Deze zes zuilen moet je kennen

6 Pilaren in Islam

بسم الله الرحمن الرحيم

Onze geloofsovertuiging is gebaseerd op zes zuilen. Elke moslim dient deze te kennen en daarin te geloven. Het geloof van een moslim is enkel correct wanneer hij in al deze zuilen gelooft. Deze zuilen zijn als volgt:

  1. Het geloven in Allah.
  2. Het geloven in Zijn engelen.
  3. Het geloven in Zijn boeken.
  4. Het geloven in Zijn boodschappers.
  5. Het geloven in de laatste dag.
  6. Het geloven in het lot (al-qadr). 

Het geloven in Allah
Het geloven in Allah de meest Verhevene is het fundament van het geloof. De rest van de zuilen zijn gebaseerd op deze zuil.

Tawheed ar-Roboebiyyah
Het geloven in Allah houdt in dat we geloven dat Hij de Enige Schepper is, dat alleen Hij Degene is die voorziet, dat alleen Hij Degene is die doet leven en sterven en dat Hij Degene is die de volledige heerschappij heeft over het heelal. Niets gebeurt binnen Zijn heerschappij, enkel met Zijn wil.

Tawheed al-Oloehiyyah
Het geloven in Allah houdt in dat we geloven dat Hij als Enige het recht heeft om aanbeden te worden en dat men zich met geen enkele aanbidding, zoals bv. de smeekbede, mag wenden tot iets of iemand anders dan Allah. We geloven dat alles wat naast Hem wordt aanbeden valsheid en bedrog is.

Tawheed al-Asmaa wa as-Sifaat
Het geloven in Allah houdt in dat we geloven in de mooie namen en verheven eigenschappen van Allah. Wanneer wij de Koran lezen dan zien wij dat Allah vele namen en eigenschappen aan Zichzelf heeft toegeschreven. Dit geldt ook voor alle namen en eigenschappen die voorkomen in de authentieke overleveringen van onze profeet vrede zij met hem. Wij geloven in al deze namen en eigenschappen zonder daar wat van te ontkennen, hun betekenis te verdraaien, ze te vergelijken met de eigenschappen van Zijn schepsels of invulling te geven aan hun werkelijke aard. Allah zegt:

Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende. [42:11] 

Zo geloven wij dat Allah verheven is boven Zijn troon, boven de schepping op een manier die past bij Zijn grootsheid. En dat Hij met Zijn schepping is met Zijn kennis, hulp en steun.

Het geloven in Allah houdt in dat we geloven in alles wat Allah ons heeft bericht over het onwaarneembare.  

Het geloven in de engelen
We geloven dat Allah de meest Verhevene engelen heeft geschapen vanuit licht. Zij aanbidden Allah en zij zijn Hem nooit ongehoorzaam.

We geloven in alles wat Allah heeft bericht over hen. We geloven specifiek in de engelen die bij naam zijn genoemd, zoals JibrielMieka’iel en Israfiel. En we geloven in zijn algemeenheid in de engelen die niet bij naam zijn genoemd. 

Zo geloven we in alle taken waarmee zij zijn belast, zoals dat er engelen zijn die de ziel inblazen bij de embryo in de baarmoeder, engelen die de daden van de mens noteren, een engel die bij de dood de ziel neemt enz. 

Het geloven in de boeken
We geloven dat Allah boeken heeft geopenbaard aan de boodschappers, middels de engel Jibriel, om deze te verkondigen aan hun volkeren. We geloven specifiek in de boeken die bij naam zijn genoemd, zoals de Thora, Bijbel en de Koran en we geloven in zijn algemeenheid in de boeken die niet bij naam zijn genoemd.

We geloven dat de voorgaande boeken, zoals de Thora en de Bijbel, van tijdelijke aard waren als leiding in die tijd en dat ze niet onveranderd zijn gebleven. Allah heeft met het neer zenden van de Koran de voorgaande boeken opgeheven en deze is, omdat Allah waakt over de Koran, onveranderd gebleven en zal een leidraad voor de mensheid blijven tot aan de Dag des Oordeels.

Het geloven in de boodschappers
We geloven dat Allah de meest Verhevene boodschappers heeft verkozen vanuit de mensheid en middels de engel Jibriel aan heeft geopenbaard. Wij geloven in alle boodschappers die bij naam zijn genoemd, zoals Ibrahim, Moesa (Mozes), Iesa (Jezus) en Muhammed – vrede zij met hen – en we geloven in zijn algemeenheid in de boodschappers die niet bij naam zijn genoemd.

We geloven dat Muhammed de laatste en beste der boodschappers is en dat er geen profeet na hem is gekomen of zal komen. 

Met de zending van Muhammed vrede zij met hem is er geen andere godsdienst die wordt geaccepteerd bij Allah dan de islam. Allah zegt:

Wie een ander godsdienst dan de islam wenst te volgen, het zal nooit van hem worden geaccepteerd en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers. [3:85]

Het geloven in de laatste dag 
We geloven dat Allah de meest Verhevene de schepping uit de dood zal doen opwekken op de Dag der Opstanding en dat zij afrekening zullen afleggen voor hun daden. 

Wanneer de engel Israfiel, welke belast is met het blazen op de bazuin, op de bazuin blaast zal elk levend wezen sterven. Wanneer hij dan nogmaals blaast, wordt de schepping opgewekt. Allah zegt:

En er zal op de bazuin geblazen worden, waarop allen die in de hemelen en op aarde zijn bezwijken, behalve (voor) wie Allah wil (dat deze blijft leven). En er zal nog een keer op de bazuin worden geblazen en dan zullen zij opstaan (uit hun graven) en (angstig) kijken (naar wat er met hen zal gebeuren)[39:68]

We geloven in alles wat Allah en Zijn profeet hebben bericht over de zaken die betrekking hebben op het leven na de dood, zoals de genietingen en bestraffingen van het graf en alles wat zal plaatsvinden op de Dag der Opstanding. 

Het geloven in de voorbeschikking
We geloven dat niets in deze wereld gebeurt, kleins of groots, enkel met de voorbeschikking van Allah. Allah heeft kennis van alle zaken, van wat is geweest en wat zal komen, en Hij heeft deze allemaal genoteerd in ‘het welbewaarde paneel’ waarin alles dat zal gebeuren tot aan de Dag der Opstanding geschreven staat. Niets gebeurt binnen Zijn heerschappij enkel met Zijn wil.

Beste broeders en zusters:
De gelovige gelooft in al datgene wat Allah of Zijn profeet ons hebben bericht over het onwaarneembare. Allah heeft in een van de openingsverzen van de Koran de vromen hiervoor geprezen. Allah zegt:

“Dit is het boek waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de godsvrezenden. Zij die geloven in het onwaarneembare ..” [2-2/3]

Het geloven in deze zuilen brengt vele mooie vruchten met zich mee. Zo zorgt het geloven in Allah en zijn mooie namen en verheven eigenschappen dat je van Allah houdt en je hart alleen aan Hem aanhankelijk raakt. Hij die jou ziet en hoort. Hij die ervan houdt dat jij jouw vertrouwen in Hem stelt. Hij die van Zijn vrome dienaren houdt en hen bijstaat in al hun zaken.

Het geloven in de engelen die met ons zijn en onze daden noteren, motiveert de gelovige om vele goede daden te verrichten omdat niets ervan verloren gaat en alles nauwkeurig wordt genoteerd. 

Het geloven in de boeken die Allah heeft neer gezonden en de boodschappers die hij heeft gestuurd, doet de gelovige beseffen hoe groot de ontferming van Allah is over Zijn schepping en dat Hij hen niet aan hun lot heeft overgelaten. 

Het geloof van de moslim in alle boeken en profeten toont het verschil met de andere godsdiensten, zoals het christendom en het jodendom, die de Koran en Muhammed verloochenen.

Het geloof in de profeten is in de islam zonder nalatigheid en zonder overdrijven, in tegenstelling tot het christendom dat is gaan overdrijven m.b.t. Jezus en hem tot God of zoon van God heeft gemaakt – Verheven is Allah – en in tegenstelling tot het jodendom dat Jezus lastert en verloochent.

Het geloven in de laatste dag waarop de afrekening voor onze daden zal plaatsvinden, wekt bij de gelovige angst op en maakt van hem een beter mens door onrecht in al haar vormen te laten. 

Het geloven in de voorbeschikking geeft de gelovige een enorme rust, door zich neer te leggen bij al datgene wat hem of zijn geliefden overkomt aan narigheid. Het geloven in de voorbeschikking en de krachtige overtuiging dat Allah niets laat gebeuren enkel met Zijn wijsheid, stelt de gelovige in staat om elke ramp te boven te komen. Ook is de gelovige wanneer hem het goede treft niet buitensporig blij en onder de indruk van zichzelf, omdat hij weet dat Allah Degene is die dit heeft voorbeschikt.

We danken Allah de meest Verhevene voor dit prachtig geloof en vragen Hem om ons standvastigheid te schenken.
(Source / 30.04.2020) 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *