Eerste wat je als moslim moet weten!

Alle lof zij aan Allah onze Verheven Heer. Hij Die geen enkele deelgenoot heeft in Zijn heerschappij, in de aanbidding en in Zijn mooie Namen en vrome Eigenschappen.

Het eerste wat wij dienen te weten, vóór alle andere kennis, beste broeders en zusters, is de kennis van Tawheed. In dit bericht gaan we in op de Tawheed al-Ibaadah. Deze houdt in dat Allah de Enige is Die het recht heeft om aanbeden te worden en dat wij ons met geen enkele aanbidding, zoals de Du’a, mogen wenden tot iets of iemand anders dan Allah. Allah zegt (betekenis):

“Weet dat Allah de Enige is Die het recht heeft om aanbeden te worden ..” [47:19] Zin bestaan
Het alleen aanbidden van Allah is de reden dat Hij de schepping heeft geschapen en is het doel van ons bestaan. Allah zegt:

“En Ik heb de Djinn’s (geesten) en de mens slechts geschapen om mij (alleen) te aanbidden.” [51:56]

Boodschap profeten
Vanwege het grote belang van dit onderwerp zijn alle profeten gestuurd om uit te nodigen naar de Tawheed. Allah zegt:

“En Wij stuurden niet één van de Boodschappers vóór jou (Mohammed), of wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik het recht heeft om aanbeden te worden, aanbid Mij daarom (alleen). [21:25]

Eerste verplichting
Onze nobele profeet Mohammed vrede zij met hem heeft zijn volk dertien jaar lang in Mekka uitgenodigd naar de Tawheed, voordat de overige verplichtingen zoals de zakaat en het vasten werden voorgeschreven in Medina. 

Recht van Allah
De Tawheed is het recht van Allah op Zijn dienaren, de profeet vrede zij met hem vroeg één van zijn metgezellen:

“Weet jij wat het recht van Allah op Zijn dienaren is, en wat het recht van de dienaren (als gunst voor hen) op Allah is?” Hij antwoordde: Allah en zijn boodschapper weten het beste. Daarop zei de profeet vrede zij met hem: 

“Het recht van Allah op zijn dienaren is dat ze Hem (alleen) aanbidden en geen enkele deelgenoot aan Hem toekennen …” [Bukhari]

Shirk
Het toekennen van Allah’s recht, de aanbidding, aan iets of iemand anders dan Allah is het grootste onrecht; dit is shirk. Allah zegt:

“Voorwaar, Shirk is een enorm onrecht” [31:13]

Allah is Degene Die de mens heeft geschapen en voorziet van ontelbare gunsten, wanneer deze zich dan wendt met Zijn recht tot één van Zijn schepping begaat hij het grootste onrecht.

Fundament
Tawheed is het fundament van ons geloof, want de ware Islam houdt in dat wij ons overgeven aan Allah middels de Tawheed.

Wie goede daden verricht nadat de Tawheed is gegrondvest in zijn hart en geen shirk pleegt, heeft zijn daden op een stevig fundament gevestigd en plukt de vruchten van zijn daden in dit leven en in het hiernamaals.
 
Degene die echter goede daden verricht, maar de Tawheed niet heeft gegrondvest door in shirk en ongeloof te vervallen, is net als degene die bouwt zonder pilaren. Zijn daden zijn hierdoor vruchteloos.

Redding van het Vuur
Met het oprecht uiten van de getuigenis van Tawheed, treedt een persoon de Islam binnen en als hij sterft met Tawheed behoort hij tot de bewoners van het paradijs, direct – of na te zijn gereinigd van zijn zondes in het Vuur. Tawheed behoedt de gelovige dus van het behoren tot de eeuwige bewoners van het Vuur.

Beste broeders en zusters:
Een van de mooiste vruchten van het bezitten van kennis over Tawheed, in al zijn soorten, is dat jij Allah de meest Verhevene leert kennen bij Zijn mooie Namen en vrome Eigenschappen en bij Zijn daden. Hier vloeit uit voort dat jouw hart verbonden raakt met Allah alleen:

Je houdt van Hem, hoopt op Zijn vergeving, vreest Zijn woede en bestraffing, vertrouwt op Hem, je beseft je dat Hij Degene is Die voorziet, Die geeft en neemt, dat niemand jou kan baten noch schaden alleen met Zijn wil …

Met Tawheed is jouw hoofdzorg de tevredenheid van Allah, wat de mensen dan verder van jou vinden wordt bijzaak. Wie de Tawheed heeft gegrondvest in het hart staat daarom stevig in zijn schoenen, in tegenstelling tot degene wiens hart aanhankelijk is aan de mensen.

Wanneer deze kennis gegrondvest is in het hart, volgen de goede daden en de drang naar het aanbidden en gehoorzamen van Allah. De profeet vrede zij met hem zei:

“Voorwaar, er bevindt zich in het lichaam een ‘vleesklomp’ , wanneer dit goed is, is het hele lichaam goed en wanneer dit slecht is, is het hele lichaam slecht. Voorwaar, dit is het hart.”  [Bukhari]

Wordt vervolgd …

 
Abulfadl.
Student aan de Universiteit van Medina, Saudi Arabië.11 Ramadan 1436 /  28 juni 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *