Verdraagzaamheid en geen dwang in het geloof

In tegenstelling wat beruchte Islambashers in Nederland en daar buiten ons dagelijks willen praten, is de Islam een religie van vrede, rechtvaardigheid, tolerantie en vrije keuze. Hiervoor zijn een aantal voorschriften in de Qur’an te vinden, speciaal hoe men om gaat met ongelovigen, met mensen die een ander geloof hebben of van geloof willen veranderen.

Keuzevrijheid van geloof.
Mensen kunnen en mogen niet gedwongen worden om een geloof aan te nemen, en dus ook niet om moslim te worden, valt te lezen in:

  • 2:256     In de godsdienst is geen dwang …
  • 10:99     En als jouw Heer het had gewild hadden wie er op aarde zijn allen geloofd, of kun jij de mensen dwingen gelovigen te worden?

Mensen hebben een eigen keuze om moslim te blijven of niet, het is een zaak tussen de Schepper en de individuele persoon en er staat geen strafrechtelijke sanctie op afvalligheid, er is dus geen dwang op godsdienst (2:256)

  • 4:137     En zij die geloven en dan ongelovig worden, dan weer gelovig worden en dan weer ongelovig en dan hun ongeloof nog vermeerderen, God is niet zo dat Hij hun vergeeft en brengt hen niet op het goede pad  

Als er geen dwang is in het geloof, is er een religieuze tolerantie op een manier dat er een multiculturele samenleving ontstaat. In de omgang met niet- of andersgelovigen staat de verdraagzaamheid centraal, Allah zal de mensen beoordelen. Dit betekent dus dat we als mens geen oordeel mogen over de religie van de ander, we kunnen alleen reageren op de woorden en daden ven mensen.

  • 45:14     Zeg aan hen die geloven dat zij hun die Gods dagen niet verwachten moeten vergeven, opdat Hij aan de mensen vergeldt wat zij begaan hebben
  • 3:134     Die bijdragen geven in voorspoed en tegenspoed en die hun woede inhouden en toegeeflijk zijn voor de mensen
  • 109:6     Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst

Wat we niet mogen vergeten is dat deze verdraagzaamheid ook geldt ten opzichte van degenen die spotten met het geloof; denk hierbij ook aan de Profeet (vzmh). Op het gedrag van spot zit geen sanctie, alleen blijf er niet bij staan, maar ga verder. Daarentegen is het bedreigen of boycotten van spotters niet aan de orde.

  • 4:140     … wanneer jullie horen dat men aan Gods tekenen geen geloof hecht of ermee de spot drijft, niet bij hen gaan zitten totdat zij op een ander gesprek overgaan …

Verder wordt in de Qur’an specifiek de religieuze tolerantie genoemd, zoals in …

  • 2:62       Zij die geloven, de joden, de christenen, de sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij hun Heer en hebben zij niets te vrezen en zullen zij niet bedroefd zijn.
  • 22:40     … en als God de mensen elkaar niet had laten weerhouden dan waren kloosters, kerken, synagogen en moskeeën waarin Gods naam vaak genoemd wordt zeker verwoest …

 Een samenleving die gebaseerd is op bovenstaande Islamitische principes is een multiculturele samenleving, waarin joden, christenen en andersgelovigen een eigen rechtssysteem mogen hebben, zoals beschreven in de verzen 5:43 tot en met 5:50. In vers 9:29 wordt door sommigen gelezen dat andersgelovigen verplicht zouden zijn te betalen aan de islamitische staat, echter het vers spreekt niet over belasting, maar over herstelbetalingen na een oorlog. Indien er een speciale belasting zou zijn voor andersgelovigen, zou dit voor sommigen een dwang kunnen zijn om moslim te worden, wat weer indruist tegen de hoofdregel van de Qur’an: er is geen dwang in het geloof.

     •    9:29    Strijdt tegen hen (als zelfverdediging) die niet in God geloven … uit het midden van hen die het Boek gegeven is, totdat zij de jizya herstelbetalingen doen

Tenslotte nog een vers om het multiculturele karakter van een Islamitische samenleving aan te geven:

  • 49:13     O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is de meest rechtvaardige

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *