Gelukkig leven!

Elk mens op deze aardbol is ernaar op zoek. Ongeacht geloof, leeftijd of afkomst. Iedereen wil gelukkig zijn en niemand wil ongelukkig zijn. Want zonder geluk heeft het leven geen smaak, ook al bezit je al datgene wat jouw hart begeert. En met geluk is het leven prettig, ook al bezit je niet veel.

Er is zoveel ongelukkigheid dat sommigen zelfs zijn gaan denken dat geluk niet bestaat. Dat geluk een mythe is.

Geluk bestaat wel degelijk beste broeders en zusters.

Geluk wordt niet gevonden omdat er verkeerd wordt gezocht. De één denkt dat het vergaren van een fortuin geluk zal brengen. De andere denkt dat het bezitten van een mooi huis met luxe auto voor de deur hem gelukkig zal maken. Zo denkt de andere dat het vinden van de juiste baan de oplossing is. Iedereen is zoekende maar zonder resultaat.

Sommigen zijn het zoeken naar geluk zo zat dat ze niet inzien waarom ze nog verder zouden moeten leven, dus maken zij er in het ergste geval maar een einde aan. Velen proberen het gevoel van ongelukkigheid te ontvluchten door merendeels van hun vrije tijd voor de tv of in het gezelschap van alcohol en drugs door te brengen.

Psychiaters weten zich ook geen raad met al die ongelukkige mensen, dus worden ze in de meeste gevallen maar met antidepressiva naar huis gestuurd.

Geluk, beste broeders en zusters, is een gevoel dat in het hart wordt ervaren en zich vervolgens uit op het gezicht en rest van het lichaam. Geluk is een geschenk van Allah de meest Verhevene. Hij schenkt het Zijn dienaren die er het juiste pad voor volgen. Zodra jij jou dit beseft, kan jouw zoektocht naar geluk beginnen. Anders zul je altijd blijven dwalen, zoekend naar geluk.

Allah zegt: “Wie het goede doet en gelovige is, man of vrouw zijnde, die zullen Wij een goed leven schenken.” [16:97]

Ons geloof en haar richtlijnen zijn erop gericht om ons te leiden naar geluk in dit leven en het eeuwige geluk in het hiernamaals. Hieronder een korte uiteenzetting van wat richtlijnen:

Tawheed
De eerste stap naar geluk is dat wij ons met al onze aanbiddingen wenden tot Allah alleen en dat ons hart krachtig verbonden is met de Verhevene. Niets verruimt de borst zo als een sterke band met Allah door Hem te leren kennen bij zijn mooie Namen en vrome Eigenschappen.

Zodra jouw hart gebonden is aan Allah heb je slechts één hoofdzorg: dat Hij tevreden over jou is. Wat de mensen dan verder van jou vinden wordt bijzaak. Wiens hart gebonden is aan Allah staat stevig in het leven, ongeacht wat zijn pad kruist aan moeilijkheden. In tegenstelling tot degene die aanhankelijk is aan het wereldse leven en de mensen. Wanneer het bij deze persoon even niet meezit, verkeert hij al gauw in depressie.

Aanbidding
Geluk is dat de gelovige zijn ziel haar broodnodige aandacht geeft door een deel van zijn tijd te besteden aan het aanbidden van Allah en het onderhouden van een goede band met Hem. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:

“Voorwaar, jouw Heer heeft rechten, jouw gezin heeft rechten en jouw eigen ziel heeft rechten. Geef ieder zijn recht” [Bukhari]

Net zoals ons lichaam voeding nodig heeft om goed te functioneren, heeft onze ziel ook haar voeding nodig. En al zou je al het wereldse genot verzamelen, dan zou je daar je ziel niet mee kunnen voeden noch gelukkig maken. Allah heeft bepaald dat de ziel rust vindt in hetgeen Hij heeft neer gezonden: Zijn boek en de Sunnah van Zijn profeet vrede zij met hem (welke ook openbaring is).

In tijden van depressie maken velen de fout door te denken hun heil te kunnen vinden in lichamelijk genot en vermaak. Dit door henzelf te verwennen met lekker eten, nieuwe kleding e.d. Maar in werkelijkheid is het de ziel die om aandacht vraagt, niet het lichaam. Als deze lichamelijke verwennerij al van nut is, is dat op hele korte termijn. Waarna de depressie al gauw weer terug is.

Gebed
Het gebed dat we vijf keer per dag verrichten, is een verlichting voor onze hart en ziel. Dit gebed dat de moslims vandaag de dag hebben verwaarloosd. Waar tracht degene die het gebed heeft gelaten geluk te vinden terwijl hij in werkelijkheid zijn band met Allah, de Schenker van geluk, heeft verbroken?!

Dit gebed was de verrukking van het oog van onze profeet en in moeilijke tijden haastte hij zich tot het gebed en zei hij tegen Bilal, de metgezel die de oproep voor het gebed verrichte: “Geef ons rust”, oftewel: verricht de oproep tot het gebed zodat wij onze rust zullen vinden.

Allah heeft ons bevolen om in moeilijke tijden verlichting te zoeken middels geduld en het gebed. Allah zegt:

“O jullie die geloven, zoekt hulp door middel van geduld en het gebed. Voorwaar Allah is met de geduldigen” [2:153]

Verricht het gebed alleen al een paar dagen zoals het hoort: rustig, op haar voorgeschreven tijden, en de mannen waar mogelijk in de moskee, en kijk eens wat voor een verandering het teweegbrengt in jouw geestelijke gesteldheid.

Du’a
Geluk is dat wij de Almachtige aanroepen in tijd van voorspoed en tijd van tegenspoed. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden en Die luistert naar onze smeekbedes. In moeilijke tijden kloppen we overal aan maar vergeten de Almachtige te vragen. Terwijl Allah zegt:

“Wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept en het onheil weggenomen …?” [27:62]

Onze Barmhartige Heer houdt ervan dat wij ons beklag bij Hem doen en onze troost bij Hem zoeken. Terwijl de mensen zich irriteren en moe worden van ons gejammer en gezeur.

Gedenken van Allah
Geluk is het veelvuldig gedenken van Allah de meest Verhevene. Het gedenken van Allah is voeding voor de ziel, rust voor het hart en verjaagt de influisteringen van de vervloekte duivel. Allah zegt:

“Voorwaar met het gedenken van Allah komen de harten tot rust” [13:28]

Tot de beste dhikr (gedenken van Allah) behoort het reciteren van de Koran. Dit boek wat genezing, barmhartigheid en rust is voor de gelovigen. Er gaat niks boven wat tijd voor het reciteren van de Koran, afgezonderd van het wereldse leven en haar drukte.

Ouders
Geluk is deze twee personen die de reden zijn van jouw bestaan gelukkig te maken op iedere mogelijke manier. Allah heeft ons in vele verzen aangespoord tot het goed behandelen van de ouders. Allah zegt:

 “Wij hebben de mens goedheid jegens zijn ouders bevolen” [46:15]

Onze profeet vrede zij met hem heeft verduidelijkt dat de ouders het meeste recht hebben op ons goed gezelschap, de moeder in het specifiek. Triest is degene die voor alles en iedereen tijd maakt, maar bijna met tegenzin met zijn ouders zit.

Verwacht geen gelukkig leven zolang jij je ouders ongelukkig maakt.

Familie
Geluk is een goede band onderhouden met jouw naaste familie, zoals broers en zussen in het specifiek, en de rest van de familie in het algemeen. Allah zegt:

“ …..en weest goed voor de ouders en de verwanten” [4:36]

Zelfs wanneer zij tekortschieten naar jou toe mag dat geen reden zijn om hen slecht te behandelen en of te mijden. Het onderhouden van de familiebanden mag niet zijn gebaseerd op soort van beloning; “Als je mij bezoekt en belt doe ik dat ook en anders niet.” Ons geloof leert ons om het goede te doen zonder om te kijken naar anderen. En om het slechte met het goede te vergelden.

Gezin
Geluk is investeren in een goede omgang thuis met vrouw/man en kinderen en zorgen voor een prettige en fijne sfeer in huis. Het is niet van de wijsheid om goede banden te hebben met iedereen buitenshuis, terwijl het binnenshuis op instorten staat.

Een van de bouwstenen van een gelukkig huwelijk en het bewerkstelligen van een goede sfeer in huis, is elkaars tekortkomingen accepteren, niet van elke misstap een probleem te maken en te kijken naar de mooie eigenschappen die de ander bezit. Zoals de volgende hadieth daartoe motiveert:

“De gelovige hoort zijn gelovige vrouw niet te haten (vanwege bepaalde eigenschappen), als een bepaalde eigenschap van haar hem niet aanstaat, zal hij een andere eigenschap treffen die hem wel aanstaat” [Muslim]

Niet elk meningsverschil of opmerking hoeft zich uit te monden in een ruzie, zoals de metgezel Abu Darda op een dag tegen zijn vrouw zei:

“Wanneer ik boos ben stel jij mij tevreden en wanneer jij boos bent stel ik jou tevreden. Anders zullen we niet lang samen zijn.” 

Goed gezelschap
Geluk is bevoordeeld zijn met goed en vroom gezelschap. Gezelschap dat van jou houdt en het goede voor jou wenst. Gezelschap bij wie jij je goed voelt en verdriet doet verdwijnen. Zoals de metgezel ibn Mes’oed op een dag tegen zijn vrienden zei:

“Jullie zijn het die mijn verdriet doen verdwijnen.”

Ons geloof is een sociaal geloof, er hoort geen ruimte te zijn voor eenzaamheid. Het is meestal de eenzame die door depressie wordt getroffen, en die gevoelig is voor negatieve gedachtes. Zoals de bekende hadieth luidt:

De wolf grijpt slechts het schaap dat zich heeft afgezonderd (van de kudde). [Nasaa’i]

Zorg dat je regelmatig in goed gezelschap verkeert en zonder je niet af.

Tevreden
Geluk is tevreden zijn met datgene wat Allah jou heeft gegeven. Wanneer je tevreden bent met datgene wat je hebt, ook al kan het weinig lijken in de ogen van de mensen, dan ben je echt rijk. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:

Rijkdom is niet het veel bezitten, rijkdom is rijkdom van de ziel. [Bukhari]

Een rijke ziel is een ziel die tevreden is met datgene wat hij bezit en zich behoefteloos waant van wat anderen bezitten en er weinig aandacht aan besteedt. Degene die tevreden is, heeft rust en heeft geen last van afgunst en jaloezie.

Tevredenheid bereik je door o.a. niet op te kijken naar de mensen die het beter dan jou hebben, maar naar de velen die het slechter dan jou hebben. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:

Kijk naar de mensen onder jullie (in rang) en kijk niet naar de mensen boven jullie (in rang). Zo zul je de gunsten van Allah meer waarderen. [Muslim]

Tevredenheid is de simpelste dingen waarderen in het leven en ze niet voor standaard aan te nemen. Het feit dat jij je veilig voelt, gezond bent en voor een dag te eten hebt is evenveel waard als heel het wereldse leven bij elkaar zoals dat is overgeleverd door onze profeet.

Vergeven
Geluk is vergevensgezind zijn door degenen die jou iets hebben aangedaan te vergeven. Niemand is immers perfect, iedereen maakt weleens een fout. We zijn als mens beïnvloedbaar door zoveel factoren. Ons geloof motiveert daarom vergevensgezindheid, Allah zegt:

“Maar wie geduldig was en vergaf: voorwaar dat behoort zeker tot de aanbevolen daden.” [42:43]

Het mooie van vergeven, naast de grote beloning die er tegenover staat van onze Heer, is dat je rust hebt. In tegenstelling tot degenen die wrok koesteren jegens de mensen die hen onrecht hebben aangedaan. Deze wrok houdt hen bezig en leidt misschien wel tot slapeloze nachten. Vergevensgezindheid is geen teken van zwakte, zoals sommigen dat denken, maar juist een teken van kracht.

Geduld en dankbaarheid
Het leven bestaat uit voor- en tegenspoed, uit goede en slechte tijden. Als jij met beide situaties op de juiste manier weet om te gaan, door geduldig te zijn bij tegenspoed en dankbaar te zijn bij voorspoed, zit je altijd goed. Zoals onze profeet vrede zij met hem zei:

“Verbazingwekkend is de kwestie van de gelovige, alles wat hem overkomt pakt goed voor hem uit; als hem het goede overkomt is hij dankbaar – dus is dat goed voor hem – en als hem het slechte overkomt is hij geduldig – dus is dat goed voor hem – en dit is slechts voor de gelovige.” [Sahih Moslim]

Voorbeschikking
Geluk is tevreden zijn met wat Allah heeft voorbeschikt en geduld te hebben met het nare van het lot. Overtuigd als de moslim is dat niks gebeurt zonder Allah’s voorbeschikking. Allah zegt:

“Er treft de aarde of jullie zelf geen ramp, of het staat in een boek, vóórdat Wij het doen gebeuren” [22:57]

En onze profeet vrede zij met hem zei:

Wat jou is overkomen, had jou niet kunnen missen. [Abu Dawood]

De gelovige legt zich neer bij het verleden, ook al had hij vurig gewenst dat sommige dingen anders waren gegaan in het leven. Hij trekt er lering uit en gaat verder, zich neerleggend bij de wil van Allah.

Optimisme
Geluk is optimistisch zijn. Optimisme is een van de grootste vijanden van depressie. Daar waar optimisme komt kijken, verdwijnt depressie als sneeuw voor de zon. Onze nobele profeet hield van optimisme, zelfs in de moeilijkste tijden. Depressie is vaak een ophoping van negatieve gedachtes welke je dient te bestrijden met positieve gedachtes.

Hoop
Geluk is dat de gelovige nooit hoop verliest hoe moeilijk de uitweg soms ook lijkt. Na het moeilijke komt het makkelijke, zoals Allah ons heeft beloofd:

“Voorwaar, met de moeilijkheid komt verlichting. Voorwaar met de moeilijkheid komt verlichting.” [94:5-6]

Het enige wat wij moeten doen is geduld hebben en hoop houden op de barmhartigheid van onze Heer. Onze Heer beproeft ons o.a. om te kijken hoe sterk ons geloof is en tot wie onze toevlucht zal zijn in moeilijke tijden.

Bezig zijn
Geluk is het goed besteden van jouw tijd. Te veel vrije tijd en het weinig om handen hebben werkt bij velen averechts en is reden van veel (negatieve) gedachtes die leiden tot depressie en ongelukkigheid.

Liefdadigheid
Geluk is dat jij goed bent naar de mensen toe, voor ze klaar staat en helpt waar je kan helpen. Naast de grote beloning die er tegenover staat van onze Heer, zorgt goedheid naar de mensen toe voor een goed gevoel en verruiming van de borst. Sommigen leven, maar in werkelijkheid zijn zij te vergelijken met de doden. Ze hebben geen enkele toegevoegde waarde voor de mensen om hen heen en zijn alleen met zichzelf bezig. Egoïsme en gierigheid zorgt voor benauwdheid in de borst en ongelukkigheid.

Ons geloof motiveert ons om je ook te bekommeren om het welzijn van anderen en een helpende hand toe te steken.

Onder liefdadigheid valt het glimlachen in het gezicht van jouw broeder wanneer je hem ontmoet. Zoals de profeet zei:

Het glimlachen in het gezicht van jouw broeder is sadaqah (aalmoes). [Tirmidhi]

Blijf glimlachen, ook al voel je je soms niet goed.

Soepel
Geluk is makkelijk te zijn in de omgang met de mensen om jou heen, binnen- en buitenshuis. Geen relatie of vriendschap houdt stand voor zij die van elke misstap een probleem maken en overal kritiek op hebben. Niemand houdt ervan om continu op zijn fouten te worden gewezen. Daarom staat de eigenschap van ‘dingen door de vingers zien’ en doen alsof er niks aan de hand is, heel hoog aangeschreven. Zelfs zo dat imam Ahmed zei:

Negen tiende van de goede manieren bestaat uit dingen door de vingers zien

Wanneer je je niet overal over opwindt en vergevensgezind bent, verloopt het leven gemakkelijk en soepel. Maar wanneer je overal een punt van maakt, zal je merken dat het leven heel stroef verloopt.

Zorgen
Niemand ontkomt eraan. Het wereldse leven kenmerkt zich met zorgen die ons van tijd tot tijd bezighouden. Het is immers het paradijs waar de gelovige geen zorgen meer zal hebben. Maar het is niet gezond om te veel met zorgen bezig te zijn, maar te doen wat binnen jouw vermogen is en de rest aan Allah over te laten, vertrouwend op Hem.

Hoe vaak loop je, misschien maanden, met een zorg en is het achteraf allemaal goed gekomen en heb je voor niets al die tijd met die zorg gelopen. Zoals imam as-Shaafi’ie zei:

De ene ligt bezorgd wakker om zaken die misschien niet eens zullen plaatsvinden en de ander slaapt rustig. Probeer zoveel mogelijk zorgen te vermijden; de Heer die jou in het verleden van het slechte heeft behoed, zal je in de toekomst ook behoeden.

Beste broeders en zusters

We zijn waarlijk begunstigd met een geweldig geloof, een geloof dat ons leert om altijd en ten allen tijde glimlachend het hoofd overeind te houden. Optimistisch en hopend op het goede en de barmhartigheid van onze Heer.

Wij zijn het die tekortschieten en niet de middelen tot geluk grijpen, terwijl ze binnen handbereik zijn voor iedereen. Het enige wat wij hoeven te doen is ons oprecht te wenden tot onze Heer en een leven te leiden dat Hem tevreden stelt. Maar dan nog wenden wij ons af van onze Heer en denken wij in andere zaken geluk te zullen vinden. Allah vraagt de mens daarom:

“O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele? Degene die jou heeft geschapen en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf?” [82:6-7]

(Source: Kennisviamail.nl / 13.06.2018)

Assad & Russia Commit Dozens of Massacres in Idlib One Year Since ‘De-escalations Zones’ Agreement Took Effect

A monitoring group said that it had recorded hundreds of violations and dozens of massacres claiming the lives of over a thousand people, including children and women, in Idlib province since the ‘de-escalation zones’ agreement took effect nearly a year ago.

In a report detailing violations of the agreement which was concluded by Russia, Iran, and Turkey in the Kazakh capital Astana in June 2017, the Syrian Network for Human Rights (SNHR) said that the Assad regime and Russian forces have committed no fewer than 30 massacres in Idlib province since that date. The massacres claimed the lives of at least 1,109 civilians, including 255 children and 209 women.

The Network recorded at least 233 attacks on vital civilian centers, including 50 schools, 34 healthcare facilities, and 16 public markets in the reporting period.

The report indicated that the Assad regime and Russian forces have not stopped the use of internationally prohibited weapons in the bombing of Idlib province, citing the sarin attack on the town of Khan Sheikhoun in April 4, 2017. These forces also used cluster munitions 19 times and incendiary munitions 16 times as well as dropped over 700 barrel bombs on the province.

The Network accused Russia, Iran and the Assad regime of committing war crimes and crimes against humanity, demanding that those crimes be referred to the International Criminal Court to hold the perpetrators to account. It also called for expanding the international sanctions to include the Russian and Iranian regimes as they were directly involved in those crimes.

The Assad regime and Russian forces have considerably intensified bombardment of Idlib and its countryside in recent weeks, with rebel-held towns and villages being subjected to daily bombardment by warplanes, helicopters, heavy artillery and rockets. Scores of civilians have been killed in several massacres and several health centers have been destroyed.

The Syrian Coalition stressed the need to ensure full protection for civilians in Idlib and its countryside as it is now home to nearly three million people, half of whom were forcibly displaced from other areas across Syria.

The Coalition called on humanitarian organizations to provide urgent support for the displaced people who suffer lack of appropriate shelter and basic necessities of life.

(Source: Syrian Coalition’s Media Department / 13.06.2018)

PA defends its policies in the Gaza Strip

Palestinian Authority employees in the Gaza Strip take part in a protest demanding their salaries in Gaza city on 10 May 2018 [Dawoud Abo Alkas/Apaimages]

Palestinian Authority employees in the Gaza Strip take part in a protest demanding their salaries in Gaza city on 10 May 2018

The Palestinian government yesterday defended its policy in the Gaza Strip following calls to lift sanctions imposed on the besieged enclave.

The government said in a statement after its weekly meeting headed by Prime Minister Rami Hamdallah in occupied Ramallah that it is committed to its responsibilities towards Palestinians in the Gaza Strip as well as to freedom of opinion, expression and media.

It also rejected what it called campaigns of “defamation, treachery, incitement and distortion of facts” regarding the suffering of the Gaza Strip and said “we deplore attempts to divert attention from those really responsible for the suffering of our people in the Gaza Strip, in order to confuse public opinion and reduce all the problems experienced by the Gaza Strip down to the salaries issues.”

According to the statement, these campaigns “absolve the [Israeli] occupation of its responsibilities and siege of the enclave”.

The statement said withholding staff salaries is a “temporary” measure adding that 35,000 employees received 50 per cent of their wages.

Palestinian factions, politicians and activists in the West Bank have been calling over the past two days to lift the sanctions imposed on the Gaza Strip.

READ: PA Gaza employees continue strike for second day 

(Source / 13.06.2018)

Bennett: ‘The West Bank will soon become part of Israel’

Israeli Education Minister, Naftali Bennett

The occupied West Bank and all the illegal settlements in it “soon become part of the State of Israel”, the head of the Jewish Home Party and Minister of Education in the Israeli government, Naftali Bennett, said yesterday. According to Hebrew news site 0404, Bennett’s statements came in response to the Israeli occupation forces’ evacuation of 15 houses in the settlement of Netiv HaAvot on a hill belonging to Palestinian civilians in the town of Al-Khader, west of occupied Bethlehem.

Bennett confirmed that the government had approved the establishment of a settlement in the area, adding that a huge neighbourhood will be built on this hill.

The demolition comes almost two years after the Israeli High Court of Justice first ruled that the buildings had been constructed on private Palestinian land. The court ordered that they be demolished by 8 March 2018, but granted a three-month delay to arrange temporary housing for the evicted settlers.

All settlements in the occupied West Bank and East Jerusalem are deemed illegal under international law. Israel’s continued settlement construction in the West Bank and East Jerusalem caused the failure of the last round of peace talks between Palestinians and Israelis.

Bennett: Israel must be ready to deal with Iran unaided

(Source / 13.06.2018)

Israel to limit helium supplies to Gaza, restricting hospitals

Gazans setting kites on fire during the Great March of Retrun, May, 2018 [Twitter]

Gazans setting kites on fire during the Great March of Retrun, May, 2018

Israel plans to limit helium supplies to the besieged Gaza Strip, a move which would restrict vital supplies to hospitals.

The decision was taken today by Israel’s Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), Major General Kamil Abu Rokon. Israel’s Defence Minister, Avigdor Lieberman, approved the decision.

COGAT did not specify how much helium would be allowed to enter Gaza under the new restrictions, but warned that Israel could cut off the supply of helium entirely.

Helium gas is used for a range of medical purposes and equipment, including MRI machines. Hospitals in Gaza regularly suffer adverse conditions, a lack of resources and power outages due to daily restrictions on electricity as a result of Israel’s siege. In January 2018, generators at seven health centres in the Strip stopped working due to the shortage in fuel.

READ: Red Cross appeals for medical aid for Gaza

Hospitals in Gaza have come under additional strain in recent months, as thousands of victims of the Great March of Return flooded the wards. Gaza City’s Al-Shifa Hospital, the largest of 13 medical facilities in the besieged Strip, ordered field tents to be put up in the hospital courtyard to tend to the casualties, according to Reuters.

Israel claims the move to limit helium supplies to Gaza was influenced by the use of the gas to fly incendiary balloons and kites into southern Israel. Last week, Israel ordered $1.4 million worth of funds to be withheld from the Palestinian Authority (PA) as compensation for damage reportedly caused by these kites. The Israeli government declared anyone whose fields had been damaged “terrorism victims entitled to compensation”.

Following the order, Israel’s Public Security Minister, Gilad Erdan, said that Palestinians who launch kites from Gaza should be assassinated. Erdan told his audience in Sderot, an Israeli town close to the border with Gaza, that “we need to return to preventative assassinations. Those who send the kites and Hamas commanders must be a target for preventative killings.”

READ: Israel’s most famous human shield is its defence minister, Avigdor Lieberman

Over the course of the Great March of Return, medical staff have been targeted by Israeli live fire. On 2 June, 21-year-old volunteer medic Razan Al-Najar was shot dead while trying to help injured protesters. Al-Najar was wearing a white uniform at the time, with witnesses telling Reuters “she raised her hands high in a clear way, but Israeli soldiers fired and she was hit in the chest.” The Israeli army subsequently began a smear campaign against Al-Najar in an attempt to discredit her work.

(Source / 13.06.2018)

Israel pressures French suburb to remove Nakba street sign

The street sign, which was written in French and Arabic, read: “In memory of the expulsion of 800,000 Palestinians and the destruction of 532 villages in 1948 by the war criminal David Ben-Gurion for the creation of Israel” [Twitter]

The street sign, which was written in French and Arabic, read: “In memory of the expulsion of 800,000 Palestinians and the destruction of 532 villages in 1948 by the war criminal David Ben-Gurion for the creation of Israel”

Under Israeli pressure, a French suburb today removed a street sign commemorating the Nakba.

The Mayor of Bezons, a northwest suburb of Paris, unveiled the “Nakba Lane” plaque on Monday to commemorate the 70th anniversary of the Nakba. The plaque was removed only hours after its installation following a request by the top official for the region, who said it could “seriously disrupt public order,” according to PressTV.

The street sign, which was written in French and Arabic, read: “In memory of the expulsion of 800,000 Palestinians and the destruction of 532 villages in 1948 by the war criminal David Ben-Gurion for the creation of Israel.”

Israel had pressured the suburb to remove the plaque, with Israel’s foreign ministry spokesperson, Emmanuel Nahshon, describing the renaming of the street as “a nauseating act”. Israel’s Ambassador to France, Aliza Bin-Noun, accused the mayor of supporting “Palestinian terrorism” and inciting hatred.

READ: Palestinian film festival in Paris confronts the Nakba head on

The sign also sparked criticism from a number of pro-Israel groups across France, with the president of the Conseil Représentatif des Institutions juives de France (CRIF), an umbrella group of French Jewish communities, calling the street sign “shockingly irresponsible and dangerous”.

In 2014, the same suburb was ordered to remove a commemorative plaque for Majdi Al-Rimawi, an imprisoned member of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP).

Last week, Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, met with France’s President, Emmanuel Macron, at the Elysee Palace to discuss regional politics and the Iran nuclear deal. While in Paris, Netanyahu told leaders of the city’s Jewish community that “Israel has stopped a great deal of attacks in Europe and will continue to do so,” according to Haaretz.

READ: Attacks against Muslims rise in France

In December 2017, Macron told Netanyahu he ought to “make gestures towards the Palestinians,” which could include freezing illegal Israeli settlement construction in the occupied West Bank. The Israeli PM responded by saying that “the sooner the Palestinians came to grips with the reality that Jerusalem is Israel’s capital, the sooner there will be peace,” Haaretzreported.

France’s Macron has condemned the US decision to recognise Jerusalem as the capital of Israel and move the US Embassy to the city, calling it a “threat to peace”. French representatives did not attend the embassy’s opening ceremony in May.

(Source / 13.06.2018)

Israeli Soldiers Shoot Eight Palestinians, Abduct One Suspected Of killing A Soldier, In Ramallah

13 JUN
9:46 AM

Israeli soldiers invaded, on Wednesday morning, Sateh Marhaba area in the al-Biereh city, and the al-Am’ari refugee camp, south of al-Biereh, in the central West Bank governorate of Ramallah and al-Biereh, injured seven Palestinians, including a woman, before abducting her son, who is reportedly involved in the death of an Israeli soldier in late May 2018.

The Palestinian Red Crescent Society (PRCS) said the soldiers injured seven Palestinians, including three were shot with live Israeli army fire, after the soldiers attacked Palestinian protesters with live rounds, rubber-coated steel bullets and gas bombs.

The PRCS said two Palestinians were shot with rubber-coated steel bullets in the legs, and one in his abdomen, in addition to one resident who was injured by shrapnel from a bullet.

It added that local medics provided the wounded Palestinians with the needed first aid, before rushing them to nearby hospitals for further treatment.

In related news, Israeli sources said the soldiers arrested Islam Yousef Abu Hamed, 32, from the al-Am’ari refugee camp.

The said that Abu Hmeid is suspected in of killing Sgt. Ronen Lubarsky, a soldier with the Israeli army who was seriously injured during an invasion into the refugee camp, after a Palestinian dropped a marble slab on his head, and died from his serious wounds three days later.

It is worth mentioning that the soldiers also injured Islam’s mother, before Palestinian medics rushed her a local hospital. The woman was wounded after the soldiers attacked her and throw a gas bomb at her.

The military is still operating in the al-Am’ari refugee camp, deployed more vehicles on all its entrances and completely isolated it.

(Source / 13.06.2018)

Morocco field hospital opens in Gaza

Moroccan field hospital opens on 12 June 2018 in the besieged Gaza Strip to help treat Palestinians wounded during the Great March of Return

Moroccan field hospital opens on 12 June 2018 in the besieged Gaza Strip to help treat Palestinians wounded during the Great March of Return

Morocco’s military field hospital opened in the besieged Gaza Strip yesterday.

Medical teams and aid were sent from Morocco and travelled through the Rafah crossing in to the Gaza Strip on Friday.

The convoy included 165 people, including the Moroccan Ambassador to Egypt Ahmed Tazi, doctors and technicians.

Hamas leader Ghazi Hamad and the head of the security forces in the Gaza Strip Tawfiq Abu Naim greeted the team.

The Moroccan ambassador told a news conference that his country had opened an airlift with Egypt, which included 17 planes to transport medical and humanitarian aid including a field hospital for those injured in the Gaza Strip.

Popular Front: ‘Morocco delegation visit to Israel is a stab in the back’

He pointed out that the convoy contains food and medicine and a specialised military medical hospital, including a group of doctors, nurses and technical staff, who will operate it.

Morocco sent the medical team in response to Israel’s violent crackdown on unarmed Palestinian protesters on the Gaza border fence. More than 14,000 Palestinians were injured and nearly 130 were killed when Israeli occupation forces used live round and tear gas to disperse the Great March of Return protesters. Israel tested new weaponry on the protesters and inflicted severe injuries, with many demonstrators seeing their limbs amputated as a result.

(Source / 13.06.2018)

Israel nabs Palestinian allegedly behind killing of elite soldier

Israeli soldiers

Israeli occupation authorities today announced the arrest of a Palestinian they claim is responsible for the killing of an elite soldier last month.

Aslam Yussef Abu Hamid was detained during an early morning raid of Al-Am’ari refugee camp near Ramallah.

According to the Shin Bet, Abu Hamid dropped a marble slab on Israeli occupation forces during a 24 May raid on the camp, killing Duvdevan unit member Staff Sgt. Ronen Lubarsky.

At the time, Israeli occupation authorities said the soldiers had been unable to identify who had thrown the chunk of marble from a nearby rooftop.

READ: Israel admits to killing Palestinian man throwing stones 

According to a report in the Jerusalem Post, it was “during his interrogation by the Shin Bet” that “it became clear” Abu Hamid “had thrown the slab”.

The paper added that “Abu Hamid’s interrogation continues, and the rest of the details of the investigation remain under gag order”.

Israeli occupation forces routinely conduct violent raids in Palestinian communities in East Jerusalem and the West Bank. Detainees are interrogated incommunicado and subjected to torture.

Lubarsky’s family welcomed the news of the arrest, with his brother telling the media: “The intelligence operations were very complex because it’s a refugee camp, but I always believed in the Shin Bet that they would find him.”

(Source / 13.06.2018)

Seven injured during Israeli raid on Am’ari camp, Ramallah

Al-Am'ari camp Ramallah

Israeli Occupation Forces (IOF) on Wednesday overnight raided Al-Am’ari refugee camp in Ramallah, causing intense clashes with residents, in which seven youths were injured and others arrested.

According to the Red Crescent and local sources, seven youths were injured in the clashes, three of them with live ammunition.

IOF also claimed that they arrested a youth responsible for throwing a rock over a soldier’s head about a month ago, causing his death, during a raid and arrest campaign at the camp as well.

(Source / 13.06.2018)