Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen

Vragen en Antwoorden over diegene die zeggen:

Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is.

Shaych Moeqbil bin Haadie

[1] Eerste vraag:

De vrager vraagt:

“Er zijn mensen die zeggen dat het accepteren van de uitspraken van de Geleerden over de mensen als blindelings volgen wordt beschouwd dus wat is de geldigheid van deze uitspraak.”

Alle lof is aan Allaah en de smeekbeden en zegeningen zijn aan onze Boodschapper Mohammed en op zijn Familie en Metgezellen en diegene die hen volgen, Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah alleen en Hij heeft geen partners en Ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. En wat volgt:

Dit is een oude uitspraak van sommigen van de mensen van Innovatie, As-San`aanie heeft vermeld in zijn boek Irshaadoen-Noeqqaad Ilaa Taysieril-Ijtihaad van sommigen van de mensen van innovatie die zeiden: “Jij verbiedt het blind volgen maar tegelijkertijd volg jij Yahyaa Ibn Ma`ien blindelings, dus als Yahyaa over een man zegt: “Hij is betrouwbaar”, zeg jij: “Betrouwbaar” en als al-Boechaarie zegt, “Deze hadieth is authentiek”, zeg jij: “Het is authentiek”, dus jij volgt blindelings. Dus as-San`aanie beantwoordde dit in zijn geweldige boek Irshaadoen-Noeqqaad Ilaa Taysieril-Ijtihaad.

Hij zegt: “Zeer zeker is dit niet het blind volgen, eerder is het alleen de acceptatie van de overleveringen van de betrouwbare, en Allaah zegt in Zijn Nobele Boek:

“O jullie die geloven! Als een Fasiq (zondaar, leugenaar of slecht persoon) naar jullie toe komt met nieuws verifieër het dan, opdat jullie mensen zullen schaden uit onwetendheid, en naderhand spijt krijgen van hetgeen je gedaan hebt.” [Soerah Hoejoeraat 49: Vers 6]

Dus uit dit vers kunnen we halen dat als er een betrouwbaar persoon naar ons komt, we zijn informatie accepteren.

Ja, als een zwak persoon spreekt over een Iemaam van de Iemaams dan wordt zijn uitspraak niet geaccepteerd, Iemaam adh-Dhababie (moge Allaah genade met hem hebben) na het noemen van kritiek van al-’Uqaylie over ’Alie Ibnoel-Madienie, ’Abdur-Razzaaq, en een groep van de Geleerden, weerlegde adh-Dhahabie hem en zei: “Heb jij enig verstand O `Uqaylie! Je komt naar de grote Geleerden van Islaam en spreekt tegen hen terwijl zij beter zijn als jij,” (of zoiets dergelijks) met deze betekenis. Dus als een zwak persoon spreekt over een Iemaam van de grote Iemaams wordt zijn uitspraak niet geaccepteerd, een voorbeeld hiervan is de uitspraak van al-Qardaawie over ash-Shaych Ibn Baaz hetgeen ’Abdoel-Majied ar-Raymee las in Jaami’ud-Da’wah. Jaami’ud-Da’wah dat de soennah verspreidde totdat het in de handen kwam van ’Abdoel-Majied ar-Raymie en hij het besmette, ’Abdoel-Majied las de uitspraak van al-Qardaawie en ondersteunde het, en sommige van de onwetende Yemenieten die naar hem luisterden gingen en vervloekten ash- Shaych Ibn Baaz. Ik werd hier over ingelicht door de betrouwbare broeder ’Abdoer-Rahmaan Ibn ’Iyaash dus als iemand van geen status zoals ’Abdoel-Majied ar-Raymie of Yoesef al-Qardaawie komt en een Iemaam van de Iemaams van de Moslims ten schande maakt accepteren we dit hoe dan ook niet.

Ja, en ook de woorden van al-Haafiedh adh-Dhahabie: “‘Aboel-Fath al-Azdie, Mohammad Ibnoel-Hoesayn kwam en verklaarde sommigen van de Iemaams tot zwak, dus Iemaam adh-Dhahabie zei: “Dit is een Iemaam en Aboel-Fath al-Azdie is zwak.” Dus wat? Wat belangrijk is, is dat AJ-Jarh wat-Ta’diel niet een zaak van blind volgen is, tenzij iemand die zwak is, een Iemaam van de Iemaams ten schande maakt net zoals wat gedaan is door (Mohammed ibn) Zaahied al-Kawtharie, moge Allaah hem niet belonen met goeds, hij maakte (grote Iemaams zoals) al-Iemaam Maalik Ibn Anas ten schande, ash-Shaafi’ie, Ahmad Ibn Hanbal, al-Boechaarie, Ibn Hibbaan, ad-Daaraqoetnie enzovoort tot aan zijn eigen tijd, de laster van soortgelijken als deze zwakke (persoon) worden niet eens overwogen,

“De overlopende oceaan wordt niet geschaad;

wanneer een dwaas er een steen in werpt.”

Dus de belastering van deze eerloze Mohammad Zaahied al-Kawtharie zal hen niet schaden. Wat onze Iemaams betreft en degene die tegen de mensen van innovatie spreken, daar zegt onze Heer over in zijn Nobele boek:

“Als een Fasiq (zondaar, leugenaar of slecht persoon) naar jullie toe komt met nieuws verifieër het dan.”

Dus wat wordt hier uit opgemaakt is dat als een betrouwbaar persoon naar ons toe komt we zijn informatie accepteren. En Moeslim overlevert in zijn Sahieh op autoriteit van Tamiem ad-Daarie (moge Allaah tevreden met hem zijn) hij zei dat de Boodschapper van Allaah (salallaahoe ’alayhie was sallem) heeft gezegd: “De religie is oprecht advisering (geven).” En in de Sahieheeyn van de hadieth van Djarier Ibn `Abdoellaah al-Badjalie dat hij zegt: We beloofde trouw aan de Boodschapper van Allaah (salallaahoe ’alayhie was sallem) om het gebed te verrichten, en de zakaat te betalen, en oprecht advies te geven aan elke Moslim. O broeders! Deze mensen zullen tegenstribbelen met alles wat ze kunnen. Kijk naar de cassette waarop ’Abdul-Majeed az-Zindaanie sprak over de majlisush-shaykhaat in Yemen, zoals hij dit heeft gezegd in de ongelovige landen en sommigen zeiden: “Bij Allaah deze uitspraak is niet goed maar is dit wel de stem van `Abdoel-Majied?” O broeders! Luister! Luister! Moge Allaah jou zegenen, zodat je niet teleurgesteld zal worden door deze koppigheid. Allaah zegt over zulke koppige (personen),

“En al zouden Wij een poort van de hemel voor hen openen, en zij bleven er maar naar opstijgen (de hele dag lang). Dan zouden zij zeker zeggen (in de avond): “Onze ogen zijn slechts beneveld (we hebben nog geen enkele Engel of hemel gezien). Neen wij zijn een betoverd volk.”

O broeders! Wij kunnen niets doen voor degene die koppig is. Je zou kunnen zeggen daraba (werkwoord, verleden tijd, betekent: hij sloeg of raakte) is een werkwoord in de verleden tijd en hij zal zeggen: “Nee dat is niet waar, het is gebiedende wijs. Wie zegt dat het een werkwoord in de verleden tijd is?” Of je zegt tegen hem de zon steeg van hier op. Hij zegt: “Nee dat deed het niet, het was van het westen. Je kunt niet zien.” Dus informeer hen dat we niets voor hen kunnen doen, maar we hebben voor hen het Boek van Allaah en de Soennah van onze Profeet (salallaahoe ’alayhie was sallem), als zij nou maar terug zouden keren en berouw tonen aan Allaah. Wallaahoel-Moesta’aan.”

[2] Vierde vraag:

De vrager vraagt:

“O Shaych, er zijn sommigen die de uitspraak van de Selefie Geleerden tegen de hizbies beschouwen als jaloezie tussen de Geleerden. Dus wat is uw antwoord daarop.”

“Waar zijn we jaloers op? Hun masdjieds (moskeeën) waren gevuld met studenten maar toen zij de stank van al-hizbiyyah roken (vertrokken zij) en zo bleven zij alleen achter in hun massadjied. Dus waar zijn we jaloers op? Benijden we hen, voor hun wereldse verwervingen? Wij hebben het gelaten (wereldse verwervingen) alle lof is aan Allaah, en wij prijzen Allaah Die ons succes heeft gegeven en onze harten tevredenheid schonk betreffende wereldse verwervingen, en de Profeet (salallaahoe ’alayhie was sallem) sprak de waarheid in de hadieth die overgeleverd is door Aboe Sa’ied al-Khoedrie in de Sahieheeyn, “Diegene die het begrip zoekt Allaah zal het hem geven, en wie dan ook tevreden is Allaah zal hem verrijken, en niemand is een betere en uitgebreidere provisie gegeven dan geduld.” Dus ik weet niet wat zij hebben om jaloers op te zijn. Eerder, hopen we dat ze terug zullen keren naar de Soennah, dit is wat we hopen.”

[3] Tiende vraag:

De vrager vraagt:

“O nobele Shaych! Er zij sommigen die zeggen dat de uitspraken (weerleggingen en waarschuwingen) tegen de hizbies beschouwd wordt als roddelen, dus wat zegt u hier over.”

O broeders! Ik ben moe geworden, en heb deze vraag vele malen beantwoord, en ik beantwoorde het al eerder op deze cassette dat de Profeet (salallaahoe ’alayhie was sallem) zegt, “De religie is oprecht advies (geven).” Dus volgens hun madhab roddelt de Profeet (salallaahoe ’alayhie was sallem) over de mensen, maar sommigen van de mensen begrijpen het niet, het is waar dat sommigen van het gewone volk niet begrijpen, bij Allaah dit is waar. Dus luister, moge Allaah jou zegenen, de Boodschapper (salallaahoe ’alayhie was sallem) heeft gezegd: “Ben jij een Fattaan (een zaaier van onrust) O Moe`aadh?” En hij zei over de Chawaaridj: “Zij zullen het geloof verlaten zoals een pijl uit zijn boog schiet.“ En hij zei over de Chawaaridj: “Zij zijn de honden van de inwoners van het hellevuur.” En hij zei tegen Aboe Dharr (radieyallaahoe ‘anhoe): “Jij bent een man die al-Djaahiliyyah in zich heeft.” En ook zei hij (salallaahoe ’alayhie was sallem) tegen een vrouw: “Voorzeker, jij lijkt op de vrouwen (in het verhaal van) Yoesef.”

Dit is de uitspraak van degenen die niet weten O broeders, moge Allaah jullie zegenen. Ja, de Boodschapper van Allaah zei: “De religie is oprecht adviseren.”

En Allaah zegt: “Zodat er vanonder jullie een Oemmah zal zijn die uitnodigt naar het goede en het slechte verbiedt en zij zullen succesvol zijn.”

En de Boodschapper van Allaah (salallaahoe ’alayhie was sallem) zegt: “Diegene die het slechte ziet laat hem dat veranderen met zijn hand en als hij daar niet tot in staat is, dan met zijn tong en als hij daar niet tot in staat is laat hem dan hetgeen haten in zijn hart en dit is het zwakste (vorm van het) geloof (Iemaan).” Dus alle lof is aan Allaah, we hebben een goed aantal (bewijzen) genoemd in de introductie van al-Makhraj (uitweg).

Iemaam ash-Shaafi’ie roddelt dus (ook) over de mensen, waarom? Want hij heeft gezegd: “Het overleveren over Haraam Ibn ‘Uthmaan is haraam (onwettig).” (Ik zeg) Ash-Shaafi`ie is ver van het roddelen, behalve in (de mening van) de madhab van deze koppige personen. En ook kwamen een aantal Soefies naar Iemaam Ahmed en zeiden tegen hem: ”Jij roddelt over de mensen.” Hij zei: “Nee, als ik stil blijf en die en die blijft stil, wie verduidelijkt dan voor de mensen.” Dus het is een verplichting om verduidelijking te geven en tegen de hizbies op te staan. Ja, waarom ons bekritiseren? En Sa`tar, moge Allaah hem niet zegenen, heeft gezegd: wij werken voor Amerika. En hij zei: Wij zijn de broeders van de communisten, en de bandjes (met die uitspraken) zijn aanwezig bij ons. Zo hebben zij ons belasterd en ons ten onrechte vervloekt! Allaah zegt,

“Er is geen goeds in het meeste van hun geheime praat behalve (in) diegene die liefdadigheid, goedheid, of verzoening tussen de mensheid opdraagt; en degene die dit doet, zoekend naar goede tevredenheid van Allaah, Wij zullen hem een grote beloning geven.” [Soerah an-Nisaa‘ 4: Vers 114]

Wij hoopten dat we stil konden zijn maar het is niet mogelijk voor ons om stil te zijn. En we weten dat als we stil zouden zijn dat de Ihwaanee, degene van Jam’iyyatoel-Hikmah, Jam’iyyatoel-Ihsaan, en ook de secularisten, en anderen dan hen ons dan misschien wel zouden bestempelen als Shaychoel-Islaam, maar we kunnen niet stil zijn zelfs al zeggen zij wat zij zeggen, en alle lof is aan Allaah wij zijn niet bezorgd is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is over hen en hun uitspraken, wij weten dat we fouten hebben en dat we niet feilloos zijn, en we weten ook dat we op standvastigheid zijn in ons geloof, moge Allaah jullie allen succes geven in hetgeen waar Hij van houdt en tevreden mee is en alle lof is aan Allaah, de Heer Der Werelden.

(Facebook / El Sabr / 07.10.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.