachtte alleen nog op Aisha om hem het goedkope ding te geven, zodat hij haar de echte schat kon geven

Zo is het ook met Allah, de Almachtige. Hij wacht op ons om de goedkope dingen op te geven zodat hij ons kan zegenen met prachtige schatten.
Is Allah niet groots? Hou jij vast aan dingen waarvan Allah wil dat je het loslaat?

Hou jij vast aan schadelijke of onnodige partners, relaties, gewoontes en activiteiten waar je zo gehecht aan geraakt bent dat het onmogelijk lijkt om ze los te laten? Soms is het zo moeilijk om te zien wat er in de andere hand is, maar geloof één ding:
Allah neemt nooit iets weg zonder je er iets beters voor in de plaats te geven.