De Palestina Papers Deel 18

Lente in Nederlandse politiek?

Zou het dan toch gaan gebeuren? Zou er een sprankje hoop kunnen komen voor Palestina uit de Nederlandse politiek? Deze week kwamen er twee berichten in de media: D66 en GroenLinks zijn bezig met hun standpunt te (her)positioneren richting de zionistische bezetters.

Democraten 66
Op het laatst gehouden congres van D66 (zaterdag 16 april) is de motie van de Jonge Democraten (indiener Bart Vosmer), nr. 103-109,  overgenomen door de vergadering. De tekst van de motie:

Voorwaardelijke privileges voor Israël

Het congres van D66 in vergadering bijeen op zaterdag 16 april 2016 te Arnhem,

constaterende dat

– Israël een associatieverdrag heeft met de Europese Unie, wat Israël aanzienlijke privileges gunt op het gebied van handel;

– dit associatieverdrag gebaseerd is op respect van beiden partijen voor mensenrechten en democratische principes (artikel 2, een “essentieel element” van het verdrag);

– de Europese Unie actief wereldwijd de naleving van mensenrechten promoot;

– Israël in strijd met het internationaal recht een actief nederzettingenbeleid voert in Oost-Jeruzalem en andere delen van de Westelijke Jordaanoever (bezette Palestijnse gebieden) en vaak door de vn en mensenrechtenorganisaties bekritiseerd is voor ernstige schendingen van de mensenrechten in deze gebieden, die veelal samenhangen met het nederzettingenbeleid;

overwegende dat

– de Europese Unie internationaal een leidende rol zou moeten spelen in het bevorderen van de mensenrechten, ook in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, en zich moet inzetten voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, op basis van het internationaal recht;

– artikel 2 uit het eu-Israël associatieverdrag op dit moment en al lang niet nageleefd wordt door Israël;

– mensenrechtenschendingen consequenties dienen te hebben, politiek, diplomatiek of anderszins;

roept de delegatie in het Europees Parlement en de Tweede Kamerfractie op

– zich actief in te zetten voor het standpunt dat de Europese Unie eisen aan Israël dient te stellen om de bouw van nederzettingen en mensenrechtenschendingen te stoppen en, indien hier geen gehoor aan gegeven zal worden, het associatieverdrag met Israël (gedeeltelijk) op zou kunnen worden geschort;

en gaat over tot de orde van de dag.

Het is een begin, maar het maakt mij nog niet echt blij. M.i. is het niet hard genoeg richting de bezettende macht en zoals waarschijnlijk zal blijken, wordt het nauwelijks gesteund in Nederland en in Europa en zal de bezettende macht geen acht schenken aan deze motie. Sommigen zien hierin een stap dat D66 zich actief zal inzetten voor de rechten van de Palestijnen, maar tot nu toe zie ik hier nog maar een heel kleine voorzichtige stap in de richting van veroordeling die nog in de toekomst ligt. Het gaat mij niet ver genoeg en niet snel genoeg. Het moet krachtiger, anders blijft het lijden van de Palestijnen en blijven de Palestijnse jongeren en vrouwen het moeilijk hebben in hun leven.

GroenLinks
Deze partij hield op 23 april jl. haar jaarlijkse congres en het congres heeft de motie aangenomen over het Associatieverdrag EU-Israël. De tekst:

Op initiatief van de Midden-Oosten Werkgroep nam het GroenLinks-congres gisteren een motie aan die de GroenLinks-parlementariërs oproept door te gaan op de ingezette lijn en zich onverminderd in zetten voor het doorvoeren van de etiketteringsrichtlijn, het opschorten of opzeggen van het associatieverdrag met Israël en het erkennen van de staat Palestina. De situatie in Israël/Palestina is onverminderd zorgwekkend. Daarmee stijgt de urgentie van de maatregelen die GroenLinks al langer in haar verkiezingsprogramma voorstaat.

De motie is omarmd door de GroenLinks-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Het partijbestuur schreef in haar pre-advies:

Helaas is de situatie in Israël de afgelopen tijd verslechterd. Het Israëlisch regeringsbeleid verhardt en is in toenemende mate in strijd met het internationaal recht. Vandaar dat de fracties alle reden zien om de ingezette lijn voort te zetten. De motie steunt de fracties in dit voornemen.

Op het congres schaarde een grote meerderheid van de leden zich achter de motie. De volledige tekst van de motie is hieronder te lezen.

Motie Associatieverdrag EU-Israël

Het congres van GroenLinks, in vergadering bijeen in Utrecht op zaterdag 23 april 2016

Overwegend dat

  • GroenLinks veel waarde hecht aan de positieve invloed van associatieakkoorden op democratie, mensenrechten en internationaal recht en mede daarom een JA-campagne heeft gevoerd bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne,
  • in zulke associatieverdragen voorwaarden zijn opgenomen voor het bevorderen van de genoemde mensenrechten, daarbij onder meer refererend aan het handvest van de VN,
  • de EU al vanaf 1995 een associatieverdrag heeft met Israël, dat Israël vrijstelt van importheffingen naar de EU, en daaraan tegelijkertijd zulke voorwaarden verbindt,

Constaterend dat

  • Israël al vele jaren de genoemde waarden ernstig schendt met zijn inmiddels 49-jarige bezetting van Palestina, zijn nederzettingenpolitiek, de buitenrechtelijke executies, collectieve straffen en vele andere maatregelen ten opzichte van de Palestijnen
  • GroenLinks in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat dit associatieverdrag met Israël moet worden opgeschort zolang het doorgaat het internationaal recht te schenden,
  • deze schendingen gestaag in aantal en ernst zijn toegenomen, waardoor anno 2016 bijvoorbeeld bijna dagelijks Palestijnse jongeren worden doodgeschoten door Israëlische militairen,
  • de noodzaak tot het opschorten van het verdrag sinds het tot stand komen van het verkiezingsprogramma daardoor alleen maar groter geworden is,
  • onze vertegenwoordigers zich actief inzetten voor het doorvoeren van de etiketteringsrichtlijn, het opschorten of opzeggen van het associatieverdrag met Israël en het erkennen van de staat Palestina,

Spreekt uit

  • dat het blij is met deze inzet van de fracties,

Roept de fracties op

  • de ingezette lijn onverminderd voort te zetten,

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De situatie in Israël/Palestina is onverminderd zorgwekkend en de urgentie van maatregelen zoals opgenomen in ons verkiezingsprogramma stijgt.

Inderdaad de urgentie van maatregelen stijgt, maar het moet krachtiger, harder en sneller. Ik kom er bijna dagelijks mee in aanraking. Jongeren die smeken om support, om hulp, maar ook vooral om bescherming tegen de onbeschofte aanvallen van de zionistische bezetters.

Palestina
De situatie is schrijnend, als men beseft dat de werkloosheid in Gaza oploopt tot 60%, als men hoort dat jongeren dagelijks op zoek zijn naar middelen om zich in leven en staande te houden in de huidige maatschappij, als men op zich laat inwerken dat de medische zorg op het vriespunt is aangekomen, terwijl er bijvoorbeeld 40.000 Palestijnen zijn die lijden aan een of andere vorm van diabetes. En waar blijft dan de hulp? Een motie aannemen op een congres is daar niet genoeg voor.

Een van de organisaties die onze hulp nodig heeft, is Nebras Association for Social Development. Deze organisatie – met een vergunning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken – is opgericht om het lijden van de lokale gemeenschappen te verminderen, speciaal voor vrouwen. Men is bezig met het opzetten van gespecialiseerde sociale centra voor vrouwen, voor psychologische ondersteuning, entertainment en voor het opzetten van een radiozender die specifiek voor vrouwen wordt ingezet. Werken om de status van vrouwen in afgelegen gebieden en de verspreiding van culturele en intellectuele bewustzijn onder moeders te verbeteren.

Het zijn zo maar wat punten van de site http://pngoportal.org/pngo/?page_id=153&org_id=245 (overigens momenteel alleen in het Arabisch in te zien). Maar het zijn dit soort organisaties die onze support nodig hebben. Wanneer gaan we hier wat voor doen?

Henny A.J. Kreeft
KhamakarPress

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *