De Palestina Papers

Deel 23: Zionistische jihadisten

Zoals vaker gebeurt, wordt er in Nederland met twee maten gemeten. Nederlanders die zogenaamd gaan vechten in Syrië en Irak, zowel tegen als voor IS, worden opgepakt en voor het gerecht gebracht, maar als men dienst neemt in de zionistische bezettingsmacht van Palestina kraait er geen haan naar en volgt er geen onderzoek.  


In december 2013 schreef ik al het artikel
Geronselde vrijwilligers Israël worden nergens genoemd” waarin werd beschreven hoe via een bepaalde site vrijwilligers werden geronseld en hoe de trainingen er uit zien. Maar deze soort uitwassen van vechten in een vreemd leger komen niet voor het gerecht, ondanks dat er zelfs gemeenteraadsleden naar de vreemde trekken.  Er wordt hier waarschijnlijk gedacht dat vechten voor de zionistische entiteit in Tel Aviv niet voor een vreemde macht is.  


Het AD schreef op 30 juli 2014 het artikel
Nederlands gezin op werkvakantie in leger Israël” over een gezin (vader en moeder met vier kinderen) dat 3 weken gaat klussen in het Israëlische leger … ‘Ik zie het niet als een oorlog,’ merkt vader Ab direct op. ‘Israël verdedigt zich alleen tegen terrorisme. Ik denk dat Israël op deze manier voor de mensen in de Gazastrook ook meer ruimte creëert dan ze nu onder Hamas hebben.’
Albert: ‘Want als Hamas niet zou bestaan, dan zouden Palestijnen in Israël kunnen werken, dan waren checkpoints niet nodig.’ “


Voor deze mensen is het project brainwashen compleet doorlopen: Hamas is een terroristische organisatie die bevochten moet worden. Het is nooit bij ze opgekomen dat de zionistische bezetter de terrorist is.  En dat is door het hele artikel te lezen …


Euro-Mediterranean Human Rights Monitor
De Europese organisatie Euro-Mid Observer heeft ook in november 2013 een artikel besteed aan Europeanen die vochten in de rangen van de zionistische bezetter: “REPORT: HUNDREDS OF EUROPEANS IN THE RANKS OF THE ISRAELI ARMY”.  


Volgens een uitgebreid verslag waar Euro-Mid Observer aan werkt, zijn er een aantal organisaties die rechtstreeks verband houden met de joodse en christelijke rechtse groepen in Europa die projecten en campagnes in Europa hebben georganiseerd om Europeanen uit te nodigen het Israëlische leger in de bezette Palestijnse gebieden te ondersteunen, wat in strijd is met het internationaal recht. Daarnaast hebben de Europeanen deelgenomen aan militaire operaties in de Westelijke Jordaanoever, inclusief de bescherming van kolonisten tegen aanvallen van Palestijnen.”

Ook de site van Al Jazeera van juli 2014 besteedt een artikel aan Europeanen die voor de zionistische entiteit hebben gevochten ten tijde van de grote aanval op Gaza. In het artikel wordt gesproken over Katie, een Nederlands-Joodse jihadist die vocht in de Palestijnse gebieden.

Volgens de contactpersoon bij Euro-Mid zal Al-Jazeera volgende maand met een documentaire over dit onderwerp gaan komen. Wordt vervolgd. Ondertussen is de documentaire niet gevonden.

Zion jihadiste

Ronselen
Moslims die andere moslims ronselen voor een tocht naar Syrië, om wat voor redenen dan ook, worden in het westen al meteen beschouwd als terroristen en zo mogelijk gevangen gezet voor een jaar of zes, zeven. Want voor de regering (en groot deel van het parlement) moet dit ‘tuig’ van de straat gehaald worden.


Maar ander tuig wordt niet opgepakt, zelfs wordt nergens melding gedaan in de westerse midstream media, al helemaal niet in Nederland.


Op de site van
www.wijlblijvenhier.nl is een artikel van de hand van Hanine Hassan van 23 juli 2014 te lezen: “Jihad in de naam van Israël”. In dit artikel wordt gesproken over het ronselen van Nederlandse en Europese jongeren om te gaan vechten in het Israëlische leger. Als men actief hier aan deelneemt, wil dat zeggen vechten tegen het Palestijnse volk en dus om Palestijnen te doden. Als dit geen jihadisten zijn ….


Dat buitenlandse vrijwilligers in het zionistische leger dienen, is al heel lang bekend. Hassan gaf in het bovenstaande artikel aan:
Voor de creatie van de Israëlische staat werden duizenden Westerse vrijwilligers door de zionistische beweging gerekruteerd – in een operatie genaamd Mahal waarbij buitenlandse vrijwilligers deelnamen aan de zionistische militaire operaties in Palestina tijdens het Britse Mandaat.


In de oorlog van 1948 voerden niet minder dan 4000 WWII-oorlogsveteranen uit de V.S., Canada en Europa, militaire operaties uit tegen Palestijnen en dienden zij het zionistische project met hun expertise in oorlogsvoering, artillerie, en middels gevechten op het water en in de lucht.”


Deze vrijwilligers werden
geronseld door buitenlandse ronselaars, opgetrommeld, gerecruteerd en uitgezonden naar Israël. Voor het ronselen zijn speciale sites ontwikkeld en nog steeds actief, zoals www.sar-el.nl, www.mahal-idf-volunteers.org en www.garinmahal.com. Hoogstwaarschijnlijk zullen er nog meer zijn, maar met deze sites kunnen al heel wat zogenaamde vrijwilligers geronseld worden.


Op deze sites wordt stap voor stap uitleg gegeven hoe men zich kan inschrijven, wat men kan,  mag en moet doen en wat er tegenover staat. Letterlijk en figuurlijk worden hier jongeren van de gehele wereld geronseld om te gaan vechten tegen de Palestijnen.


Wat dan weer zo opvallend aan het geheel is, dat deze sites niet worden genoemd als er in de Nederlandse Tweede Kamer wordt gesproken over ronselen van jongeren om te gaan vechten in het leger van een vreemde mogendheid, of zouden de zionisten geen vreemde mogendheid meer zijn? In dat geval heb ik het laatste nieuws gemist.


De site www.garinmahal.com spreekt zelfs over een “6 weken durend pre militair programma”:

“Garin Mahal (voorheen Aish Machal) is het ultieme pre – militaire educatief programma voor de IDF. De cursus is speciaal ontworpen om ‘vrijwilligers van overzee’  te voorzien van alle tools die nodig zijn om te slagen in de IDF. Het zes weken durende programma wordt gehouden in de prachtige Nachlaot omgeving van Jeruzalem. Aan het einde van het programma krijgen de deelnemers kans om vrijwilligerswerk te doen voor een optionele 18 maanden dienst in de IDF. De Garin Mahal Pre Military Program is een gecertificeerd voorbereidingsprogramma voor Mahal Vrijwilligers erkend door het Ministerie van Defensie. Het ministerie van Defensie veranderde onlangs de lengte van het programma voor alle Mahal vrijwilligers tot 18 maanden, ongeacht uw Hebreeuwse niveau.”


Altijd die moslim

In mei 2014 schreef ik een column met de titel “Altijd die moslim” over de hypocrisie van de democratie. Ik schreef o.a. “Nederland staat op haar achterste poten – met name rechts en rechtse stemmers – als er weer een programma op tv komt over de zogenaamde Syriëgangers. “Het is immoreel” en “Dit kan niet in onze maatschappij” zijn veel gehoorde kreten en dan zeg ik het nog netjes.

En verderop in de column:
“Wat ik dan niet begrijp is dat ik deze schreeuwtoeters niet hoor als Nederlanders zich vrijwillig melden om in het Israëlische leger te gaan. Volgens de website van stichting SAR-EL Nederland gaan er jaarlijks vele Nederlanders (in 2001 was er sprake van 100) naar Israël om werk te gaan doen voor het leger dat Palestina onder druk zet, bezet en algeheel afgesloten van de wereld houdt.”

In de column heb ik een aantal vragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie; hieronder de vragen en de antwoorden die een maand later binnen kwamen:

“ 1. Volgens De Rijkswet op het Nederlanderschap van 1984 is het “verlies van Nederlanderschap door vreemde krijgsdienst pas mogelijk geworden indien er tevens handelingen tegen de Nederlandse staat plaats hadden”. Wilt u hiermee zeggen dat handelingen tegen andere volkeren van ondergeschikt belang zijn dan handelingen tegen de Nederlandse staat?

Antwoord
Niet alle vrijwilligerswerk in een ander land kan worden gekwalificeerd als deelname aan een vreemde krijgsdienst. Het Nederlanderschap gaat verloren voor een Nederlander indien hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen en bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is. Deze mogelijk is bij amendement (Kamerstukken II, 1999-2000, 25891, nr. 30) in de Rijkswet op het Nederlanderschap opgenomen. De ratio van deze bepaling is dat voor personen die zich op deze wijze openlijk keren tegen de belangen van de Nederlandse staat, de juridische band tussen de staat en onderdaan in de vorm van het Nederlanderschap niet langer gecontinueerd kan worden. Deze ratio gaat niet op indien de handelingen niet gericht zijn tegen de Nederlandse staat of een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is.

2. Het Internationaal Gerechtshof riep in 2004 (later dan de Rijkswet van punt 1) “in een aparte clausule van zijn advisory opinion alle staten op ‘geen hulp of steun te verlenen voor het in stand houden van situatie die door de … bouw [van de muur] is geschapen.’ met andere woorden: als de ingezetenen van een staat de internationale rechtsregels overtreedt dient hij door zijn eigen overheid te worden gecorrigeerd” Hoe heeft u deze oproep gelezen?

Antwoord

In het advies over de barrière oordeelt het Internationaal Gerechtshof dat staten verplicht zijn af te zien van erkenning van de onrechtmatige situatie die het gevolg is van de barrière. Ook rust op staten een verplichting niet bij te dragen aan het voortbestaan ervan. In het advies wordt geen uitspraak gedaan over de verantwoordelijkheid van staten voor de naleving van het internationaal recht door private partijen.

3. Bent u van mening dat Nederlanders, en vooral gemeenteraadsleden en wethouders, een actieve rol kunnen en mogen vervullen in een vreemde krijgsmacht?

Antwoord
Het is niet verboden als Nederlander om in vreemde krijgsdienst te treden, met uitzondering van die gevallen waarin sprake is van vooruitzicht op een oorlog waarin Nederland betrokken zou kunnen raken. Er gelden ook geen specifieke verboden voor gemeenteraadsleden of wethouders om in vreemde krijgsdienst te treden. Op grond van de uitkerings- en pensioenverordeningen voor wethouders van enkele gemeenten kan overigens een wethouder een uitkering worden onthouden wanneer hij zich vreemde krijgsdienst of in vreemde overheidsdienst heeft begeven en naar het oordeel van de gemeenteraad zich daardoor uit Nederlands nationaal oogpunt beschouwd onwaardig heeft gedragen. Dit is afhankelijk van de gemeentelijke verordening ter plaatse en van het oordeel van de gemeenteraad. Uiteindelijk is het beoordelen van het functioneren van gemeenteraadsleden en wethouders een politiek oordeel dat binnen de democratische verantwoording in de desbetreffende gemeente vorm moet krijgen.

Voor ambtenaren geldt dat zij gehouden zijn zich als een goed ambtenaar te gedragen (artikel 125ter Ambtenarenwet). Het treden in vreemde krijgsdienst kan onder omstandigheden hiermee in strijd komen. Dit is afhankelijk van de functie en de overige omstandigheden van het geval en ter beoordeling aan de werkgever.

  1. Wilt u afstand nemen van de activiteiten die deze mensen hebben gedaan, mensen momenteel doen en in de toekomst zullen doen tegen het Palestijnse volk?
  2. Wilt u afstand nemen van de uitspraken van o.a. Marjolein Hak: “Want als Israël sneuvelt, dan sneuvelt het Westen. Stabiliteit in het Midden-Oosten draagt bij aan onze eigen veiligheid”. Hierbij wordt geconstateerd dat alleen Israël stabiliteit kan brengen
  3. Wilt u afstand nemen van alle vijandelijke aanvallen van het bezettingsleger en Israëlisch beleid tegen de Palestijnen voorheen, nu en in de toekomst?
  4. Staat u achter de uitspraken van de stichting SAR-EL Nederland ?”

    Antwoord op vraag 4, 5, 6 en 7
    Deze uitspraken en activiteiten zijn voor eigen rekening van desbetreffende personen en stichting. Voor meer informatie over het kabinetsbeleid ten aanzien van Israël en het Midden-Oosten Vredesproces verwijs ik u graag naar de brief van minister Timmermans van 12 december 2012, met kenmerk 2012.34771 (http://www.rijksoverheid.nl/-documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/12/12/kamerbrief-over-het-vredesproces-in-het-midden-oosten.html).

Eerlijk gezegd ben ik met de antwoorden niet echt gelukkig geworden, maar waarschijnlijk rechts, klein rechts, christelijk rechts en extreem rechts in de politiek wat meer.
Maar we zijn er nog niet. We gaan verder, het schijnt een kwestie te zijn van een sterke lobby op te zetten en de juiste snaren te bewegen. Daar wordt dus aan gewerkt.

© KhamakarPress

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *