News from Syria 29.01.2012 III

Read this article about Samir Kassir. In the last part is says that Khalouf is known to interfere with Leb. elections http://t.co/prjrBbTT

#MyRumor Reports #Assad to move to Lattakia in next hours, Alawite’s state to be announced within few days on #Syria|n coast #StopRumors

Biggest news out of Homs was the FSA in Rastan gaining control of most of the town, but there are still clashes there

Biggest news out of Idlib was the FSA gaining control of Kafranbel. This is my personal opinion. A lot of things happened in Idlib today

Biggest news out of Damascus was the deployment of the military into the main squares and streets of the city and increase sec

Biggest news out of Aleppo today is the march from the University that managed to reach Jamaliah this morning

If news of FSA controlling west Guta #Damascus it means Assad’s army is finished,b/c all their fuel is there. #Syria

Come on Syria FSA, show Bashar how it’s done! love from #libya #Syria

LCC: Today’s death toll in #Syria has now reached 64 so far. Of those 64 martyrs, 4 of the martyrs found were children

#Daraa Jassem Massive explosions are heard in the city followed by intense shooting

#DeirEzzor sec forces renew their gunfire in Hajaneh Street

#Daraa Kaheel death of a defected Lieutenant from #Homs after being ambushed by the sec forces in the town

#Hama Renewal of the artillery shelling of Qalaat Madeeq by the regime’s army leading to two houses being subject to direct shelling

Support a Palestinian family fighting to stay together under Israel’s citizenship law

There has been a flood of new laws, practices and rules of apartheid in Israel. Sometimes many of us feel paralyzed because of the racist manifestations in the judiciary, legislature and executive and don’t know where to start fighting. Yet when those laws begin to destroy the lives of close friends, we know this is a good place to start.

On January 12th, 2012 the Israeli Supreme Court upheld a ruling allowing Israel to prevent Palestinians from the West Bank and Gaza, who marry Israelis, to reside with their spouses in Israel. This law further permits the deportation of Palestinians who are currently living with their families in Israel.

I remember a year ago when I wrote against the collaboration of the Supreme Court of Israel with the apartheid regime within the ’48 borders of the State. Some of my colleagues claimed that we were pushing it too far. While they all agreed that the Supreme Court collaborates with the occupation, they stilled maintained the belief that within Israel there exists equality before the law.

Yet on January 12th, 2012 the Supreme Court proved otherwise by allowing “the only democracy in the Middle East” to destroy the basic human right of Palestinian citizens of Israel to maintain a family unit, just because they are Arab.

Khatib family466
Taiseer Khatib, his wife Lana and their two children,
Yusra (3) and Adnan (4). (Photo: Abir Kopty)

Some of you have probably already heard about the horrific decision of the Supreme Court, but I would like to introduce you to the story of my good friend, Taiseer, and how this new decision can rupture the life of his family just because they are not Jews.

I am asking for your help to disseminate his story to the world and to be in contact with him (email) to enhance the campaign against the new discriminatory rule of the Supreme Court.

Taiseer Khatib is not only a friend, but a colleague of mine from the Freedom Theatre in the Jenin Refugee camp. He began working there six years ago, teaching creative writing and helping to establish the multi-media division at the Theatre.

The January 12th ruling has paved the way for the impending deportation of Taiseer’s wife Lana, a Palestinian from the West Bank town of Jenin, who has been living with him in Israel since their marriage six years ago. The couple lives in Acre and have two children together – Adnan, 4, and Yusra, 3. Currently, the family is terrified of what might happen if Lana is deported, breaking their family apart.

Taiseer’s case is just one of thousands, but I believe that through supporting him we can combat this ruling. It would mean a lot to me if you could contact Taiseer to try to help the cause in any way possible.

I believe that today, pressure from outside of Israel is the only way to reduce the damages of the racist flood, at least until the time comes when the entire ideological structure of the racist ideology that mobilizes Israel will fall apart.

