De Qur’aan is een geneesmiddel en een genade voor de gelovigen

De Qur’aan is het woord van Allah dat werd geopenbaard aan Zijn Profeet
Mohammed (salla Allahu alaihi wa salaam) en gereciteerd wordt als een daad
van aanbidding.

Deze definitie van de Qur’aan is veelomvattend.

“Het woord van Allah” sluit de woorden van mensen of anderen uit.

“Geopenbaard aan Zijn Profeet Mohammed (salla Allahu alaihi wa salaam)”
sluit alles uit wat aan een ander werd geopenbaard, zoals de Injeel
(Evangeliën), Tawraat (Thora) en Zaboor (Psalmen).

“Het wordt gereciteerd als daad van aanbidding” sluit de hadith qudsi
(ahadith waarin de Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) woorden van Allah
heeft overgeleverd die geen onderdeel van de Qur’aan zijn) uit.

Het brengt licht en geeft zekerheid, het is het sterke koord, het is het pad
van de vromen. Het vertelt ons over degenen die voor ons kwamen, Profeten en
vrome mensen en hoe degenen die hen ongehoorzaam waren de bestraffing van
Allah geproefd hebben en vernederd werden. Het bevat verzen die spreken over
de wonderen van Allah en Zijn macht in dit grote universum. Het vertelt ons
over de origine van het menselijk wezen dat gecreëerd is uit “nietig water”
(sperma). Het bevat de basisprincipes van het geloof die omarmd moeten
worden door elk nederig hart. Het bevat de regels van de shari’ah die ons
vertelt wat toegestaan is en wat verboden is; wat waar is en wat vals is.
Het vertelt ons over de Opstanding en het lot van de mens, ofwel in het Vuur
waarin ze zullen branden en onder degenen zullen zijn die vernederd zijn,
ofwel in het Paradijs met zijn tuinen, rivieren, planten en veilige
plaatsen.

Er zit een genezing in voor de harten van de mensen, licht en verlichting
voor de blinden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En van de Koran openbaren Wij hetgeen een geneesmiddel en een genade is voor
de gelovigen; doch voor de onrechtvaardigen vergroot het slechts het
verlies. {al-Isra’ 17:82}

Al-Hafiz Ibn Kathir heeft in zijn commentaar op dit vers gezegd:

Hier vertelt Allah ons over Zijn Boek dat Hij geopenbaard heeft aan Zijn
Boodschapper Mohammed (salla Allahu alaihi wa salaam) en dit is de Qur’aan
waarover Hij gezegd heeft: “Geen valsheid kan het beroeren, van voren noch
van achteren. Het is een Openbaring van de Alwijze, de Geprezene.” {Fussilat
41:42 – interpretatie van de betekenis} en dat het “een geneesmiddel en een
genade voor de gelovigen” is – met andere woorden, het neemt de ziektes uit
het hart weg zoals twijfel, hypocrisie, shirk, afwijking en misleiding; de
Qur’aan geneest dat allemaal. En het is ook een genade die geloof, wijsheid
en de navolging van en het verlangen naar goedheid met zich meebrengt. Dit
is alleen voor degenen die erin geloven en het volgen; voor dezen zal het
een geneesmiddel en een genade zijn. Maar wat de kaafir betreft, het horen
van de Qur’aan drijft hem alleen verder weg (van de waarheid) en doet zijn
kufr toenemen. Het probleem komt van de kaafir, niet van de Qur’aan. Allah
zegt (interpretatie van de betekenis):

Zeg: “Het is een leiding en een genezing voor de gelovigen.” Maar de
ongelovigen hebben doofheid in hun oren en het is duister voor hen. Zij
worden aangeroepen vanaf een verre plaats. {Fussilat 41:44}

En wanneer er een Soerah wordt nedergezonden, zijn er sommigen hunner die
zeggen: “Wie uwer heeft deze in geloof doen toenemen?” Maar de gelovigen
doet dit in geloof toenemen en zij verheugen zich daarover.

En voor degenen in wier hart een ziekte is, voegt het onreinheid bij
onreinheid en zij sterven terwijl zij ongelovig zijn. {at-Tawbah 9:124-125}

Qutaadah heeft gezegd betreffende de uitdrukking “En van de Koran openbaren
Wij hetgeen een geneesmiddel en een genade is voor de gelovigen” : wanneer de
gelovige het hoort, profiteert hij ervan, hij memoriseert het en begrijpt
het. “doch voor de onrechtvaardigen vergroot het slechts het verlies”
betekent dat zij er geen voordeel uit doen en het niet memoriseren of
begrijpen. Allah heeft deze Qur’aan een geneesmiddel en een genade voor de
gelovigen gemaakt.

Tafsir Ibn Kathir, 3/60.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

O mensdom! Er is van uw Heer een vermaning tot u gekomen en genezing voor
wat in de harten is en een leiding en barmhartigheid jegens de gelovigen.
{Yoenoes 10:57}

Indien Wij deze Koran in een vreemde taal hadden gegeven, zouden zij zeker
hebben gezegd: “Waarom zijn zijn verzen niet duidelijk gemaakt? Is Arabisch
en niet-Arabisch gelijk?” Zeg: “Het is een leiding en een genezing voor de
gelovigen.” Maar de ongelovigen hebben doofheid in hun oren en het is
duister voor hen. Zij worden aangeroepen vanaf een verre plaats. {Fussilat
41:44}

En het is leiding voor de mensheid, weg van misleiding en naar de waarheid.
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de
godvrezenden. {al-Baqarah 2:2}

Zo hebben Wij u de Koran in het Arabisch geopenbaard, opdat gij de Moeder
der steden (Makka) en al het omringende moogt waarschuwen; dus waarschuwt
(hen) voor de Dag der Verzameling waaromtrent geen twijfel is. Een deel zal
in het paradijs zijn, en een ander deel in het laaiend Vuur. {al-Shura 42:9}

En zo hebben Wij u een woord door ons gebod geopenbaard. Gij wist niet wat
het Boek noch wat het geloof was. Maar Wij maakten het tot een licht waarbij
Wij leiding verlenen aan diegenen Onzer dienaren die Wij willen. Voorzeker,
gij leidt de mens zeker naar het rechte pad,

Het pad van Allah, aan Wie hetgeen in de hemelen en op aarde is, toebehoort.
Ziet toe, tot Allah is de terugkeer van alle dingen. {al-Shura 42:52-53}

Het bevat ontelbare voordelen, dus iedereen die geluk zoekt in deze wereld
en in het Hiernamaals, moet ernaar verwijzen voor rechtspraak en zijn
geboden opvolgen.

Imam Ibn Hazm heeft gezegd:

Omdat het bewijs en de wonderen erop wijzen dat de Qur’aan de overeenkomst
van Allah met ons is, moeten we erin geloven en ernaar handelen. Het is tot
ons gekomen via generaties van moslims die het overleverden aan degenen die
na hen kwamen, wat geen ruimte voor twijfel laat dat de Qur’aan datgene is
wat geschreven is in de Mus-hafs die we overal vinden. We moeten zijn
leringen volgen omdat het ons referentiepunt is, want we lezen het in de
woorden (interpretatie van de betekenis):

En er is geen beest dat op de aarde kruipt, noch een vogel die op zijn
vleugels vliegt, of zij vormen gemeenschappen, zoals gij. Wij hebben niets
uit het Boek weggelaten. Dan zullen zij tot hun Heer tezamen worden
gebracht. {al-An’aam 6:38}

Welke geboden en verboden er ook in de Qur’aan staan, we moeten ze opvolgen.

Al-Ihkaam, 1/92

En Allah weet het het beste.

Bron: islam-qa.com
Vertaald door AlMutaqqun.tk (www.moslim.net / 07.08.2011)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *