Het leven na de dood!

Het geloven in het leven na de dood is een van de zes zuilen van ons geloof. De zes zuilen van al-Imaan (het geloof) zijn namelijk als volgt:

  1. Het geloven in Allah.
  2. Het geloven in Zijn engelen.
  3. Het geloven in Zijn boeken.
  4. Het geloven in Zijn boodschappers.
  5. Het geloven in de laatste dag.
  6. Het geloven in het lot (voorbeschikking).

De laatste dag is de dag waarop Allah de meest Verhevene de gehele schepping, vanaf de eerste mens Adam, tot aan de laatste der schepping, zal opwekken. Op deze dag zullen zij verantwoording afleggen voor hun daden. 

Het plaatsvinden van de laatste dag is iets waar de Koran uitgebreid over heeft bericht en waar de gelovige dus van overtuigd is, zoals dat altijd het geval is van de gelovigen; alles wat Allah en Zijn boodschapper hebben verkondigd, geloven zij zonder enige twijfel. Allah zegt:

Hij (Allah) zal jullie bijeenbrengen op de Dag der Opstanding, waaraan geen twijfel is. En wiens woorden zijn oprechter dan die van Allah. [4:87]

In een ander vers:

Zeg: “Allah brengt jullie tot leven (i.e. wereldse leven), daarna doet hij jullie sterven en daarna verzamelt Hij jullie op de Dag der Opstanding, waaraan geen twijfel is.” Maar de meeste mensen weten het niet. [45:26]

Naast de vele verzen die berichten over het plaatsvinden van die grote dag en haar details, heeft Allah ook vele bewijzen genoemd die de natuurlijke aanleg en het gezond verstand aanspreken.

Doel schepping
In dit vers verduidelijk Allah het doel van de schepping. Allah zegt:

“Dachten jullie dat Wij jullie zo maar geschapen hebben? En dat jullie niet tot Ons terugkeren? Verheven is Allah, de ware Koning ..” [23:115,116]

Als er geen leven zou zijn na de dood, zou dat betekenen dat het bestaan geen enkel zin heeft. Dat het leven niet meer is dan dagen die de nachten opvolgen.

Rechtvaardigheid
De natuurlijke aanleg samen met het gezond verstand duidt op een dag waarop de mens verantwoording zal afleggen voor zijn daden. Het kan immers niet zo zijn dat tirannen en andere onrechtplegers een spoor van verderf achterlaten en hier vervolgens mee wegkomen, simpel door te sterven en hiermee bestraffing te ontvluchten. Allah geeft dit ook aan in de Koran: 

“En wij hebben de hemel en de aarde en wat daartussen is niet voor niets geschapen. Dat is een vermoeden van degenen die ongelovig zijn. Wee daarom het Vuur voor de ongelovigen. Zouden Wij degenen die geloven en goede werken verrichten, behandelen als de verderfzaaiers op aarde? Of zouden Wij de vromen behandelen als de grote zondaars?” [38:27,28]

Gebrek inzicht
De ongelovige is gaan twijfelen aan de wederopstanding door het voor onmogelijk of ver gezocht te achten dat het mogelijk is om iemand wiens lichaam na zoveel jaren is opgelost in de aarde weer tot leven te brengen. Hierbij vergetend dat de mens voorheen niet eens bestond en dat Allah de eerste mens, Adam, heeft geschapen uit klei. En dat de schepping van de mens zich ontwikkelde vanuit een zwakke druppel. Allah zegt hierover:

Ziet de mens dan niet dat Wij (Allah) hem uit een druppel hebben geschapen? Toch is hij een duidelijke redetwister. En hij (de mens) geeft Ons een voorbeeld , terwijl hij vergeet hoe hij zelf geschapen is. Hij zei: “Wie zal de beenderen tot leven brengen, nadat zij gruis (en verpulverd) zijn?” Zeg: “Hij Die ze de eerste keer heeft doen ontstaan, Die zal ze weer tot leven brengen!” [36:77-79]

In een ander vers noemt Allah een soortgelijke twijfel van de ongelovigen:

(De ongelovigen zeiden) “Als wij gestorven zijn, en stof zijn geworden (worden wij dan weer opgewekt?). Dat is een onwaarschijnlijke terugkeer.” [50:3]

Allah zegt hierop, Zijn volledige macht, kennis en heerschappij tonend:

“Waarlijk, Wij weten wat de aarde van hen heeft weggenomen!” [50:4]

Allah geeft aan dat Hij kennis heeft van alles, zelfs van datgene wat van het lichaam is ontbonden en vergaan is in de aarde!

Herhalen is makkelijker dan het begin
Het ontwerpen en creëren van iets voor de eerste keer is moeilijker dan het de tweede keer te herhalen. Allah heeft naar dit logisch beginsel verwezen in de Koran:

En Hij is Degene Die de schepping schept en haar daarna herhaalt (i.e. voor de wederopstanding), en dat is voor Hem nog gemakkelijker .. [30:27]

Dit is enkel om het logisch verstand aan te spreken. De wederopstanding voor Allah van de hele schepping is zoals Hij zei:

Jullie schepping en jullie opwekking is (voor Allah) slechts als die van één ziel. [31:28]

Uitgedroogd grond
Allah heeft het tot leven brengen van de doden in meerdere verzen vergeleken met het tot leven brengen van een uitgedroogd levenloos stuk grond met het neerdalen van regen:

En het behoort tot Zijn tekenen dat jij de aarde nederig (uitgedroogd) ziet, en als Wij er dan water op doen neerdalen, dan beweegt zij en zet zij zich uit. Voorwaar, Degene Die haar doet leven, zal de doden tot leven brengen. Voorwaar Hij is tot alles in staat. [41:39]

Reminders
De gelovige wordt dagelijks herinnerd aan het leven na de dood. In het voortreffelijkste hoofdstuk van de Koran, surah al-fatiha, dat we dagelijks minimaal zeventien keer reciteren in de vijf verplichte gebeden, zeggen wij in het derde vers:

“De Bezitter van de Dag des Oordeels” [1:3]

De profeet vrede zij met hem heeft ons aangespoord om voor het afsluiten van het gebed met de tasleem (de groet rechts en links) onze toevlucht bij Allah te zoeken tegen o.a. de bestraffing van het graf en het Vuur. Degene die het gebed met concentratie verricht, wordt dagelijks meerdere malen herinnerd aan het graf en de Dag des Oordeels. 

Beste broeders en zusters:
Naast de vele bewijzen uit de Koran en Sunnah voelt de moslim, en zelfs de niet-moslim, diep van binnen dat er een leven zal zijn na de dood. Alleen is het leven na de dood bij de niet-moslims, en helaas ook bij vele moslims, als een compleet zwart gat. Niet wetende wat hen te wachten staat.

Wordt vervolgd ….

(Source / 07.05.2020) 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *