Gelukkig leven!

Elk mens op deze aardbol is ernaar op zoek. Ongeacht geloof, leeftijd of afkomst. Iedereen wil gelukkig zijn en niemand wil ongelukkig zijn. Want zonder geluk heeft het leven geen smaak, ook al bezit je al datgene wat jouw hart begeert. En met geluk is het leven prettig, ook al bezit je niet veel.

Er is zoveel ongelukkigheid dat sommigen zelfs zijn gaan denken dat geluk niet bestaat. Dat geluk een mythe is.

Geluk bestaat wel degelijk beste broeders en zusters.

Geluk wordt niet gevonden omdat er verkeerd wordt gezocht. De één denkt dat het vergaren van een fortuin geluk zal brengen. De andere denkt dat het bezitten van een mooi huis met luxe auto voor de deur hem gelukkig zal maken. Zo denkt de andere dat het vinden van de juiste baan de oplossing is. Iedereen is zoekende maar zonder resultaat.

Sommigen zijn het zoeken naar geluk zo zat dat ze niet inzien waarom ze nog verder zouden moeten leven, dus maken zij er in het ergste geval maar een einde aan. Velen proberen het gevoel van ongelukkigheid te ontvluchten door merendeels van hun vrije tijd voor de tv of in het gezelschap van alcohol en drugs door te brengen.

Psychiaters weten zich ook geen raad met al die ongelukkige mensen, dus worden ze in de meeste gevallen maar met antidepressiva naar huis gestuurd.

Geluk, beste broeders en zusters, is een gevoel dat in het hart wordt ervaren en zich vervolgens uit op het gezicht en rest van het lichaam. Geluk is een geschenk van Allah de meest Verhevene. Hij schenkt het Zijn dienaren die er het juiste pad voor volgen. Zodra jij jou dit beseft, kan jouw zoektocht naar geluk beginnen. Anders zul je altijd blijven dwalen, zoekend naar geluk.

Allah zegt: “Wie het goede doet en gelovige is, man of vrouw zijnde, die zullen Wij een goed leven schenken.” [16:97]

Ons geloof en haar richtlijnen zijn erop gericht om ons te leiden naar geluk in dit leven en het eeuwige geluk in het hiernamaals. Hieronder een korte uiteenzetting van wat richtlijnen:

Tawheed
De eerste stap naar geluk is dat wij ons met al onze aanbiddingen wenden tot Allah alleen en dat ons hart krachtig verbonden is met de Verhevene. Niets verruimt de borst zo als een sterke band met Allah door Hem te leren kennen bij zijn mooie Namen en vrome Eigenschappen.

Zodra jouw hart gebonden is aan Allah heb je slechts één hoofdzorg: dat Hij tevreden over jou is. Wat de mensen dan verder van jou vinden wordt bijzaak. Wiens hart gebonden is aan Allah staat stevig in het leven, ongeacht wat zijn pad kruist aan moeilijkheden. In tegenstelling tot degene die aanhankelijk is aan het wereldse leven en de mensen. Wanneer het bij deze persoon even niet meezit, verkeert hij al gauw in depressie.

Aanbidding
Geluk is dat de gelovige zijn ziel haar broodnodige aandacht geeft door een deel van zijn tijd te besteden aan het aanbidden van Allah en het onderhouden van een goede band met Hem. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:

“Voorwaar, jouw Heer heeft rechten, jouw gezin heeft rechten en jouw eigen ziel heeft rechten. Geef ieder zijn recht” [Bukhari]

Net zoals ons lichaam voeding nodig heeft om goed te functioneren, heeft onze ziel ook haar voeding nodig. En al zou je al het wereldse genot verzamelen, dan zou je daar je ziel niet mee kunnen voeden noch gelukkig maken. Allah heeft bepaald dat de ziel rust vindt in hetgeen Hij heeft neer gezonden: Zijn boek en de Sunnah van Zijn profeet vrede zij met hem (welke ook openbaring is).

In tijden van depressie maken velen de fout door te denken hun heil te kunnen vinden in lichamelijk genot en vermaak. Dit door henzelf te verwennen met lekker eten, nieuwe kleding e.d. Maar in werkelijkheid is het de ziel die om aandacht vraagt, niet het lichaam. Als deze lichamelijke verwennerij al van nut is, is dat op hele korte termijn. Waarna de depressie al gauw weer terug is.

Gebed
Het gebed dat we vijf keer per dag verrichten, is een verlichting voor onze hart en ziel. Dit gebed dat de moslims vandaag de dag hebben verwaarloosd. Waar tracht degene die het gebed heeft gelaten geluk te vinden terwijl hij in werkelijkheid zijn band met Allah, de Schenker van geluk, heeft verbroken?!

Dit gebed was de verrukking van het oog van onze profeet en in moeilijke tijden haastte hij zich tot het gebed en zei hij tegen Bilal, de metgezel die de oproep voor het gebed verrichte: “Geef ons rust”, oftewel: verricht de oproep tot het gebed zodat wij onze rust zullen vinden.

Allah heeft ons bevolen om in moeilijke tijden verlichting te zoeken middels geduld en het gebed. Allah zegt:

“O jullie die geloven, zoekt hulp door middel van geduld en het gebed. Voorwaar Allah is met de geduldigen” [2:153]

Verricht het gebed alleen al een paar dagen zoals het hoort: rustig, op haar voorgeschreven tijden, en de mannen waar mogelijk in de moskee, en kijk eens wat voor een verandering het teweegbrengt in jouw geestelijke gesteldheid.

Du’a
Geluk is dat wij de Almachtige aanroepen in tijd van voorspoed en tijd van tegenspoed. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden en Die luistert naar onze smeekbedes. In moeilijke tijden kloppen we overal aan maar vergeten de Almachtige te vragen. Terwijl Allah zegt:

“Wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept en het onheil weggenomen …?” [27:62]

Onze Barmhartige Heer houdt ervan dat wij ons beklag bij Hem doen en onze troost bij Hem zoeken. Terwijl de mensen zich irriteren en moe worden van ons gejammer en gezeur.

Gedenken van Allah
Geluk is het veelvuldig gedenken van Allah de meest Verhevene. Het gedenken van Allah is voeding voor de ziel, rust voor het hart en verjaagt de influisteringen van de vervloekte duivel. Allah zegt:

“Voorwaar met het gedenken van Allah komen de harten tot rust” [13:28]

Tot de beste dhikr (gedenken van Allah) behoort het reciteren van de Koran. Dit boek wat genezing, barmhartigheid en rust is voor de gelovigen. Er gaat niks boven wat tijd voor het reciteren van de Koran, afgezonderd van het wereldse leven en haar drukte.

Ouders
Geluk is deze twee personen die de reden zijn van jouw bestaan gelukkig te maken op iedere mogelijke manier. Allah heeft ons in vele verzen aangespoord tot het goed behandelen van de ouders. Allah zegt:

 “Wij hebben de mens goedheid jegens zijn ouders bevolen” [46:15]

Onze profeet vrede zij met hem heeft verduidelijkt dat de ouders het meeste recht hebben op ons goed gezelschap, de moeder in het specifiek. Triest is degene die voor alles en iedereen tijd maakt, maar bijna met tegenzin met zijn ouders zit.

Verwacht geen gelukkig leven zolang jij je ouders ongelukkig maakt.

Familie
Geluk is een goede band onderhouden met jouw naaste familie, zoals broers en zussen in het specifiek, en de rest van de familie in het algemeen. Allah zegt:

“ …..en weest goed voor de ouders en de verwanten” [4:36]

Zelfs wanneer zij tekortschieten naar jou toe mag dat geen reden zijn om hen slecht te behandelen en of te mijden. Het onderhouden van de familiebanden mag niet zijn gebaseerd op soort van beloning; “Als je mij bezoekt en belt doe ik dat ook en anders niet.” Ons geloof leert ons om het goede te doen zonder om te kijken naar anderen. En om het slechte met het goede te vergelden.

Gezin
Geluk is investeren in een goede omgang thuis met vrouw/man en kinderen en zorgen voor een prettige en fijne sfeer in huis. Het is niet van de wijsheid om goede banden te hebben met iedereen buitenshuis, terwijl het binnenshuis op instorten staat.

Een van de bouwstenen van een gelukkig huwelijk en het bewerkstelligen van een goede sfeer in huis, is elkaars tekortkomingen accepteren, niet van elke misstap een probleem te maken en te kijken naar de mooie eigenschappen die de ander bezit. Zoals de volgende hadieth daartoe motiveert:

“De gelovige hoort zijn gelovige vrouw niet te haten (vanwege bepaalde eigenschappen), als een bepaalde eigenschap van haar hem niet aanstaat, zal hij een andere eigenschap treffen die hem wel aanstaat” [Muslim]

Niet elk meningsverschil of opmerking hoeft zich uit te monden in een ruzie, zoals de metgezel Abu Darda op een dag tegen zijn vrouw zei:

“Wanneer ik boos ben stel jij mij tevreden en wanneer jij boos bent stel ik jou tevreden. Anders zullen we niet lang samen zijn.” 

Goed gezelschap
Geluk is bevoordeeld zijn met goed en vroom gezelschap. Gezelschap dat van jou houdt en het goede voor jou wenst. Gezelschap bij wie jij je goed voelt en verdriet doet verdwijnen. Zoals de metgezel ibn Mes’oed op een dag tegen zijn vrienden zei:

“Jullie zijn het die mijn verdriet doen verdwijnen.”

Ons geloof is een sociaal geloof, er hoort geen ruimte te zijn voor eenzaamheid. Het is meestal de eenzame die door depressie wordt getroffen, en die gevoelig is voor negatieve gedachtes. Zoals de bekende hadieth luidt:

De wolf grijpt slechts het schaap dat zich heeft afgezonderd (van de kudde). [Nasaa’i]

Zorg dat je regelmatig in goed gezelschap verkeert en zonder je niet af.

Tevreden
Geluk is tevreden zijn met datgene wat Allah jou heeft gegeven. Wanneer je tevreden bent met datgene wat je hebt, ook al kan het weinig lijken in de ogen van de mensen, dan ben je echt rijk. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:

Rijkdom is niet het veel bezitten, rijkdom is rijkdom van de ziel. [Bukhari]

Een rijke ziel is een ziel die tevreden is met datgene wat hij bezit en zich behoefteloos waant van wat anderen bezitten en er weinig aandacht aan besteedt. Degene die tevreden is, heeft rust en heeft geen last van afgunst en jaloezie.

Tevredenheid bereik je door o.a. niet op te kijken naar de mensen die het beter dan jou hebben, maar naar de velen die het slechter dan jou hebben. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:

Kijk naar de mensen onder jullie (in rang) en kijk niet naar de mensen boven jullie (in rang). Zo zul je de gunsten van Allah meer waarderen. [Muslim]

Tevredenheid is de simpelste dingen waarderen in het leven en ze niet voor standaard aan te nemen. Het feit dat jij je veilig voelt, gezond bent en voor een dag te eten hebt is evenveel waard als heel het wereldse leven bij elkaar zoals dat is overgeleverd door onze profeet.

Vergeven
Geluk is vergevensgezind zijn door degenen die jou iets hebben aangedaan te vergeven. Niemand is immers perfect, iedereen maakt weleens een fout. We zijn als mens beïnvloedbaar door zoveel factoren. Ons geloof motiveert daarom vergevensgezindheid, Allah zegt:

“Maar wie geduldig was en vergaf: voorwaar dat behoort zeker tot de aanbevolen daden.” [42:43]

Het mooie van vergeven, naast de grote beloning die er tegenover staat van onze Heer, is dat je rust hebt. In tegenstelling tot degenen die wrok koesteren jegens de mensen die hen onrecht hebben aangedaan. Deze wrok houdt hen bezig en leidt misschien wel tot slapeloze nachten. Vergevensgezindheid is geen teken van zwakte, zoals sommigen dat denken, maar juist een teken van kracht.

Geduld en dankbaarheid
Het leven bestaat uit voor- en tegenspoed, uit goede en slechte tijden. Als jij met beide situaties op de juiste manier weet om te gaan, door geduldig te zijn bij tegenspoed en dankbaar te zijn bij voorspoed, zit je altijd goed. Zoals onze profeet vrede zij met hem zei:

“Verbazingwekkend is de kwestie van de gelovige, alles wat hem overkomt pakt goed voor hem uit; als hem het goede overkomt is hij dankbaar – dus is dat goed voor hem – en als hem het slechte overkomt is hij geduldig – dus is dat goed voor hem – en dit is slechts voor de gelovige.” [Sahih Moslim]

Voorbeschikking
Geluk is tevreden zijn met wat Allah heeft voorbeschikt en geduld te hebben met het nare van het lot. Overtuigd als de moslim is dat niks gebeurt zonder Allah’s voorbeschikking. Allah zegt:

“Er treft de aarde of jullie zelf geen ramp, of het staat in een boek, vóórdat Wij het doen gebeuren” [22:57]

En onze profeet vrede zij met hem zei:

Wat jou is overkomen, had jou niet kunnen missen. [Abu Dawood]

De gelovige legt zich neer bij het verleden, ook al had hij vurig gewenst dat sommige dingen anders waren gegaan in het leven. Hij trekt er lering uit en gaat verder, zich neerleggend bij de wil van Allah.

Optimisme
Geluk is optimistisch zijn. Optimisme is een van de grootste vijanden van depressie. Daar waar optimisme komt kijken, verdwijnt depressie als sneeuw voor de zon. Onze nobele profeet hield van optimisme, zelfs in de moeilijkste tijden. Depressie is vaak een ophoping van negatieve gedachtes welke je dient te bestrijden met positieve gedachtes.

Hoop
Geluk is dat de gelovige nooit hoop verliest hoe moeilijk de uitweg soms ook lijkt. Na het moeilijke komt het makkelijke, zoals Allah ons heeft beloofd:

“Voorwaar, met de moeilijkheid komt verlichting. Voorwaar met de moeilijkheid komt verlichting.” [94:5-6]

Het enige wat wij moeten doen is geduld hebben en hoop houden op de barmhartigheid van onze Heer. Onze Heer beproeft ons o.a. om te kijken hoe sterk ons geloof is en tot wie onze toevlucht zal zijn in moeilijke tijden.

Bezig zijn
Geluk is het goed besteden van jouw tijd. Te veel vrije tijd en het weinig om handen hebben werkt bij velen averechts en is reden van veel (negatieve) gedachtes die leiden tot depressie en ongelukkigheid.

Liefdadigheid
Geluk is dat jij goed bent naar de mensen toe, voor ze klaar staat en helpt waar je kan helpen. Naast de grote beloning die er tegenover staat van onze Heer, zorgt goedheid naar de mensen toe voor een goed gevoel en verruiming van de borst. Sommigen leven, maar in werkelijkheid zijn zij te vergelijken met de doden. Ze hebben geen enkele toegevoegde waarde voor de mensen om hen heen en zijn alleen met zichzelf bezig. Egoïsme en gierigheid zorgt voor benauwdheid in de borst en ongelukkigheid.

Ons geloof motiveert ons om je ook te bekommeren om het welzijn van anderen en een helpende hand toe te steken.

Onder liefdadigheid valt het glimlachen in het gezicht van jouw broeder wanneer je hem ontmoet. Zoals de profeet zei:

Het glimlachen in het gezicht van jouw broeder is sadaqah (aalmoes). [Tirmidhi]

Blijf glimlachen, ook al voel je je soms niet goed.

Soepel
Geluk is makkelijk te zijn in de omgang met de mensen om jou heen, binnen- en buitenshuis. Geen relatie of vriendschap houdt stand voor zij die van elke misstap een probleem maken en overal kritiek op hebben. Niemand houdt ervan om continu op zijn fouten te worden gewezen. Daarom staat de eigenschap van ‘dingen door de vingers zien’ en doen alsof er niks aan de hand is, heel hoog aangeschreven. Zelfs zo dat imam Ahmed zei:

Negen tiende van de goede manieren bestaat uit dingen door de vingers zien

Wanneer je je niet overal over opwindt en vergevensgezind bent, verloopt het leven gemakkelijk en soepel. Maar wanneer je overal een punt van maakt, zal je merken dat het leven heel stroef verloopt.

Zorgen
Niemand ontkomt eraan. Het wereldse leven kenmerkt zich met zorgen die ons van tijd tot tijd bezighouden. Het is immers het paradijs waar de gelovige geen zorgen meer zal hebben. Maar het is niet gezond om te veel met zorgen bezig te zijn, maar te doen wat binnen jouw vermogen is en de rest aan Allah over te laten, vertrouwend op Hem.

Hoe vaak loop je, misschien maanden, met een zorg en is het achteraf allemaal goed gekomen en heb je voor niets al die tijd met die zorg gelopen. Zoals imam as-Shaafi’ie zei:

De ene ligt bezorgd wakker om zaken die misschien niet eens zullen plaatsvinden en de ander slaapt rustig. Probeer zoveel mogelijk zorgen te vermijden; de Heer die jou in het verleden van het slechte heeft behoed, zal je in de toekomst ook behoeden.

Beste broeders en zusters

We zijn waarlijk begunstigd met een geweldig geloof, een geloof dat ons leert om altijd en ten allen tijde glimlachend het hoofd overeind te houden. Optimistisch en hopend op het goede en de barmhartigheid van onze Heer.

Wij zijn het die tekortschieten en niet de middelen tot geluk grijpen, terwijl ze binnen handbereik zijn voor iedereen. Het enige wat wij hoeven te doen is ons oprecht te wenden tot onze Heer en een leven te leiden dat Hem tevreden stelt. Maar dan nog wenden wij ons af van onze Heer en denken wij in andere zaken geluk te zullen vinden. Allah vraagt de mens daarom:

“O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele? Degene die jou heeft geschapen en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf?” [82:6-7]

(Source: Kennisviamail.nl / 13.06.2018)

Ook na Taraweeh gaat de nacht door!

Vandaag breekt met zonsondergang de 27e nacht van Ramadan aan. Er kan niet met zekerheid worden gezegd dat vanavond Lailatoelqadr is.

Wel kan er gezegd worden dat de kans dat het lailtoelqadr is, groter is dan in de overige nachten. 

Net zoals de overige nachten van de laatste tien, proberen we de 27e extra goed te benutten. Dit doen we ten eerste door het taraweeh gebed bij te wonen.

Dit gebeurt over het algemeen goed vandaag. De moskeeën zijn op de 27e nacht altijd drukbezocht. Het is wel jammer dat sommigen de rest van de nacht dan verder niet meer goed benutten. Het is alsof sommigen denken dat het bijwonen van de taraweeh de enige manier is om de nacht goed te benutten.

Als deze nacht lailatoelqadr zou zijn, dan gaat haar goeds door tot aan al-Fajr. Zoals Allah zei (betekenis):

Vrede heerst in deze nacht (omdat er zoveel goeds in zit) tot aan al-Fajr [97:5]

Ben je in de gelegenheid om na het taraweeh gebed op te blijven, probeer dan op zijn minst een gedeelte van je tijd goed te benutten met Koran-recitatie, gedenken van Allah en smeekbeden. Wordt er ook vòòr fajr gebeden in je lokale moskee, dan kan je hier uiteraard ook aan deelnemen.

Gedenken van Allah
‘Aicha radia Allaho ‘anhaa vroeg de profeet vrede zij met hem: “Als ik wist welke nacht Lailatoelqadr zou zijn, wat dien ik dan te zeggen?” De profeet antwoordde: Zeg: “O Allah U bent Vergevensgezind en houdt van vergeven, vergeef mij.” [Ibn Maajah]

De smeekbede in het Arabisch:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

 

(Allaahomma Innaka ‘Afowwon Tohibbo Al-‘afwa Fa’fo ‘Annie)

Wij dienen deze smeekbede vaak te herhalen in deze gezegende nachten in navolging van het advies van onze nobele profeet vrede zij met hem en hopend op de vergiffenis van Allah.

Ibn al-Qayyim zei:

“De beste vastenden zijn degenen die Allah het meest gedenken tijdens hun vasten.”

Andere smeekbeden waarmee de moslim Allah kan gedenken:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيم

(SubhaanAllaah Wa Bihamdih, SubhaanAllaah Al-‘adhiem)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر

(SubhaanAllaah Walhamdolillaah Wa Laa Ilaaha Illallaah Wallaaho Akbar)

لاحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه

(Laa Hawla Wa Laa Qowwata Illa Billaah)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه

(Astagfirollaah Wa Atoebo Ilaih)

 
Deze smeekbedes kan je herhalen zoveel als je wil en je hoeft daarvoor niet in staat van (rituele) reinheid te zijn. Ook de menstruerende vrouw kan dus haar tijd hiermee goed benutten.

Zo mag de menstruerende vrouw ook de Koran reciteren vanuit haar memorisatie of vanuit de moshaf, maar wel zonder direct contact te hebben met de moshaf. Ze kan de moshaf aanraken met de tussenkomst van een handschoen, doekje e.d. Of in plaats daarvan reciteert zij de Koran vanaf een scherm, zoals de smartphone, waarbij direct contact wel is toegestaan.  
 
Moge Allah ons allen bijstaan bij het goed benutten van deze gezegende nachten.

(Source: Kennisviamail.nl / 12.06.2018) Tekst van 11.06.2018

Laatste tien – tip nr. 2!

In de serie ‘tips – laatste tien’ proberen we in sha Allah elke dag een handige tip te delen waarmee je deze gezegende nachten nog beter kan benutten.

De tweede tip is: leef deze nachten het volgende vers!

Deze laatste tien nachten zijn zeer gezegende nachten! Het zijn nachten waarin Allah Zijn dienaren van veel goeds voorziet. Een van deze nachten heeft Hij zelfs beter dan duizend maanden gemaakt!

Deze nachten zijn dan ook nachten waarin je veel du’a verricht en Allah van het goede van dit leven én het hiernamaals vraagt. De tip in dit bericht is dat je tijdens de du’a het volgende vers voor ogen probeert te houden, waarin Allah zegt (betekenis):

Als Wij (Allah) wat willen, dan hoeven Wij er slechts ‘Wees!’ tegen te zeggen en het is! [16:40]

Vraag Allah datgene waarmee je zit en graag wil hebben en bedenk dat Hij enkel ‘wees’ hoeft te zeggen en datgene wat je zo vurig wenst (zoals trouwen voor velen) is een feit! Vraag Allah en wees overtuigd dat Hij je smeekbede zal verhoren. 

Veel van onze broeders en zusters willen iets vurig van Allah, maar vragen Hem niet (of nooit zelfs!). Sommigen omdat ze de Arabische taal niet machtig zijn en zich ver van Allah voelen door bepaalde zonden en tekortkomingen.

Juist dit is een reden om Allah te vragen. Vraag Hem om jou van bepaalde zonden en tekortkomingen te verlossen. Ben je de Arabische taal niet machtig, dan gewoon in het Nederlands of welke andere taal dan ook!  

Aanvullend wat extra info over de Du’a

De Du’a heeft bepaalde (aanbevolen) manieren: 

 • Handen opheffen tijdens de Du’a.
 • De Du’a herhalen en aandringen op datgene wat wordt gevraagd.
 • Nederigheid en concentratie (i.e. niet afdwalen in gedachte tijdens de smeekbede).
 • Wodoe hebben.
 • Je wenden tot de Qiblah

Ook is het aanbevolen om Du’a te verrichten voor jouw mede-moslims, met name buiten hun weten om. Want in een authentieke overlevering staat dat een engel dan zegt: “Amin, en voor jou is er het soortgelijke”.  [Sahih Moslim]

Er zijn bepaalde tijden waarop de smeekbede extra wordt verhoord. Deze zijn o.a.:

 • Laatste derde deel van de nacht (nacht is de tijd tussen magreb en fajr).
 • Tussen de adhaan en iqama van het verplichte gebed.
 • Tijdens de sodjoed (wanneer het voorhoofd op de grond is tijdens het gebed).
 • Aan het einde van het gebed, vóór de tasleem (de groet links en rechts).
 • Op vrijdag, en dan met name vóór zonsondergang.
 • Bij het drinken van zamzam.
 • Wanneer je op reis bent.
 • Wanneer het regent.
 • Wanneer jou onrecht is aangedaan.

Moge Allah ons bijstaan in het goed benutten van deze gezegende nachten.

(Source: Kennisviamail.nl / 07.06.2018)

Laatste tien – tip nr. 1!

In de serie ‘tips – laatste tien’ proberen we in sha Allah elke dag een handige tip te delen waarmee je deze gezegende nachten nog beter kan benutten.

De eerste tip is: betreed de moskee als één van de eersten en verlaat deze als één van de laatsten.

Een plek die ongetwijfeld centraal staat gedurende de Ramadan is de moskee. De meest geliefde plek bij Allah!

Als je meer wil halen uit deze laatste tien nachten, kun je dit simpel doen door meer tijd door te brengen in de moskee. Probeer deze als één van de eersten te betreden door wat eerder dan normaal van huis te gaan. Zoveel tijd heb je niet nodig met de iftaar om je honger te stillen. En daarnaast zal je je veel lichter voelen gedurende het gebed als je wat minder eet …

Wanneer je de moskee vroeg betreedt, heb je o.a. de volgende verdiensten:

 • Je bidt in de voorste rijen of misschien zelfs in de eerste rij; hier heb je de meeste beloning! Dit geldt ook voor de zusters die in de voorste rijen bidden in de vrouwensectie van de moskee.
 • Zolang je op het gebed aan het wachten bent, is het net alsof je in gebed staat!
 • De engelen verrichten du’a voor je zolang je op het gebed aan het wachten bent!
 • Je zal veel meer concentratie hebben tijdens al-‘Ishaa en de Taraweeh omdat je door jouw vroege aanwezigheid hier mentaal op voorbereid bent. In tegenstelling tot wanneer je gehaast het gebed betreedt.

Is het gebed afgelopen, haast je dan niet naar buiten. Maar geniet van de rust na het gebed en lees nog wat Koran of gedenk Allah de meest Verhevene.

Het voorgaande heeft voornamelijk betrekking op het ‘isha en taraweeh gebed, omdat men overdag druk kan zijn met werk e.d. Maar het beste is uiteraard als je – naar vermogen – ook wat meer tijd rondom de overige gebeden kan doorbrengen in de moskee.

Moge Allah ons bijstaan in het goed benutten van deze gezegende nachten.

(Source: Kennisviamail.nl / 06.06.2018)

Dit zijn de laatste tien!

Vandaag, dinsdag 5 juni, breken met zonsondergang de laatste tien nachten van de Ramadan aan. Want vandaag is de twintigste dag van de maand Ramadan en na zonsondergang breekt de 21e nacht aan. De 21e nacht is de eerste nacht van de laatste tien nachten!

Deze tien nachten hebben een grote verdienste bij Allah de meest Verhevene. Het zijn de beste nachten van het jaar!

Het was de gewoonte van onze nobele profeet vrede zij met hem om de laatste tien dagen, en met name de nachten, van deze gezegende maand extra goed te benutten.

‘Aicha radia Allaho ‘anhaa overlevert dat de profeet vrede zij met hem zich in de laatste tien dagen van de Ramadan meer inspande voor de aanbidding dan in de overige dagen. [Sahih Moslim]

Hij was gewoon om op te blijven voor de aanbidding wanneer de laatste tien nachten aanbraken en maakte zijn vrouwen wakker zodat ook zij deze gezegende nachten in aanbidding doorbrachten.

Lailatoelqadr
In deze laatste tien dagen bevindt zich een nacht die beter is dan duizend maanden! Deze nacht is Lailatoelqadr. Allah zegt:

Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Lailatoelqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. [97:1-3]

Het is niet bekend op welke dag deze gezegende nacht valt. Dit motiveert de moslim om iedere nacht van de laatste tien dagen goed te benutten. Wel is de kans groter in de oneven nachten en het grootst in de 27e nacht. Maar dat is niet zeker, zoals sommigen dat denken.

De nacht breekt islamitisch gezien aan met zonsondergang en niet, zoals we dat gewend zijn, na twaalven.

Taraweeh
De profeet vrede zij met hem zei: “Wie Lailatoelqadr staat (in gebed), diens voorgaande zonden worden vergeven.” [Bukhari]

Ontneem jezelf deze grote beloning niet door een Taraweeh-gebed te missen in deze laatste tien nachten.

Gedenken van Allah
‘Aicha radia Allaho ‘anhaa vroeg de profeet vrede zij met hem: “Als ik wist welke nacht Lailatoelqadr zou zijn, wat dien ik dan te zeggen?” De profeet antwoordde: Zeg: “O Allah U bent Vergevensgezind en houdt van vergeven, vergeef mij.” [Ibn Maajah]

De smeekbede in het Arabisch:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

 

(Allaahomma Innaka ‘Afowwon Tohibbo Al-‘afwa Fa’fo ‘Annie)

Wij dienen deze smeekbede vaak te herhalen in deze gezegende nachten in navolging van het advies van onze nobele profeet vrede zij met hem en hopend op de vergiffenis van Allah.

Deze gezegende dagen en nachten brengen we door met het vermijden van zondes en nutteloos tijdverdrijf om vervolgens dichter tot Allah te komen met allerlei vrome daden, zoals de vijf gebeden op haar voorgeschreven tijden, vrijwillige gebeden, Taraweeh, Koran-recitatie, liefdadigheid en het veelvuldig gedenken van Allah. Ibn al-Qayyim zei:

“De beste vastenden zijn degenen die Allah het meest gedenken tijdens hun vasten.”

Andere smeekbeden waarmee de moslim Allah kan gedenken:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيم

(SubhaanAllaah Wa Bihamdih, SubhaanAllaah Al-‘adhiem)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر

(SubhaanAllaah Walhamdolillaah Wa Laa Ilaaha Illallaah Wallaaho Akbar)

لاحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه

(Laa Hawla Wa Laa Qowwata Illa Billaah)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه

(Astagfirollaah Wa Atoebo Ilaih)

 
Deze smeekbedes kan je herhalen zoveel als je wil en je hoeft daarvoor niet in staat van (rituele) reinheid te zijn. Ook de menstruerende vrouw kan dus haar tijd hiermee goed benutten.

Zo mag de menstruerende vrouw ook de Koran reciteren vanuit haar memorisatie of vanuit de moshaf, maar wel zonder direct contact te hebben met de moshaf. Ze kan de moshaf aanraken met de tussenkomst van een handschoen, doekje e.d. Of in plaats daarvan reciteert zij de Koran vanaf een scherm, zoals de smartphone, waarbij direct contact wel is toegestaan.  
 
Begunstigd is degene die van elk mogelijk moment gebruikmaakt om zijn Heer te gedenken. Lopend over straat, wachtend op het openbaar vervoer, liggend op de bank etc …

Beste broeders en zusters

Wellicht dat velen van ons het gevoel hebben dat ze de voorgaande dagen van de Ramadan niet hebben doorgebracht zoals het hoort en zoals Allah daar tevreden mee is. Misschien dat we fanatiek zijn begonnen en langzamerhand zijn afgezwakt …

Misschien dat we niet veel verandering tot stand hebben kunnen brengen en dat we vele goede voornemens niet waar hebben kunnen maken …

Dan is de kans om daar verandering in te brengen nu binnen handbereik. Maak een voor jezelf haalbaar programma voor deze laatste tien en wees verheugd op een mooi einde van deze gezegende maand!

Moge Allah ons allen bijstaan bij het goed benutten van deze gezegende nachten.

(Source: Kennisviamail.nl / 05.06.2018)

Ware kracht!

Wanneer we het woordje kracht horen, moeten we gelijk denken aan gebalde vuisten en ander machtsvertoon. We denken dan met name aan uiterlijke kracht.

Terwijl er een andere soort kracht is, die veel belangrijker is dan deze uiterlijke kracht. Zoals de volgende bekende hadieth daar naar verwijst:

De krachtige is niet degene die goed is in worstelen, maar degene die zich kan inhouden bij woede.” [Hadieth in Bukhari]

Deze hadieth corrigeert een misvatting, en die is dat uiterlijke kracht duidt op sterkte. Terwijl juist het innerlijke van een persoon duidt op ware kracht.

In dit bericht willen we stilstaan bij deze innerlijke kracht. En dan met name bij het gebruiken van deze kracht om sommige van onze slechte eigenschappen te veranderen.

Persoonlijkheid

Ieder van ons heeft zo zijn eigen persoonlijkheid, bestaande uit karaktereigenschappen en gewoontes. Wij hebben allemaal bepaalde eigenschappen die ons kenmerken. Velen van deze eigenschappen zijn goed, maar sommigen ook weer niet.

Niemand zal beweren dat al zijn eigenschappen goed zijn, gebrekkig als we als mens nou eenmaal zijn. Maar wat nu eigenlijk onze kernvraag is: zijn we in staat om wat van onze slechte eigenschappen te veranderen?

Veranderen van gedragingen en gewoontes is niet makkelijk, zeker als het iets is wat je al jaren gewend bent te doen en onderdeel van je persoonlijkheid is geworden. Maar toch is het mogelijk.

Eigenlijk is iedere moslim die de islam praktiseert zoals het hoort, continu in verandering. Iedere keer weer wanneer hij iets nieuws leert, past hij dit toe. Iedere keer wanneer hij leert dat een bepaalde eigenschap niet geliefd is bij zijn Schepper, streeft hij naar verandering.

Dan is de vraag die zich dan vanzelf voordoet: hoe bewerkstellig je een verandering in jouw persoonlijkheid en gedrag?

De volgende hadieth instrueert ons hoe we zo’n verandering in ons karakter en gedragingen teweeg kunnen brengen, de profeet vrede zij met hem zegt (betekenis):

“Zachtmoedigheid bereik je slechts door zachtmoedigheid te oefenen” [Hadith in Daaraqotni]

In deze hadieth leert de profeet ons om de vrome eigenschap van zachtmoedigheid en vergevensgezindheid onszelf eigen te maken door het te oefenen en onszelf daartoe te dwingen.

Aan de hand van het volgende voorbeeld zullen we proberen te verduidelijken hoe we dit gouden advies van onze profeet vrede zij met hem in de praktijk kunnen brengen.

Een persoon kan van nature snel boos worden en geneigd zijn dat ook te laten zien. Doordat hij dan probeert niet snel boos te worden en zich inhoudt wanneer zich een situatie voordoet waarin hij geheid boos zou zijn geworden, en dit keer op keer probeert te herhalen, zal het resultaat naar verloop van tijd zijn dat deze persoon niet meer zo gauw boos te krijgen is.

Zelfs zo dat een onbekende van deze persoon zal denken dat hij altijd al rustig en zachtmoedig is geweest.

De ‘truc’ is eigenlijk dat je bepaalde mooie eigenschappen die je niet bezit, jezelf eigen maakt door ze aan te leren. Tot op een gegeven moment deze aangeleerde eigenschappen zo gemakkelijk gaan alsof ze aangeboren zijn.

Thuis 

Een terrein waar het toepassen van deze kracht onmisbaar is, is thuis. En dan met name als het gaat om de omgang en relatie tussen man en vrouw.

Het leven onder één dak en het doorbrengen van veel tijd samen kan ongetwijfeld leiden tot wrijvingen en irritaties. Irritaties die weer vaak leiden tot ruzies en het leven thuis behoorlijk onaangenaam kunnen maken.

Om een voorbeeld te noemen van een veelvoorkomende eigenschap die ongetwijfeld voor veel irritatie kan zorgen in huis: kritiek en commentaar leveren op de kleinste zaken. De ander lijkt niks goed te kunnen doen. Wanneer deze eigenschap thuis aanwezig is en tot de nodige irritaties leidt, dient er gewerkt te worden aan het veranderen van deze eigenschap.

Dit kan op dezelfde eerder geschetste manier en advies van onze profeet vrede zij met hem. Door te proberen niet overal wat van te zeggen, en wanneer zich dan een situatie voordoet waarin je ongetwijfeld kritiek zou hebben geuit, hou je je in. En de volgende keer weer, tot aan het moment dat het zonder moeite gaat. Met als resultaat dat je zult zien dat het leven een stuk soepeler verloopt.

Een ander voorbeeld van een eigenschap die buitenshuis, maar zeker ook binnenshuis, kan zorgen voor veel irritaties is koppigheid. Jouw mening is altijd de juiste zonder ook maar in acht te nemen dat de ander het bij het juiste eind zou kunnen hebben. Imam as-Shaafi’i zei in een wijze uitspraak:

Mijn mening is (in mijn ogen) juist maar zou ook onjuist kunnen zijn, en de mening van iemand anders is (in mijn ogen) onjuist maar zou ook juist kunnen zijn.”

Ook deze eigenschap is weer op dezelfde manier te veranderen; proberen meegaand te zijn.

Gedachten

Een algemeen gegeven is dat onze handelingen gekoppeld zijn aan onze gedachtes. Als we niet in staat zijn om bepaalde kernovertuigingen te veranderen, zal er aan ons gedrag ook niets veranderen.

Degene die gierigheid goedpraat door het te zien als ‘economisch ingesteld zijn’ zal geen moeite doen om te veranderen. Degene die het wraak nemen op iedereen die hem wat heeft aangedaan ziet als kracht, zal nooit leren vergeven. Degene die de ander gelijk geven als zwakte ziet, zal nooit van zijn koppigheid afkomen etc.

Het kan geen kwaad om bepaalde kernovertuigingen die we als eeuwige waarheid zien, te toetsen met de werkelijkheid en uiteraard met onze islamitische richtlijnen.

Spiegel 

De meeste van onze slechte eigenschappen hebben we vaak niet eens door, het zijn meer de mensen om ons heen die deze opmerken. De profeet vrede zij met hem zegt:

“De gelovige is (als) een spiegel voor de gelovige.” [Hadith in Abu Dawood]

De gelovige is voor zijn broeder als een spiegel die hem wordt voorgehouden, waarin hij zijn tekortkomingen ziet. Hij attendeert zijn broeder (op een wijze manier) op zijn tekortkomingen, omdat hij het goede voor hem wenst. Zelfs zo dat meerdere van onze vrome voorgangers gewoon waren te zeggen:

“Moge Allah degene die mij wijst op mijn tekortkomingen barmhartig zijn.”

Het is dan aan de gelovige om nederig te zijn en te kijken of de geleverde kritiek waar zou kunnen zijn, zonder deze gelijk uit hoogmoed te verwerpen.

Kanttekening

Een belangrijke kanttekening is dat geen enkele verandering teweeg kan worden gebracht alleen met de wil en hulp van Allah de meest Verhevene. De gelovige is zich daar van bewust en zoekt zijn toevlucht daarom ook bij Allah en vraagt Hem om hulp. Dagelijks reciteren we hoofdstuk al-faitha in onze gebeden, en in het vierde vers zeggen wij:

“Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.”

En in de bekende smeekbede zeggen wij:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(Laa hawla wa laa qoewwata illa billaah)

Deze smeekbede betekent dat we geen macht noch kracht hebben om te veranderen van situatie naar situatie alleen met Allah’s wil en hulp.

Onze profeet was gewoon om soms het gebed te beginnen met een du’a waarin hij o.a. zei:

“Leid mij naar de beste manieren, niemand leidt naar de beste manieren behalve U. En behoed mij van de slechte manieren, niemand behoedt van de slechte manieren behalve U.” [Hadith in Sahih Muslim]

De moslim vraagt Allah om hem te helpen zijn slechte manieren en gedragingen te veranderen naar betere. En tegelijkertijd onderneemt hij zelf actie, zoals Allah zegt:

“Voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet totdat zij hun eigen toestand veranderen.” [13:11]

Uit dit vers maken we op dat het begin bij de dienaar zelf hoort te zijn.

Beste broeders en zusters

Iedereen is in staat om te veranderen. Het enige wat het vereist is wilskracht. Als jij jezelf deze kracht kan aanleren, daarbij jouw hulp bij Allah zoekende, zul je zien hoeveel voordelen het met zich meebrengt. Op het gebied van jouw band met Allah én jouw band met de mensen. En zelfs op het gebied van jouw gezondheid, door bijvoorbeeld ongezond gedrag en eetgewoontes om te zetten naar gezonde.

Als je aan de andere kant jezelf overgeeft aan jouw ziel en haar lusten en je vasthoudt aan slechte gewoontes en gedragingen, zonder bereid te zijn deze te veranderen, zul je zien dat je altijd in dezelfde negatieve cirkel zult blijven.

Ben je in staat om je slechte gedragingen om te zetten naar goede gedragingen, weet dan dat je beschikt over ware kracht. Ook al zie je er lichamelijk misschien zwak uit.

Ben je niet in staat om te veranderen naar het betere, en blijf je jaren hangen in dezelfde slechte gewoontes en verwaarlozing van jouw band met Allah, weet dan dat je ware kracht mist. Het is dan hoog tijd om op zoek te gaan naar deze ware kracht …

(Source: Kennisviamail.nl / 04.06.2018)

Ramadan, maand van de Koran!

Alle lof zij aan Allah. Hij Die met Zijn barmhartigheid de schepping niet aan haar lot heeft overgelaten, maar boeken heeft neergezonden en profeten heeft gestuurd als leidraad voor de mensheid. En alle lof zij aan Allah dat Hij ons heeft geëerd met het beste boek, de Koran, en de beste profeet, Mohammed, vrede zij met hem.

Ramadan is de maand van de Koran. In deze gezegende maand is het neerzenden van de edele Koran, met de tussenkomst van de engel Jibriel, op onze nobele profeet Mohammed vrede zij met hem begonnen. Allah zegt:
 
“De maand Ramadan is (de maand) waarin de Koran is neergezonden als leiding voor de mensheid …” [2:185] 

Het veel aandacht besteden aan de Koran in deze gezegende maand was de gewoonte van onze profeet, zijn metgezellen en de moslims na hen. Ieder jaar, gedurende de Ramadan, nam Jibriel de Koran door met de profeet en in het jaar waarin hij overleed, deed hij dat twee keer.

De Koran is vanaf het moment van de openbaring, tot aan de dag van vandaag, ongeëvenaard gebleven. Allah heeft de Arabieren, welke bekend stonden om hun welbespraaktheid, in meerdere verzen uitgedaagd om met een gelijkwaardig boek te komen of slechts met een gelijkwaardig hoofdstuk. Allah zegt: 
 
“En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Mohammed), brengt dan een gelijkwaardig soerah voort …”  [2:23]
 
In een ander vers verduidelijkt Allah dat zij hier nooit toe in staat zullen zijn:
 
Zeg: “Al zouden de mensen en de djin’s (geesten) bij elkaar komen om met iets gelijkwaardig aan deze Koran te komen, dan zouden zij niet met iets gelijkwaardig kunnen komen. Al zouden zij elkaars helpers hierbij zijn.” [17:88]
 
Meer dan 14 eeuwen zijn verstreken en niemand is in staat geweest om deze uitdaging aan te gaan! 
 
Beschermd boek
De Koran is vanaf het moment van openbaring, tot aan de dag van vandaag, onveranderd gebleven, omdat Allah waakt over Zijn boek. Allah zegt:
 
“Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning (Koran) hebben neergezonden en voorwaar, Wij beschermen het.” [15:9] 
 
Trots
Dit boek is onze trots. Allah zegt:
 
“Wij hebben aan jullie een boek neergezonden waarin zich jullie trots bevindt, begrijpen jullie dan niet?” [21:10]
 
Het leven volgens en het handelen naar dit boek is de reden van trots en aanzien voor de moslims. 
 
Leiding, genezing en barmhartigheid 
Dit boek is voor de gelovigen leiding, genezing en barmhartigheid. Allah zegt:
 
Zeg: “hij (de Koran) is voor de gelovigen leiding en genezing.” [41:44]
 
In een ander vers zegt Allah:
 
“En Wij zenden de Koran als genezing en barmhartigheid voor de gelovigen.” [17:82]
 
Dit boek is genezing voor de lichamelijke ziektes én voor de ziektes die het hart kunnen treffen, zoals de ziekte van twijfels en de ziekte van excessieve lusten en begeerten. De Koran is tevens een remedie tegen verdriet en depressie.

Voeding ziel
Allah heeft dit boek ruh genoemd, wat ziel betekent. De Koran is namelijk de essentiële voeding van de ziel. Allah zegt:
 
“Wij hebben aan jou (Mohammed) een ‘Rúh’ geopenbaard …” [42:52]

Net zoals het lichaam haar voeding nodig heeft, zo heeft ook de ziel deze hard nodig.
 
Licht
Allah heeft dit boek licht genoemd. Allah zegt:
 
“Geloof in Allah en Zijn boodschapper en het licht dat Wij hebben neergezonden …” [64:8]
 
De Koran leidt de gelovige uit de duisternissen van onwetendheid en twijfels, naar het licht van kennis en zekerheid.

Beter en beter
De Koran nodigt niet alleen uit naar het goede, maar naar het betere. Allah zegt:
 
“Voorwaar, deze Koran leidt naar het betere …” [17:9]

Wie de leiding van de Koran volgt is daarom continu in verbetering, op alle aspecten van het leven.

Onderwerpen Koran
De Koran vertelt o.a. over de schepping van de mens, van de hemelen en de aarde, over de Grootheid van Allah en Zijn mooie Namen en vrome Eigenschappen en dat Hij de Enige is Die het recht heeft om aanbeden te worden (Tawheed).

De Koran nodigt uit naar alle vrome eigenschappen, zoals vrijgevigheid, oprechtheid, loyaliteit, zachtmoedigheid en een goede omgang met de ouders en de echtgenote.

De Koran waarschuwt tegen al het slechte, zoals afgoderij (shirk), onrecht, gokken, alcohol, overspel en zedeloosheid.

De Koran vertelt over de Dag des Oordeels, over de zin van het bestaan, over de voorgaande volkeren en hun profeten, over het Paradijs en de daden die leiden naar het Paradijs, over het Vuur en de daden die leiden naar het Vuur. Dit allemaal op een manier die de gelovigen doet huiveren.

Koran lezen
“Uthmaan – moge Allah tevreden met hem zijn – zei: ‘Als jullie harten rein waren, zouden deze geen genoeg krijgen van (het reciteren van) het Boek van jullie Heer.” 

De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van het lezen van de Koran:
 
“Wie een letter leest van het boek van Allah heeft (als beloning) een hasanah, en elke hasanah wordt vertienvoudigd.” [Tirmidhi]
 
Voor degenen die in staat zijn om vlot de Koran te lezen, is het de bedoeling dat zij deze minimaal één keer uitlezen in de Ramadan. Maak een schema en je bent klaar.
 
Wie wat minder vlot de Koran leest, leest wat binnen zijn vermogen is. Degene die moeite heeft met het lezen van de Koran, heeft twee beloningen: een beloning voor het lezen van de Koran en een beloning voor de moeite, zoals dat in een overlevering staat.
 
Voor onze broeders en zusters die de Arabische taal niet machtig zijn, is het onderhand geen tijd om daar verandering in te brengen? Het leren van de Arabische taal is een investering waar jij jouw leven lang profijt van zult hebben. Moeilijk is het niet, het enige wat het vereist is een wil.

Tip
Misschien dat het een idee is voor degenen die niet in staat zijn om de Koran te lezen dat zij naar een recitatie van de Koran luisteren en vervolgens met bijvoorbeeld de Nederlandse vertaling van de Koran meelezen, zodat ook zij in deze gezegende maand met de Koran bezig zijn.

Nog een tip: zet de smartphone af en toe uit als je werkelijk van deze gezegende maand wil profiteren met rust en aanbidding.

Beste broeders en zusters

We leven in een tijd waarin de Koran nauwelijks meer deel uitmaakt van het leven van een moslim. Als er al een exemplaar thuis ligt, dient dit enkel als decor.

De jongeren verkiezen, uit onwetendheid, het luisteren naar muziek boven het luisteren naar prachtige recitatie’s van de Koran, die overal online te vinden zijn. Geobsedeerd, of beter gezegd, gehypnotiseerd als ze vandaag de dag zijn door muziek dat in werkelijkheid niet meer is dan onzinnig geschreeuw en promotie van zedeloosheid, schaamteloosheid en vulgair taalgebruik. Muziek dat met de dag grover en eerlozer wordt en toch blijven onze jongeren trouwe luisteraars. 

Het dagelijks uren bezig zijn met het lezen van berichtjes hier en daar op Whatsapp, Facebook e.d. weerhoudt ons van het lezen van dit geweldig boek.

En dan klagen dat we ongelukkig zijn en dat we ons niet goed voelen? We keren de bron van ons geluk de rug toe en dan verwachten we gelukkig te zijn? Allah zegt:

“Wie Mijn Leiding volgt zal niet dwalen en ook niet ongelukkig zijn. En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: er zal dan voor hem een benauwd leven zijn” [20:123-124] 

Dat is precies wat velen vandaag de dag ervaren: een benauwd leven.

In een van de smeekbedes, die een remedie is tegen depressie, staat de Koran centraal. De profeet vrede zij met hem was gewoon om te zeggen:

“O Allah laat de Koran rust en blijdschap voor mijn hart zijn, en licht in mijn borst, en mijn verdriet en zorgen doen verdwijnen.” [Ahmed]

De Koran en het leven naar de richtlijnen van de Koran is wat ons geluk zal brengen in dit leven en in het hiernamaals. Het dagelijks lezen van de Koran, al is het slechts een pagina, zegent het leven, opent deuren naar het goede en doet vele problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. 

Moge Allah ons allen doen terugkeren naar de Koran en deze rust en blijdschap voor onze harten laten zijn en onze zorgen en verdriet ermee doen verdwijnen. 

(Source: Kennisviamail.nl / 31.05.2018)

Een boodschap vanuit de hemel!

Dat de maand Ramadan gezegend is, weten we allemaal. En dat deze maand vele verdiensten heeft, is ook bekend. Maar heb je weleens gehoord van de dagelijkse boodschap vanuit de hemel?

Een boodschap die dagelijks vanuit de hemel aan ons wordt verkondigd gedurende deze maand, maar waar velen niet van op de hoogte zijn.

Het is niet zomaar een boodschap. Het is een boodschap van een engel die op het bevel van Allah elke nacht gedurende de Ramadan vanuit de hemel roept (betekenis):

O jij die op zoek is naar het goede, wend je nog meer tot Allah. O jij die op zoek is naar het slechte, stop hiermee! 

يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر

Wij horen deze roep niet, maar hij is er zeker. Hoe weten wij dat zo zeker? Simpelweg omdat onze profeet vrede zij met hem dit heeft overgeleverd. [Tirmidhi]

Nu wij deze roep niet horen, moeten wij ons deze inbeelden. En we moeten ons aangesproken voelen!

Ben jij iemand die al neigt naar het goede en goed bezig is, dan moet je vermeerderen in het verrichten van goede daden. De boodschap van Allah naar jou is: wend je nog meer tot Mij! Vermeerder in goede daden, zoals vrijwillige gebeden, liefdadigheid en recitatie van de Koran. Dit is het moment om je van je beste kant te laten zien!

Ben jij iemand die neigt naar het slechte en zondigt, dan moet je dit laten. De dagelijkse boodschap van Allah vanuit de hemel naar jou is: stop hiermee!

Dit is het moment beste broeder/zuster! Dit is het moment om te stoppen met het verrichten van het slechte. In welke maand zal je meer in staat zijn om het slechte in je te overwinnen dan in deze maand?

 • Een dagelijkse roep vanuit de hemel spreekt jou aan op jouw gedrag.
 • De poorten van het paradijs zijn geopend
 • De poorten van de hel zijn gesloten
 • De duivels zijn geketend en hun invloed is veel minder
 • Het vasten maakt je bewuster
 • Alle moslims om je heen zijn met het geloof bezig
 • Elke nacht kan je samen met je broeders of zusters in gebed staan

Sluit aan beste broeder of zuster en zonder je niet af. Ook jij kan jezelf verbeteren in deze gezegende maand. Zoek goed gezelschap op en blijf uit de buurt van slecht gezelschap. Dit zijn geen nachten die je doorbrengt in shisha lounges e.d. Dit zijn nachten die je berouwvol tot Allah doorbrengt in de moskee!

Moge Allah ons allen leiden naar datgene waar Hij van houdt en tevreden mee is.

(Source: Kennisviamail.nl / 30.05.2018

De kracht van Du’a!

Allah lof zij aan Allah onze Barmhartige Heer. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden en de smeekbeden van Zijn dienaren verhoort.

Eén van de meest vrome daden die je als moslim kunt verrichten is Du’a; het aanroepen van Allah de meest Verhevene. Allah zegt:

Jullie Heer zei: roep Mij aan en Ik verhoor jullie. [40:60]

En de profeet vrede zij met hem zei:

“Du’a dat is dé aanbidding.” [Tirmidhi]

Het aanroepen van Allah was één van de gewoontes van de profeten. Zoals Allah bijvoorbeeld vertelt over de profeet Ayoub vrede zij met hem:

“En (gedenkt) Ayoub toen hij zijn Heer aanriep (en zei:) “Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en U bent de Barmhartigste der Barmhartigen. Toen verhoorden Wij hem en hieven de tegenspoed voor hem op.” [21:83,84]

Deze aanbidding mag alleen naar Allah de meest Verhevene worden gericht. Wie zijn smeekbede richt tot iets of iemand anders dan Allah, begaat shirk. Dat is dé grootste zonde.

Er zijn geen tussenpersonen tussen ons en Allah, daarom richten wij ons direct tot Hem. Allah zegt:

“En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij (met Zijn kennis), Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij smeekt. Laten ze aan mij gehoor geven en in mij geloven opdat zij rechtgeleid zullen zijn.” [2:186]

De Du’a heeft bepaalde (aanbevolen) manieren:

 • De Du’a beginnen met het prijzen van Allah en het uitspreken van vrede zegeningen over de profeet.
 • Handen opheffen tijdens de Du’a.
 • De Du’a herhalen en aandringen op datgene wat wordt gevraagd.
 • Nederigheid en concentratie (i.e. niet afdwalen in gedachte tijdens de smeekbede).
 • Wodoe hebben.
 • Je wenden tot de Qiblah.

Ook is het aanbevolen om Du’a te verrichten voor jouw medemoslims, met name buiten hun weten om. Want in een authentieke overlevering staat dat een engel dan zegt:

“Amin, en voor jou is er het soortgelijke”.  [Sahih Moslim]

Er zijn bepaalde tijden waarop de smeekbede extra wordt verhoord. Deze zijn o.a.:

 • Laatste derde deel van de nacht (nacht is de tijd tussen magreb en fajr).
 • Tussen de adhaan en iqama van het verplichte gebed.
 • Tijdens de sodjoed (wanneer het voorhoofd op de grond is tijdens het gebed).
 • Aan het einde van het gebed, vóór de tasleem (de groet links en rechts).
 • Op vrijdag, en dan met name vóór zonsondergang.
 • Bij het drinken van zamzam.
 • Wanneer je op reis bent.
 • Wanneer het regent.
 • Wanneer jou onrecht is aangedaan.

Ook zijn er bepaalde zaken die het beantwoorden van de Du’a in de weg staan. Deze zijn de zondes in het algemeen en het bezitten en gebruikmaken van verboden (verworven) inkomsten in het specifiek.

De voorkeur gaat uit naar het verrichten van Du’a met de smeekbedes die zijn overgeleverd in de Koran en sunnah, aangezien deze al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals bevatten. Dit neemt echter niet weg dat een persoon een andere Du’a verricht dan is overgeleverd wanneer daar aanleiding tot is. De Du’a mag ook in eigen taal worden verricht, voor diegene die de Arabische taal niet machtig is.

Een van drie
Wanneer de gelovige Allah aanroept, dan krijgt die een van de drie volgende zaken, zoals dat in een authentieke overlevering staat:

 1. Hij krijgt datgene waarvoor hij Du’a heeft gedaan.
 2. In de plaats van datgene wat hij heeft gevraagd, wordt iets van het slechte soortgelijk aan de Du’a van hem afgewend.
 3. De beloning voor de Du’a wordt voor hem bewaard en hij krijgt deze op de Dag des Oordeels.

Toen de metgezellen van de profeet deze overlevering hoorden, zeiden zij: Dan zullen we veel Du’a verrichten! Hierop zei de profeet: ِ’Allah’s (barmhartigheid en gunst) is meer (dan wat jullie van Hem vragen)!’

Uit de voorgaande overlevering maken we op hoe enorm de barmhartigheid van Allah is en dat Hij Zijn dienaren niet met lege handen achterlaat. En dat het niet noodzakelijk is dat we datgene krijgen waarnaar we vragen in onze Du’a en dat dat ook niet betekent dat de Du’a niet is verhoord.

Allah de meest Verhevene is de Alwijze en de Alwetende. Hij heeft kennis van wat is geweest en wat zal komen. Vaak wensen wij iets vurig terwijl datgene in werkelijkheid niet goed voor ons is, hoe moeilijk dat soms ook in te beelden is. Vaak wensen we iets spoedig, terwijl het juiste moment voor datgene wat we vragen nog nog niet is aangebroken en Allah het verhoren van de smeekbede daarom uitstelt.

De gelovige ontdoet zich van al datgene wat het beantwoorden van de Du’a in de weg kan staan, zoals verboden (verworven) inkomsten en verricht Du’a. Hij herhaalt deze, dringt aan bij Allah, gaat ervan uit dat deze wordt verhoord en wanhoopt niet. De profeet vrede zij met hem zei: “Jullie smeekbedes worden verhoord zolang jullie niet haastig zijn.” Daarop vroegen de metgezellen wat met ‘haastig zijn’ wordt bedoeld. Hierop zei de profeet: “Jullie verrichten smeekbeden en vervolgens zeggen jullie ‘mijn smeekbede is niet verhoord’ en laten jullie het verrichten van Du’a.” [Sahih Muslim]

Beste broeders en zusters

De gelovige verlangt naar de gunsten van Allah en Zijn barmhartigheid en vraagt Hem continu en vertrouwt erop dat zijn Heer hem datgene geeft wat goed voor hem is. De gelovige beseft zich, wanneer hij Allah vraagt, dat hij Degene vraagt in Wiens Handen de heerschappij van de hemelen en aarde is en Die barmhartiger voor ons is dan wij voor onszelf zijn. De profeet vrede zij met hem overlevert van zijn Heer dat Hij zei:

“O Mijn dienaren, als de gehele schepping van begin tot eind, en zowel de mensen als de djinn (geesten), allen bijeen zouden komen op een uitgestrekte vlakte en iedereen zou Mij iets vragen, zou Ik iedereen datgene geven wat die wenst zonder dat dit ook maar iets van Mijn heerschappij vermindert! [Sahih Muslim]

Een fout die velen van ons maken, is dat wanneer zij ergens mee zitten, zij overal aankloppen voor hulp en vergeten Allah te vragen. Hij Die wanneer Hij iets wilt, er ‘wees’ tegen zegt en het is!

En dit terwijl wij in elke rak’ah (eenheid van het gebed) surah al-fatiha reciteren en in het vierde vers zeggen wij: “Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.”

Kan iets of iemand anders dan Allah de tegenspoed die jou heeft getroffen, wegnemen? Allah zegt:

“En als Allah jou met tegenspoed treft dan is er niemand die het kan wegnemen, behalve Hij.” [10: 107]

Alleen al de zoetheid en de verlichting voor het hart die het aanroepen van Allah met zich meebrengt is voldoende reden om het jouw gewoonte te maken.

Gezegend is degene die deze gezegende dagen en nachten aangrijpt om Allah al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals te vragen. Hij die ervan houdt om gevraagd te worden.

(Source: Kennisviamail / 29.05.2018)

Wie heeft recht op onze zakaat?

Zakaat

Allah de meest Verhevene heeft in de Koran verduidelijkt aan wie wij onze zakaat moeten geven. Dit zijn acht groepen die Allah in één vers heeft genoemd. Allah zegt:

“Voorwaar, de zakaat is slechts voor 1) de armen en 2) de behoeftigen en 3) de werkenden (aan de inzameling ervan) en 4) de Moe’allaf  en voor 5) het vrijkopen van de slaven en 6) de schuldenaren en om (uit te geven) op 7) de weg van Allah en voor 8) de reiziger (die zonder proviand is komen te zitten) als een plicht tegenover Allah …” [9:60]

Het zijn slechts deze acht groepen die recht hebben op de zakaat, andere doeleinden hoe vroom ze ook mogen zijn, zoals het bouwen van moskeeën e.d., mag geen zakaat aan worden besteed.

De armen
Allah heeft als eerste de armen genoemd omdat zij het meest behoeftig zijn. De arme is niet wat wij ons voorstellen bij het woordje “arme”: namelijk iemand die geen woning heeft en er onverzorgd bijloopt.

Met een arme wordt in islamitische termen een persoon bedoeld die helemaal geen inkomen heeft, of een inkomen heeft maar dat het minder dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt.

Voorbeeld
Een persoon heeft een inkomen op jaarbasis van €3000, en zijn jaarlijkse kosten (en die van degenen die hij onderhoudt) qua huur, eten, kleding e.d. bedraagt €7000. Dan behoort deze persoon tot de groep “armen” (faqier) omdat zijn inkomen minder dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt. Hij heeft in dat geval recht op datgene wat hij op jaarbasis tekort komt, en dat is in dit voorbeeld €4000.

De behoeftigen
De behoeftige is in minder hoge nood dan de arme. Een persoon die onder de behoeftigen valt, heeft voldoende inkomen om: de helft van zijn jaarlijkse kosten te dekken, of meer dan de helft.

Voorbeeld
Een persoon heeft een inkomen op jaarbasis van €3000, en zijn jaarlijkse kosten zijn €4000. Deze persoon behoort tot de groep “behoeftigen” (miskien) omdat zijn inkomen meer dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt. Hij heeft in dit voorbeeld recht op €1000 zakaat.

Het valt op dat het enige verschil tussen de twee groepen, de hoogte in nood is. Ze komen beiden overeen in het feit dat hun inkomsten niet genoeg zijn om hun jaarlijkse kosten te dekken. Dat is dus ook de reden waarom zij recht hebben op zakaat.

De schuldenaren
Een persoon die genoeg inkomsten heeft om zijn jaarlijkse kosten te dekken, maar met een schuld zit en niet in staat is om deze af te lossen, is ook rechthebbende. Dit wanneer de schuld is ontstaan door het lenen van geld voor noodzakelijke zaken, zoals het kopen van kleding voor zijn gezin e.d. en niet wanneer de schuld is ontstaan vanwege het kopen van allerlei overbodige zaken.

Deze schuld mag direct aan de schuldeiser worden afgelost, wanneer de schuldenaar bijvoorbeeld niet goed met geld om kan gaan en wordt gevreesd dat hij het zal verspillen.

Intentie
De zakaat is een aanbidding en voor elke aanbidding is een intentie vereist. Wanneer je dus een persoon geld geeft als zakaat, moet de intentie van zakaat vooraf zijn genomen (in het hart). Je kan een bedrag dat je iemand hebt gegeven zonder intentie dat het zakaat is daarom niet achteraf als zakaat beschouwen.

Vermelden dat het zakaat is
Wanneer jij zo goed als zeker weet dat een bepaalde persoon recht heeft op zakaat, hoeft het niet te worden vermeld dat het geld dat jij hem geeft zakaat is, aangezien dit de betreffende persoon in verlegenheid kan brengen.

Wie je geen zakaat mag geven
Iedereen die jij verplicht bent te onderhouden (wanneer zij dat nodig hebben en jij daartoe in staat bent) mag je geen zakaat geven. Dat zijn met name jouw ouders (en hun ouders) en jouw kinderen (en hun kinderen), omdat je met het geven van zakaat jouw verplichting om hen te onderhouden op deze manier ontloopt. Wel wordt er een uitzondering gemaakt wanneer een persoon het niet ruim genoeg heeft om hen te onderhouden, dat hij ze van zijn zakaat geeft. Een andere uitzondering is in het geval dat degenen die jij verplicht bent te onderhouden, zoals vader of kind, schulden hebben. Dan mag jij hen helpen met het aflossen van hun schulden.

Voorrang
Het beste is om jouw zakaat aan arme familieleden te geven, omdat de zakaat op deze manier liefdadigheid is én reden van het onderhouden van de familiebanden, zoals dat in een overlevering staat. Vaak geven mensen hun zakaat aan allerlei instantie’s terwijl zij familieleden hebben in binnen of buitenland die nauwelijks rond kunnen komen.

Voorgaande jaren
Zakaat die jij voorgaande jaren niet hebt uitgegeven vanwege bijvoorbeeld onwetendheid, komt niet te vervallen. Met het tonen van berouw maak je goed wat tussen jou en Allah is, maar de schuld naar de armen en behoeftigen blijft staan.

Wie niet exact weet wat zijn inkomsten waren, maakt een schatting totdat hij het gevoel heeft dat hij over al zijn voorgaande inkomsten zakaat heeft betaald (uiteraard de voorwaarden in het vorige bericht in acht nemende). Allah belast een persoon niet boven zijn vermogen.

Beste broeders en zusters

De zakaat is een onlosmakelijk onderdeel van ons geloof, net zoals het gebed en het vasten dat is. De gelovige is blij wanneer het jaarlijkse tijdstip van het uitgeven van zijn zakaat aanbreekt, omdat hij dan zijn arme en behoeftige broeders en zusters blij kan maken met een klein deel van zijn geld.

Nu het – hopelijk – duidelijk is geworden hoe de zakaat wordt berekend en wie de rechthebbenden zijn, rest nu nog alleen het handelen naar deze kennis.

(Source: Kennisviamail / 28.05.2018)