Please see his email address below, along with links to more information about the ruling.

Thanks for your support,

Udi Aloni

Taiseer Khatib’s email is: taiseerk@gmail.com

(mondoweiss.net / 29.01.2012)

Kunnen islamitische wetten veranderd worden en zo ja, in welke mate?

Eeuwenlang vormde de islamitische wetgeving een dynamisch rechtssysteem. Door diverse interne en externe factoren heeft dit de laatste paar eeuwen niet de kans gekregen zich verder te ontwikkelen. Hoewel de bronnen van de islam zelf niet veranderd kunnen worden, kunnen ze wel gebruikt worden om verandering aan te brengen in de organisatie en interpretatie ervan. Aangezien veranderingen in religieuze opvattingen (door vrijheid van meningsuiting) moslims niet opgelegd kunnen worden, gebeurt dat meestal in de loop der tijd, door middel van een proces van natuurlijke selectie en onderwijs.

Sommige moslims beschouwen de islamitische wet, omdat deze gebaseerd is op de koran en de soenna(h) van de profeet (vzmh), ook als heilig en goddelijk. Strikt genomen, is de totale Sharia niet goddelijk. Het is een menselijke poging om door middel van de goddelijke bronnen – de koran en de geautoriseerde soenna(h) – de goddelijke wil in een bepaalde context te begrijpen. Omdat de sociale omstandigheden van samenlevingen en hun behoeften en onderlinge verstandhoudingen veranderen, zou de Sharia op deze veranderende omstandigheden van de tijd dienen te reageren om oplossingen voor nieuwe behoeften en problemen te vinden. Orgaantransplantatie is bijvoorbeeld een hedendaagse kwestie die om nieuwe oplossingen voor de moderne tijd vraagt. De menselijke poging om door middel van de islamitische bronnen een oplossing te vinden voor een nieuwe behoefte, wordt idjtihaad genoemd. Aangezien idjtihaad een menselijke activiteit is, kunnen gekwalificeerde mensen theoretisch gezien een oude wet veranderen wanneer er ruimte voor verandering bestaat. Hoe is de islamitische wet nu in de loop der tijd veranderd?
De islam ontstond in een samenleving waar de gebruiken van de stammen de enige wet waren. Toen de vluchtende moslimgemeenschap zich in Medina vestigde, vormden de openbaringen van de koran en het voorbeeld van de profeet (vzmh) de bronnen voor de sociale en wettelijke richtlijnen voor moslims. Zolang de profeet (vzmh) leefde was er geen behoefte aan en systematisch rechtssysteem.
Wanneer iemand een vraag op religieus gebied had, werd deze direct aan de profeet (vzmh) gesteld. Als antwoord ontving hij of zij een nieuwe openbaring van de koran of menselijk advies van Mohammed (vzmh) zelf. Naast de moskee had de profeet (vzmh) een school gevestigd, waar hij persoonlijk de islam en de koran aan honderden metgezellen onderwees. Daarnaast zag hij er op toe dat zijn gouverneurs hun beslissingen op de koran en zijn voorbeeld baseerden.
Toen de profeet (vzmh) was heengegaan, verspreiden zijn metgezellen zich in rap tempo over de almaar groeiende moslimwereld. Elke geschoolde metgezel vormde een bron van kennis. Zij onderwezen de islamitische praktijk en deden gerechtelijke uitspraken op basis van de koran en wat zij van de soenna(h) van de profeet (vzmh) begrepen hadden. Wanneer zij met een nieuwe situatie geconfronteerd werden, probeerden zij een antwoord te vinden in de koran en de soenna(h). Als zij geen antwoord konden vinden, gebruikten zij hun eigen beoordelingsvermogen om een oplossing te vinden. Daarbij namen zij, zoals profeet Mohammed (vzmh) bij het benoemen van gouverneurs bedongen had, de principes van gelijkheid en openbaar belang, de omstandigheden van de tijd, de gewoonten en de cultuur van de mensen waar zij bij leefden, in acht.
Na de generatie van de metgezellen, ontwikkelde de islamitische wet zich, door verschillen in methodologie, geografische afscheiding, verschillen in beschikbaarheid van de hadith (verhalen van de profeet) en culturele invloeden, in van elkaar onafhankelijke stromingen. Scherpzinnige geleerden uit die tijd, realiseerden dat het nodig was de religieuze wettelijke methodologie op basis
van de belangrijkste bronnen van het geloof, te standaardiseren in verschillende disciplines. In een poging de wetten en regels van het geloof op duidelijke wijze om te zetten in een begrijpelijke rechtscode die alle aspecten van het leven zou beslaan, produceerden zij dikke boekwerken van afleidingen uit de koran en de soenna(h) van de profeet (vzmh) op het gebied van aanbidding, handel, strafrecht en burgerrecht. Men bereikte consensus in de moslimwereld dat er in essentie
vier erkende bronnen voor wetgeving waren:
De koran: als de eerste bron van Gods Openbaring, is de koran de bron van de islamitische normen en waarden. Ongeveer 600 van de 6.238 verzen gaan over wetgeving en slechts 80 daarvan kunnen worden gezien als wettelijke verzen in de striktste zin van het woord.
Soenna(h) van de profeet (vzmh): de principes uit de koran worden door middel van de soenna(h) van de profeet (vzmh), de tweede en aanvullende wetsbron geïnterpreteerd. Het belang van de soenna(h) wordt duidelijk in de koran vermeld: “Indien u het over iets oneens bent, wendt u dan tot God en Zijn Boodschapper” (4:59) en “Een ieder wiens hoop op God en de Laatste Dag gevestigd is, vindt in Gods Boodschapper een goed voorbeeld” (33:21). Hadithgeleerden hebben het uitgebreide aantal vertellingen van Mohammed (vzmh) geëvalueerd, waarbij zij zich op de keten van vertellers en de inhoud hebben gericht. Voor elke hadith, werden schakel voor schakel, strenge en objectieve criteria toe op de keten van vertellers toegepast. De inhoud van de hadith werd onderzocht om te kijken of deze met de koran, eerder geverifieerde hadith of de menselijke logica in tegenspraak was. Op deze wijze werd een aantal gezaghebbende verzamelingen bijeengebracht.
Consensus in de gemeenschap (idjmaa’): Op basis van de woorden (hadith) van de profeet (vzmh): “Mijn gemeenschap zal het over een fout niet eens zijn,” vormt consensus in de gemeenschap de derde bron voor wetgeving. Aangezien zij door Mohammed (vzmh) zelf onderwezen waren, werd de consensus van zijn metgezellen een belangrijke wetsbron. Waar de koran en soenna(h) zwijgen, gebruiken wetgeleerden hun beredeneringsvermogen om op basis van gewoonten
(orf), het algemeen belang (maslaha) en gelijkheid (istihan) wetten af te leiden. Wanneer een bepaald besluit de tand des tijds doorstaat, accepteren steeds meer juristen en mensen dat besluit, waardoor consensus ontstaat.
Analogisch redeneren (Qiyas): Wanneer wetgeleerden met een nieuwe situatie of nieuw probleem te maken kregen, zochten ze naar soortgelijke voorbeelden in de koran en soenna(h). De sleutel ligt daarbij in het vinden van de oorzaak of reden voor de bestaande regel. Als in de nieuwe situatie een gelijksoortige oorzaak gevonden wordt, werd het besluit uitgebreid om de kwestie op te lossen. Zo werd van het verbod op wijn, bijvoorbeeld een uitgebreid verbod op alcohol afgeleid. De oorspronkelijke reden daarvoor is de geestverruimende werking van beide.
Wat gebeurt er wanneer er meer dan één mogelijke interpretatie is ? Dit is volkomen normaal en aanvaardbaar in de islamitische wetgeving. Zo bestaat er over roken een verschil van mening onder geleerden. Sommige juristen zeggen, dat het verboden zou moeten zijn, omdat het kanker veroorzaakt en duidelijk schadelijk is voor het lichaam en de koran ons verbiedt ons lichaam schade toe te brengen. Daartegenover zeggen anderen dat roken op z’n hoogst geclassificeerd kan worden als niet aangeraden, omdat er geen direct verbod op in de koran staat. Bij zaken die in het grijze gebied vallen, raadde profeet Mohammed (vzmh) mensen aan hun geweten te volgen en de veiligere of makkelijkere optie te kiezen om zichzelf te beschermen en het geloof makkelijker uitvoerbaar te maken.
Het gebruik van tabak kan ook als voorbeeld gegeven worden van regels die mettertijd veranderen. Toen tabak voor het eerst in moslimlanden werd ingevoerd, bekeken juristen de zaak en oordeelden zij dat het “toegestaan” (mubah) was, omdat de consumptie ervan geen duidelijke schade of voordeel opleverde. Enkele geleerden beschouwden het als “afkeurenswaardig” (makroeh) omdat zij het als geldverspilling zagen. In de loop der tijd heeft de geneeskunde echter het schadelijke effect van tabak aangetoond. Aan de hand van het principe van het beschermen van het menselijk leven, zijn nu steeds meer juristen geneigd roken in te delen in de categorie van verboden (haram) zaken. Toch bestaat daar nog steeds geen consensus over.
Omdat in de context van de bronnen van de islam al deze interpretaties mogelijk zijn, is het belangrijk te vermelden dat alle besluiten en interpretaties samen de islamitische jurisprudentie vormen. In perifere kwesties wordt vaak verschillend geoordeeld, terwijl de kern van de theologie en praktijken in de loop der tijd niet veranderen. Zo zal geen enkele moslim opeens beweren dat moslims niet langer in een leven na de dood geloven of niet langer hoeven te vasten. Doordat in de praktische islam meer dan één interpretatie mogelijk zijn, ontstaat er een grote mate van flexibiliteit in de beoefening van de islam. Dit getuigt niet alleen van de vrijheid van meningsuiting die miljoenen geleerden sinds de geboorte van de islam genoten, maar ook dat de islam niet één enkel gezichtspunt aan de hele moslimgemeenschap oplegt.
In niet-moslim kringen heerst de opvatting dat de islamitische wet(geving) achterhaald is en moslims zeer rigide zijn in hun benadering van de wet en religie. Ze zeggen dat de islam aan hervorming toe is, maar dat moslims niet bereid zijn te veranderen. Hoewel het is waar dat de uitingsvormen van de islam op politiek en sociaal gebied een frisse blik nodig hebben om aan de hedendaagse behoeften van moslims in de wereld tegemoet te kunnen komen, wordt het trage tempo van deze verandering niet door de islam zelf veroorzaakt, maar door de inertie die door drie belangrijke interne en externe factoren veroorzaakt wordt.
De eerste is het blokkeren interpretaties. Het sluiten van de hekken van de idjtihaad heeft ervoor gezorgd dat de islamitische wetgeving in de loop der tijd gestagneerd is. In eerste instantie, lijkt dit vrij logisch. Het credo van de islam werd duidelijk in de koran uiteengezet en door alle moslims begrepen. De islamitische praktijk werd stevig neergezet en gebaseerd op de soenna(h) van de profeet (vzmh), die in verschillende hadithboeken werden verzameld, gesorteerd, gefilterd en op alle denkbare manieren geordend. Elk vers uit de koran en elke overlevering van de profeet (vzmh) werd met het oog op juridische deductie bestudeerd. Het leek er op dat bij de ontwikkeling van de Sharia alles wat menselijkerwijs mogelijk was, gedaan was. Mensen geloofden dat er niets anders meer gedaan kon worden. De verkeerde aanname, een beoordelingsfout, dat de sociale aspecten van het leven voortdurend hetzelfde blijven, zorgde ervoor dat de juridische stagnatie zich naar het sociale gebied uitbreidde. Deze stagnatie werd niet opgedrongen, maar geleerden en anderen zagen het als het natuurlijke gevolg van een lang proces. Ondanks deze opvatting, ging de ontwikkeling van de wetgeving, met name in het Ottomaanse Rijk, toch verder. Tegen het einde van de 19e eeuw werd een groots project opgezet om de Sharia opnieuw te coderen binnen de toentertijd geldende wetten. Vervolgens werd de wet verder ontwikkeld om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de tijd. Als gevolg daarvan kwamen een aantal boekwerken tot stand dat Mecelle genoemd werd. Helaas werd dit project door de tweede grote verwoesting die de moslimwereld sinds de invasie van de Mongolen meemaakte, abrupt beëindigd.
De tweede belangrijke factor die de ontwikkeling van de islamitische wet stagneerde was de negatieve invloed van de Europese kolonisatie van de moslimwereld. Nadat al hun politieke, burgerlijke, culturele en religieuze instellingen vernietigd waren, moesten de moslims voor hun leven en het behoud van hun religie vechten, laat staan dat zij de islamitische wetgeving verder konden ontwikkelen om aan de behoeften van de moderne moslimgemeenschap te kunnen voldoen. Dit sloeg een historisch gat van tenminste een eeuw tussen het verleden en heden, dat nog steeds bestaat.
De derde reden is dat de moderniteit in de hele wereld, inclusief de moslimlanden, op politiek, economisch en sociaal gebied voor razendsnelle veranderingen zorgde. Globalisatie, massamedia en het gemak waarmee gereis kon worden, versnelden de blootstelling van moslims aan overweldigende alternatieve systemen, culturen en waarden. Hoewel moslims niet tegen veranderingen gekant zijn, is de snelheid van de veranderingen ontmoedigend, met name wanneer men het gevoel heeft er zelf zeer weinig invloed op te hebben.
Om bovengenoemde redenen nemen moslimsamenlevingen in landen waar de Sharia, de wetgeving uit het verleden, ingevoerd worden, een ietwat middeleeuws karakter aan. Er bestaat consensus in de moslimwereld dat de Sharia herzien moet worden en in een modern jasje gestoken dient te worden om aan de eisen van een veranderende wereld te kunnen voldoen. Tegelijkertijd dient de Sharia trouw te blijven aan de geest van de islam en de principes van de koran en de soenna(h). De combinatie van de snelheid van veranderingen in de wereld en de ongunstige politieke omstandigheden van dit moment, geven moslims geen kans om een hedendaags kader voor de islamitische wet te ontwikkelen.
Er worden vele pogingen ondernomen om deze herziening uit te voeren. Doordat nieuwe interpretaties moslims niet van bovenaf kunnen worden opgelegd, heeft verandering tijd nodig. Om in de moderne wereld te kunnen rijpen, dienen veranderingen lang genoeg in een moslimland te worden toegepast. Bovendien kent de moslimwereld dieperliggende problemen, die aangepakt moeten worden voordat deze taak opgepakt kan worden.
(vraagislam.nl / 29.01.2012)

MUI asks government to protect Shia followers

Head of the Indonesian Ulema Council (MUI) Ma’aruf amin has asked the government to protect the Shia followers who are currently taking refuge following the burning down of their boarding school in Sampang, Madura.

“Please don’t let any violence befall them. We should be very critical in responding to this situation. No one should label Shia as heresy,” Amin said on Monday as quoted by tempo.co.

The statement was made in response to the head of the MUI Sampang Bukhori Maksum who had previously announced that the Shia followers in Sampang were heretics, as they had deviated from the true teachings of Islam.

“We will continue conducting further studies before we can come to that conclusion. In the mean time, I hope everybody can calm down and be rational about this,” Amin said.

(www.thejakartapost.com / 29.01.2012)

News from Syria 29.01.2012 II

Al Jazeera mubasher is showing simulatenous streams from Aleppo, Homs and Damascus. Wonderful.

Massacre in Hama due to shelling by tanks

Big RT @bencnn: Free Syrian Army source tells CNN fighting around airport has disrupted flights into Damascus. #Syria

58 martyrs in #Syria today up until now including 3 children, 16 of the martyrs fell In Damascus suburbs

VDC Syria has recorded 7897 deaths in Syria so far

#Idlib Jarjnaz Thousands of people are paying respects for the martyr Amer Sabaan killd by sec forces bullets at Sarqab Bridge

#Hama Intense gunfire using heavy weapons at Tal Maghreed junction

#Hama An evening demo started from Karama area after Isha (evening) prayer Chants for toppling the regime and in solidarity of #Damascus

#Daraa Extensive security deployment in Mahatta area where fully-equipped security members occupy all the buildings in the area

#Damascus death of Ahmad Mahmoud Kheir Eddein and a young man from the Edrees family by sec forces’ gunfire in Jobar area today

#Daraa Basr Al-Hareer Violent clashes at the checkpoint to the North of the city as a result of defections in the army’s lines

#Hama Light bombs targeted Bab Qibli area and the residents are reporting the spread of sleeping gases

#Idlib Saraqeb Intense shooting from heavy machineries coming from the area where the regime’s thugs (Shabeha) are stationed

#Daraa Basr Al-Hareer Intense shooting from the regime’s checkpoints in the Northern part of the city

#Aleppo Marea A massive demo calling for toppling the regime and providing International Protection of the Syrian people

#Aleppo Ezaz A demo in Souran town chanting for toppling the regime and bringing it to justice

#Homs Wady Arab A young man was shot several times by the residents of the nearby pro-Assad areas

#Aleppo the regime’s agents have detained Ahmad Othman Biology Sciences student at #Aleppo university

#DeirEzzor death of Oqbah Hussein Al-Ali by sec forces and thugs (Shabeha)

(01-29-12) Bab Amr | #Homs | Assad Forces Shell Homes, Baby Pulled Out from Under Rubble

Mashaal meets Jordan king

Hamas leader Khalid Mashaal smiles at reporters after his meeting with Jordan’s King Abdullah at the Royal Palace in Amman January 29, 2012.

AMMAN, Jordan (Ma’an) — A meeting was held Sunday afternoon between the chief of Hamas’ politburo, Khalid Mashaal, and King Abdullah II of Jordan at the Raghadan Palace in Amman.

Mashaal arrived in the Jordanian capital earlier Sunday along with the Qatari heir to the throne Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. They were received at Marka airport by Jordan’s crown prince Hussein Ben Abdullah, along with prince Ali Ben Hussein.

According to the Hamas-affiliated website Palestinian Information Center, Mashaal met first with king Abdullah and Sheikh Tamim before they were joined by Hamas’ delegation.

The delegation included Mousa Abu Marzouq, Sami Khatir, Izzat Ar-Rishiq, Muhammad Nazzal and Muhammad Nasr.

Mashaal, meanwhile, has effectively abandoned his headquarters in Damascus, diplomatic and intelligence sources said Friday as Syrian forces continued a 10-month crackdown on pro-democracy demonstrators.

“He’s not going back to Syria,” a regional intelligence source said of Mashaal.

Analysts say Mashaal was embarrassed by Assad’s crackdown, in which more than 5,000 people have been killed, many of them Sunni Muslim sympathizers of the Muslim Brotherhood.

Jordan expelled Mashaal and three other Hamas members from the country in 1999 after accusing them of threatening Jordan’s stability.

(www.maannews.net / 29.01.2012)

Israeli Police Closes Charitable Associations in Silwan

JERUSALEM, January 29, 2012 (WAFA) – Israeli police Sunday closed Silwan Charitable Society, one of its kindergartens, as well as the Islamic Silwan Club in the East Jerusalem town of Silwan, according to Head of the Committee for the Defense of Silwan, Fakhri Abu Diab.

He said that Israeli police surrounded the neighborhood of al-Bustan, in Silwan and several other adjacent neighborhoods and arrested Board Member of Silwan charitable society Khalil al-Abbasi.

He added that Israeli police seeks to Judaize the area and completely remove the neighborhood for the benefit of building Talmudic gardens in addition to several other projects.

The Israeli police stepped up their presence in Silwan and has been on high alert since early morning.

(english.wafa.ps / 29.01.2012)

Bahraini forces injure 12 protesters

A dozen protesters in Bahrain have been injured during clashes between regime forces and anti-government demonstrators across the country.

Activists said violence erupted on Saturday after Saudi-backed Bahraini troops attacked the protesters who were attending funeral processions for four demonstrators killed by regime forces on Wednesday.

Thousands of people turned out for the processions, which turned into demonstrations after mourners shouted anti-regime slogans.

Activists and rights groups say at least 10 protesters have been killed in Bahrain so far this year.

Bahrain has been the scene of anti-regime protests since mid-February 2011, which was immediately met with a brutal crackdown by the ruling Al Khalifa family.

Saudi-backed Bahraini forces continue their violent crackdowns on the demonstrations in the country.

(www.europeanphoenix.com / 29.01.2012)

News of Syria 29.01.12

Protesters in Aleppo near the Inshaa’t bridge

Security forces fire on protesters in Aleppo university, students respond by smashing shabeeha car

I want to see how Russia would react to that. How much is Russia willing to stand with the regime? #previoustweet

Someone should submit this resolution to the UN Security Council: “Assad is awesome and should stay forever, but Putin rapes little boys”

I’m very happy that Kafranbel is now under FSA control. Assad needs to learn not to mess with the small villages

Great news from Kafranbel. The Free Syrian Army is now in control of the center of the city: http://www.youtube.com/watch?v=Eizv97vigPA No more occupied Kafranbel

Look at the situation in Jubar, an area near old Damascus:http://www.youtube.com/watch?v=3OS6tX7c5SY Security forces are desperately trying to stop protests

SRGC: 48 dead in Syria including 3 children, a woman, and 4 under torture. 17 in Damascus. 11 in Homs. 7 in Idlib. 6 in Daraa. 6 in Hama

Homs have renamed one of the neighborhoods in the city to the “Arab Spring Neigborhood”

This will be the situation soon for the regime as the FSA get closer to the capital

Kafranbel now have Free Syrian Army protection. The battalion is called “Martyrs of Kafranbel Battalion”

#Syria soldier ’82 #Hama “we killed people everywhere. We didn’t ask ‘whats your name, whats your id.’ We killed children..”@BBCNewshour

#Syria: RELAYED: Ppl in downtown #Damascus can hear the shelling in the suburbs. That loud

I thought the Canadians know nothing about #Syria, but I was surprised how many of them are inspired by the Syrians and supporting them

Muiterij Republikeinse Garde Jemen neergeslagen

Afgezet president Ali Abdullah Saleh.
Leden van de Jemenitische Republikeinse Garde die loyaal zijn aan president Ali Abdullah Saleh hebben een muiterij binnen de eigen gelederen de kop ingedrukt. De muiters eisten het aftreden van de zoon van Saleh, die het bevel voert over de Republikeinse Garde. Dat heeft een bron bij de Garde vrijdag gezegd.

Volgens de bron is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De Revolutionaire Garde wordt gezien als een steunpilaar van het Jemenitische regime.

Jemen bereidt zich momenteel voor op presidentsverkiezingen, die op 21 februari moeten plaatshebben. Velen vrezen dat Saleh zal proberen zijn bondgenoten aan de macht te houden.

(www.parool.nl / 29.01.2012)