Bekende niet-moslims over de voortreffelijkheid van de Islamitische beschaving en haar invloed

Bekende niet-moslims over de voortreffelijkheid van de Islamitische beschaving en haar invloed op de moderne westerse beschaving

Laten wij, in een tijd waarin door onbeduidende personen allerlei beledigende uitingen worden gedaan richting de beschaving van de Islam, kijken naar wat bekende en eerlijke niet-moslims hebben gezegd over de Islamitische beschaving en haar invloed op de moderne westerse wereld. Merk op dat westerse schrijvers vaak de woorden ‘Arabieren’ of ‘Mohammedanen’ gebruikt hebben voor moslims en ‘Arabische beschaving’ voor Islamitische beschaving. In andere gevallen werden de woorden ‘Saracenen’ en ‘Moren’ gebruikt voor moslims (zowel Arabieren als niet-Arabieren) uit verschillende delen van Europa, Afrika, Arabië en Azië.

John William Draper in “The Intellectual Development of Europe”

“Ik moet de systematische wijze betreuren waarop de literatuur van Europa zonder ophouden onze verplichtingen aan de Mohammedanen uit het zicht heeft gehouden. Zeker kunnen zij niet veel langer verborgen blijven gehouden. De onrechtvaardigheid gebaseerd op religieuze vijandschap en nationale verwaandheid kan niet eindeloos worden voortgezet. De Arabier heeft zijn intellectuele indruk achtergelaten op Europa. Hij heeft het onuitwisbaar in de hemelen geschreven, zoals eenieder kan zien die de namen van de sterren op een normaal hemellichaam leest.”
Robert Briffault in “The Making of Humanity”

“Het was onder de invloed van de Arabieren en de Moorse (d.w.z. de Spaans Islamitische) herleving van cultuur en niet in de 15e eeuw, dat een werkelijke renaissance plaatsvond. Spanje, en niet Italië, was de wieg van de hergeboorte van Europa. Nadat West Europa aanhoudend lager en lager in barbarisme was gezonken, had het de donkerste diepten van onwetendheid en vernedering bereikt, terwijl steden van de Saraceense wereld, Bagdad, Cairo, Cordoba en Toledo groeiende centra van beschaving en intellectuele activiteit waren. Het was daar dat het nieuwe leven ontstond welke zou groeien in een nieuwe fase van menselijke evolutie. Vanaf de tijd dat de invloed van hun cultuur zichzelf liet voelen, begon de beweging van nieuw leven.”

“Het was onder hun (d.w.z. de moslims in Spanje) volgelingen aan de Oxford School dat Roger Bacon Arabisch en Arabische wetenschappen leerde. Noch Roger Bacon, noch zijn latere naamgenoot kan enige eer gegeven worden van het introduceren van de experimentele methode. Roger Bacon was niet meer dan één van de leerlingen van de moslimwetenschap en -methode aan het christelijk Europa. Hij was het nooit beu te verklaren dat de kennis van het Arabisch en de Arabische wetenschappen de enige weg naar ware kennis was voor zijn tijdgenoten. Discussie over wie de uitvinder van de experimentele methode was … behoren tot de kolossale misinterpretatie van de oorsprong van de Europese beschaving. De experimentele methode van de Arabieren was in de tijd van Bacon wijdverspreid en werd begerig onderwezen in heel Europa.”

“Wetenschap is de meest belangrijke bijdrage van de Arabische beschaving aan de moderne wereld, maar haar vruchten waren traag in het rijpen. Pas lange tijd nadat de Moorse cultuur was teruggezonken in de duisternis, begon de reus (d.w.z. modern Europa) – waaraan zij (d.w.z. de Arabische oftewel Islamitische beschaving) geboorte had gegeven – te rijzen in zijn macht. Het was niet alleen wetenschap die Europa terug tot leven bracht. Vele andere invloeden van de beschaving van de Islam gaven hun eerste gloed aan het Europese leven.

Hoewel er geen enkel aspect is van de Europese groei waarin de besliste invloed van de Islamitische cultuur niet te vinden is, is deze nergens zo duidelijk en gewichtig als in het ontstaan van die macht die de permanente kracht van de moderne wereld en de voortreffelijke bron van zijn overwinning, natuurlijke wetenschap en de wetenschappelijke geest bevat.”

“De schuld van onze wetenschap aan die van de Arabieren bestaat niet uit verrassende ontdekkingen of revolutionaire theorieën. De wetenschap heeft veel meer te danken aan de Arabische cultuur, zij heeft haar bestaan eraan te danken. De astronomie en wiskunde van de Grieken waren een vreemde invoer die nooit grondig geacclimatiseerd waren in de Griekse cultuur. De Grieken systematiseerden, generaliseerden en theoretiseerden, maar de geduldige manieren van onderzoek, de verzameling van positieve kennis, de zeer nauwkeurige wetenschappelijke methode, gedetailleerde en aanhoudende observatie en experimentele inlichtingenverwerving waren in alle opzichten vreemd voor de Griekse aard. Alleen in het Hellenistische Alexandrië was enige opzet van wetenschappelijk werk gevoerd in de oude klassieke wereld. Wat wij wetenschap noemen, ontstond in Europa als het resultaat van nieuwe ijver voor onderzoek, nieuwe methodes van experimenten, observatie, meting en de ontwikkeling van wiskunde, in een vorm die voor de Grieken onbekend was. Deze ijver en deze methodes waren in de Europese wereld geïntroduceerd door de Arabieren.

“Het is hoogstwaarschijnlijk dat zonder de Arabieren, de moderne Europese beschaving nooit zou zijn ontstaan. Het is absoluut zeker dat zonder hen, zij niet dat karakter zou aannemen welke haar in staat heeft gesteld om alle voorgaande fases van evolutie te overtreffen.”

Bertrand Russel in “History of Western Philosophy”, Londen, 1948, blz. 419

“Ons gebruik van de term ‘De Duistere Eeuwen’ om de periode van 699 tot 1000 te bedekken, duidt onze onterechte concentratie op West Europa aan…”

Van India tot Spanje floreerde de briljante beschaving van de Islam. Wat verloren was aan het christendom in deze tijd was niet verloren aan de beschaving, maar het tegendeel is waar…”

“Voor ons lijkt het dat de West Europese beschaving beschaving is, maar dit is een smalle blik.”

Arnold en Guillaume in “Legacy of Islam”

“Als wij terug kijken, kunnen wij zeggen dat de Islamitische geneeskunde en wetenschap het licht van de Hellenistische zon reflecteerden, toen haar dag om was, en dat zij schenen als een maan en de donkerste nacht van de Europese middeleeuwen verlichtten. Sommige schitterende sterren verleenden hun eigen licht en zowel de maan als de sterren verdwenen bij het aanbreken van een nieuwe dag: de Renaissance. Aangezien zij hun aandeel hadden in het sturen en introduceren van die geweldige beweging, kan er gerust gezegd worden dat zij nog steeds met ons zijn.

George Sarton in “The Introduction to the History of Science”

“Wij hebben reden om te geloven dat toen Europa – gedurende de kruistochten – eindelijk ziekenhuizen begon te vestigen, zij geïnspireerd waren door de Arabieren van het nabije oosten… Het eerste ziekenhuis in Parijs, Les Quinze-vingt, was gesticht door Louis IX na zijn terugkeer van de kruistochten 1254-1260.”

Phillip Hitti in “Short History of the Arabs”

Gedurende het gehele eerste deel van de middeleeuwen leverde geen ander volk zo een belangrijke bijdrage aan de menselijke vooruitgang als de Arabieren, als wij deze term gebruiken voor al degenen wiens moedertaal Arabisch was en niet enkel degenen die leefden in het Arabische schiereiland. Eeuwenlang was het Arabisch de taal van wetenschap, cultuur en intellectuele vooruitgang voor de hele beschaafde wereld met uitzondering van het verre oosten. Van de 9e tot de 12e eeuw waren er meer filosofische, medische, historische, religieuze, astronomische en geografische werken geschreven in het Arabisch dan in enig andere menselijke taal.”

Marcel Clerget in “La Turquie, Passe et Present”, Paris, 1938

“Vele bewijzen van het hoge culturele niveau van het Ottomaanse Rijk tijdens de heerschappij van Suleiman de Geweldige kunnen gevonden worden in de ontwikkeling van de wetenschap en wet; in de bloei van literaire werken in het Arabisch, Perzisch en Turks; in de eigentijdse monumenten in Istanbul, Bursa en Edirne; in de explosie van luxueuze industrieën; in het weelderige leven van het hof en de hoge waardigheidsbekleders; en niet te vergeten in zijn religieuze tolerantie.”

(www.soennah.com / 16.06.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.