De Qur’aan over de menselijke embryologische ontwikkeling


In de Edele Qur’aan spreekt Allaah over de menselijk embryologische ontwikkelingsstadia (Nederlandse uitleg): (Qur’aan,23:12-14) En wij hebben de mens uit een uittreksel van leem geschapen. Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats. Daarop maakten wij de druppel tot een `alaqah (bloedzuiger, opgehangen ding en bloedklomp), waarop Wij de `alaqah tot een mudghah (zoiets als gekauwde substantie) maakten…. 1
Letterkundig gezien heeft het Arabisch woord `alaqah drie betekenissen: (1) bloedzuiger, (2) opgehangen ding en (3) bloedklomp.
Als we een bloedzuiger vergelijken met het embryo in het `alaqah stadium, vinden we een gelijkenis tussen deze twee 2, zoals we in figuur 1 kunnen zien. In dit stadium krijgt het embryo ook voeding uit het bloed van de moeder, zoals het geval is met de bloedzuiger, die zich met het bloed van anderen voedt 3.
A. Humaan embryo doorgesneden zijde van amnion (binnenste vruchtvlies) (voorste hersen gedeelte, hart en dwarsdoorsnede van amnion) B. Bloedzuiger
Figuur 1: De bovenstaande tekeningen illustreren de uitwendige gelijkenissen tussen een bloedzuiger en een menselijk embryo in het `alaqah stadium. (De tekening van de bloedzuiger is uit “Human development as described in the Qur’an and sunnah”, Moore en anderen p.37, gewijzigd overgenomen uit “Integrated principles of zoology”, Hickman en anderen. De tekening van het embryo is uit “The developing human”, Moore and Persaud, 5th ed, p.73.)
De tweede betekenis van het woord `alaqah is “opgehangen ding”. Dat is wat we zien in figuur 2 en 3, de ophanging van het embryo, tijdens het `alaqah stadium, in de baarmoeder.
Figuur 2: In dit figuur kunnen we de ophanging van een embryo in de baarmoeder (uterus) zien tijdens het `alaqah stadium, uit”The developing human” (Moore en Persaud, 5th ed., p.66) (cytotrofoblastische omhulsel; tertiaire villus (placenta vlok); intervillaire ruimte; moederlijk bloed; moederlijke sinusoid)
Figuur 3: In dit fotomicroscopische figuur zien we de ophanging van een embryo (met pijl B aangegeven) tijdens het `alaqah stadium in de baarmoeder (ongeveer 15 dagen oud). De ware grootte van het embryo is ongeveer 0.6 mm, (uit “The developing human”, Moore and Persaud, 5th ed., p.66, enigszins gewijzigd overgenomen uit “Histology”, Leeson and Leeson, p. 479.)
De derde betekenis van het woord `alaqah is “bloedklomp”. We zien dat de uitwendige gelijkenis van het embryo en zijn vliezen tijdens het `alaqah stadium lijkt op die van een bloedklomp. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed dat tijdens dit stadium aanwezig is in het embryo 4 (zie figuur 4). Ook tijdens dit stadium, circuleert het bloed niet tot het einde van de derde week in het embryo 5. Daarom lijkt het embryo in dit stadium op een bloedklomp.
Figuur 4: Tekening van het pre-stadium van het cardiovasculaire systeem in een embryo tijdens het `alaqah stadium. De uitwendige gelijkenis van het embryo en zijn vliezen lijkt op die van een bloedklomp, dankzij de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed in het embryo. (“The developing human”, Moore and Persaud, 5th ed., p.65)
Dus de drie betekenissen van het woord `alaqah corresponderen nauwkeurig met de beschrijving van het embryo in het `alaqah stadium.
Het volgende stadium genoemd in het vers is het mudghah stadium. Het Arabische woord mudghah betekent “iets dat op een gekauwde substantie lijkt”. Als we een stuk kauwgum zouden nemen en erop zouden kauwen en dit zouden vergelijken met het embryo in het mudghah stadium, zouden we kunnen concluderen dat het embryo in het mudghah stadium uiterlijke gelijkenissen vertoont met die van een substantie waarop gekauwd is. We zien dan dat de uitsteekels van het embryonale ruggenmerg erg veel lijken op de tandafdrukken in een gekauwde substantie 6 (zie figuren 5 en 6).
Figuur 5: Foto van een embryo in het mudghah stadium (28 dagen oud). Het embryo in dit stadium vertoont de uiterlijke gelijkenis met die van een substantie waarop gekauwd is. We zien dan dat de uitsteekels van het embryonale ruggenmerg erg veel lijken op de tandafdrukken in een gekauwde substantie. De ware grootte van het embryo is 4 mm. (“The developing human”) Moore and Persaud, 5th ed., p.82. (De foto is van Professor Hideo Nishimura, Kyoto University, Kyoto, Japan)
Figuur 6: Als we de uiterlijke kenmerken van een embryo in het mudghah stadium met een stuk kauwgum waarop gekauwd is vergelijken, vinden we een gelijkenis tussen de twee.
A. Tekening van een embryo in het mudghah stadium. We zien hier de uitsteekels van het embryonale ruggenmerg die erg veel lijken op de tandafdrukken (in een gekauwde substantie). (The developing human, Moore and Persaud, 5th ed., p.79)
B. Foto van een stuk kauwgum waarop gekauwd is.
Hoe had de Profeet Muhammad dit veertien honderd jaar geleden kunnen weten, terwijl wetenschappers dit pas onlangs hebben ontdekt d.m.v. geavanceerde wetenschappelijke instrumenten, waaronder erg verfijnde microscopen, die in die tijd niet bestonden? Hamm en Leeuwenhoek waren de eerste wetenschappers die in 1677 menselijke spermacellen (spermatozoa) hebben waargenomen met een verbeterde microscoop (meer dan duizend jaar na de Profeet Muhammad ). Ten onrechte dachten ze dat de spermacel een miniatuur voorgevormde mens bevatte dat pas tot groei kwam als het in het geslachtsorgaan van een vrouw werd gedeponeerd 7.
Professor Emeritus Keith Moore is één van de meest prominente wetenschappers van de wereld op het gebied van anatomie en embryologie en is de auteur van het boek, getiteld “The developing human”, wat naar acht talen is vertaald. Dit boek wordt als een wetenschappelijke naslagwerk
beschouwd en werd door een speciale commissie in de Verenigde Staten gekozen als het beste boek dat geschreven is door één persoon (op dat gebied). Dr. Keith Moore is Professor Emeritus in anatomie en celbiologie op de Universiteit van Toronto (Canada). Hij was daar vice decaan van de Fundamentele Wetenschappen aan de Faculteit Geneeskunde en hij was tevens acht jaar de voorzitter van de afdeling Anatomie. In 1984 ontving hij de J.C.B. Grand Award van de Canadese Associatie van Anatomen, de hoogste onderscheiding, uitgereikt op het gebied van anatomie in Canada. Hij heeft vele Internationale associaties geleid, zoals “Canadian and American Association of Anatomists” en “Council of the Union of Biological Sciences”.
In 1981, tijdens de Zevende Medische Conferentie in Dammam, Saudi Arabië, zei Prof. Moore: “Het was voor mij een groot genoegen, om te helpen bij het verduidelijken van verklaringen in de Qur’aan over de menselijke ontwikkeling. Het is mij duidelijk, dat deze verklaringen van God (Allaah) moeten zijn gekomen, geopenbaard aan Muhammad, omdat bijna al deze kennis pas vele eeuwen later is ontdekt. Dit is voor mij het bewijs, dat Muhammad een boodschapper van God (Allaah) moet zijn geweest.” 8
Daarop volgend werd Professor Moore de volgende vraag gesteld: “Betekent dit, dat u gelooft dat de Qur’aan het Woord van God is?”. Hij antwoordde: “Ik heb geen bezwaar om dit te accepteren.”
Tijdens één conferentie, verklaarde Professor Moore: “… Omdat de ontwikkeling van menselijke embryo’s (in stadia) complex is, welke toe te schrijven is aan het continue veranderingsproces tijdens zijn ontwikkeling, is er voorgesteld om te kijken of het mogelijk is om een nieuw classificatie systeem te ontwikkelen met gebruikmaking van de termen die in de Qur’aan en Sunnah (hetgeen de profeet Muhammad zei, deed of goedkeurde) worden genoemd. Het voorstel is eenvoudig, veelomvattend en in overeenstemming met de hedendaagse embryologische kennis. De intensieve studies van de Qur’aan en ahadieth (overgeleverde, betrouwbare berichten van de metgezellen van de Profeet Muhammad , van wat hij zei, deed of goedkeurde) van de afgelopen vier jaar hebben een menselijk embryo classificatie systeem onthuld, dat verbazingwekkend is, daar het al in de zevende eeuw n.C. was opgesteld. Uit de studies die Aristotles, de grondlegger van embryologie, met kippeneieren deed in de vierde eeuw v.C., weten we dat hij zich wel realiseerde dat kippen embryo’s zich in stadia ontwikkelden, maar hij gaf geen enkele detail over deze stadia. Voor zover bekend is uit de historische embryologie, is er weinig bekendheid over de opeenvolgende stadiale ontwikkeling en classificatie van menselijke embryos. Dit is pas in de twintigste eeuw bekend geworden. Vanwege deze reden, kan de beschrijving van het menselijke embryo in de Qur’aan niet gebaseerd zijn op de wetenschappelijke kennis uit de zevende eeuw. De enige redelijke conclusie is, dat deze beschrijvingen aan Muhammad geopenbaard zijn door God. Hij had zulke details niet kunnen weten, omdat hij een ongeletterde man was met absoluut geen wetenschappelijke opleiding 9.
Voetnoten:
1. In dit werk zijn slechts de betekenissen van de Qur’anische verzen in het Nederlands weergegeven. Het is niet de Qur’aan zelf, immers de originele Qur’aan is in het Arabisch.
2. The developing human, Moore and Persaud, 5th ed., p.8.
3. Human development as described in the Qur’an and sunnah, Moore and others, p.36
4. Human development as described in the Qur’an and sunnah, Moore and others, p.37-38
5. The developing human, Moore and Persaud, 5th ed., p.65
6. The developing human, Moore and Persaud, 5th ed., p.8
7. The developing human, Moore and Persaud, 5th ed., p.9
8. De verwijzing voor deze woorden is “This is the truth (Dit is de Waarheid) (video band). Voor een kopie van deze video band, kunt u contact opnemen met één van de op bladzijde 69 opgesomde organisaties.
9. This is the Truth (video band)

(zonder fig. / http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/kennismaking.pdf / 17.04.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.