Open brief aan de volksvertegenwoordiger in het Nederlandse parlement, Geert Wilders

Ik volg uw berichten sinds lange tijd. Ik veronderstelde dat u geïrriteerd was door enkele moslims in Nederland en beschouwde het als een lokaal vraagstuk. Ik kwam echter in botsing met uw verklaringen over de koran en de islam, en vervolgens uw weigering te discussiëren over uw gedachten, hoewel deze gedachte rechtvaardig is en passend bij geciviliseerde mensen. Maar u weigerde dat hardnekkig, resulterend in een zeer ondeugdelijke film over de islam.

De film die u geregisseerd heeft, is een werk met als doel culturele en morele degeneratie.  Niet zozeer veroorzaakt door de beschuldiging van moslims van wreedheid en geweld, maar omdat u woorden verdeeld hebt en daarvan geselecteerd hebt wat u wilde.

Ik ben niet verbaasd over uw aanval op een aantal moslims, omdat zij absoluut niet allemaal goed zijn en enkelen van hen op een primitieve en achterlijke manier denken. We hebben vele kwesties die herziening behoeven, maar u heeft de koran en de islam aangevallen op een onfatsoenlijke, vooringenomen en selectieve wijze. U heeft de islam volledig vervormd, hoewel er in heel Nederland geen verstandig mens over was, of hij adviseerde u de film niet te regisseren. Ik was werkelijk verbaasd  over de oppervlakkige culturele kennis die u in zich draagt, niet alleen over de islam en de realiteiten van het leven, maar ook over Nederland zelf.

Het eerste onderwerp waar ik u aan zal herinneren, geachte heer Wilders, is een stuk van de geschiedenis van geweld in Nederland, die geen enkel verband houdt met moslims. Ik zal niet diep ingaan op de bittere strijd met de Spanjaarden, Duitsers, Engelsen en Fransen, want dat behoeft een boekband. Ik zal stilstaan bij enkele fundamentele punten, zoals de strijd en plundering, waarmee Nederland te maken gehad heeft in de negende en tiende eeuw, toen de Vikingen de handelsnederzetting Dorestad acht keer vernietigden.

De periode van de elfde tot de veertiende eeuw werd gekenmerkt door grote machtsschisma’s, binnenlandse oorlogen en ruzie tussen de grote landheren.

In de zestiende eeuw waren er bestraffingen van dissidenten met hele stevige maatregelen, zoals executies. In deze periode vond de beeldenstorm plaats en de verwoesting van kerken! Er was toen een instantie voor straffen die de mensen  de Bloedraad noemden![1] Deze strafte dissidenten met wreedheid en deed een oorlog uitbreken die tachtig jaar zou duren, van 1568 tot 1648. Tijdens deze oorlog werd Willem van Oranje vermoord in Delft in het jaar 1584.

In het jaar 1672 vond de moord plaats op de regent Johan de Witt en zijn broer. Zij werden door de straten gesleept in Den Haag (Het is geheel zeker dat er in die tijd geen enkele fundamentalistische Somaliër was!). Zij steunden de filosoof Spinoza, die zodanig onderdrukt werd, dat hij bijna vermoord werd.

In de achttiende eeuw wemelde het van onrustige  periodes en binnenlandse strijd.

In het jaar 1819 kwam er een gewelddadige reactie op de invoering van de Nederlandse taal in de streken die beïnvloed waren door de Franse cultuur.

De periode van 1825 tot 1830 was getuige van een revolutie tegen de Nederlandse bezetting in één van de koloniën in Indonesië. Zij werd op een angstaanjagende wijze neergeslagen. Zo ook de bloedige afrekeningen die plaatsvonden in het islamitische district Atjeh van 1873 tot 1914. Dat is iets dat de geschiedenis zich niet durft te herinneren vanwege haar afgrijselijkheid en bloederigheid, die het voorstellingsvermogen te boven gaan.

In het jaar 1966 waren er onlusten in Amsterdam en werden er rookbommen gegooid tijdens de bruiloft van de kroonprinses. In 2002 was de moord op de socioloog Pim Fortuyn door de hand van een niet-islamitische Nederlander. Al deze gebeurtenissen bevestigen op overtuigende wijze dat geweld een menselijk fenomeen is, dat niet specifiek is voor moslims. In 2004 was de eerste spijtige wrijving tussen een Nederlandse moslim en een filmregisseur. Dat leidde tot spanningen, maar intellectuelen van twee zijden wisten haar invloed te beperken en te overwinnen.

Ik weet niet of u bekend bent met de filosoof Spinoza. Hij is één van de grootste filosofen van Europa. Hij bestudeerde de werken van de Andalusische filosoof Musa Ibn Maimun, en wist daardoor van de school van de imam Ibn Rushd (Averroes), de islamitische filosoof die Europa kennis heeft laten maken met de filosofie van Aristoteles, en de bouwer van de methode van het individuele verstand.

Ondertussen vluchtten de voorouders van Spinoza voor de religieuze onderdrukking in Portugal, terwijl het (islamitische) Osmaanse Rijk veiligheid bood voor alle onderdrukten. De betrekkingen van Nederland met het Osmaanse Rijk waren sterker dan met de meerderheid van de Europese landen. De eerste Nederlandse ambassade in Syrië was al 400 jaar geleden aanwezig. Niemand van onze Nederlandse gasten haalde het idee in zijn hoofd dat onze religie ons uitnodigt tot het doden van iemand, omdat hij ons tegenspreekt in onze geloofsleer. Vervolgens komt u, geachte heer Wilders, met uitgebreide en incorrecte beschuldigingen. Ik adviseer u oprecht dat wie een huis van glas heeft, niet met stenen naar mensen moet gaan gooien.

De koran, die u niet bevalt en waarvan u denkt dat zij één van de oorzaken is van geweld, heeft gezorgd voor verdraagzaamheid, geloof, barmhartigheid en menselijke relaties. Het is deze koran die zegt:

O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij God. Voorwaar, God is Alwetend, Alkennend. (49:13)

Er zijn tussen moslims en niet-moslims hevige geschillen en onverbiddelijke standpunten geweest, maar dat is geen vaststaand gegeven. De religie waarvan u denkt dat zij oproept tot vijandschap en moord, zegt het volgende:

God verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, God heeft de rechtvaardigen lief. (60:8)

Zelfs in geval van oorlog schrijft de koran voor:

En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en legt uw vertrouwen in God. Voorzeker Hij is Alhorend, Alwetend. (8:61)

En de koran verordent op absolute wijze een moraal van toenadering, zelfs met tegenstanders:

O, gij die gelooft, weest oprecht voor God en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest God, voorzeker, God is op de hoogte van hetgeen gij doet. (5:8)

U klaagt een hele religie aan, geachte volksvertegenwoordiger, en dat is iets wat voor welke religie dan ook onacceptabel is. Het kan zijn dat ik van mening verschil met een groep of met een persoon, en dat ik hem als het uiterste van slecht beschouw. Maar het staat vast dat er geen moslim zal zijn die het christendom als geheel zal veroordelen of beledigen. Ondanks dat de kruistochten gestoeld waren op religie en door de kerk gezegend. En ondanks dat degenen die atoomwapens gebruikten in Hiroshima en Nagasaki tegen burgers, het leven verbrandden in Vietnam, logen over massavernietigingwapens in Irak, Afghanistan bezetten, miljoenen kinderen, vrouwen en burgers doodden op alle uithoeken van de wereld, christenen waren.

Het christendom staat hier geheel los van en zij heeft als religie respect in het hart van iedere moslim.

Zoals ik als moslim ook het joodse geloof niet kan beledigen of zeg dat iedere jood schuldig is aan de problemen tussen ons en de Israëliërs in Palestina. Ik was zo ontroerd toen ik het verhaal las van het Joodse meisje Anne Frank, dat ik moest huilen. Ik wenste dat de kinderen in Palestina, Zuid-Libanon, Irak, Afghanistan en de hele wereld hun dagboeken zouden schrijven, om de hele wereld te laten huilen om de gevolgen van oorlogen, gewapende conflicten en bezetting.

Deze woorden zijn geen vorm van persoonlijk mededogen, maar zijn een deel van de geloofsleer van de moslims, die aan hen voorgeschreven wordt door de heilige koran, waarover u geheel onwetend bent en die zegt:

Voorzeker, de gelovigen en de Joden en de Sabianen en de Christenen die in God en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten – over hen zal geen vrees komen, noch zullen zij treuren. (5:69)

U veroorzaakt haat en geweld tussen mensen, en veroorzaakt psychische vervreemding en verdeeldheid in de samenleving. U heeft geprobeerd mensen te laten geloven dat geweld en moord een standpunt is van alle moslims. Wie heeft u gezegd dat wij de islam zien zoals u getoond heeft in uw afkeurenswaardige film? De gebeurtenissen van 11 september (waarbij ook veel Amerikaanse moslims omgekomen zijn) en de bomaanslagen van Londen en Madrid zijn barbaarse daden, die afgekeurd worden door de religie en het verstand. Een overweldigende meerderheid van de moslims over de hele wereld hebben hen afgekeurd, zoals veel van de beelden van achterlijkheid die u getoond heeft en bewust geselecteerd heeft, door vrijwel alle moslims afgekeurd worden.

Enkele religieuze teksten hebben gesproken over historische toestanden en bepaalde situaties. Men kan deze niet lezen zonder het complete beeld van het geheel van teksten. Dit wordt ondersteund door het feit dat deze teksten al eeuwen in de boeken staan, zonder tot geweld geleid te hebben, omdat zij gelezen werden volgens de algemene basis van iedere hemelse religie: rechtvaardigheid, balans en barmhartigheid. Moslims leefden al die tijd op goede wijze en in totale harmonie met anderen.

Slechts in de laatste decennia zijn gewelddadige ideologieën opgekomen. Regeringen en politieke partijen hebben de teksten slechts gedeeltelijk gebruikt (exact zoals u nu doet), om de islam  in tegenovergestelde richting te laten gaan en haar van binnenuit te vernietigen. Dit is een compleet verwerpelijke zaak. De islamitische wereld heeft de schok geabsorbeerd, en de vervorming die de gewelddadige tendens in de islam veroorzaakt heeft. Er wordt weer een vreedzaam evenwicht gebouwd in haar beweging. Het is nu de taak van de westerse wereld om betrokken te zijn bij de islam en moslims  volgens de islamitische mainstream, en moslims niet tot geweld te dwingen door hen te belegeren en de deuren voor hen te sluiten.

Geweld is alleen te begrijpen door een analyse van haar oorzaken. Het is niet religie dat geweld baart, maar onrecht en superioriteitsgevoelens. Dit kun je gemakkelijk aflezen uit de misvorming van drie begrippen: vrijheid, democratie en secularisme.

De centralisatie waarvan een aantal staten zich bedienen en die zij opleggen aan de volkeren van de aarde, heeft geleid tot een afkeer van enkelen van het begrip vrijheid, omdat zij op een hypocriete wijze gebruikt wordt en als een eenrichtingsverkeersweg die de belangen van de economische en politieke macht in de wereld dient. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de Nieuwe Wereldorde, die probeert de gehele wereld te overheersen (waaronder Europa), onder het voorwendsel van vrijheid. Zij wil slechts landen als Irak en Afghanistan bevrijden omwille van haar belangen. Echter zij zou nooit interveniëren als miljoenen mensen afgeslacht worden in een conflict tussen Hutu’s en Tutsi’s met zwaarden en bijlen.

Wat betreft democratie,  dat is als begrip voor de meeste volkeren compleet vernietigd, nadat zij haar invloed zagen op de steun van westerse staten aan dictatoriale regimes omwille van hun belangen, en de beschamende stilte over de mensen- en volkerenrechten, het afgelasten van verkiezingen en verkwisten van bronnen.

Dan blijft het secularisme nog over die de mensen in de islamitische landen alleen  gezien hebben in de vorm van het executeren van denkers, politiek gevangenschap, onderdrukking en verbanning, overheidsbemoeienis in alles, en de vernietiging van de rol van religie in het leven.

Ik kan mij niet verenigen met het voorgaande, omdat vrijheid een absolute waarde is. Zij moet gerespecteerd worden, omdat zij het fundament is van de menselijke waardigheid. Er kan geen menselijke samenleving gesticht worden zonder vrijheid. Als democratie niet partijdig of bevooroordeeld is, verwerpen wij haar niet. Zij is dan een weg om rechtvaardigheid te bereiken, dat een fundament is van stabiliteit van samenlevingen. Als secularisme een organisatievorm is dat de betrekkingen tussen mensen versterkt, en vijandschap of agressie tegen anderen voor niemand toestaat, dan is zij gepast en noodzakelijk. Echter, principes verliezen hun macht als zij opportunistisch gebruikt worden en niet wederkerig. In dat geval zullen mensen zoeken naar een redding en zullen sommigen naar verwerpelijke middelen grijpen, omdat er voor hen geen andere weg meer is.

Geachte heer Wilders: uw woorden over de islam en de koran waren werkelijk beschamend en stuitend. U heeft over de koran gezegd dat het een fascistisch boek is, dat tot geweld en haat leidt. U heeft verzocht het te verbieden en in beslag te nemen. U heeft over de islam gezegd dat zij geen respect verdient en bestreden dient te worden als een intolerante, fascistische ideologie. Ik lachte toen ik uw woorden las, omdat de koran in onze geloofsleer het eeuwige woord van God is. Geen mens is in staat, hoeveel films hij ook maakt, om zijn waarheden, die u niet kent,  te ontkrachten, of de heiligheid ervan uit onze harten te verwijderen. Ik was echter wel verdrietig over het Nederlandse volk, waarvan ik met vele individuen uitstekende contacten heb. Wat zult u zeggen tegen de duizenden Nederlanders die goede betrekkingen hebben met moslims en niets anders gezien hebben dan menselijke toenadering, goede karakters, geopende harten en huizen voor gasten? En wat zult u zeggen tegen de studenten, onderzoekers, geleerden, academici, olie-, water- en economiedeskundigen, die geleefd en gestudeerd hebben met moslims, en geleerd hebben dat hun religie en hun koran hen aanspoort tot het allerbeste en liefde voor de mensheid?

Ik ben erg verbaasd over uw onvermogen om vooruit te denken. Want wat u in werkelijkheid vraagt, is zeer extreem en lachwekkend. Wat zult u doen met de mensen die naar de verzen van de koran zullen luisteren op cassette, op cd, of op satellietzenders? En wat met de honderdduizenden boeken die de koran uitleggen en over de islam vertellen?

En wat met de duizenden westerse onderzoekers die in de islam vele antwoorden gevonden hebben, en die een belangrijke rol spelen in het introduceren van de islam aan de mensen?

Wat zult u doen met het toenemende aantal westerse mensen die de islam omarmen? En wat zult u doen met de Nederlandse en Europese moslims? Zult u ze verbranden in een verschrikkelijke Holocaust zoals die van de Nazi’s?

Hier is een klein geheimpje dat u moet weten! De koran is niet alleen bewaard in boeken, maar zij is over de hele wereld aanwezig in miljoenen harten die haar geheel uit hun hoofd kennen. Zult u verzoeken hen te doden, zodat zij hem niet aan anderen zullen reciteren? En wat met de universiteiten en academische centra die studies verzorgen over de koran? Zult u bijvoorbeeld proberen nucleaire wapens te gebruiken om alle mensen, plaatsen en principes die u niet bevallen uit te bannen? Het is maar een vraag…

Geachte heer Wilders, het is geheel duidelijk dat u een racistische neiging heeft en een fanatieke intolerantie. U ziet de wereld in slechts één kleur, en weet niet dat de realiteit bestaat uit duizenden kleuren. Culturele menging is niet per se negatief. Zo is bijvoorbeeld de invloed van de Franse culturele periode nog steeds zichtbaar in het zuiden van Nederland. Ik ben als moslim ontzettend trots, omdat mijn land, Syrië, de uitkomst is van tienduizend jaar beschaving en tientallen mooie kleuren kent. Kort geleden nog zei één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het christelijke geloof in Syrië dat de kerken in het oosten warmer gebleven zijn, omdat ze tussen moslims leven.

Zolang u nog op deze wereld leeft, moet u weten dat de kracht van de mensheid niet in haar aantal ligt, en ook niet in haar vermogen hetzelfde te zijn. De vele kleuren zijn het die deze wereld haar schoonheid geven. Diversiteit is een van de geweldige zegeningen van God, zoals hij in de heilige koran zegt:

En tot Zijn tekenen behoort ook de schepping der hemelen en der aarde, en de verscheidenheid van uw talen en (huids) – kleuren. En dit zijn voorzeker tekenen voor degenen, die willen begrijpen. (30:22)

Iedere cultuur heeft ontelbare positieve dingen. Het is aan ons de beste te kiezen en van daaruit samen te werken. De Nederlandse samenleving heeft vandaag de dag ook ontelbare positieve dingen. Ik weet dat Nederland door haar lange geschiedenis heen een land van vrijheid geweest is, een toevluchtsoord voor religieuze, politieke en maatschappelijke vluchtelingen, en dat vandaag de dag nog steeds is.  Ik weet ook dat haar bevolking een volk is dat houdt van onafhankelijkheid en het leven en bloemen bemint. Wees er zeker van dat moslims de mooiste bloemen kunnen zaaien in Nederland. Waarom wilt u dan voor iedere Nederlander alleen maar haat, verdeeldheid en onwetendheid zaaien in plaats van bloemen?

Hier is een fundamenteel punt en dat is vrijheid van meningsuiting. Wij zijn daar in zijn geheel niet op tegen. Wij zijn juist voor vrijheid, omdat zij de basis is van menselijke waardigheid. Wij verwerpen echter openhartig het recht op belediging, omdat het de wereld verandert in een bos van woestenij. Ik zal u dankbaar zijn als u een studie maakt over de negatieve dingen die ik als moslim in me heb, en ik zal u dankbaar zijn als u aan mij verduidelijkt hoe mijn sociale leven of mijn manier van denken leidt tot wat u beschouwt als achterlijkheid of  geweld. Maar ik zeg u rechtuit: er is geen moslim of rationeel mens die een religie zal bespotten (welke religie dan ook) als een absolute waarde die vandaag de dag nog miljoenen gelovigen op aarde inspireert tot goede daden, en de aarde met de hemel verbindt.

Wat betreft islamitische immigranten, velen van hen zijn onwetend over hun eigen religie. Zij begrijpen hun religie op een traditionele manier. Velen van hen vermengen religie en sociale gewoontes. Dit neemt echter niet weg dat zij uiteindelijk mensen zijn die levens geleid hebben gevuld met pijn, angst en lijden, ongeacht wat u over hen denkt. Juist nu er een begin ontstaat van een gecultiveerde generatie jongeren die actief en productief zijn op verschillende vlakken van de samenleving die hen omarmt heeft, wilt u alles in hun leven vernietigen en al hun inspanningen die net hun vruchten begonnen af te werpen afsnijden. De nieuwe generatie van moslimjongeren in Nederland belooft goede vruchten af te werpen, ze bezit vele positieve dingen en kan veel bijdragen aan de Nederlandse samenleving.

Er is niemand die u kwalijk neemt dat u van uw land houdt. Ik zeg u echter in alle oprechtheid dat een beetje zorg voor moslims, toenadering en begrip, hen een positieve factor zullen maken in de stabiliteit van Nederland en een toevoeging aan de dingen die er reeds zijn. Ik denk dat het geloof in de ene God die ons allen geschapen heeft, hen deelgenoot zal maken in het oplossen van vele bestaande of aankomende problemen die hoge prioriteit hebben, zoals het verbeteren van de positie van de vrouw, verslavingsproblematiek en gezondheidszorg, verbetering van onderwijs, milieubescherming en bescherming tegen de stijgende zeespiegel. Er zouden ook oplossingen kunnen komen voor het asociale gedrag dat toeneemt, vergrijzingproblematiek, spanningen en angst, desintegratie van families, geweld op scholen, mensenhandel, kindermisbruik, toename van emigratie onder jongeren, het werken aan interactie in een multiculturele samenleving en het voorkomen van toekomstige economische problemen. Dat alles zou uw aandacht moeten hebben, heer Wilders, in plaats van het produceren van een provocatieve film die niemand iets oplevert. Zij zorgt juist voor een opleving van spanningen en een verkeerde manier van identiteitsversterking. Het kan jongeren ook aanzetten tot geweld, isolatie en intolerantie.

Ik zou tegen alle politici willen zeggen: win de moslims in het westen voor jullie terwijl ze rationeel zijn voordat zij op irrationele wijze overwinnen.

Dan rest mij nog te zeggen dat ik het in twee zaken met u eens ben: dat niemand gedwongen kan worden tot een bepaald geloof (welk geloof dan ook) en dat een rationele dialoog de manier is om begrip te kweken tussen ons. Deze twee zaken worden mij als moslim bevolen door de heilige koran, die zegt:

Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden (2:256)

Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze (16:125)

Ik denk dat hetgeen wij als moslims voorstaan, gepast is voor ieder rationeel mens die van zijn land houdt en om haar geeft.

Ondanks de ongepaste wijze waarop u over ons spreekt, zal ik niet hetzelfde doen over u, omdat het goede spreken het fundament van mijn leven is. Ik zeg u dat ik persoonlijk, evenals vele geleerden in de islamitische wereld en Nederlandse moslims, bereid ben met u te zitten en lange dialogen te hebben om bruggen van begrip te bouwen, om elkaar te leren waarover wij onwetend zijn, naar raakvlakken te zoeken en naar toekomstige plannen die alle culturen respecteren, toenadering te vergroten en misverstanden weg te nemen. Ik ben bereid daarvoor ieder moment naar Nederland te reizen (een land waarvan ik houd en dat ik vele malen bezocht heb).

Als u dit accepteert, steken wij onze handen naar u uit en openen wij uw harten voor u met alle hoogachting en dank. Mocht u weigeren, weet dan dat u God geen enkel kwaad doet. U zult dan wat politiek gewin hebben, maar ook veel verliezen. Ik hoop echter met heel mijn hart dat verstand en wijsheid bij u overwinnen over onbezonnenheid, en u leiden naar de juiste beslissing en inzicht.

Ahmed Mouaz Alkhatib

Voormalig prediker Umayyadenmoskee Damascus

Voorzitter Vereniging Islamitische Burgerschap (Islamic Civilization Society)

(www.darbuna.net / 04.04.2011)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.