Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme

De Islam, de religie van genade, staat terrorisme niet toe. Eén van de betekenissen van het stamwoord van Islam is dan ook vrede. In de Koran zegt Allah (de ware God):

Allah verbiedt jullie niet om vriendelijk en rechtvaardig om te gaan met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.

[ Soerah al-Moemtahanah 60:8 ]

De Profeet Mohammad – vrede en gebeden over hem – noemde het moorden als de tweede der grootste zonden (overgeleverd door al-Boekhaarie, 6871, en Moeslim, 88). Hij waarschuwde zelfs dat op de Dag der Opstanding de eerste zaken waarover geoordeeld wordt tussen de mensen, de zaken van het bloedvergieten zijn, d.w.z. het doden en verwonden (overgeleverd door al-Boekhaarie, 6533, en Moeslim, 1678).

Ook zei hij:

“Wie een persoon doodt die een verbond met de moslims heeft, zal de geur van het Paradijs niet ruiken, terwijl zijn geur te ruiken is op een afstand van veertig jaren.”

Overgeleverd door al-Boekhaarie (3166) en Ibn Maadjah (2686).

De Islam spoort de moslims aan om zelfs vriendelijk te zijn voor dieren en verbiedt hen dieren kwaad te doen. De Profeet Mohammad – vrede en gebeden over hem – zei:

“Een vrouw werd bestraft, omdat zij een kat opsloot totdat deze stierf. Vanwege dit werd zij verdoemd tot het Hellevuur. Toen zij de kat opsloot, gaf zij haar geen eten of drinken, noch bevrijdde zij haar om de insecten van de aarde te eten.”

Overgeleverd door al-Boekhaarie, 2365, en Moeslim, 2422.

Ook zei hij dat een man een dorstige hond te drinken gaf, waarop Allah zijn zonden vergaf voor deze handeling. Daarop werd de Profeet – vrede en gebeden over hem – gevraagd:

“O Boodschapper van Allah, worden wij beloond voor vriendelijkheid tegenover de dieren?”

Hij antwoordde:

“Er is een beloning voor vriendelijkheid tegenover elk levend dier of mens.”

Overgeleverd door al-Boekhaarie, 2466, en Moeslim, 2244.

Bovendien zijn de moslims opgedragen, wanneer zij het leven van een dier nemen voor voedsel, om dit te doen op een manier die het minst mogelijke angst en lijden teweegbrengt. De Profeet Mohammad – vrede en gebeden over hem – heeft gezegd:

“Wanneer jullie een dier slachten, doe dit dan op de beste wijze. Laat hij zijn mes slijpen en het leed van het dier verminderen.”

Overgeleverd door Moeslim (1955) en at-Tirmidhie (1409).

Aan de hand van deze en andere Islamitische teksten wordt het duidelijk dat de handelingen van het terroriseren van de harten van weerloze burgers, de massale vernietiging van gebouwen en eigendommen, het bombarderen en verminken van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen, verboden en verworpen daden zijn volgens de Islam en de moslims. De moslims volgen een religie van vrede, genade en vergeving. De overgrote meerderheid heeft dan ook niets te maken met de gewelddadige gebeurtenissen die door sommigen geassocieerd worden met de moslims. Als een individuele moslim een daad van terrorisme zou begaan, dan zou deze persoon zich schuldig maken aan het overtreden van de wetten van de Islam.

Allah, Verheven is Hij, zegt in de Heilige Koran:

Wie iemand doodt – anders dan (als vergelding) voor (het doden van) een ziel of het verderf zaaien op aarde, het is alsof hij de hele mensheid heeft gedood; en wie iemand laat leven, het is alsof hij de hele mensheid heeft laten leven.

[ Soerah al-Maa-idah 5:32 ]

Daarom zijn de onmenselijke gebeurtenissen die plaatsvonden in New York, Londen, Madrid, Casablanca, Riyaad of waar dan ook in de wereld, welke onschuldige slachtoffers maakten – waaronder vele moslims – zonder twijfel absoluut onislamitisch.

Echter, er moet opgemerkt worden dat de handelingen van een individu of een kleine groep niet noodzakelijk het geloof van een bepaalde religie vertegenwoordigen, noch is deze religie verantwoordelijk voor zulke handelingen. Daarom is het incorrect dat de media degenen die verantwoordelijk worden gehouden voor deze handelingen als “Islamitische Terroristen” etiketteert en een band legt tussen zulke handelingen en de Islam of de Koran. Neen, zulke onmenselijke handelingen zijn duidelijk tegenstrijdig met de leringen van de Islam.

Het is ondenkbaar dat de religie van de Islam, die zijn leringen neemt van de nobele Profeten zoals Abraham, Mozes, Jezus en Mohammad – vrede en gebeden over hen allen – terrorisme of zelfmoordmissies zou onderwijzen. In werkelijkheid veroordeelt de Islam niet alleen terrorisme en zelfmoordmissies, maar hij verbiedt deze zelfs volledig.

Om dit standpunt van de Islam te verduidelijken, volgt nu de reactie van ash-Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez Aal ash-Shaykh, Grootmoeftie van Saoedi-Arabië, op de aanslagen van 11 september 2001:

“Voorwaar, de ernstige gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in de Verenigde Staten en die duizenden mensenlevens hebben geëist, behoren waarlijk tot de daden die de Islamitische wetgeving niet goedkeurt. Zij behoren niet aan de Islam toe, noch stemmen zij overeen met de religieuze fundamenten. Dat is vanwege verschillende aspecten:

1) Allah, Vrij is Hij van elke tekortkoming, heeft rechtvaardigheid opgedragen. Met rechtvaardigheid werden de hemelen en de aarde geschapen, de Boodschappers gezonden en de Boeken geopenbaard. Allah, Vrij is Hij van elke tekortkoming, zegt:

Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid, weldadigheid en het onderhouden van de verwantschapsbetrekkingen en Hij verbiedt de gruweldaden, verderfelijkheid en onrecht. Hij onderricht jullie, opdat jullie je laten vermanen.

[ Soerah an-Nahl 16:90 ]

Verder zegt Hij, Vrij is Hij van elke tekortkoming:

Voorzeker, Wij hebben Onze Boodschappers gezonden met de duidelijke Tekenen en Wij zonden met hen het Boek en de Weegschaal neder, opdat de mensen gerechtigheid zouden handhaven.

[ Soerah al-Hadied 57:25 ]

Vanwege Zijn volmaakte Rechtvaardigheid oordeelde Allah dat geen enkele ziel verantwoordelijk wordt gehouden voor de zonde van een ander:

Dat geen lastdrager de last zal dragen van een ander.

[ Soerah an-Nadjm 53:38 ]

2) Allah, Vrij is Hij van elke tekortkoming, verbood het onrecht voor Zichzelf en Hij maakte dit verboden onder Zijn dienaren, zoals Hij gezegd heeft:

“O Mijn dienaren! Voorwaar, Ik heb het onrecht voor Mijzelf verboden en Ik heb het verboden gemaakt onder jullie. Doe elkaar dus geen onrecht aan.”

Overgeleverd door Moeslim (6572).

Dit is algemeen en geldt voor alle dienaren van Allah, zowel de moslims als de niet-moslims. Het is voor niemand van hen toegestaan om een ander onrecht aan te doen, zelfs niet wanneer er sprake is van haat en vijandschap. Allah, Vrij is Hij van elke tekortkoming, zegt:

O jullie die geloven, wees handhavers van de waarheid omwille van Allah, als rechtvaardige getuigen. En laat de haat die jullie voor een volk hebben er niet toe leiden dat jullie niet rechtvaardig zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij de godvrezendheid.

[ Soerah al-Maa-idah 5:8 ]

Haat en vijandschap zijn dus geen wettige excuses voor onrecht en onderdrukking. Vanwege het voorgaande is het een plicht voor eenieder, zowel de overheden als de volken, zowel de moslims als de niet-moslims, om een aantal zaken te weten:

1) Deze gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in de Verenigde Staten en wat hierop lijkt van vliegtuigkapingen, het terroriseren van onschuldigen of het doden van mensen zonder recht, zijn niets anders dan een manifestatie van onrecht, onderdrukking en tirannie welke de wetgeving van de Islam niet goedkeurt. Deze handelingen zijn zelfs verboden in de Islam en worden gerekend tot de grootste zonden.

2) De moslim die op de hoogte is van de leringen van zijn religie en die handelt naar het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Profeet, staat zichzelf niet toe om zulke handelingen te verrichten, vanwege de Toorn van Allah en de schade en verderf die deze tot gevolg hebben.

3) Het is de plicht van de geleerden van de Islamitische gemeenschap om de waarheid te verduidelijken inzake zulke gebeurtenissen en aan de hele wereld duidelijk te maken dat de wetgeving van Allah en de religie van de Islam dit soort zaken absoluut niet goedkeuren.

4) Wat betreft de media en degenen die hierachter staan – zij die beschuldigingen uiten richting de moslims, streven naar het hekelen van deze rechtzinnige religie en haar betichten van datgene waar zij onschuldig aan is, om op deze manier onheil te verspreiden, het beeld van de Islam en de moslims te verdraaien, de harten te verdelen en haat en nijd te veroorzaken: zij zijn verplicht om op te houden met hun misleiding en zij horen te weten dat iedere rechtvaardige en verstandige persoon die de leringen van de Islam kent, niet in staat is om de Islam met deze eigenschappen te kenmerken en hem van deze zaken te beschuldigen. Immers, door de hele geschiedenis heen zijn degenen die deze religie volgen en praktiseren, bekend bij de volken om het waarborgen van de rechten (van anderen) en de onthouding van onrecht en onderdrukking.”

Door: Aboe ‘Abdir-Rahmaan Harkaatie

http://www.soennah.com/content/view/656/36/

Fataawaa van de Grote Geleerden over de Zelfmoordaanslagen
Door de nobele Geleerden

al-Imaam Mohammad Naasiroed-Dien al-Albaanie – moge Allah hem genadig zijn –

al-Imaam Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien – moge Allah hem genadig zijn –

al-‘Allaamah ‘Abdoel-‘Aziez Aal ash-Shaykh – moge Allah hem behouden –

al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan – moge Allah hem behouden –

al-‘Allaamah ‘Oebayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie – moge Allah hem behouden –

al-‘Allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie – moge Allah hem behouden –

al-‘Allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ar-Raadjihie – moge Allah hem behouden –

ash-Shaykh Saalih Aal ash-Shaykh – moge Allah hem behouden –

al-‘Allaamah Yahya ibn Ahmad an-Nadjmie – moge Allah hem behouden –

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Alle lof is aan Allah, de Heer der werelden. Hem alleen aanbidden wij en Hem alleen vragen wij om hulp. Diegene die door Allah wordt geleid, kan door niemand misleid worden en wie Allah laat dwalen, kan door niemand geleid worden. En ik getuig dat er geen god is – die het recht heeft om aanbeden te worden – behalve Allah, en ik getuig dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is.

Nog steeds discussiëren vele Moslims – waaronder veel jongeren – over de vraag of het toegestaan is om zelfmoordaanslagen te plegen. Helaas hebben sommige dwalenden misbruik gemaakt van deze chaotische situatie en de jongeren op het verkeerde spoor gezet. Zij hebben hen de dingen niet bij naam genoemd, zodat zij (de jongeren) begrepen dat zelfmoordaanslagen plegen en het doden van onschuldige mensen tot de “Djihaad op de weg van Allah” behoren. Allah – de Verhevene – zegt in de Qor-aan:

وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

En doodt jezelf niet. Voorwaar, Allah is voor jullie Genadevol

[ Soerah an-Nisaa 4:29 ].

In een ander Vers zegt Allah ook:

وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَق

En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen en geen ziel doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht

[ Soerah al-Foerqaan 25:68 ].

Om een duidelijk beeld in deze kwestie te scheppen, nodig ik de jongeren uit om de fataawaa van de geleerden te lezen, zodat zij zich kunnen bevrijden van deze dwaze ideologie die alleen maar naar het Hellevuur kan leiden. Met enige afkorting volgen hierna de fataawaa van de geleerden over zelfmoordaanslagen en het vermoorden van onschuldige mensen:

1- Ash-Shaykh Mohammad Naasiroed-Dien al-Albaanie:

Vraag:

“In de vorige zitting heeft u de zelfmoordaanslagen veroordeeld en gezegd dat deze haraam (verboden) zijn, en mag iemand naar de djihaad gaan zonder toestemming van zijn ouders?”

Antwoord:

“Zoals bekend is bij alle geleerden en zonder onenigheid, is dat het voor de Moslim verboden is om zelfmoord te plegen. En dat er vele overleveringen zijn in Sahieh al-Boekhaarie en Moeslim dat wie zich doodt met gif of met iets anders, steeds wordt gestraft met dit middel op de Dag des Oordeels, zodat sommige geleerden dachten dat wie zoiets begaat een ongelovige is. En wat betreft deze zelfmoordaanslagen, deze zijn zelfs niet Islamitisch, laat staan dat ze een aanbidding zijn die een Moslim dichter bij Allah kunnen brengen.”

2- Ash-Shaykh Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien:

De Shaykh:

“… En wat sommige mensen doen, zoals het plegen van zelfmoordaanslagen door middel van explosieven dragen en deze laten afgaan wanneer zij zich tussen andere mensen bevinden, deze daad behoort tot het doden van onschuldige levens. En wie zich van het leven berooft, zal eeuwig in het Hellevuur verblijven. Wanneer met zo’n aanslag tien, honderd of tweehonderd mensen worden gedood, dan heeft de Islaam geen profijt hieraan…”

Hij vervolgt:

“Dus deze zelfmoordaanslagen hebben hetzelfde oordeel als het “ten onrechte doden van de ziel”, (wat Allah heeft verboden) en dat deze daad naar het Hellevuur leidt en dat wie zoiets doet niet tot de martelaren behoort….”.

3- Algemene Moeftie ‘Abdoel-‘Aziez Aal ash-Shaykh:

Vraagsteller:

“Het is de bittere werkelijkheid dat sommige Moslims toestaan dat men in opstand mag komen tegen hun leiders en degenen die zij voor ongelovigen aanzien te vermoorden.”

De Shaykh:

“Broeders, dit zijn beproevingen en onheilen. Deze zijn ontstaan uit onwetendheid en het volgen van de begeerte door sommige Moslims. De Islaam wordt soms niet goed begrepen en niet goed geïnterpreteerd. De Islaam is niet gekomen om moordaanslagen te plegen noch om mensen te doden. Maar de Islaam is gekomen om mensen uit te nodigen naar Allah, en is gekomen om de waarheid te verkondigen en mensen te bevrijden. Maar geloven (in het idee) dat wie niet Moslim is dood moet, klopt niet, baat niet en realiseert niets. In zulke zaken geloven alleen mensen die weinig kennis hebben, en minder verstand van de religie hebben. En omdat zij niet in staat zijn om da’wah (uitnodiging naar de Islaam) te doen, hebben zij deze slechte weg gekozen om hun ideologie uit te voeren.”

4- Ash-Shaykh Saalih al-Fawzaan:

Vraag:

“De laatste tijd zijn er steeds meer scheldpartijen aan het adres van de grote geleerden, zij worden beschouwd als koeffaar (ketters, afvalligen) vooral nadat zij (de geleerden) hun fataawaa hebben uitgegeven over de zelfmoordaanslagen en over hun veroordeling hiervan. Zij beschouwen de geleerden ook als zwak. Wij willen graag dat u ons een advies geeft omtrent deze zaak.”

Antwoord:

“De verplichting waar een onwetende aan moet houden is dat hij niet over deze zaak mag spreken. Hij moet dan Allah vrezen en niet zonder kennis preken. Deze zaken (Ahdaath) en wat hiermee vergelijkbaar is, zijn zaken van de geleerden. Zij zijn in staat over deze zaken te discussiëren, en deze te onderzoeken. Maar voor de gewone mensen, de onwetenden en de beginnende studenten, deze zaken zijn niet van hen.”

