De Palestina Papers Deel 20

Heb uw naaste lief

Matteüs 5:43 spreekt over het feit dat we onze naaste lief moeten hebben en onze vijand moeten haten. Maar Jezus gaf aan: “En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.”  Aan dit vers moest ik denken, toen ik hoorde dat christelijk rechts deze week een motie door de strot van de kamer heeft gedrukt, samen met de hengel-naar-kiezers partij VVD.

Heb elkaar lief

De heren Van der Staaij, Voordewind en Ten Broeke hebben een motie ingediend die gesteund werd door het CDA.

De motie

Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 430

Voorgesteld

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het kabinet heeft verklaard tegen een boycot van of sancties tegen de staat Israël te zijn;

constaterende dat Nederland, Denemarken, Zweden en Zwitserland, bijvoorbeeld via de bijdrage aan het Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat, organisaties financieren die openlijk een voortrekkersrol spelen in de “Boycott, Divestment and Sanctions”-beweging;

overwegende dat directe of indirecte financiering van dergelijke organisaties niet alleen onwenselijk is, maar ook in strijd is met de kabinetspositie ten aanzien van een boycot van of sancties tegen Israël;

verzoekt de regering zo snel mogelijk de directe of indirecte financiering van organisaties, die op basis van hun doelstellingen of middels hun activiteiten een boycot van of sancties tegen Israël nastreven of bevorderen, te beëindigen, in het bijzonder van die organisaties die daarin een voortrekkersrol spelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Ten Broeke

Voordewind

Duidelijk is dat de motie maar een ding nastreeft en dat is hulp aan het zionistische regime in Tel Aviv, niets meer en niets minder. De rechtse kliek in de Tweede Kamer – gesteund door de partij die kost wat kost de grootste moet worden na de verkiezingen VVD en haar concurrent PVV en de kleine rechtse fracties – hebben hun ware gezicht laten zien. Tel Aviv moet beschermd worden, hoe dan ook.

Positie CDA
Bij de stemming op 16 juni jl. was de positie van het CDA van cruciaal en doorslaggevend belang. Voorafgaand aan de stemming had deze rechtse christelijke partij zich nog niet zo duidelijk uitgelaten over wat ze zou doen. Binnen de partij is behoorlijk wat gediscussieerd – neem ik aan – over hoe de partij de stemming in zou gaan.

Op mails van Palestina-activisten heeft woordvoerder Buitenlandse Zaken Raymond Knops een antwoord gestuurd. Hieruit een deel van deze mail:

Het CDA heeft de afgelopen jaren altijd bewust een gebalanceerde en op oplossingen gerichte houding gehad naar zowel Israël als de Palestijnen.

In ons verkiezingsprogramma in 2012 pleitten we voor een levensvatbare tweestaten-oplossing, in het kader van een alomvattend vredesakkoord, met als uitgangspunt de grenzen van 1967.

En: ‘De internationale gemeenschap zal de voorwaarden voor een duurzame vrede moeten scheppen, op basis van het internationaal recht. Om de kans op vrede te behouden

zijn drukmiddelen nodig, die de partijen bewegen beleid te staken dat een rechtvaardige oplossing in de weg staat.’

Ook al lijkt een twee-statenoplossing op dit moment verder weg dan ooit, een oplossing voor het conflict blijft nodig. Het vredesproces heeft een nieuwe impuls nodig.

De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft dinsdag jl. uitvoerig gesproken over de moties die voor lagen naar aanleiding van het debat Midden-Oosten vredespolitiek.

Na zorgvuldige weging zijn we in deze kwestie tot de volgende conclusie gekomen, waarvan ik u graag deelgenoot maak – mede omdat er veel verschillende lezingen van deze conclusie op social media rondgaan.

Het CDA heeft voor de motie Voordewind gestemd over het stoppen van betalingen van de Palestijnse Autoriteit aan Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen, waaronder veroordeelde terroristen.

Het CDA heeft tevens voor de motie Ten Broeke gestemd om labelling niet alleen door te voeren voor producten uit door illegaal Israël bezet gebied, maar ook voor andere bezette gebieden zoals de westelijke Sahara.

Het CDA zal daarnaast donderdag a.s. voor de motie Van der Staaij stemmen om subsidie aan zogenoemde ‘BDS’-organisaties (die zich inzetten voor een boycot en sancties tegen Israël) stop te zetten.

Onze fractie heeft een motie ingediend die Israël oproept om schade, aangericht aan Nederlandse ontwikkelingsprojecten voor Palestijnen op de Westbank, te vergoeden.

Heb uw naaste lief
Het schijnt zo dat dit vers voor de christelijke partijen – en zeker voor het CDA – maar gedeeltelijk van toepassing te zijn: het regime in Tel Aviv is de naaste van de Nederlandse christelijke partijen en moet beschermd worden tegen elke prijs.


Voor de Nederlandse christenen zijn de naasten alleen maar die behoren tot het zionistische regime en de christenen van Palestina en andere Palestijnen worden wederom met de nek aangekeken.


In de ogen van de christenen lijken de Palestijnen wel een lagere rang mensen te zijn, laat staan naasten. Neen, voor de christelijke rechtse partijen moet de hulp aan de Palestijnen stopgezet worden. Daarbij durven de woordvoerders met een stalen gezicht te zeggen dat ze voor een twee-staten-oplossing zijn.


Iemand die dat durft te zeggen zonder daarbij de eisen van de Palestijnen in acht te nemen (zie mijn column
Wat waren we weer verontwaardigd), kan niet serieus meer genomen worden.


Matteüs 7:12  spreekt van
“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.”

Recht van de nasste

Zou het voor de christenen binnen de Nederlandse politiek denkbaar kunnen zijn dat de naasten ook Palestijnen zouden kunnen zijn? Het Palestijnse volk die onze hulp en support nodig hebben en die niet aan de kant gezet moeten worden.


Is het de christelijke partijen duidelijk dat het nieuws over wat er gebeurt in de regio ook van Palestina afkomstig kan zijn en dat de waarheid vaak anders is dan de zionistische lobby hier in Nederland naar buiten brengt?


Heeft u al wel eens gehoord van jongeren die neergemaaid worden en vermoord worden zo maar omdat ze Palestijn zijn? Heeft u wel eens ergens gelezen dat het regime van Tel Aviv steeds meer Palestijns land inpalmt en dat de Palestijnen met steeds minder land moet doen?


Of is het vers “Heb uw naaste lief” zomaar ‘wat geschrevene’ ergens in een bepaald Boek, zonder voor uw enige betekenis te hebben? Misschien is het nog niet te laat en kunt u het vers nog eens herlezen en uw aandacht eens wat meer richten op het echte nieuws wat uit Palestina komt en meer aandacht te schenken aan het lijden van de Palestijnen, zonder daarbij altijd de kant van het zionistische kamp te kiezen.


Tenslotte: komt niet steeds met de opmerking over de radicale islam, kijk wat u zelf doet, als er gepraat wordt over de Palestijnen. Het lijkt me zoiets als het verhaal van de splinter en de balk in bepaalde ogen.

© KhamakarPress

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *