De ideologie van de PVV (deel 5)

Deze serie beschouwingen handelt over het boek De schijn-élite van de valse munters van PVV’er van het eerste uur Martin Bosma, vertrouweling van PVV-leider Geert Wilders. Dit vijfde deel van de serie handelt over de visie van Bosma en de PVV op multiculturaliteit.

Emigratie en multiculturaliteit

De islamitische jaartelling neemt de emigratie van de profeet Mohammed in 622 AD van Mekka naar Medina als startpunt. We leven nu in het islamitische jaar 1432. Emigratie en islam zijn dan ook nauw met elkaar verbonden en het is precies deze observatie die Bosma brengt tot de stelling dat “Emigratie altijd een belangrijk wapen geweest is van de islam (p. 177).” Hij voegt er een element aan toe: emigratie is een wapen van de moslims, geen verschijnsel.

De islam diende en dient verspreid te worden over de hele wereld. Bekeringsijver is geen enkele grote godsdienst vreemd, al helemaal niet het door Bosma zo opgehemelde christendom. Christenen en moslims zitten elkaar dan ook vaak in de weg in de randgebieden van beide religies.

Bosma geeft er een voorbeeld van en ik citeer: “Op de Molukken, waar de lokale christelijke bevolking ‘door de eeuwen trouw’ (aanhalingstekens van Bosma) was aan Nederland, zijn deze christelijke autochtonen in de problemen geraakt door de mosliminwijkelingen (p. 177)”.

Om meerdere redenen is dit citaat interessant. Bosma gaat ervan uit dat de Molukken oorspronkelijk christelijk waren, de – let op de term – autochtone bevolking hing het christendom aan, maar daar kwamen de moslims, let weer op de term, de inwijkelingen, en die veroorzaakten problemen voor de bevolking, die, let weer op de manier van formuleren, “door de eeuwen heen trouw aan Nederland was”.

Een historische analyse zal aantonen dat er wel wat af te dingen valt op de visie van Bosma. De islam vestigde zich eerder op de Molukken dan het christendom en de trouw van de lokale bevolking was tot op zekere hoogte afgedwongen en gold zeker niet voor alle bewoners.

Het doet er overigens weinig toe om de visie van Bosma historisch te bestrijden. Veelzeggender is zijn eurocentrisme en ook tamelijk paternalistische visie op die Molukkers die ‘Nederland zo trouw waren’.

Laat de Molukkers het maar niet horen. Ze zijn ernstig teleurgesteld zo niet zwaar gefrustreerd over het gedrag van de Nederlandse overheid en mochten er al minderheidsgroepen in Nederland zijn geweest die geweld gebruikt hebben, dan zijn het de Molukkers wel, maar daarover geen woord in Bosma’s boek.

Bosma wil voorbeelden geven van welke idiote vormen het multicultidenken kan aannemen. Maar zijn tegenvoorbeelden vind ik minstens zo krom.

Een ander citaat: “Wie het waagt te zeggen dat Columbus Amerika heeft ontdekt, kan rekenen op een ernstige reprimande: de Indianen woonden er toch al? (p. 203)” Bosma komt tot deze uitspraak in zijn verhandeling over de ideologie van het multiculturalisme die breed ingang gevonden heeft in diverse sectoren van de Amerikaanse samenleving.

Bosma heeft enige jaren in de Verenigde Staten gewerkt en gestudeerd. Zeggen dat Columbus Amerika heeft ontdekt getuigt van eurocentrisme en dat is aldus Bosma, “een ernstige afwijking van de (multiculti, JJdR) partijlijn (p. 203).”

Bosma zegt dus met zoveel woorden dat er niets mis is met eurocentrisme. Ik vind het allemaal prima, maar toch wringt er ook hier iets in de redenering van Bosma. Laat ik eerst een ander citaat geven en dan terugkomen op het Amerika-en-de-Indianen voorbeeld: “Vrijwel alle multiculturele staten zijn na een hoop ellende gedesintegreerd (p. 188)”.

Deze lijn doortrekkend stel ik vast dat de Verenigde Staten op termijn zullen desintegreren net als de Sovjet Unie dat indertijd deed. Als er ergens ter wereld in een land de nadruk wordt gelegd op eigen identiteit en achtergrond, van de zwarten, de hispanics, de Indianen, en andere groepen, dan is het Amerika wel. Ik durf de stelling wel aan dat Amerika een multiculturele samenleving is en dus, aldus Bosma, gedoemd te mislukken.

Ik redeneer nog even door: het drama dat Amerika gaat overkomen, had voorkomen kunnen worden als die Columbus en in zijn gevolg de Europeanen, Amerika nooit bevolkt en gekoloniseerd hadden. Dan was het gewoon monocultureel Indiaans gebleven, waren de Indianen ook niet bijna uitgemoord geweest en hadden we een groot monocultureel Indiaans land gehad in plaats van de Verenigde Staten.

Is het ongerijmd wat ik zeg? Ik meen slechts te redeneren in de lijn van Bosma.

Monoculturaliteit

“Monoculturaliteit, aangevuld met christelijk-westerse waarden als vlijt, discipline, eerlijkheid en efficiency zorgden voor een ongeëvenaard hoogtepunt in de menselijke geschiedenis. Het heeft de mensheid alles gegeven waar ze ooit naar heeft kunnen verlangen (p. 187).”

Voila het standpunt van Bosma en de PVV over culturaliteit. Geen woord over bijvoorbeeld de uiterst gedisciplineerde, efficiënte en respectvolle culturen van China, Korea en Japan. Het christendom, het westen heeft het primaat op humaniteit.

Bovendien: “Democratieën voeren zelden oorlog, en al helemaal niet met andere democratieën (p. 188).” Tja, als je de Verenigde Staten toch in elk geval een democratie noemt, dan komt de laatste uitspraak in een bijzonder daglicht te staan.  En wat te denken van ’s werelds grootste democratie, India? Het land is al vanaf zijn stichting in staat van oorlog met buurland Pakistan.

Tegen elke uitspraak van Bosma over het ideaal van de monoculturele samenleving staan zo talloze tegenvoorbeelden. Maar dan nog iets anders: “Een niet-multiculturele samenleving lijkt ook een voorbeeld voor iets anders: de verzorgingsstaat (p. 188).” Immers, “in een land waar de bevolking zich beschouwt als een familie, is men eerder geneigd de mensen die het tegenzit te helpen (p. 188)”.

Want: “immigratie en diversiteit versterken het sociaal isolement (p. 189)”. Nederland is, of je dat nu wilt of niet en hoe je het benoemt kan me eigenlijk niet zoveel schelen, ik heb niet veel met de term multiculturaliteit, een land waar veel culturen wonen in een land dat tegelijkertijd een welvaartsstaat is (die nu in snel tempo mede dankzij de PVV wordt afgebroken, maar dit ter zijde). Is dat al niet een tegenvoorbeeld tegen de laatste stellingen van Bosma?

En toen ik zijn redeneringen zo tot me door liet dringen moest ik denken aan het motto van protestantse voorman Abraham Kuyper (1837-1920) indertijd “soevereiniteit in eigen kring”. Nederland was sinds jaar en dag (tussen 1860-1970) een zuilenmaatschappij, met een protestantse, katholieke en socialistische zuil. Het was ondenkbaar lid te worden van elkaars sportverenigingen of vakbonden of elkaars kranten te lezen.

Het was in zekere zin ieder voor zich, maar toch bestond de maatschappij uit diverse subsamenlevingen, ieder met zijn eigen cultuur. Nederland is in die zin dus ook nooit monocultureel geweest en ik begin me steeds meer af te vragen welke samenleving nu echt monocultureel is?

Bosma geeft er geen specifieke voorbeelden van. Overigens waren het tamelijk monoculturele staten, Frankrijk en Duitsland, die talloze oorlogen zijn begonnen of hebben gevoerd en ook het ‘monoculturele’ Engeland kon er wat van in de periode van het kolonialisme in Afrika en Azië.

De tegenvoorbeelden die ik geef komen in Bosma’s boek niet voor en ongehinderd door de kennis van enig feit zet hij zijn kruistocht tegen het multiculturalisme voort.

De multiculturele ideologie

Een aantal citaten over de multiculturele ideologie: “Het multiculturalisme is ten gevolge van de sixtiesomwenteling onze nationale staatsideologie geworden (p. 320)”; “Het ‘antifascisme’ (= links, JJdR) brengt ons een totalitaire ideologie, en op weg daarnaartoe de ondergang van de verzorgingsstaat, democratie en sociale stabiliteit (p. 320)”; “De multiculturele samenleving is het resultaat van een uitholling van de democratie (p. 119)”.

“Ook in multiculti-Nederland is taal een manier om het denken te beïnvloeden. Door het gebruik van woorden en termen en het kaderen van begrippen wordt ons de denkwereld van de multiculturalistische elite opgedrongen (p. 137)”. “Moslimmigranten zijn de stoottroepen van mei 1968; het zijn de mohammedanen die moeten slagen waar de soixant-huitards faalden: de vestiging van het postraciale, multiculturele, egalitaire Utopia vol broederschap en zonder archaïstische nationale symbolen – en al helemaal zonder christendom (p. 318)”.

En zo gaat het nog wel even door. Ik verwijs voor verdere citaten graag naar het citatenoverzicht van het boek van Bosma dat later op deze site geplaatst gaat worden en dat ik als basis voor deze beschouwingen heb gebruikt.

De kruistocht van Bosma culmineert in zijn hoofdstuk 7b onder de titel ‘Een geloofsbelijdenis’. Bosma vat het multiculturalisme daar in 20 artikelen samen. In 11 van de 20 artikelen wordt verwezen naar islam, moslims, Koran of Marokkanen en zo legt Bosma de link tussen multiculturalisme en islam.

Want daar komt het uiteindelijk op neer: het multiculturalisme is het speeltje van de linkse elite, de massa wil er niets van weten, het wordt de massa opgedrongen, en de moslims met hun bekende dubbele agenda spelen het spel vrolijk mee om later, als het tipping point bereikt is, de macht over te nemen, het land te islamiseren en de sharia in te voeren.

“Ergens bereikt een immigratiestroom een tipping point. Dan worden niet de immigranten aangepast aan het gastland, maar dan wordt het gastland aangepast aan de inwijkeling (p. 141)”. En dat allemaal als je theses van de multiculturele geloofsbelijdenis (hoofdstuk 7b) volgt en toepast.

Hitler en multiculturaliteit

Bosma maakt in zijn Schijn-elite deze keer geen vergelijking tussen het multiculturalisme en Hitler en diens nationaal-socialisme. Dat is ook erg lastig. Mocht multiculturalisme het stokpaardje zijn van huidig links, het was het beslist niet van zijn “voorganger”.

Hitler was bij uitstek een aanhanger van volkomen verderfelijke raciale ideeën en ik hoef niet uit te wijden waar die toe leidden. Zelfs een “broedervolk” als het Nederlandse werd uiteindelijk genadeloos uitgemolken, beroofd, gedood en geterroriseerd.

Wederom is het van belang vast te stellen welke woorden en denkbeelden in Bosma’s boek niet voorkomen.

Culturen

Praten over culturen is wat mij betreft veel complexer dan de eenvoudige tegenstelling monocultuur-multicultuur. Mensen van alle tijden mengen zich of we dat nu willen of niet. Mensen vormen uiterst tolerante mono- of multiculturen, of buitengewoon wrede mono- of multiculturen.

Er komen zo verschrikkelijk veel aspecten bij culturen kijken. Ik wil niets afdoen aan de observatie dat de ene cultuur prettiger om in te leven is dan de andere, maar wat ik ook vaststel is dat je blindstaren op wat monocultuur is en de ideale samenleving die deze zou voortbrengen en de afkeer van alles wat multicultuur is, historisch en empirisch gewoon niet houdbaar is.

Maar wat ik wel merk, en ik parafraseer een eerder citaat van Bosma in dit stuk (zie boven): “Ook in PVV-Nederland is taal een manier om het denken te beïnvloeden. Door het gebruik van woorden en termen en het kaderen van begrippen wordt ons de denkwereld van de PVV elite opgedrongen (p. 237)”. Het gaat om het constante bashen van de PVV op alles wat links (“verschrikkelijk”) en islam (“stemvee”) is, en multicultureel (“multicul”) heet, en dat ertoe leidt dat volk en elite, om maar in termen van Bosma te blijven, zich in steeds meer gepeperde termen uitlaat over met name de moslims.

De politiek van uitsluiting die de PVV voert, vindt plaats in taal, in de geschreven tekst van PVV’er Bosma en de gesproken woorden van PVV-vertegenwoordigers in het land die meer en meer in de media verschijnen.

Let op mijn woorden: over niet al te lange tijd verschijnt de “Geloofsbelijdenis van de Partij voor de Vrijheid” en zal uitsluiting van mensen eerder regel dan uitzondering zijn. En hoe je ook denkt over culturen, godsdiensten en etniciteiten, uitsluiting leidt nooit tot die ideale samenleving die de PVV nastreeft.

(www.dewereldmorgen.be / 11.08.2011)

 

Debbie Schlussel: Oslo Victims Were Terrorists Not Victims, Their Deaths Was Karma, Child Victims Were Bitches

In previous articles we’ve highlighted the hideous things Pamela Geller said about the victims of the Oslo terrorist attack, calling them anti-Semites, socialists, Communists, Nazis, pro-Islamists, jihad-enablers, and rape-enablers.  They had it coming.

But lest you think that Pamela Geller is the only one from the right-wing that has issued such insensitive and atrocious comments, let it be known that she is certainly not alone.  Glenn Beck, for instance, referred to the victims as Nazis, claiming that they are the equivalent of the Hitler Youth.  Another well-known personality and conservative blogger is also trying to grab the spotlight with her outrageous comments: Debbie Schlussel.

Remember how Pamela Geller included a racist caption saying that the victims were mostly “Middle Eastern” or “mixed” and not “pure Norwegian?”  Seems like Schlussel wanted to top that, and so she had a similar picture but with a caption provocatively asking:

“Victims” or Perpetrators?

By the very fact that she asked the question–and that she placed the word “victims” in quotations and “perpetrators” without quotations–we can safely say that she is saying that the victims of the Oslo terrorist attack were actually perpetrators of terrorism–they were terrorists.  At minimum, “they sided with Islamic terrorists.”  Schlussel goes on to say (emphasis is mine):

Again, you must read Zalmi’s important piece on this, which provides far more detail on these “victims” of terrorism who celebrated terrorism against other victims.

Please savor the morbid nature of that statement: imagine, just for a minute, if some Muslim blogger wrote that the victims of 9/11 were in fact terrorists not victims.  Can you imagine the outrage?

Schlussel also says that their deaths was just a result of “karma,” i.e. it was the universe giving them what they justly deserved.  Opines Schlussel:

And I don’t get too upset when they face the karma that is their fate.

She goes on:

Karma is a bitch . . . especially for Jew-haters who were Fatah’s bitch.  You hang out with snakes, you get bitten.

Oh, dozens upon dozens of children were shot and killed?  Well, karma is a real bitch, suck it up.  That’s the way the cookie crumbles, tough luck, bitches.

Schlussel agrees with Glenn Beck’s statement that the victims were equivalent to the Hitler Youth, saying:

More proof that Glenn Beck was spot on when he compared Norway’s Utoya Island political camp, shot up by Anders Breivik, to a Hitler Youth camp.

Aside from labeling them Nazis, Schlussel mocks the victims, calling them “spoiled airheaded kids” and “hateful, privileged brats.”

The delusional Schlussel calls the Oslo victims “would-be assassins,” saying:

I can’t feel sorry for those who support my would-be assassins.

What the smurf is she talking about?  Basically, Schlussel has equated the Oslo victims with Hamas.  Her proof for this amazing juxtaposition?  Apparently, some of those on the island supported boycotting Israel for its apartheid policies towards Arabs.  This “divest from Israel” campaign utilizes the methods used to pressure apartheid South Africa, and is in fact supported by none other thanNelson Mandela and Archbishop Desmond Tutu.  Are Mandela and Tutu also a part of Hamas then?  Are they anti-Semites and Jew-haters?

Schlussel also takes issue with supporting the Freedom Flotilla, shrieking that the children were playing a game

re-enacting of the HAMAS flotilla in which terrorists tried to murder Israeli soldiers

The Freedom Flotilla attempted to give humanitarian aid to the starving people of Gaza, who have been the victims of an inhumane and illegal blockade by Israel.  It has nothing to do with Hamas.

Another image that Debbie Schlussel takes offense to shows a tee-shirt that says “tear down this wall,” which refers to the illegal Wall of Separation–more properly called the Apartheid Wall.  Well, that’s the same decision that the United Nations and the International Court of Justice came to, namely that Israel must tear down the wall.

We could debate Israel and Palestine all day long, but regardless of that, is this really the time to be worrying about the Oslo victims’ political viewpoints?  Perhaps we can just mourn their deaths as decent human beings are supposed to?  No, not Debbie Schlussel.  She calls the children “HAMASniks,” saying:

And I shed no tears for these HAMASnik campers with a Scandinavian dialect. Perpetrators are not victims. Sorry. HAMAS collaborators don’t get my pity. They never will.

Debbie Schlussel summarizes her cold-hearted and depraved position by saying:

For me, this is like Alien v. Predator.  I’m not sad for either side.  And I make no apologies for it.  Now these kids’ families know what it feels like to be victims of the Islamic terrorists whose Judenrein boycotts and terrorist flotillas against Israel they support.  We don’t live in a vacuum.  I can’t feel sorry for those who support my would-be assassins.  And I don’t get too upset when they face the karma that is their fate.

Sad for either side?  What is the other side?  There are the more than seventy victims–the majority of which were children–who were killed in this terrorist attack.  And then on the other side is Anders Behring Breivik, the terrorist.  Who in their right mind is feeling sad for Breivik that this even needs to be said?  Is Schlussel equating Breivik to his victims?  How absolutely sickening.

Debbie Schlussel calls the children “Fatah’s bitch.”  I don’t know about that, but I do have some thoughts about who is a complete ….

(www.islamophobiatoday.com /04.08.2011)

Medewerker PVV op non-actief wegens filmpje op internet

De PVV-fractie in de Tweede Kamer heeft medewerker Sam van Rooy vandaag op non-actief gezet wegens een filmpje op internet. Dat heeft een woordvoerster van de fractie laten weten.

Voor het filmpje volgde Van Rooy stilzwijgend enkele vrouwen in boerka, terwijl zij door een winkelcentrum in Scheveningen lopen. Volgens de site van Elsevier heeft hij in zijn uitleg op Facebook de vrouwen als ’tuig’ betiteld. De PVV gaat dat te ver. Inmiddels is het filmpje op YouTube afgeschermd.

Boekje te buiten
De PVV-leiding vindt dat de medewerker zijn boekje te buiten is gegaan. ‘We hebben de heer Van Rooy direct op non-actief gezet’, aldus de zegsvrouw. ‘Dit filmpje gaat ons veel te ver. Het is jammer dat deze vrouwen boerka’s dragen en we zien graag een boerkaverbod, maar deze vrouwen zijn geen tuig. We betreuren de gang van zaken zeer.’

Islamitische zandbak
Elsevier heeft op de afgeschermde Facebookpagina van Van Rooy gekeken. Op die site geeft hij uitleg bij de beelden. Zo noemt hij de vrouwen ’tuig uit de islamitische zandbak’. ‘Opeens kwam dat tuig langslopen’, beschrijft hij. ‘Dus besloot ik ze maar gelijk te filmen. Of moet ik het maar normaal vinden dat mijn rust in Scheveningen wordt verpest door dat soort geïmporteerde achterlijkheid van de islamitische zandbak?’

Tuig
Volgens Elsevier wordt Van Rooy op Facebook gevraagd waarom hij het woord tuig gebruikt. ‘Wat een onzin dat je mensen niet tuig mag noemen’, antwoordt hij daarop. ‘Mensen die de westerse waarden afwijzen ten faveure van een racistisch, fascistisch en inhumaan systeem als de sharia is gewoon tuig, net als nazi’s en andere fascisten.’

(www.paool.nl / 16.07.2011)

The racist Facebook rants of Netanayhu’s son

Haaretz’s Uri Blau uncovered today racist comments and extreme right-wing rhetoric on Yair Netanyahu’s Facebook page. Yair, eldest son of PM Netanyahu, is currently in mandatory IDF service, on the army’s spokesperson unit. He called to boycott Arab businesses (he even admined a Facebook group for that, but only 23 members joined him), made racist comments on Muslims and Arabs, and expressed fierce opposition to a Palestinian state.

On the information section of the boycott o group–formed after sectarian clashes between Arabs and Jews in Akko on Yom Kippur two and a half years ago – the young Netanyahu said:

“The Arab sons-of-bitches desecrated our holiest day… it is our duty to do the minimum to save our honor and boycott every Arab business or product. Beside, I boycotted those shits even before.”

A lawyer for the Netanyahu family told Haaretz that the comments were those of a “teenager”, and should be taken as such. He called Haaretz’s article unfair.

About two years ago, aides to Netanyahu also told the press not to think much of other racist comments on Arabs, made two years ago in an interview to Maariv by the PM’s father, 99 years old Ben-Zion Netanyahu:

“The bible finds no worse image than this of the man from the desert. And why? Because he has no respect for any law. Because in the desert he can do as he pleases. The tendency towards conflict is in the essence of the Arab. He is an enemy by essence. His personality won’t allow him any compromise or agreement. It doesn’t matter what kind of resistance he will meet, what price he will pay. His existence is one of perpetuate war.”

Which leaves us wondering: In what age is a member of the Netanyahu clan responsible for his actions?

(972mag.com / 24.06.2011)

Verklaring van het Nederlands/Marokkaans Netwerk over de rechtzaak tegen Wilders

VERKLARING DE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT IS IN GEVAAR

Het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme en voor sociale cohesie heeft met grote teleurstelling en verbazing kennis genomen van de uitspraak door de rechtbank in de zaak tegen Wilders.

In een korte samenvatting van het vonnis gaf de rechtbank aan dat de uitlatingen van Wilders niet strafbaar zijn. De rechtbank noemde een aantal uitspraken van de PVV-leider ‘grof en denigrerend, maar niet opruiend’.

Eén uitlating werd Wilders wel zwaar aangerekend. Hij zei in een interview dat de Nederlandse samenleving door de komst van de Islam verandert. ‘Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen’, zei hij. Volgens de rechtbank heeft die uitspraak wel een opruiend karakter. ‘U heeft zich daarbij niet tegen, maar op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare begeven’.

De rechter: ‘u heeft zich in het publieke debat als een fanatiek bestrijder van de in uw ogen kwalijke Islam laten zien. U heeft zich daarbij op kwetsende en ook choquerende wijze uitgelaten en daarbij heeft u ook in de film ‘fitna’ beelden en teksten gebruikt die op zichzelf schokkend en aanstootgevend zijn.’

De Marokkaanse gemeenschap is verontrust over de uitspraak, die zal leiden tot een grotere verdeeldheid, meer islamofobie en verdergaande polarisatie. Moslims en andere minderheden zullen nog meer schade gaan ondervinden van de uitspraken van Wilders, die blijkbaar onbestraft gedaan kunnen worden.

Wij doen een oproep aan maatschappelijke organisaties en partijen om mensen te stimuleren op te komen voor een Nederland dat de rechten van Artikel één van de grondwet eerbiedigt. Als Nederlandse samenleving moeten we de angst die door Wilders is aangewakkerd tegengaan. Wij spreken ons daarom uit tegen het rechtse kabinet met gedoogsteun van de PVV en waarschuwen nogmaals voor de gevolgen die zo’n kabinet zal hebben voor de gehele Nederlandse bevolking. Wij moeten onze krachten bundelen voor de binding en tegen de polarisatie tussen de bevolkingsgroepen. Uiteindelijk moeten we, ondanks onze vele verschillen, een manier zien te vinden om in de naam van de democratie samen te kunnen leven.

Het Nederlands/Marokkaans Netwerk roept daarom op tot waakzaamheid en binding, want de Nederlandse rechtsstaat is in gevaar.

Wij vragen eenieder die schadelijke gevolgen ondervindt door racisme, xenofobie, antisemitisme, homofobie en islamofobie, dit te blijven melden bij het meldpunt van het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme en voor sociale cohesie op telefoonnummer 020-4636222 of per mail meldpunt@amforg.nl . Naar aanleiding van de binnengekomen klachten zal dan vervolgens een rapport worden opgesteld.

Tezamen met andere organisaties zullen we met het behulp van het IVBPR-verdrag een procedure starten bij het Human Rigths Committee van de Verenigde Naties (te Genève). Uitgangspunt hierbij zal zijn dat Nederland heeft nagelaten de minderheden te beschermen tegen discriminatie.

Wij blijven ons verzetten tegen alle vormen van discriminatie, racisme en haat zaaien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Abdou Menebhi, voorzitter EMCEMO, namens het Netwerk, telefoon 020-4288825, mobiel 06-55818828 of per mail meldpunt@amforg.nl.

(Facebook / 23.06.2011)

Geert Wilders vrijgesproken van beledigen moslims

De Nederlandse politicus Geert Wilders is vrijgesproken van het aanzetten tot discriminatie, haat en het beledigen van moslims als groep. De PVV-leider deed de bewuste anti-islamtische uitspraken in zijn film ‘Fitna’ en in de media.

De rechter oordeelde dat er geen sprake is van groepsbelediging, omdat de uitspraken van Wilders over de islam als geloof gaan, niet over de mensen die de islam naleven. De rechtbank in Amsterdam vond bovendien dat Wilders zijn uitspraken deed “in de context van het maatschappelijk debat”.

Grof

Sommige uitlatingen vond de rechter wel “grof en denigrerend” of “opruiend”. “Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen”, viel daar bijvoorbeeld onder. Wilders zat hierbij niet tegen, maar op de grens van het toelaatbare. Maar omdat hij elders in dezelfde uitlating zegt dat hij niets tegen moslims, maar slechts tegen de islam heeft, zet hij niet aan tot haat of tot discriminatie, aldus de rechtbank.

“Dit is niet zozeer een overwinning voor mijzelf, maar een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting”, reageerde de tevreden PVV-leider achteraf. “Je mag islamkritiek hebben, mij is de mond niet gesnoerd. Het was soms ook de bedoeling om grof en denigrerend te zijn. Dat moet kunnen. Je moet in het politiek debat kunnen zeggen wat je wil.”

‘Mein Kampf’

Wilders moest zich onder meer verantwoorden voor interviews en toespraken waarin hij de islam als een fascistische ideologie bestempelde. De koran noemde hij de ‘Mein Kampf’ voor de moslims. Ook de anti-islamfilm ‘Fitna’ werd door de klagers als een belediging bestempeld.

De beslissing is geen grote verrassing, want zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging hadden vrijspraak gevraagd.

(www.gva.be / 23.06.2011)

Fox News Contributor: “We are in a Holy War” Against Muslims

Fox News contributor and Washington Times columnist Monica Crowley today said that the United States is in a “holy war” against radical Islam, including Muslim-Americans. Crowley appeared on The O’Reilly Factor, the right-wing network’s most popular program, along with Fox News’ token liberal commentator Alan Colmes, to discuss the upcoming Congressional hearings on radical Islam in America with host Bill O’Reilly. The hearings, chaired by Rep. Peter King (R-NY), are ostensibly to probe the “extent of radicalization” of Muslim-Americans. They have drawn the ire of many Muslims, liberals and progressives who decry the un-American nature of the inquisition. Many compare it to the House Un-American Activities Committee chaired by Senator Joseph McCarthy (R-Wisconsin) in the 1950s. That communist witch hunt has gone down as one of the darker chapters in our nation’s history.

Discussing whether or not Rep. King’s hearings unfairly target Muslim-Americans, Crowley opined “the reality is that we’re in a holy war” against the more radical elements among them. Her statement drew a rebuke from Colmes, who correctly pointed out that not even former President George W. Bush would go so far as to call the struggle between the United States and Islamic extremism a “holy war,” “crusade” gaffe aside.

This isn’t the first time that Crowley’s mouth has landed her in hot water. In 2008, again on the O’Reilly Factor, she attacked the Dutch city of Amsterdam as “a cesspool of corruption, crime. Everything is out of control. It’s anarchy.” Her statement, which was utter bullshit, drew a vociferous response from the Netherlands.

Crowley also deeply offended many Canadians the following year when she appeared in a segment of Fox’s late-night program Red Eye mocking Canadian troops, even as they fought bravely in America’s war in Afghanistan.

(morallowground.com / 12.06.2011)

Wilders discrimineert moslims

“Ik wil een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord. Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen.”
Geert Wilders, HP/De Tijd, 12 december 2007

“Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland.”
Geert Wilders, Het Nieuwsblad (Vlaams), 9 februari 2008

“We moeten de immigratie van moslims stoppen.”
Geert Wilders De Limburger, 4 september 2004

“Ik wil moskeeën afbreken…” (..) “Ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die moskeeën dicht te metselen”.
Geert Wilders De Limburger, 4 september 2004

“Artikel 23 van de grondwet blijft bestaan maar islamitische scholen mogen niet worden opgericht. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden.”
Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders, 13 maart 2005

“We lijden in dit land aan een gelijkheidssyndroom. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld. De islam is een ongelijk geval (..) Daarom behandelen we de islam anders. Ik wil niet toegeven aan een cultuur die ons wezensvreemd is. Geen islamonderwijs dus. Dat is het principe.”
Geert Wilders, De Volkskrant, 13 maart 2005

“Niet alleen respect voor de wet maar ook respect voor de waarden (is fundamenteel aan de Nederlandse samenleving), met wellicht een uitzondering, ik geloof dat mensen wiens enig doel het is, om alles waar wij voor staan kapot te maken, ons wettelijk systeem om willen zetten in bijvoorbeeld Sharia en Islamitische wetgeving en onze democratie willen vervangen met iets anders, mensen die ook geweld willen gebruiken om hun islamo-fascistische doeleinden te bereiken, die mensen verdienen volgens mij niet dezelfde rechten onder de grondwet.”
Geert Wilders, BBC-Hardtalk interview, 22 maart 2006

“Zo lang niet duidelijk is dat de Nederlandse moslimgemeenschap de orde en spelregels van de Nederlandse rechtsstaat van harte accepteert, ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen.”
Klare Wijn (partijprogramma PVV), 31 maart 2006

“We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen…”
Geert Wilders, interview in De Pers, 13 februari 2007

“Ik zou niet graag willen dat een groeiend aantal mensen, wellicht in de toekomst een meerderheid, van de bevolking of van het kabinet uit moslims bestaat”.
Geert Wilders, NOVA, 28 februari 2007

“De Tweede Kamer verzoekt de regering een immigratiestop in te voeren voor migranten uit moslimlanden, geen nieuwe moskeeën meer toe te staan, alle islamitische scholen te sluiten, de boerka te verbieden en criminele moslims – indien nodig na denaturalisatie – het land uit te zetten.”
PVV Tweede-Kamermotie, 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten Nr. 127, 6 september 2007

“Stuur de moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al.”
Geert Wilders, HP/De Tijd, 12 december 2007

“Voer onmiddellijk een totale immigratiestop in voor mensen uit moslimlanden”. “sluit alle islamitische scholen, die scholen waar apartheid heerst”.
PVV-inbreng Algemene Politieke Beschouwingen,
19 september 2007

“Artikel 23 van de Nederlandse grondwet, waarin staat dat iedere groep in Nederland eigenscholen mag oprichten, moet komen te vervallen voor moslims.” “Ik ben een warm pleitbezorger voor de vrijheid van onderwijs, maar niet voor islamitische scholen”
Martin Bosma in De Morgen, 2 oktober 2008

“Maximaal helft van elke straat allochtoon” (..) “Geen migranten uit moslimlanden er bij, criminele Antillianen en Marokkanen het land uit en mensen die de wet aan de laars lappen keihard straffen. Ik ga een stapje verder dan Leefbaar.”
Geert Wilders interview in AD, zaterdag 7 maart 2009

“Maar als je ook maar dénkt aan invoeren van de sharia, het meppen van homo´s, als je ook maar één millimeter over de schreef gaat, dan pakken we je op en gooien je het land uit!”
Geert Wilders op een partijbijeenkomst van de PVV,
Binnenlands Bestuur, 29 mei 2009
.

“But if you indeed start committing crimes, become violent or want to install Sharia or play Jihad or anything like that, we believe that there is no room for you in the Netherlands.”
Geert Wilders ABC Sydney interview op de PVV-website,
25 juni 2009

“Als je een misdaad begaat, als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je nationaliteit ontnemen”. Op de vraag van de interviewer hoeveel van de moslims in Europa de door Wilders geschetste problemen vertegenwoordigen, zegt hij: “Miljoenen. Tientallen miljoenen.”
Geert Wilders in een interview met de Deense televisie,
13 juni 2009

(www.strafzaakwilders.nl /  08.06.2011)

‘Killer-komkommer komt door moslims’

Een Duitse islamcriticus heeft een opmerkelijke verklaring voor het ontstaan van de EHEC-bacterie die de gemoederen in ons buurland momenteel flink bezig houdt. Hij meent te weten dat het virus zich in de groente-voorziening heeft genesteld omdat moslims er overheen hebben gepoept, zo meldt weblog Dagelijkse Standaard.

Udo Ulfkotte heeft geen bewijs voor zijn opmerkelijke stelling, maar kent wel verhalen uit Zwitserland, Engeland en de Verenigde Staten van moslims die poep op chocoladetaartjes smeerden en in kinderboeken kakten. Ook zouden Turkse aardbeienpluksters hun broek tijdens het werk moeten aanhouden omdat ze de vruchten met plas bevuilden.

Udo Ulfkotte is een geboren christen die zich na een korte periode als atheïst tot de islam bekeerde. Dat geloof liet hij ook weer snel achter zich toen hij de gruwelen van het geloof inzag, waarna hij weer terugkeerde tot het christendom.

(www.spitsnieuws.nl / 06.06.2011)

Oppositie verwijt PVV-Limburg haat zaaien

SP en PvdA in Provinciale Staten (PS) van Limburg hebben coalitiepartij PVV vrijdag verweten haat te zaaien. Dit naar aanleiding van uitspraken van voorzitster Laurence Stassen van de Statenfractie van de PVV vrijdag in de Limburgse kranten. Stassen noemde een nieuwe moskee die in Roermond moet worden gebouwd, bij voorbaat een ‘haatpaleis’.

Fractievoorzitters Bert Kersten van de PvdA en Thijs Coppus van de SP waren laaiend. ‘De vraag is wie hier haat zaait’, sneerde Kersten. ‘Wie wind zaait, zal storm oogsten.’

Coppus ging een stap verder. ‘Als de PVV doorgaat met het verspreiden van haatzaaiende prietpraat zullen we er alles aan doen om u uit het pluche te verjagen’, zei hij.

CDA en VVD weigerden in te gaan op een oproep van de SP om excuses van de PVV te eisen naar aanleiding van de uitlatingen over de moskee in Roermond. Kersten verweet CDA en VVD te ‘frommelen’ met principes. ‘We gaan hiermee op een hellend vlak. Dit is niet onze traditie. Zo zijn we niet’, zei Kersten.

Fractievoorzitter Martijn van Helvert van de CDA-statenfractie zei zich niet verantwoordelijk te voelen voor een persoonlijke uitspraak van een ander statenlid. ‘Het is geen nieuws dat de PVV dat vindt. Het is geen reden om de PVV uit te sluiten’, zei Van Helvert. Beoogd gedeputeerde Mark Merheijen van de VVD zei het niet met de PVV eens te zijn, maar wel met hen te kunnen samenwerken.

PS installeren vrijdag het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS). De coalitie bestaat uit PVV, CDA en VVD.

(www.parool.nl / 13.05.2011)