5- Ash-Shaykh ‘Oebayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie:

Vraag:

“Zijn de demonstraties en de moordaanslagen zowel in de Islamitische landen als daarbuiten een middel om de omstandigheden waarin de Islamitische gemeenschap verkeert te verbeteren?”
Antwoord:

“De Soennitische (Moslim) probeert altijd de omstandigheden van de gemeenschap te verbeteren conform de lering van de sharie’ah (Islamitische wetgeving). Dit kan men realiseren door middel van de leiders te adviseren, het goede aan te bevelen en het slechte af te raden, etc. Maar degenen die hun begeerte volgen en bida’ (innovaties) verzinnen, deze hebben maar één doel: de hele situatie ontregelen, en dit is wat al-Khawaaridj (een groepering onder de Moslims) doen en het resultaat is: bloed vergieten, eerbreuk, diefstal, chaos verspreiden, het land onveilig maken en mensen uit elkaar drijven!

De da’wah van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah is gebaseerd op zachtheid, wijsheid en op da’wah met datgene dat goed is. Maar demonstraties en moorden horen niet bij deze zaken. Daar zit geweld in en die behoren tot de daden van al-Khawaaridj en degenen die hun begeerte volgen.”

Vraag:

“Wat is het oordeel van de Islaam over de zelfmoordaanslagen die gepleegd worden door sommige mensen?”

Antwoord:

“Zelfmoordaanslagen! De naam zegt het al. Sommigen noemen het “martelaarsaanslagen”, maar het heeft niets met het martelaarschap te maken. Deze soort daden zijn verboden om de volgende redenen:

Ten eerste:
het doden van de zielen (zowel de ziel van de dader als die van onschuldige mensen) is verboden en behoort tot “het ten onrechte doden van de ziel”. Er zijn genoeg overleveringen van de Profeet – sallallahoe ´alayhi wa sallam – waarin de doder van zichzelf in het algemeen een kaafir (afvallige) wordt genoemd.

Ten tweede: deze zelfmoordaanslagen deren de vijand niet. Met deze moordaanslagen wordt de vijand alleen maar opgehitst en gefrustreerd, hetgeen resulteert in het kweken van vijandschap tegen de Moslims.

Ten derde: wat heeft men in werkelijkheid tot nu toe bereikt met de zelfmoordaanslagen in Palestina? De pleger van een zelfmoordaanslag doodt zichzelf, vernietigt een auto, een benzinepomp, een spoorweg of doodt een aantal mensen…! En wat doet Israël hierna? Israël maakt huizen met de grond gelijk (zie dorpen) doodt veel mensen, ontheemt anderen, enz!”

6- Ash-Shaykh Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie:

Vraag:

“Behoren de moorden en de aanslagen op niet-Moslim instellingen tot de methoden die zouden kunnen leiden tot het verbeteren van de omstandigheden waarin de Islamitische gemeenschap verkeert?”

Antwoord:

“Eén van de grootste voordelen die de Islaam predikt, is het nakomen van afspraken en beloftes, ook met niet-Moslims. En één van de kenmerken van de niet-Moslims en de huichelaars is verraad en het niet nakomen van de beloftes.

Al-Moeghierah ibn Shoe’bah – moge Allah tevreden zijn met hem – heeft iets meegemaakt. Voordat hij Moslim werd, was hij namelijk op reis in het gezelschap van een groep niet-Moslims, en zij hadden veel geld bij zich. Tijdens een overnachting, heeft hij hen verraden, gedood en hen van hun bezittingen beroofd. Hij kwam naar de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – om zijn Islaam te verklaren. Vervolgens gaf hij het geld aan de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – en heeft hij ook het verhaal verteld. Toen de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – dit hoorde, zei hij: “Wat betreft de Islaam, die accepteren wij wel van jou, maar het geld niet!” Omdat hier sprake is van verraad en de Islaam accepteert geen verraad.

Ook was er een verbond tussen de Moslims en de Romeinen in de tijd van Moe’aawiyah ibn Abie Soefyaan – moge Allah tevreden zijn met hem. Toen het verbond bijna verlopen was, heeft Moe’aawiyah een leger klaargezet en zei: “Wij gaan de Romeinen aanvallen zodra het verbond (wapenstilstand) verlopen is. Maar nog voor dat moment vertrok het leger richting de Romeinen. Een oude man klom dan op zijn paard, ging het leger achterna en schreeuwde: “Allahoe Akbar, belofte en geen verraad, Allahoe Akbar, belofte en geen verraad …!”. Moe’aawiyah – moge Allah tevreden zijn met hem – vroeg deze man wat hij hiermee bedoelde, waarop de man antwoordde: “Ik heb de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – het verraden van anderen horen verbieden (Haraam verklaren).” Toen Moe’aawiyah – moge Allah tevreden zijn met hem – dit hoorde, liet hij het leger terugkeren naar de basis.

7- Ash-Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ar-Raadjihie:

Vraag:

“Wat is uw mening over de zelfmoordaanslagen die in deze tijd gebeuren?”

Antwoord:

“Zoiets is niet toegestaan, het is ook niet vergelijkbaar met een eerlijke strijd tussen twee tegenstanders om de volgende redenen:

1-Omdat deze aanslagen niet eerlijk verlopen en op het slagveld gebeuren: dat wil zeggen dat de twee legers zich in twee kampen moeten bevinden, en dat de Moslim zich op het veld begeeft voor de strijd.

2- Omdat degene die zich opgeeft op het veld en tussen zijn vijanden zichzelf niet doodt, hij kan zelfs gered worden (door b.v. gewond te raken, gevangen genomen, etc). Dit is anders dan degene die zichzelf laat ontploffen, deze pleegt zelfmoord…!

3- Het is ook vastgesteld dat ‘Aamir Ibnoel-’Akwaa – moge Allah tevreden zijn met hem – in Khaybar (een Joods dorp bij Medienah) in de oorlog met de Joden zichzelf met zijn eigen wapen (zwaard) heeft verwond, en overleed hieraan. Sommige Metgezellen hebben daar commentaar op gegeven, en zeiden dat zijn djihaad nietig was. Teleurgesteld en triest, ging zijn broer Oesaamah Ibnoel-’Akwaa – moge Allah tevreden zijn met hem – naar de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – en vertelde hem hoe de mensen over zijn broer denken, waarop de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – reageerde: “Het is niet waar, degene die dit zegt, liegt. Hij is een echte martelaar, en wordt twee keer beloond…!” (Moeslim) Deze situatie heeft wat verwarring veroorzaakt bij de Metgezellen, omdat ‘Aamir zich niet met opzet heeft verwond en dood is gegaan. En zij zeiden dat zijn djihaad nietig was, hoe zou het nu zijn met iemand die zelfmoord pleegt en zichzelf doodt, dit is een duidelijk voorbeeld…!”

8- Ash-Shaykh Saalih Aal ash-Shaykh:

De Shaykh:

“…Dus de vermelding van de leus “het doel heiligt de middelen”. Sommige mensen denken namelijk dat wanneer het doel waarnaar gestreefd wordt nobel is, dan mag men alles wat mogelijk is – ook al is het verboden – in het werk stellen om dit doel te bereiken.”

De Shaykh vervolgt:

“Dit klopt niet, en heeft geen betrekking op de sharie’ah (Islamitische wetgeving). Volgens de sharie’ah hebben alle middelen hetzelfde oordeel als het doel (waarnaar gestreefd wordt). Als het middel verboden is, zoals bijvoorbeeld iemand die alcohol gebruikt als medicijn. Dus niet elk middel dat leidt tot een bepaald doel heeft hetzelfde oordeel als de doelstelling. Wanneer dit zo uitpakt, dan is het duidelijk dat niet alle middelen die in de da’wah gebruikt worden goed zijn…!”

9- Ash-Shaykh Ahmad ibn Yahya an-Nadjmie:

De Shaykh:

“Bij Allah, de Islamitische religie is niet geopenbaard om verraad te plegen, noch is hij geopenbaard om moordaanslagen te plegen, maar deze zaken zijn overgenomen van niet-Moslims. Degenen die hun begeerte volgen, vermoorden ook al-Moewahhidien (Moslims) en zij zeggen (beweren) dat zij djihaad plegen op de weg van Allah.”

Bron: Cassette met de titel: “Fataawal-‘Oelamaa fil-Moedhaaharaat wal-Ightiaalaat wal-‘Amaliyyaat al-Intihaariyyah wal-Moewaalaat”

Vertaald vanuit het Arabisch door: Mohamed Aboe Khalid, Tilburg, Juni 2005.

http://www.soennah.com/content/view/130/36/

(Islam-against-terrorism.webs.com / 22.07.2011)
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *