DE ECHTE BRON VAN DEMOCRATIE EN VRIJHEID VAN MENINGSUITING IS DE ISLAM

Een van de belangrijkste gemeenschappelijke wensen van zowat alle mensen in onze tijd, ongeacht hun opvattingen, religie of natie, is vrijheid. Een mens kan pas gezond blijven voor zover zijn lichaam en geest vrij zijn, hij zijn mening gerust kan uiten, en hij kan leven op de wijze waarvoor hij kiest. Een persoon die onder druk genomen wordt over een aspect van zijn leven, begint in korte tijd zijn vreugde, blijdschap en creativiteit te verliezen. Wanneer men zich de koude, vreugdeloze gelaatsuitdrukking, en de dofheid in de ogen van de meerderheid van de mensen in de Sovjetrusland en China van de nabije geschiedenis herinnert, zal men weer begrijpen hoe belangrijk het is voor de mens, om vrij na te denken en vrij te leven.

Vrijheid, die als een belangrijk onderdeel van het menselijk leven de kwaliteit ervan verhoogt, is een zegen geschonken door Allah (God) aan de mens. Sommige mensen die de morele waarden van de religie, en in het bijzonder van de islam, niet kennen, of hun informatie over de islam verkrijgen van onjuiste bronnen en voorbeelden, houden er tal van vooroordelen en onjuiste overtuigingen op na. Hoewel er niets van klopt, gaan ze ervan uit dat de islam hun leefruimte zou beperken, hun vrijheden zou wegnemen, hun gedachten onder bedwang zou houden en de kunst en de wetenschap zou beperken. Het feit is echter dat de islam een religie is, die de mensen vrijheid van denken, godsdienst en meningsuiting toekent, alle rechten van de mensen onder bescherming neemt, en nog belangrijker: echte vrijheid aanbiedt.

Maar eerst moet het volgende goed verstaan worden: Allah wenst de mensen gemak, comfort, geluk en vreugde toe. Allah doet zijn onderdanen geen onrecht aan. De religie die het gebod van Allah is, toont mensen dan ook de weg naar de vreedzaamste, gelukkigste, veiligste, meest kwalitatieve, comfortabelste en mooiste leven. Er is geen dwang of druk in de godsdienst. Een persoon gelooft in Allah en praktiseert de religie, omdat hij het Bestaan en de Uniciteit van Allah met zijn verstand en geweten ziet. Religie is een aanvaarding van het hart. Als een persoon met geweld verplicht wordt om de religie te praktiseren, wordt hij niet godsdienstig, maar een huichelaar. Zoals Allah openbaart in de Koran, is een huichelaar een wezen dat de straf van Allah verdient, en dat in de onderkant van de hel zal belanden. Verder geven hypocrieten niet alleen schade aan zichzelf, maar met hun onoprechte en listige geaardheid, vormen ze ook een bedreiging voor de hele samenleving.

Het genereren van een dergelijk gevaar met hun eigen handen, het zorgen voor huichelaars en een hypocriet systeem binnen de samenleving, is iets wat moslims op geen enkele wijze zouden willen. Elke moslim heeft, als een vereiste van de moraliteit van de Koran, de verantwoordelijkheid de mensen het ware pad te tonen, uit te nodigen tot het goede, en het kwade af te raden. Maar dit houdt niet in dat hij een ander verplicht om op dezelfde manier als hijzelf te denken, te leven, te handelen of dezelfde kleren te dragen. Een moslim toont de waarheid en laat de keuze over aan de persoon zelf. Dit is het oordeel van Allah in de Koran.

Daarnaast wil een moslim dat binnen de samenleving waarin hij leeft, alle soorten gedachten en overtuigingen vrijelijk uitgedrukt kunnen worden. Hij respecteert de mening, de opvatting en het leven van anderen. Hij wil dat ideeën die niet in overeenstemming zijn met de morele waarden van de religie, en dat zelfs ongodsdienstige, atheïstische ideologieën en opvattingen vrijelijk verteld kunnen worden, zodat hij deze ideeën intellectueel kan weerleggen met de nodige wetenschappelijke antwoorden. De onderdrukking van of een en verbod op meningen en ideologieën, maakt het niet gemakkelijker voor de moslim. Integendeel, het bemoeilijkt het verkondigen van de religie, en de intellectuele strijd. In een omgeving waar iedereen openlijk zijn gedachten kan uitdrukken, groeit en versterkt de godsdienst gemakkelijker.

Bovendien weet een moslim dat alle mensen het lot leven, dat voor hen bepaald is door Allah. Hij is zich ervan bewust dat een atheïst een atheïst en een ongelovige een ongelovige is, en een belijder van een andere godsdienst een andere godsdienst belijdt, omdat Allah hen zo schiep. Hij benadert deze mensen met mededogen, begrip en genegenheid. Hij wil dat zij vrij zijn om hun eigen mening te uiten, net zoals hij vrij is dit te doen. Hij wil dat ze leven zoals zij dat willen en zich op hun gemak voelen, net zoals hij vrij is zijn gebeden uit te voeren. Uiteraard betekent dit niet dat hij immoraliteit en onrecht aanziet en negeert. Zijn strijd hiertegen gebeurt niet door de persoon in kwestie te onderdrukken, te bedwingen, of te beletten dat hij praat, schrijft of uitleg geeft, maar door hem met geduld, mooie woorden, nederigheid, mededogen en respect de waarheid te vertellen. Zoals we eerder vermeld hebben, is een moslim niet verantwoordelijk voor de leiding van de mensen, maar om hen uit te nodigen naar het rechte pad. Het is Allah Die leidt de mensen leidt. Een moslim nodigt uit, hij oefent geen dwang uit.

Zoals te zien is, is er in de kern van de islam vrijheid van denken, geloof en meningsuiting. Sommige mensen denken dat democratie een intrede deed in de geschiedenis van de mensheid in de tijd van de oude Grieken. Het is echter Allah Die de mensen de geleerd heeft wat democratie is. Sinds de tijd van de profeet Adam (vzmh) waren profeten de echte vertegenwoordigers van vrijheid, vrijheid van denken, en respect voor opvattingen. De concepten die bij de mensen opkomen bij het begrip democratie, zoals vrijheid, gerechtigheid, dat niemand onderdrukt wordt, alle mensen eersterangsburgers zijn, de mensen gerespecteerd en vertrouwd worden, en niemand veroordeeld wordt omwille van zijn ideeën, maken in wezen deel uit van de religieuze moraliteit. Door de geschiedenis heen hebben mensen deze concepten geleerd van de ware religies geopenbaard door Allah en waren ze getuige van de mooiste voorbeelden ervan, tijdens de perioden waarin deze ware religies belijd werden. Wanneer we kijken naar de tijden waarin mensen onderdrukt werden vanwege hun mening en hun ideologie, belijders van verschillende religies vernederd werden, kunst, wetenschap en architectuur dood was, mensen hun vreugde van leven verloren en bijna veranderden in robots, en boekverbrandingen, moorden, slachtpartijen, en genocides plaatsvonden, zien we of de invloed van ongodsdienstige, atheïstische ideologieën, of van degenen die de religie verdraaiden en interpreteerden met een radicale mentaliteit.

Alvorens we met de bewijzen vertellen dat indien de ware religie van Allah gepraktiseerd wordt zoals Allah het bevolen heeft, de mensen echte rechtvaardigheid, democratie, respect en liefde, die ze verlangen, zullen ervaren, willen we herinneren aan een goed nieuws van onze Profeet (vzmh):

Heel binnenkort zullen democratie, broederschap, liefde, vriendschap en vrede, met toestemming van Allah, als nooit eerder heersen over heel de wereld, en zullen mensen de vreugde, blijdschap en overvloed van het geloof ervaren, zoveel als ze willen. Zoals men duidelijk kan zien van de verwijzingen in de verzen, de Hadiths van onze Profeet (saas) en de woorden van de grote islamitische geleerden, bevinden we ons nu in de eindtijd. De moeilijke en lastige dagen van de eindtijd zullen in deze eeuw, dankzij de profeet Jezus (vzmh) en Hazrat Mahdi (vzmh) tot een einde komen, en de wereld zal een gloednieuw, helder tijdperk binnentreden. (Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.awaitedmahdi.com) Het Bestaan en de Eenheid van Allah op de mooiste en verstandigste manier uitleggen, en de mensen kennis laten maken met de islam uit de tijd van onze Profeet (saas), is heel belangrijk om de pad te effenen naar de heldere dagen in de nabije toekomst. We wensen dat Allah dit werk ook tot een middel maakt voor het bereiken van deze schoonheden, en dat de tijd waarin we “de mensen de godsdienst van Allah zien binnenstromen” meteen komt.

ADNAN OKTAR: Nu samengevat, wat zal er gebeuren in de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh)? Laat me vertellen. Een echte vrijheid, een echte democratie, een echte verlichting, een echte vrede, liefde, genegenheid, broederschap, een toppunt in technologie, wetenschap en kunst, zoiets werd nooit tevoren gezien. Alle ideeën en opvattingen zullen vrij zijn. In de wereld van vandaag is zelfs de “d” van democratie niet aanwezig. Mensen zullen zien wat echte democratie is. Want de democratie komt van de Koran. Men heeft dat van profeten zoals Mozes (vzmh) en Abraham (vzmh). Democratie is heel oud, het stamt terug tot in de tijd van de profeet Adam (vzmh), en de tijd van de profeet Noah (vzmh). Het is een morele opvatting die van de vroegste profeten komt. Een morele opvatting die bevolen is door Allah. Vrijheid voor alle opvattingen. Wat zegt Allah Ta’ala bijvoorbeeld? Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de satan. “Jullie godsdienst voor jullie, de mijne voor mij” of niet? Allah zegt; “er is geen dwang in de godsdienst”. Je kunt iemand noch dwingen te bidden, noch een hoofddoek te dragen. Je mag je daar niet mee moeien. De religie is een aanbieding. Je vertelt het en dat is het. De religie wordt gepraktiseerd met liefde. In geval van dwang ontstaan huichelaars. Iemand zegt bijvoorbeeld “we zullen hen ertoe dwingen”. Dan zal je dwangmatig huichelaars voortbrengen. Je zult een huichelaarfabriek oprichten. Een huichelaar is het laagste wezen op aarde. We zullen zo een niveau van kunst bereiken dat het de mensen hun adem zal benemen. Onze Profeet (saas) zegt in zijn Hadiths; “zelfs degenen in het graf zullen ernaar verlangen”, degenen in het graf. De omgeving zal zo veilig zijn. Bijvoorbeeld; “vrouwen gaan op hun eentje naar Medina, Mekka en Damascus”, alleen. Gerust in het donker. “Er zal niets gebeuren met hen” zegt onze Profeet (saas). Hij zegt: “zelfs roofdieren zullen handelbaar en tam worden”. Dat zal gebeuren inshaAllah. Kwezelarij, bekrompenheid, fanatisme, afzetterij, gekheid, psychopathisme, maffia, ophangen, neersteken, terreurorganisaties, dit alles verdwijnt in de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh). Absolute vrede en absolute liefde komen. Van alle wapens wordt afstand genomen. Inclusief geweren en pistolen. Men zal alle tanken en kogels smelten, en er vaatwasmachines, diepvriezers etc. van maken, men zal het benutten in ziekenhuizen, bij bouwwerken, dus ijzer wordt niet gebruikt om wapens van te maken, dat houdt op. Wat zal dan het zwaarste wapen zijn? Hoogstens een sneeuwballengevecht, voor de grap. Broeder, waarom zouden er oorlogen moeten zijn? Waarom moeten mensen elkaar vermoorden? Het zijn onschuldige, schone dienaren van Allah. Je leidt hen op, je vertelt het hen, en het stopt. Er zal bloed stromen naar het hoofd van de mensen. Men zal adembenemende architecturale meesterwerken bouwen. Nu kijken we, en zien vierhoekige gebouwen als een luciferdoosje, broeder wat is dat voor een gebouw? Doe toch wat meer moeite. Maak iets moois. Ja toch? Men zal over alle gebouwen zeggen “mooier bestaat waarschijnlijk niet”. Dan zal men naar een ander kijken en zeggen; ” mooier kan waarschijnlijk niet”. Kijk ze kunnen noch een theatervoorstelling maken, noch een film met kwaliteit, noch een schilderwerk met kwaliteit. De kunst is dood in de wereld. Er zijn geen kunstenaars meer… (Gaziantep Olay TV, 3 augustus 2010)

ADNAN OKTAR: Niemand zal zich bemoeien met een ander. Geen “zij draagt een hoofddoek”, “zij draagt er geen”, ze zullen vrij zijn te doen wat ze willen. Dus niemand zal een ander veroordelen; want de godsdienst is vrijheid, de godsdienst geeft ons vrijheid. Kijk Allah Ta’ala zegt “ontheft hen van de last en de kluisters die hen bonden”. De religie van Allah ontheft de mensen van de last en de kluisters die hen bonden. Almachtige Allah openbaart dit. De religie brengt geen ketting, maar redt ons van de kettingen. Het brengt ons democratie en vrijheid. Druk verlamt de menselijke geest, het vernietigt hun gevoel voor kunst en creativiteit. Bijvoorbeeld, ik keek enkele dagen geleden naar de televisie, ze toonden de oude gebouwen in Europa, de schilderijen erin, ze kunnen er geen meer maken. Er worden enkel slechte imitaties gemaakt. Ze kunnen er enkel foto’s van trekken, ze stellen de foto’s ten toon. Waarom? Hun creativiteit verdween. Waarom? Omdat ze niet van Allah houden, heeft Allah hun liefde ontnomen. Zonder liefde, ook geen kunst of wetenschap. Ze vinden die kracht niet, ze kunnen niets doen. Geen schilderijen, geen gebouwen, geen architectuur, niets. Kijk zelfs in de oude Turkse films was er een waardigheid, met uitzondering van de obscene, er was een zelfgevoel. Waarom was dat? Omdat zij de laatste Ottomanen waren. Ze behielden hun spirituele waarden. Daarna vond een grootschalige afbraak en verslechtering plaats en ze vinden vandaag de kracht niet, ze kunnen niet. Er verschijnen geen kunstenaars of acteurs, er verschijnt niets. Kunst is verdwenen. Maar ik zeg dit over heel de wereld. Niet alleen over Turkije. Bij die oude kerken was er bijvoorbeeld een enorme pracht en praal. De elementen van ongeloof uitgezonderd natuurlijk. Die aanvaard ik natuurlijk niet. Maar in de ware elementen is er een enorme kunst. Waarom? Ze maakten het met liefde voor Allah. De oude moskeeën bijvoorbeeld, kunnen ze een Sultanahmet bouwen? Of een Bayezid Moskee? Kunnen ze een Nur-i Osmania bouwen? Ze kunnen het slechts namaken, en dan nog met beton etc. Dat is dan ook meteen duidelijk wanneer je ernaar kijkt. Is die pracht er, die mooie bouw die de geest streelt? Neen toch? Dit alles en nog meer zal in de tijd van Hazrat Mahdi (vzmh) terugkeren. Maar met een veel grotere schoonheid. Onze Profeet (saas) zegt dat hij zoals de profeet Solomon (vzmh) en de profeet Dhoe’l-Qarnayn (vzmh), over de wereld zal heersen. Een ongekende heerschappij. (Kanal 35, 20 september 2009)

(us1.harunyahya.com / 23.08.2011)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *