De Palestina Papers Deel 19

Het recht op zelfverdediging

Palestina

Afgelopen week was de verontwaardiging weer heel groot, want er was zogenaamd een aanslag gepleegd door 2 Palestijnen in een restaurant in Tel Aviv. Hierover schreef ik reeds een column ( https://khamakarpress.com/2016/06/10/wat-waren-we-weer-verontwaardigd/). Vooraf betreur ik het dat er doden zijn gevallen, maar er moet wel onmiddellijk bij gemeld worden dat de (inter)nationale verontwaardiging alleen maar openbaar wordt gemaakt, als de slachtoffers Israëliërs zijn, Palestijnen worden niet zo behandeld. Hypocrisie ten top.

De belangrijkste vraag die gesteld moet worden, is: hebben de Palestijnen het recht op zelfverdediging, het recht op verzet? Of moeten ze alles maar over hen heen laten komen, de moorden op kinderen, op jongeren, het onteigenen van huizen en land, de bezetting die al duurt vanaf het begin dat de zionisten het groene licht kregen (zie De Palestina Papers, deel 2: ‘Balfour en de kapitale blunder’) om zich te vestigen in het gebied dat behoorde tot de Palestijnen? Moeten de Palestijnen zich naar de slachtbank laten leiden, want dat is wat Tel Aviv aan het doen is. En de pro-Palestina media spreken over “ethnic cleansing” maar de midstream media spreken over het recht tot zelfverdeding van Tel Aviv.

Moordmachine
Maar kijk eens naar het zogenaamde conflict. Tel Aviv zet groots in als ze in de aanval gaat met alle moderne snufjes op het gebied van oorlogvoering. Alles wat er op de markt te koop is voor oorlogvoeren, is beschikbaar voor de militairen van Tel Aviv en is uitgetest op Palestijns grondgebied tegen de Palestijnse bevolking.

De site van www.grenzeloos.org  schreef op 1 augustus 2014 over de oorlog van 2014 tegen de Palestijnen: Het nieuws uit Gaza vult ons met walging en woede. Wat in de media nog vaak een ‘conflict’ of een ‘oorlog’ genoemd wordt, is niets van dit alles. Het Israëlische leger, veruit de machtigste moordmachine in de regio, onderwerpt de gehele bevolking van Gaza aan collectieve bestraffing.

Dit is geen bestraffing voor raketten of voor de moord op drie Israëlische tieners – Hamas nam een staakt-het-vuren in acht en er is nog geen bewijs wie er verantwoordelijk is voor de dood van de drie Israëli’s. Het Israëlische leger straft de bevolking van Gaza omdat zij weigeren zich over te geven, omdat zij weigeren hun recht op verzet op te geven.”

De bezettende macht gaat elke keer uit het hoofd om de Palestijnen te straffen; dat was bij de oorlog in 2014 maar ook deze keer na de aanslag in Tel Aviv. De zionistische leiding gaat altijd uit van een collectieve bestraffing van het Palestijnse volk en kijkt daarbij nergens na, of het nu Ramadan is, of dat bepaalde families zonder een dak boven het hoofd komen te zitten, het maakt de regering in Tel Aviv helemaal niets uit. Er moet gestraft worden en daarbij zoveel mogelijk Palestijnen geraakt worden (“collective punishment”). Want Tel Aviv weet hoe ze moet straffen en wat ze in moet zetten om dit uit te voeren; namelijk zoals de site grenzeloos.org al aangaf, als een moordmachine.

Verdediging
Heeft het Palestijnse volk het recht om zich te verdedigen tegen de inhumane bezetting die nu al jaren aan de gang is?

Volgens de site www.grenzeloos.org  hebben de Palestijnen het recht tot zelfverdediging: “Al decennialang hebben de Palestijnen concessies gedaan en worden zij onderworpen aan dodelijk geweld en dagelijkse onderdrukking door checkpoints, de ‘afscheidingsmuur’, willekeurige arrestaties et cetera. Een volk dat onderdrukt wordt heeft het recht zich te verzetten – vreedzaam en gewapend.”

Aangegeven wordt dat de Palestijnen concessies hebben gedaan en elke dag aanlopen tegen een muur van dodelijk geweld en onderdrukking door checkpoints, de muur en willekeurige arrestaties.

Ook op de site www.wijblijvenhier.nl  heeft hier een mening over: Elk gewapend verzet van de Palestijnen wordt direct en keihard afgekeurd, terwijl Israël, de bezetter, wegkomt met de ene operatie na de andere die duizenden levens heeft beëindigd. Het geweld van Israël wordt simpelweg gezien als zelfverdediging en van de Palestijnen wordt een soort passieve Ghandi houding verwacht, terwijl zij totaal zijn overgeleverd aan het geweld van de bezetter. Dit heeft alles te maken met het feit dat de bezetting, op geopolitiek niveau, volledig is geaccepteerd, terwijl deze volgens alle VN-Resoluties in strijd is met het internationaal recht.”

Deze site is van mening dat het verzet wat de Palestijnen uitvoeren, direct en keihard door de internationale gemeenschap wordt afgekeurd, terwijl de bezettende macht elke keer weer wegkomt met elke aanval op Palestijnen en dat de internationale gemeenschap dit gewoon goedkeurt. Belangrijk hierbij is nog te melden dat de bezetting goedgekeurd wordt door de meeste landen, aangezien ze niets of nauwelijks wat doen om een einde te maken aan de bezetting van een heel volk.

Daarbij komt dan nog dat door de zionistische propaganda machine Hamas wordt gezien als de duivel die vernietigd moet worden. De site www.wijblijvenhier.nl: “Het is een democratisch gekozen partij, die door het westen buiten de geopolitieke arena is gezet. Hamas is bij voorbaat de dader, een dader die zich ‘verstopt’ achter de bevolking. Elk verzet vanuit Gaza wordt bestempeld als aanval of aanleiding tot geweld, en dus worden bommen die op Gaza terechtkomen gezien als zelfverdediging van Israël. Een potsierlijke en belachelijke omdraaiing van zaken; Israël is immers de bezetter, en niet de Palestijnen.”  

Mijns inziens heeft het Palestijnse volk het recht om zich te verdedigen tegen onbeschofte aanvallen gelanceerd door het regime van Tel Aviv. Echter het is zo dat de Palestijnen (bijna) niets hebben om zich te verdedigen: raketten zijn er nauwelijks en als ze er al zijn, zijn ze van een mindere kwaliteit dan die van bezetter. De jongeren hebben het gevonden in het gooien met stenen, maar is dat nu iets om deze jongeren van de straat te maaien? Want elke zogenaamde bedreiging voor een bezettende soldaat wordt zonder vragen te stellen doodgeschoten. Als er geen bewijs is van een gerichte aanval, dan wordt er vaak gebruik gemaakt van het ‘aanpassen van het bewijs’ of met andere woorden: er zijn bewijzen dat de soldaten bewust messen hebben neergelegd bij vermoorde jonge Palestijnen.

Juridisch bekeken
Onder het internationaal recht vallen het humanitair oorlogsrecht en mensenrechten. Volgens de site www.driesvanagt.nl : “Terwijl de mensenrechten zowel in vredes- als oorlogstijd gelden, is het humanitaire oorlogsrecht alleen van toepassing tijdens gewapende conflicten. Bij het humanitaire oorlogsrecht zijn vooral twee verdragen van belang: het Vierde Haagse Verdrag van 1907 en de Vierde Conventie van Genève van 1949. Het Vierde Haagse Verdrag heeft betrekking op de wijze van oorlogvoering, de Vierde Conventie van Genève op de bescherming van burgers tijdens oorlog en bezetting.
Er is internationale consensus dat beide rechtsbronnen van toepassing zijn op de bezette Palestijnse gebieden: het Vierde Haagse Verdrag omdat Israël effectieve militaire en administratie controle over de Palestijnse gebieden uitoefent, de Vierde Conventie van Genève omdat Israël feitelijk de functies van een regering in deze gebieden uitoefent … Het Vierde Haagse Verdrag verbiedt een bezettende mogendheid om permanente veranderingen aan te brengen in bezet gebied, tenzij deze militair noodzakelijk zijn (in de enge zin van het woord) of worden aangebracht in het belang van de lokale bevolking die onder bezetting leeft. De nederzettingen die Israël vanaf 1967 op grote schaal in de Palestijnse gebieden heeft gebouwd, zijn echter een permanente verandering die militair niet noodzakelijk is en die niet in het belang is van de lokale Palestijnse bevolking .. De Vierde Conventie van Genève verbiedt een bezettende mogendheid om delen van zijn eigen burgerbevolking over te brengen naar bezet gebied (artikel 49). De vestiging van honderdduizenden Israëlische kolonisten in de bezette gebieden, gestimuleerd en gesubsidieerd door opeenvolgende Israëlische regeringen, is onmiskenbaar een ernstige schending van deze conventie.
Deze schendingen vergrijpen zich aan het basisprincipe van het humanitaire oorlogsrecht: dat militaire bezetting van tijdelijke aard dient te zijn.
Van wezenlijk belang zijn in het humanitaire oorlogsrecht voorts de principes van ‘onderscheid’ en ‘proportionaliteit’: burgers mogen nooit het doelwit van aanvallen zijn en schade die wordt toegebracht moet in verhouding staan tot het militaire voordeel dat ermee wordt behaald. Ook deze principes zijn en worden stelselmatig door Israël geschonden, met catastrofale gevolgen voor het welzijn van de Palestijnse burgerbevolking.
Voor het welzijn van de Palestijnse burgers is Israël als bezettende mogendheid verantwoordelijk, aangezien de Palestijnen – vanwege de bezetting – vitale overheidstaken niet zelf kunnen vervullen.”

Met deze bloemlezing van de site van Dries van Agt wordt duidelijk aangegeven dat het regime van Tel Aviv zich niet houdt aan enig internationaal recht, waarbij het bij schendingen van de mensenrechten nog verder gaat.

Duidelijk wordt er door vele individuele personen en internationale organisaties aangegeven hoe Tel Aviv alles schendt wat mogelijk is, maar dat er tevens geen enkele stap wordt gedaan om hier iets tegen te doen. Internationaal worden geen economische acties ondernomen, sterker nog de Verenigde Staten breidden de militaire hulp aan Tel Aviv alleen maar uit. Tevens geeft vadertje Rutte steeds maar aan dat het regime in Tel Aviv de enige democratische staat in het Midden Oosten is. Maar dan wel een die als een Rambo moordmachine in Palestina te keer gaat.

Palestijnse verdediging
Natuurlijk zullen er mensen zijn, die het niet met me eens zijn, het goede recht van die mensen. Maar ik ben van mening dat de Palestijnen het recht op verdediging hebben en dat ze hun land mogen verdedigen tegen onbeschofte moordaanvallen door het regime van Tel Aviv.
Ja, daarbij zullen doden en gewonden vallen, maar wordt het niet eens tijd dat de bezetting van het mooie Palestijnse land tot een einde komt en dat de Palestijnen hun eigen land hebben waar ze zelf over kunnen beslissen en niet elke dag maar verantwoording af moeten leggen aan een bezettende macht?

© KhamakarPress

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *