Ramadan en zijn vele verdiensten!

Ramadan en Paradijs

Alle lof zij aan Allah, Schepper van de hemelen en aarde. Hij Die met Zijn wijsheid bepaalde tijden heeft verkozen boven anderen. Zo heeft Hij de maand Ramadan verkozen boven de overige maanden van het jaar en gezegend met vele verdiensten. Allah zegt:

“En jouw Heer schept wat Hij wil en verkiest (wat Hij wil van Zijn schepping)” [28:68]

Het kennen van de verdiensten van de maand Ramadan draagt ongetwijfeld bij aan het goed benutten van deze maand. Onze profeet heeft dan ook in meerdere overleveringen de vele verdiensten van deze maand verduidelijkt. Eén van deze overleveringen is dat de profeet vrede zij met hem gewoon was om tegen zijn metgezellen te zeggen wanneer Ramadan naderde:
 
“Ramadan is aangebroken, een gezegende maand ..”
 
Wanneer iets islamitisch als gezegend wordt omschreven, betekent dat dat het vol met goeds is. Net zoals de Koran een gezegend boek is omdat het vol met goeds is.
 
We zullen in dit artikel kort stilstaan bij enkele verdiensten van deze gezegende maand:
 
Vergiffenis
De maand Ramadan is de maand van vergiffenis. Allah de meest Verhevene wenst van Zijn dienaren dat zij zich in deze maand met allerlei aanbiddingen tot Hem wenden zodat Hij hun voorgaande zonden vergeeft. De profeet vrede zij met hem zei:

“Wie Ramadan vast met geloof en hoop op de beloning, diens voorgaande zonden worden vergeven. En wie Ramadan staat (in gebed), diens voorgaande zonden worden vergeven.”

De maand Ramadan is zo gezegend dat in een overlevering staat dat degene die Ramadan meemaakt en vervolgens niet wordt vergeven voor zijn zonden, groot verwijt wordt gemaakt. 
 
Paradijs opent poorten
De profeet vrede zij met hem zei:

Wanneer de eerste nacht van Ramadan aanbreekt, worden de duivels geketend en de poorten van de Hel gesloten en de poorten van het paradijs geopend en er wordt geroepen: O jij die op zoek is naar het goede, komt nader. En o jij die op zoek is naar het slechte, houd je in (i.e. toon berouw)[Tirmidhi]

Het wordt de gelovige in deze maand makkelijk gemaakt om veel goeds te verrichten en zonden te laten. De invloed van de duivels die ons altijd ver van het goede houden is stukken minder.

Bevrijding van het Vuur
In elke nacht van deze gezegende maand bevrijdt Allah de meest Verhevene gelovigen van het Vuur. Degene die Allah bevrijdt van het Vuur, zal dit nooit betreden! 
 
Enorme beloning
Onze barmhartige Heer vertienvoudigt al onze goede daden (hasanaat). Allah zegt:

“Wie met een goede (daad) komt; voor hem wordt deze vertienvoudigd ..” [6:160]

De vertienvoudiging is het minimum, de daad kan vervolgens tot wel zevenhonderd keer worden verveelvoudigd, tot nog meer zelfs afhankelijk van de daad, zijn intentie, oprechtheid e.d. Dit is het geval van alle daden, behalve het vasten. Onze profeet overlevert van Zijn Heer:

Elke daad van de zoon van Adam (i.e. de mens) wordt verveelvoudigd, de hasanah wordt vertienvoudigd tot wel zevenhonderd keer. Allah zei: Behalve het vasten, dit is voor Mij en Ik beloon hiervoor. [Sahih Muslim]

De verveelvoudiging van de beloning van het vasten is niet gebonden aan aantal zoals de overige daden. Dit duidt op haar enorme beloning.

Alle goede daden verrichten wij voor Allah, alleen heeft Allah expliciet het vasten aan Zichzelf toegeschreven omdat deze daad zich kenmerkt met grote oprechtheid. Dit omdat niemand weet of je werkelijk vast, behalve Hij.

Godsvrees
Van de grote verdiensten van deze maand is dat het vasten een middel is tot het bereiken van godsvrees. Allah zegt:

O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen voor jullie, opdat jullie Allah zullen vrezen.  [2:183]

Wat weerhoudt de moslim ervan om te eten in de afwezigheid van de mensen? Dat is het gevoel dat Allah hem ziet en dat hij niet door Hem als etende wil worden gezien. De gelovige praktiseert dit dertig dagen lang en leert dit gevoel vast te houden en toe te passen in het dagelijkse leven. Iedere keer wanneer de ziel neigt naar een zonde, gedenkt hij Allah en het feit dat Hij hem ziet en hoort. 

Een nacht beter dan duizend maanden
In deze maand bevindt zich een nacht die beter is dan duizend maanden! Deze is lailatoelqadr. De aanbidding in deze nacht is beter dan de aanbidding van duizend maanden. Als de maand Ramadan alleen deze verdienste zou hebben, zou dat voldoende zijn. Wie het goede van deze nacht misloopt, is werkelijk misdeeld zoals onze profeet dat zei.

Koran
Ramadan is de maand van de Koran. In deze gezegende maand is het neer zenden van de edele Koran, met de tussenkomst van de engel Jibriel, op onze nobele profeet Mohammed vrede zij met hem begonnen. Allah zegt:
 
“De maand Ramadan is (de maand) waarin de Koran is neergezonden als leiding voor de mensheid …” [2:185] 

Allah heeft de maand Ramadan geëerd met deze grote gebeurtenis en deze motiveert de gelovigen van hun kant om deze maand te eren met het veelvuldig reciteren van de Koran. Dit was dan ook de gewoonte van onze vrome voorgangers en de geleerden na hen.

Opvoeding
In deze maand leren we door deze unieke aanbidding waarbij we ons onthouden van de meest grote lusten waarnaar de mens neigt zoals eten, drinken en gemeenschap, om ons te onthouden van alle slechte eigenschappen waarnaar de ziel neigt. En dat zijn er veel!
 
Armen
In deze maand ervaren we wat honger en dorst, dit doet ons denken aan de situatie van de armen en behoeftigen. Zij die een dagelijkse strijd voeren om in hun basisbehoeften te voorzien.
 
Dit motiveert de gelovige om in deze maand uit te geven aan de armen en behoeftigen. Daarin het voorbeeld nemende van onze edele profeet. Hij was de meest gulle onder de mensen en het meest gul was hij gedurende de Ramadan. 
 
Gezondheid
Het vasten heeft vele voordelen voor de gezondheid en is rust voor het lichaam en met name voor de maag. Deze holte die het hele jaar door constant wordt volgepropt met van alles en nog wat, heeft eindelijk een moment om bij te komen en te herstellen. Ook is het vasten kalmerend en brengt het de zenuwen tot rust.

Etiquette van de Ramadan
Het is niet gepast om een maand met zoveel verdiensten als deze te onteren met zonden en allerlei onnozel gedrag. De profeet vrede zij met hem zei:
 
“Wanneer een van jullie vast, laat hem dan niet vulgair spreken en ook niet schreeuwen (i.e. ruziënd zijn stem verheffen e.d.) 
 
In een andere overlevering (betekenis):
 
“Wie het slechte woord en het handelen ernaar niet achterwege laat, voor zo iemand is het niet nodig dat hij zijn eten en drinken laat.”

Deze overleveringen tonen aan dat deze maand een heiligheid geniet en dat het slecht gedrag dat het hele jaar dient te worden gemeden, nadrukkelijk dient te worden gelaten in de maand Ramadan.
 
Beste broeders en zusters: 
Dit is enkel een kleine greep uit de vele verdiensten van deze maand. Alleen Degene die het vasten van deze maand heeft voorgeschreven (Allah), kent zijn ware verdienste.

Wanneer de gelovige ziet hoe Allah deze maand heeft geëerd met allerlei verdiensten, brengt dit een bepaalde schaamte teweeg om deze maand niet goed te benutten.

De gelovige streeft er daarom naar om niet enkel met het lichaam te vasten door zich te onthouden van eten, drinken en gemeenschap, maar door te vasten met lichaam én hart.

We danken Allah voor de vele verdiensten van deze maand en vragen Hem om ons bij te staan in het goed benutten van deze maand.

(Source / 24.04.2020) 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *