STANDPUNT PALESTINA SOLIDARITEIT VZW M.B.T. EEN STEMMING IN DE VERENIGDE NATIES OVER HET LIDMAATSCHAP VAN DE PALESTIJNSE STAAT

“EEN PALESTIJNSE  STAAT ALLEEN VOLSTAAT NIET”

Sinds enige tijd wordt zowel in de politieke wereld als in de media in  toenemende mate gesproken over de aanvaarding van een onafhankelijke Palestijnse  staat als VN-lid en meer concreet over een eventuele stemming hieromtrent in  september 2011.

Als organisatie die sedert jaren opkomt voor de legitieme rechten van het  Palestijnse volk is het evident dat ook Palestina Solidariteit haar stem laat  horen in deze discussie.

Uiteraard is Palestina Solidariteit verheugd dat voor het eerst in jaren  eindelijk het besef lijkt te groeien dat ook het Palestijnse volk in deze  discussie zijn rechten heeft en dat er gesproken wordt over een oplossing voor  het Israëlisch-Palestijns conflict.

Met verbazing echter stelt Palestina Solidariteit vast dat deze hele  discussie in toenemende mate herleid wordt tot een discussie over het beëindigen  van de bezetting van de in 1967 bezette Palestijnse gebieden. Dat het conflict  niet begon in 1967 en dat het conflict om heel wat meer draait dan het  beëindigen van de bezetting van deze in 1967 veroverde Palestijnse gebieden  lijkt gewoonweg te worden vergeten. Essentiële zaken als het recht op terugkeer  van de Palestijnse vluchtelingen, de rechten en het statuut van de Palestijnen  in Israël,… het lijkt in deze hele discussie nauwelijks nog aan bod te komen.  Het gaat nochtans niet over een bescheiden bevolkingsgroep: méér dan één miljoen  Palestijnen leeft in de staat Israël. Méér dan 50% van het Palestijnse volk,  zijnde méér dan 5 miljoen mensen, leeft als vluchteling buiten de grenzen van  het historisch Palestina! Over de Palestijnse vluchtelingen binnen de grenzen  van historisch Palestina (bvb. deze in de overbevolkte Gazastrook) spreken we  dan nog niet.

Kunnen we werkelijk spreken van een oplossing voor het  Israëlisch-Palestijnse conflict als in de discussie hieromtrent de rechten van  méér dan 50% van het Palestijnse volk hooguit terloops aan bod komen? Palestina  Solidariteit meent alvast van niet en hoopt met deze stelling de steun te  krijgen van velen die het woord rechtvaardigheid hoog in het vaandel  dragen.

Aanvaarding van het VN lidmaatschap van de staat van het Palestijnse volk  dient te kaderen in de bescherming van het onvervreemdbare recht op  zelfbeschikking in het historische land Palestina. Los van het feit of de  politieke wereld kiest voor één- of tweestaten als oplossing voor het  Israëlisch-Palestijns conflict wijst Palestina Solidariteit erop dat enkel van  een rechtvaardige en duurzame oplossing sprake kan zijn als deze oplossing werkelijk respect toont voor alle principes van  het Internationaal Recht inbegrepen de bestaande VN-resoluties.

Daarom dienen bij de aanvaarding van de Palestijnse staat als lid van de  VN volgende voorwaarden vervuld te worden:

  1. Zowel de toekomstige Palestijnse staat als de staat Israël garanderen  gelijke rechten voor alle inwoners zonder onderscheid van ras of  geloofsovertuiging.
  2. Overeenkomstig VN-resolutie 194, welke Israël bereid was uit te voeren  toen het aanvaard werd door de VN in 1949, hebben alle Palestijnse vluchtelingen  recht op terugkeer naar hun oorspronkelijke woonplaatsen en een rechtvaardige  compensatie.
  3. De aanvaarding van een Palestijnse staat als lid van  de VN moet gevolgd  worden door de volwaardige uitvoering van alle VN-resoluties  met betrekking tot het Israëlisch-Palestijns conflict.
  4. Net als alle soevereine staten dient de Palestijnse staat volledige  soevereiniteit te hebben over het geheel van zijn territorium (grondgebied,  grenzen, luchtruim, water en ondergrond) en onderdanen, inbegrepen de volledige  en exclusieve bevoegdheid over de eigen defensie.
  5. Het territorium van deze toekomstige staat dient vrij te zijn van elke  vorm van militaire bezetting en koloniale  nederzettingen.
  6. De Palestijnse staat dient ook de bevoegdheid te hebben om de rechten te  verdedigen van de Palestijnen buiten de grenzen van deze staat, in Israël, in de  Arabische buurlanden en in de rest van de Palestijnse  diaspora.
  7. Teneinde ook ‘in de geesten’ verzoening mogelijk te maken dient de staat  Israël excuses aan te bieden voor alle leed dat veroorzaakt is door vele  tientallen jaren van bezetting, kolonisatie en etnische zuivering. Deze excuses  dienen eventueel gevolgd te worden door een waarheidscommissie.

Alleen wanneer aan al de bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, meent  Palestina Solidariteit dat alle elementen voor een rechtvaardige en duurzame  vrede aanwezig zijn. Ook VN-lidstaten, zoals Israël, dienen de VN-resoluties uit  te voeren en zich aan het internationaal recht te houden. Is dit niet het geval  moeten sancties worden opgelegd.

Wij hopen, zeker in de aanloop naar de stemming in de vergadering van de  Verenigde Naties, dat alle personen (zowel in de politieke wereld, media als  daarbuiten) die de  woorden ‘rechtvaardige en duurzame vrede’ een warm hart toedragen,  bovenstaande eisen met volle overtuiging en kracht samen met ons zullen  verdedigen.

Palestina Solidariteit vzw vraagt dat België, als VN-lid, deze  stellingname mede zal verdedigen, niet alleen bij de stemming over het  lidmaatschap van de staat ‘Palestina’ in september 2011 maar ook erna, zodat  deze stemming meer is dan louter een symbolische en vrijblijvende  daad.

Palestina Solidariteit vzw

18 Augustus 2011

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *