De Palestina Papers Deel 16

Amsterdam zwicht voor zionistisch staatsterrorisme

De kogel is dan eindelijk door de kerk: de gemeenteraad van de stad Amsterdam is akkoord gegaan met een samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv en Ramallah. Alleen coalitiepartij SP heeft tegen gestemd.

Stedenband

In eerste instantie was er een voorstel voor een stedenband met Tel Aviv, voorgesteld door de gemeenteraad zelf. Het college schortte de voorbereidingen voor de stedenband op, toen er in de zomer van 2014 een zionistische oorlog met Palestina uitbrak.

In juni 2015 pakte het college het voorstel weer op, maar men vreesde tegenstand en daarom werd het voorstel voor de stedenband uitgebreid met Ramallah. Dit alleen maar om de linkse weerstand in de gemeenteraad te breken.    

De stedenband was een obstakel en daarom besloot burgemeester Van der Laan een bezoek te brengen aan de twee steden en kwam terug met een aangepast voorstel: geen stedenband maar een samenwerking met Tel Aviv en Ramallah. De gemeenteraadsleden, behalve die van de SP, konden zich vinden in het nieuwe voorstel.

Volgens de site www.amsterdamvoorpalestina.nl is het volgende besloten:De Gemeente Amsterdam heeft na een lange zomer vergaderen over samenwerking met Tel Aviv besloten op geen enkele wijze, direct of indirect financiële betrekkingen met “illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied” te onderhouden. Er wordt geen invoer of uitvoer van en naar de Israëlische nederzettingen tot stand gebracht. Het College van B&W erkent dat er een verbondenheid is tussen Israëlische startups en de defensie-industrie. Daarom zal Amsterdam binnen de toekomstige projecten niet samenwerken met partijen die een band hebben met het Israëlische leger en/of Ministerie van Defensie …  Amsterdam volgt een internationale trend om te breken met illegale Israëlische nederzettingen en loopt daarmee voor op de Nederlandse regering en de EU. De Gemeente volgt hoofdsteden als Kopenhagen (Denemarken) en Reykjavik (IJsland), die al eerder besloten geen handel te drijven met nederzettingen. ”

Amsterdam - iamsterdam com - Henny

Tegenstand

In de maanden voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van donderdag 5 november is er veel verzet gekomen van tegenstanders, zoals schrijfacties, demonstraties, telefoontjes naar gemeenteraadsleden en zelfs het sturen van links van websites waarop de zionistische criminele activiteiten worden vastgelegd.

De tegenstanders geven aan niet helemaal ontevreden te zijn en te wachten op de praktische uitwerking van het voorstel en de ingediende moties. Amsterdam voor Palestina:

een coalitie van meer dan dertig organisaties die zich op uiteenlopende wijze inzetten voor rechtvaardigheid voor de Palestijnen … “ keurt de samenwerking volledig af. Volgens de site: “Wel vindt de coalitie het goed dat er kanttekeningen gekoppeld zijn aan het voorstel. Er komt geen Stedenband; geen Memorandum of Understanding; het proces en de projecten zullen in de gaten gehouden worden; Amsterdam heeft zich voorgenomen geen geld direct of indirect te stoppen in ook maar iets wat met Israëlische nederzettingen en defensie-industrie te maken heeft; en er zal wel worden samengewerkt met mensenrechtenorganisaties. Daarmee heeft Gemeente Amsterdam zich expliciet uitgesproken tegen de bezettingspolitiek van de Israëlische regering.”

Bezettingspolitiek

Amsterdam voor Palestina is van mening dat Amsterdam zich expliciet heeft uitgesproken tegen de zionistische bezettingspolitiek. In deze opmerking kan ik niet mee gaan, zolang Amsterdam in wat voor manier dan ook een samenwerking heeft of onderhoudt met Tel Aviv. Elke dag worden Palestijnen geliquideerd en door de samenwerking ‘wordt de zionistische entiteit in Tel Aviv’ elke keer weer beloond.

Ondertussen keurt Tel Aviv periodiek de uitbreiding op Palestijns grondgebied goed, worden Palestijnen van huis en haard verjaagd en worden papieren ‘uitgedeeld’ (lees: meestal ergens afgegeven of opgeplakt) dat het huis tegen de vlakte gaat. Met andere woorden de zionistische politiek is gebaseerd op bezetting van Palestina om te zorgen dat de Palestijnen nooit of te nimmer een eigen staat kunnen krijgen.

Dit laatste wordt ook uitgesproken door de verantwoordelijke ministers vanuit Tel Aviv.  

Tel Aviv - en wikipedia org - Henny

Waarom die samenwerking?

Waarom is de gemeenteraad van Amsterdam, het college en de burgemeester nu zo gebrand op een stedenband met Tel Aviv? Het mag nu wel geen stedenband meer heten, gewoon een samenwerking en bedrijven die iets te maken hebben met de bezettingspolitiek worden uitgesloten, maar toch blijft de vraag staan: waarom? Wat is de diepere gedachte er achter?

In het Parool van 14 oktober liet burgemeester Van der Laan optekenen: “ … dat samenwerking met de twee steden, onder meer door het opzetten van projecten waarbij bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen betrokken zijn, interessant is … “  Maar wat wordt er dan toch bedoeld met interessant en voor wie? En hoe past Ramallah hierin, daar de verantwoordelijken van deze stad hebben aangegeven dat ze tegen een stedenband zijn, zelfs tegen een samenwerking als daar onmiddellijk een koppeling is met de zionistische bezetters van Palestina.

Dus het interessante kan alleen maar bestaan voor Amsterdam en/of Tel Aviv.

Op de site www.petities24.com/forum/134994 staat het volgende te lezen: “Hier heeft Amsterdam wat aan! Amsterdam zet in op innovatie, Tel Aviv is de nummer 2 Silicon Valley van de wereld (na de Amerikaanse) met enorm veel startups en innovatieve bedrijven. Het heeft een geweldige universiteit waar onze studenten veel van kunnen leren. Er zijn geen goede redenen om nee te zeggen, alleen oneigenlijke politieke redenen. Kortom: geen twijfel, zeg JA.”  

Onze studenten kunnen veel leren van de universiteit van Tel Aviv, gelegen in nummer 2 Silicon Valley. Ik ben toch wel benieuwd wat dat is wat ze kunnen leren: afluisteren via het internet, haat voor andersdenkenden, mensen vermoorden?

Ja de linkse partijen kunnen inderdaad bang zijn dat de problematiek van het Midden-Oosten naar Amsterdam worden gehaald, zeker door de studenten naar Tel Aviv te sturen.

De fractievoorzitter van de VVD in de raad heeft op 1 juli 2015 op de website van de VVD het volgende geschreven: “We verbeelden ons WEL dat we interactie aan kunnen gaan met mensen, bewoners van steden. We verbeelden ons WEL dat we kunnen samenwerken, kunnen leren van elkaar en elkaar kunnen inspireren. Als stedelingen onderling.

Voor de Amsterdamse VVD staat wederkerigheid in een samenwerking tussen mensen en steden centraal. We hebben ons altijd uitgesproken voor een samenwerking met Tel Aviv. En na de antwoorden op vragen die we stelden, zien we ook mogelijkheden voor samenwerking met Ramallah. Samenwerking op het gebied van technologie, ICT, start-ups, LHBT, cultuur, onderwijs.

Kortom, we zien voldoende aanknopingspunten om samenwerking tussen de bewoners van Tel Aviv, Ramallah en Amsterdam aan te gaan. Hier doen we allemaal ons voordeel mee en openen we tegelijkertijd de dialoog. Zonder samenwerking geen dialoog. Zonder dialoog geen wederkerigheid.”

RAMALLAH, PALESTINIAN TERRITORIES - APRIL 2011. The separation wall otherwise called security fence by the Israelis. At the entrance of Ramallah. It surrounds part of the city and separates it from Jerusalem. To cross it, you have to take checkpoints.
RAMALLAH, PALESTINIAN TERRITORIES – APRIL 2011.
The separation wall otherwise called security fence by the Israelis. At the entrance of Ramallah. It surrounds part of the city and separates it from Jerusalem. To cross it, you have to take checkpoints.

Ook hier – en de VVD bleef achter het voorstel staan – wordt gesproken over de voordelen van de samenwerking; samenwerking op het gebied van technologie, ICT, start-ups, cultuur, onderwijs.

In de raadsvergadering van 15 oktober heeft burgemeester Van der Laan aangegeven (uit het voorlopige verslag van de raad):  “Hij is zich ervan bewust dat water politiek gevoelig is. Hij heeft gezien dat de gemiddelde Palestijn drie tot viermaal zo weinig water heeft als de gemiddelde Israëliër. Juist daarom wil Amsterdam zich daarmee bezighouden. Hij wijst erop dat Amsterdam een fenomenale expertise heeft op het gebied van watermanagement. Hij is benieuwd of degenen die eigenlijk vinden dat men onder de huidige omstandigheden Israël zou moeten boycotten, zullen antwoorden op de vraag waarom het niet goed zou zijn als Amsterdam haar waterkennis ter beschikking stelt aan Ramallah. Hij gelooft dat het water iets is waarmee Palestijnen achtergesteld worden. Hij vindt het goed als Amsterdam haar kennis over water kan inzetten om iets aan die achterstelling te doen.”

Volgens het concept verslag voegde wethouder Ollongren daar nog aan toe: “Ze merkt op dat in het verslag van de burgemeester enkele concrete zaken genoemd zijn: een handelsmissie citymarketing en triple helix samenwerking. Ze stelt dat door een aantal mensen gezegd is dat de startups eigenlijk voortkomen uit de defensie-industrie en dat ze de vraag voorleggen of de startups daardoor gerelateerd zijn aan ofwel de Israëlische defensie ofwel de defensieindustrie. Ze beaamt dat de startups voor een deel zijn voortgekomen uit de defensieindustrie, maar ze stelt dat de startups inmiddels bezig zijn op een veel breder terrein. Ze deelt mee dat een groot aantal bedrijven in Tel Aviv is voortgekomen uit de wetenschap. Als Amsterdam met de startups verder zou gaan, zouden de startups in Tel Aviv worden meegenomen in wat men in Amsterdam aan het doen is met startups. Het gaat om het verbinden van steden met elkaar. Amsterdam zou Tel Aviv dan meenemen als onderdeel van programma’s die al lopen. Amsterdam gaat niet een apart programma opzetten voor Tel Aviv.”

Blijft ik toch steeds zitten met mijn vraag ‘Waarom een stedenband, die nu samenwerking heet, met een stad van de zionistische entiteit?’ Moet Amsterdam de bezettingspolitiek belonen, de politiek van liquidatie van onschuldige Palestijnen? Amsterdam heeft zich medeverantwoordelijk gemaakt aan wat er gebeurt met de Palestijnen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.